2017.

Suradnjom do kvalitete, konferencija u organizaciji Europske komisije, Glavne uprave za pismeno prevođenje, Službe za hrvatski jezik (European Commision, DG Translation, Croatian Language Department), Kuća Europe, 8. prosinca 2017., Zagreb (Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević)

Na konferenciji Suradnjom do kvalitete središnja je tema bila terminološki rad u Europskoj komisiji, terminološke smjernice i njihova provedba na nacionalnoj razini te razvoj terminološke suradnje između Službe za hrvatski jezik Europske komisije i njezinih suradnika u Hrvatskoj. Na konferenciji su Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević terminolozima i stručnjacima iz hrvatske državne uprave približili terminološka načela i sadržaje na nacionalnoj razini izlaganjem Planiranje i provedba terminološke politike u Hrvatskoj, u kojemu su se također osvrnuli na povezanost osnovnoga modula Mrežnika s bazom Struna te na osnovna načela donošenja naziva u mrežnome rječniku.


Dijete i jezik danas: Razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku, međunarodni znanstveni skup u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1. – 2. prosinca 2017., Osijek (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na međunarodnome znanstvenom skupu Dijete i jezik danas: Razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Uloga e-učenja i e-rječnika u usvajanju hrvatskoga jezika, u kojemu su predstavile priručnike za učenike kojih su autorice i/ili urednice (Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika (2008.), Školski rječnik hrvatskoga jezika (2012.), Prvi školski pravopis (2016.), Hrvatska školska gramatika (2017.)) te se osobito osvrnule na portal Hrvatski u školi i modul za učenike koji je sastavni dio Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika.


INFuture 2017: The Future of Information Sciences: Integrating ICT in Society, međunarodna konferencija u organizaciji Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, 8. – 10. studenoga 2017., Zagreb (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na 6. međunarodnoj konferenciji INFuture 2017: The future of Information Sciences: Integrating ICT in Society Milica Mihaljević održala je prezentaciju A New Project – Croatian Web Dictionary Mrežnik, koju je na temelju istoimenoga rada objavljena u zborniku radova sa skupa sastavila s Lanom Hudeček. Izlaganje je održano u okviru tematskoga bloka e-Encyclopaedia, u kojemu su razmijenjene mnoge korisne informacije i iskustva.


MUMTTT 2017: The 3rd Workshop on Multi-word Units in Machine Translation and Translation Technology, 13. studenoga 2017., London, UK, (Goranka Blagus Bartolec i Ivana Matas Ivanković)

U Londonu je 13. studenoga 2017. održana 3. MUMTTT radionica. Radionica je organizirana pod pokroviteljstvom Special Interest Group on the Lexicon of the Association for Computational Linguistics (SIGLEX). Na radionici su sudjelovali istraživači računalnih i jezikoslovnih područja koji se bave proučavanjem višerječnih sveza, a temelji se ponajprije na unapređenju i razvijanju računalnih alata za uključivanje višerječnih sveza u obradu prirodnoga jezika (NLP processing). Goranka Blagus Bartolec i Ivana Matas Ivanković održale su izlaganje pod naslovom The Corpus Analysis of Path Elements of the Verb otići/oditi ‘leave’ in Croatian and Slovene. Radovi s radionice bit će objavljeni kao e-publikacija.


Europhras 2017: Computational and Corpus-based Phraseology: Recent advances and interdisciplinary approaches, 13. i 14. studenoga 2017., London, UK (Goranka Blagus Bartolec i Ivana Matas Ivanković)

Na konferenciji su sudjelovale Ivana Matas Ivanković i Goranka Blagus Bartolec s dvama posterima: Contrastive analysis of antonymous prepositional pairs in Croatian and Russian (Ivana Matas Ivanković) i Synonymy between theory and practice: The corpus-based approach to determining synonymy in lexicographic descriptions in Croatian (Goranka Blagus Bartolec). Radovi s konferencije objavljeni su kao e-publikacija.


eLex 2017: Lexicography from Scratch, 19. – 21. rujna 2017., Leiden, Nizozemska (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Željko Jozić)

Na međunarodnoj konferenciji eLex 2017: Lexicography from Scratch sudjelovali su suradnici na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Željko Jozić (usavršavanje). Lana Hudeček i Milica Mihaljević predstavile su poster The Croatian Web Dictionary Project – Mrežnik. Rad istoga naslova objavljen je u zborniku radova sa skupa i dostupan ovdje.


Lexicom 2017 Europe, an intensive workshop in lexicography and lexical computing, 12. – 16. rujna 2017., Leiden, Nizozemska (Bruno Nahod)

Bruno Nahod sudjelovao je od 12. do 16. rujna 2017. na računalnoj radionici Lexicom 2017 Europe 2017. u Leidenu. Tema je radionice bila rad s korpusnom aplikacijom SketchEngine. Uz opće smjernice rada s aplikacijom posebna je pozornost dana temi pripreme računalnoga korpusa u svrhu izrade abecedarija za potrebe računalnoga rječnika.


