dr. sc. Sanja Perić Gavrančić

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: speric@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-806 Broj sobe: 206

Životopis

Sanja Perić Gavrančić maturirala je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a diplomirala klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu. Ljetni semestar školske godine 1989./90. provela je na studijskom boravku u SAD (Lock Haven University of Pennsylvania), a 1995. godine boravila u Beču kao stipendist austrijske vlade i Ministarstva znanosti RH. Magistirala je (1999.) i doktorirala (2008.) na Filozofskom fakultetu s temama iz hrvatskoga latinizma. Od 1991. do 1997. radila je kao profesor latinskoga i grčkoga jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od 1997. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao znanstveni novak na temi Rječnici suvremenoga hrvatskoga jezika. 2002. godine uključuje se u projekt Kritičko izdanje rječnika Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje. Kao rezultat toga projekta 2012. godine objavljena je knjiga Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje – Transkripcija i leksikografska interpretacija, nagrađena Državnom nagradom za znanost (za 2013. godinu). Od 2007. do 2013. godine radila je na projektu Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima te bila voditeljicom toga projekta u zadnjoj godini njegova financiranja. U Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju sudjelovala je u institutskome projektu Dopreporodne hrvatske gramatike. Surađivala je na projektu De imitatione Christi u hrvatskim prijevodima čiji je nositelj bio Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Bila je suradnica na međunarodnom projektu Sveučilišta u Padovi – Digitalizacija rukopisnoga rječnika Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico e latino I. T. Zanottija (1651.–1732.) koji je u ime Instituta vodila dr. sc. Nada Vajs (http://tanzlingher.filosofia.sns.it/). Pokrenula je uključivanje Instituta u međunarodni projekt Dizionario Etimologico della Mitologia Greca čiji je nositelj Sveučilište u Trstu (Univesità degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze dell'Antichità "Leonardo Ferrero“) te radi na oblikovanju hrvatske inačice spomenutoga višejezičnog etimološkog rječnika grčke mitologije (http://demgol.units.it/index.do.). Surađivala je na međunarodnom projektu Korpuslinguistik und diachrone Syntax: Subjektkasus, Finitheit und Kongruenz in slavischen Sprachen čiji su nositelji Institut za slavistiku Humboltova sveučilištu u Berlinu i Sveučilište u Regensburgu (https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/member/meyer..; http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kul....).

Sada radi na projektu Retordigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma (RETROGRAM - HRZZ IP-2018-01-3585).

Nekoliko je godina bila članica Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju latinskoga i grčkoga jezika te članica povjerenstva za odobravanje udžbenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (2008.–2009.). Članica je Hrvatskoga društva klasičnih filologa. Područje njezinoga znanstvenoga djelovanja teme su koje ujedinjuju novolatinsku i kroatističku filologiju.

Izobrazba

 • 2008. doktorski rad: Ferićeve basne - problemi uspostave žanra u različitim jezičnim medijima
 • 1999. magistarski rad: Paskalićeve latinske ljubavne elegije
 • 1991. diplomski rad: Sentencije u Senekinim tragedijama Medeja i Tijest

Bibliografija

Knjige

 • 2016. Josip Voltić, Grammatica Illirica/Ilirska gramatika. Pretisak, transkripcija i prijevod. Priredile i pogovor napisale: Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić. Biblioteka Pretisci. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 1–188.
 • 2012. Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskoga (1649./1651.): Transkripcija i leksikografska interpretacija. Priredile: Darija Gabrić-Bagarić, Marijana Horvat, Sanja Perić Gavrančić, Ivana Lovrić Jović. Autorica koncepcije i uvodne studije: Darija Gabrić-Bagarić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Knjiga je nagrađena državnom nagradom za znanost u području humanističkih znanosti za 2013. godinu.
 • 2002. Bartol Kašić, Osnove ilirskoga jezika. Prijevod s latinskoga: Sanja Perić Gavrančić. Pogovor: Darija Gabrić-Bagarić. Biblioteka Pretisci. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 1–381.

Poglavlje u knjizi

 • 2013. Amor, poeta et amator. Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka. Ur. Amir Kapetanović. Biblioteka Znanstveni zbornici. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 151–185.

