Odjel za onomastiku i etimologiju

O odjelu

Iz povijesti Odjela: Odjel je osnovan 1952. g. kao Radna jedinica za onomastiku, odnosno od 1958. kao Odsjek za onomastiku. Godine 1997. ustrojen je Odjel za povijest hrvatskoga jezika, dijalektologiju i onomastiku. Pod današnjim je imenom Odjel ustrojen 2005. godine.

Djelatnost Odjela: U Odjelu za onomastiku i etimologiju prikuplja se i obrađuje suvremena i povijesna imenska građa (toponimijska, antroponimijska i druga) s hrvatskoga područja te s područja izvan granica Hrvatske na kojima žive Hrvati, u prvome redu s područja Bosne i Hercegovine. Imenska se građa sustavno prikuplja terenskim istraživanjima te ekscerpiranjem povijesnih i drugih vrela te zemljovida. Imena se pohranjuju u baze podataka te se izrađuju rječnici toponima, prezimena i osobnih imena s njihovim povijesnim potvrdama i etimološkom raščlambom, odnosno proučava se podrijetlo, nastanak i rasprostranjenost imena.
U Odjelu se provode i sustavna etimološka istraživanja hrvatske imenske i leksičke građe. Izrađuje se jednosvezačni etimološki rječnik standardnoga hrvatskoga jezika te cjelovit višesvezačni etimološki rječnik koji obuhvaća i dijalektnu i onomastičku građu.

Članovi odjela sudjeluju u radu međunarodnih projekata Europski lingvistički atlas i Dizionario Etimologico della Mitologia Greca te projektu HRZZ-a Dokumentacija i interpretacija najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika.

Članovi Odjela sudjeluju i u radu drugih odjela, u prvome redu Odjela za hrvatski standardni jezik na standardizaciji imena te Odjela za dijalektologiju na prikupljanju i obradbi jezične građe.
Osobita se pozornost u Odjelu posvećuje međunarodnoj suradnji sa srodnim onomastičkim projektima u Europi.

Članovi Odjela sudjeluju u poslijediplomskoj nastavi na sveučilištima u Zagrebu i Rijeci te u preddiplomskoj i diplomskoj nastavi Učiteljskoga fakulteta u Čakovcu.

Suradnici na odjelu

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine, na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je upisao i Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka. Od ožujka 2...

Pročitaj više

Rođena je 14. siječnja 1985. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je 2007. g. opću lingvistiku i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu S...

Pročitaj više

Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književn...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/