Radionica ReLDi: Empirical Data in Linguistics: From Research Design to Data Analysis, Ljubljana, Slovenija, 21. – 23. lipnja 2017. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Goranka Blagus Bartolec, Ivana Matas Ivanković i Matea Birtić)

Na seminaru su obrađene različite teme kao što su podatci i predikcija u lingvistici, lingvistička istraživanja utemeljena na korpusima, kako doći do korpusnih podataka primjenjujući Regex i CQL, uloga eksperimenta u lingvistici, eksperimentalna lingvistika kao metodološki uzor za korpusnu lingvistiku, priprema podataka za statističku analizu (R), deskriptivna statistika, statističko zaključivanje i statistički testovi, analiza i vizualizacija podataka (R). Seminar je imao predavački i praktični dio. Polaznici seminara podijeljeni u skupine primijenili su stečena znanja i vještine na zadanu temu. Skupini u kojoj su bili suradnici na Mrežniku dodijeljen je zadatak analizirati rečenice koje sadržavaju što i da u primjerima kao Drago mi je da to nije istina., Krivo mi je što to nije istina. Zadatak je bio pronaći što više konstrukcija po tome obrascu te s pomoću elemenata koji se mogu pronaći u korpusu definirati razliku između tih dviju riječi, odnosno utvrditi na koji se način konteksti u kojima se pojavljuje da razlikuju od konteksta u kojima se pojavljuje što. Rezultate korpusne pretrage trebalo je prikazati statistički primjenjujući R. Dobivene rezultate suradnice su predstavile u završnome dijelu seminara.


Communication Management Forum: Living in Crisis Mode, međunarodni znanstveni skup održan 12. – 13. svibnja 2017. u Zagrebu u organizaciji Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays (Lana Hudeček)

Na skupu su Lana Hudeček i Igor Ćutuk održali predavanje Nazivlje odnosa s javnošću, u kojemu su stručnjacima za odnose s javnošću prikazani trenutačni problemi nazivlja te struke i dane su smjernice za izradu suvremenoga, na korpusu utemeljena e-rječnika nazivlja odnosa s javnošću. Rad Croatian Public Relations Terminology – Overview and Guidelines for Terminological Regulation nastao na temelju toga izlaganja objavljen je u zborniku radova sa skupa Communication Management Review 2/2 i dostupan je na poveznici: http://www.commreview.hr/english/2017-vol-2-no-2_18/


Terminologia słowiańska: dziś i jutro, međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Komiteta za slavenske studije pri Poljskoj akademiji znanosti i Instituta za specijaliziranu i međukulturnu komunikaciju pri Sveučilištu u Varšavi, Varšava, Poljska, 25. – 26. svibnja 2017. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Kristian Lewis)

Na Sveučilištu u Varšavi održana je međunarodna znanstvena konferencija Terminologia słowiańska: dziś i jutro, na kojoj je Lana Hudeček održala izlaganje Terminološki podatci u hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku, Kristian Lewis Hrvatske terminološke baze – normativni i deskriptivni pristup te Milica Mihaljević Računalno nazivlje u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Radovi sa skupa u tisku su u časopisu Komunikacja Specjalistyczna.


Zasjedanje Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta, Varšava, Poljska, 24. svibnja 2017. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Kristian Lewis)

Na zasjedanju Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta održanomu 24. svibnja 2017. u Varšavi Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević održali su pozivno predavanje Višejezične mrežne terminološke baze kao podloga za izradu baze „Slavenska terminografija”.


HDPL 2017: Jezik i njegovi učinci. XXXI. međunarodni znanstveni skup, Rijeka, 4. – 6. svibnja 2017. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Goranka Blagus Bartolec)

Na godišnjemu skupu HDPL-a sudjelovale su suradnice na projektu Goranka Blagus, Lana Hudeček i Milica Mihaljević. Održale su izlaganja naslovljena Glagolske kolokacije u administrativnome funkcionalnom stilu (Goranka Blagus Bartolec), Pragmatički elementi u e-rječniku (Lana Hudeček) te Muško i žensko u e-rječniku (Milica Mihaljević).


Institut für Deutsche Sprache, usavršavanje, Mannheim, Njemačka, 26. – 28. travnja 2017. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

U posjetu Institutu für Deutsche Sprache od 26. do 28. travnja 2017. bile su Lana Hudeček i Milica Mihaljević. Tijekom posjeta održale su prezentaciju kojom su predstavile projekt Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik, pribavile mnoge korisne podatke u institutskoj knjižnici te obavile niz razgovora s djelatnicima Instituta. Christine Möhrs održala im je dvodnevnu prezentaciju projekta elexiko i detaljno ih upoznala sa svim elementima rječničke obrade.


Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, predstavljanje istraživačkoga projekta HRZZ-a Hrvatski mrežni rječnik – MREŽNIK, Zagreb, 11. travnja 2017. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Bruno Nahod)

U vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje projekt Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik predstavili su Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Bruno Nahod. Projekt je postavljen u širi kontekst suvremene hrvatske i svjetske jednojezične e-leksikografije.