dr. sc. Vesna Zečević

Zvanje: E-pošta: vzecevic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-000 Broj sobe: 000

Životopis

Izobrazba

1962., diploma Filozofskoga fakulteta  

Suradnja na projektima

Bibliografija

1993. Fonološke neutralizacije u kajkavskom vokalizmu. Zagreb, 1–245.
2000. Hrvatski dijalekti u kontaktu. Zagreb, 1–199.

Barac-Grum, Vida, Benedik, F.… 1981. Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo: Posebna izdanja ANUBiH, LV/9, Odjeljenje društvenih nauka, prilog Domagović (OLA 27), 301–305.
1984–1999. i d. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, sv. 1–8 (A – okobola). Zagreb: JAZU (HAZU) i Zavod za jezik IFF (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), (član redakcije, glavni redaktor i obrađivač). Obradila: sv. 1, 1984.: bolten – brašńa; sv. 2, 1985.: ča – červ(-), čuk – čvrščina, danaidski – dečak, dev – 2. dobro; sv. 3, 1986.: eban – ezik, gerok – glavje, godnica – gospodičnički, h – herč-; sv. 5, 1989.: klas – kocpert, kovalo – krat; sv. 6, 1991.: loveńe – lužnat, medvecki – merkavec, mreža – mučitelica; sv. 7, 1995.: mučitelstvo – mužoželen, narežiti se – naštampati; sv. 8, 1999.: odgajnati – odrveniti.
Barić, Eugenija, Lončarić, Mijo… Znika, Marija 11979. Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Školska knjiga. Gramatika hrvatskoga književnog jezika, Zagreb 21990; Hrvatska gramatika, Zagreb 31995. i 41997. (poglavlja: Fonetika i fonologija, 1–43 u I. izdanju, 1–46 u II. izdanju, 39–75 u III. i IV. izdanju; Alternacije fonema i fonemskih skupina, s E. Barić, 49–62 u I. izdanju, 50–60 u II. izdanju; Morfonologija, 76–91 u III. i IV. izdanju; Pomicanje naglaska, 91–93 u III. i IV. izdanju).
Šojat, Antun, Barac-Grum, Vida… 1998. Zagrebački KAJ. Govor grada i prigradskih naselja (prilog Vokalizam, 97–145). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Barić, Eugenija, Hudeček, Lana… Žagar, Mateo 1999. Hrvatski jezični savjetnik (poglavlje Glasovi, s E. Barić, 121–131). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine.

1968. Kajkavski govori u području između Lekenika, Trebarjeva i Siska. Ljetopis JAZU, 72, Zagreb, 455–463 (u suautorstvu sa A. Šojatom).
1969. Istraživanje kajkavskih govora u Hrvatskom zagorju. Ljetopis JAZU, 73, Zagreb, 437–444 (u suautorstvu sa A. Šojatom).
1982. Najčešća prezimena u SR Hrvatskoj. Onomastica Jugoslavica, 10, Zagreb, 269–275.
1981. Tvorba prezimena u Gorskom kotaru. Zbornik referata Četvrte jugoslovanske onomastične konference, Ljubljana, 217–224 (u suautorstvu s V. Barac-Grum).
1989. Status “grešaka” u usmenoj komunikaciji na standardnom jeziku. Govor, VI, Zagreb, 1, 53–64.
1992. Iz kajkavske morfologije (o DL sg. im. ž. r.). Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 18, Zagreb, 259–266.
1993. Vokalska distribucija kao kriterij za tipološku klasifikaciju slavenskih jezika. Croatica, 37–38–39, Zagreb, 457–465.
1993. Loborska kajkavština. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19, Zagreb, 443–464.
1994. Zlatarski govor u tipološkoj klasifikaciji kajkavskih govora bednjanskozagorskoga dijalekta. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 20, Zagreb, 363–368.
1996. Organska transformacija kajkavskih gramatičkih morfema u svjetlu dopunske distribucije. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 22, Zagreb, 165–170.
1997. Bednjanski govor u tipološkoj klasifikaciji kajkavskih govora. Kaj, 5–6, Zagreb, 21–30.
1997. Tipologija kajkavskih vokalnih podsustava. Govor, 14, 1–2, Zagreb, 25–43.
1998. Varijantnost leksema kao leksikografski problem. Filologija, 30–31, Zagreb, 403–409.
1999. Neke hrvatsko-slovenske sličnosti i razlike u vokalizmu. Logarjev zbornik, Maribor, 269–276.
1999. Jat u kajkavštini. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 25, Zagreb, 171–194 (u suautorstvu s M. Lončarićem).

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/