Znanstveni, stručni i popularno-znanstveni radovi

 • 2020. Tragom zaboravljenih rukopisa: hrvatske i latinske basne Đure Ferića (1739. - 1820). Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 58. Dubrovnik. 131-213.
 • 2020. Sic etiam Croati: Bilješke o hrvatskome jeziku u humanističko-renesansnim jezičnim repertorijima. Povijesni prilozi 58. Zagreb. 7-28.
 • 2020. Marijan Lanosović (1742. 1812.) - promicatelj hrvatskoga jezika u doba germanizacije školstva. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, 7, 2. Zagreb.33-36.
 • 2019. Akuzativ u djelima hrvatskih pisaca, leksikografa i gramatičara dopreporodnoga razdoblja. Fluminensia 31/1. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 201–222. (suautorstvo s Marijanom Horvat)
 • 2019. Funkcionalna raslojenost jezika u Divkovićevim Besjedama. Colloquia franciscana I. Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene. Sarajevo. 109- 127. (suautorstvo s Marijanom Horvat)
 • 2017. Ars praedicandi - umijeće propovijedanja i tradicija žanra u Divkovićevim Besjedama. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II. Sarajevo. 317–332.
 • 2016. Regensburški dijakronijski korpus hrvatskoga jezika - CroDi. Rasprave 42/1. Zagreb. 1–19.; suautorstvo (E. Hansack, B. Hansen, V. Wald, M. Horvat).
 • 2016. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena u: Besjede fra Marije Divkovića (autori: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Martina Kramarić, Andrea Radošević). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • 2016. Bartol Kašić - otac hrvatskoga jezikoslovlja i začetnik jezičnoga normiranja. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, 3, 4. Zagreb. 30-34.
 • 2016. Carmina Burana - koliko je pjesama uglazbio Carl Orff? Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, 3, 2. Zagreb. 6-7.
 • 2015. Lanosovićev prinos izgradnji hrvatskoga jezikoslovnog nazivlja. Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća. Zbornik radova. Ur. Marko Samardžija. Vinkovci. 56-60.
 • 2014. Klaićev prinos recepciji starogrčkih tragedija. Rasprave 40/2. Zagreb. 229–245.
 • 2014. O stilu i jeziku Divkovićeva djela Sto čudesa. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Matija Divković i kultura pisane riječi. Sarajevo. 185–203; suautorstvo s Marijanom Horvat
 • 2012. Knjižica ručna za mladiće latinski jezik učeće u bosanski izgovor složena (1832.) fra Ambroza Matića. Bosanskohercegovački slavistički kongres 1.: Zbornik radova, knj. 1. Gl. urednik Senahid Halilović. Sarajevo. Slavistički komitet, 129–134.
 • 2012. Latinski rječnički fond Mikaljina Blaga jezika slovinskoga - putokaz k leksikografskim izvorima. Filologija 59. Zagreb. 49–67.
 • 2012. Ferićeve basne između tradicije i inovacije. 2012. Latina et Graeca 16. Zagreb. 55–70.
 • 2011. Primjeri preobrazbe u Ričoslovniku iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika Josipa Voltića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/1. Zagreb. 29–40; suautorstvo s Marijanom Horvat.
 • 2011. Antologijski opis Kašićeva opusa. (o knjizi Darije Gabrić- Bagarić Bartol Kašić: Izbor iz djela). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/2. Zagreb. 445–448.
 • 2010. Prevedenice prema latinskim infinitivnim konstrukcijama – između kalka i književnojezične navike. Riječki filološki dani VIII: Zbornik radova 8. Ur. Lada Badurina i Danijela Bačić-Karković. Rijeka. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 441–449.
 • 2010. Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan'ja – od latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevoda. Colloquia Maruliana XIX. Split. 223–234; suautorstvo s Marijanom Horvat)
 • 2009. Sintaktička svojstva zamjenica u Marulićevu i Kašićevu prijevodu De imitatione Christi.Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. Zagreb. 141-154; suautorstvo s Marijanom Horvat.
 • 2009. Latinska onimija u prevoditeljskoj praksi Đure Ferića (1739.–1820.). Folia onomastica Croatica 18. Zagreb. 121–148.
 • 2008. Neobjavljeni autografi basna Đure Ferića u odnosu prema dubrovačkoj pisanoj tradiciji. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. Zagreb. 285-304.
 • 2008. Epistolae (Poslanice), Đuro Ferić Gvozdenica. Leksikon hrvatske književnosti – djela. Ur. Dunja Detoni-Dujmić. Školska knjiga. Zagreb.
 • 2008. Fabulae (Basne), Đuro Ferić Gvozdenica. Leksikon hrvatske književnosti – djela. Ur. Dunja Detoni-Dujmić. Školska knjiga. Zagreb.
 • 2008. Periegesis orae Rhacusanae (Opis dubrovačke obale). Đuro Ferić Gvozdenica. Leksikon hrvatske književnosti – djela. Ur. Dunja Detoni-Dujmić. Školska knjiga. Zagreb.
 • 2005. Književna i jezična povijest Hrvata u Bosni i Hercegovini (o knjizi Darije Gabrić-Bagarić Primjeri bosanskohercegovačke pismenosti i književnosti od 11. do 19. stoljeća). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. Zagreb. 550–552.
 • 2004. Observationes circa Croaticam orthographiam Marka Mahanovića (1814.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30. Zagreb. 145– 161.
 • 2004. Institutiones linguae Illyricae Bartola Kašića (1604.) – hrvatski u krilu latinskoga jezika. Latina et Graeca 6. Zagreb. 93–99.
 • 2001. Ilirska muza Ludovika Paskalića. Zbornik radova Drugoga hrvatskoga slavističkoga kongresa u Osijeku II. Zagreb. 251–256.
 • 2000. Ludovik Paskalić. Leksikon hrvatskih pisaca. 2000. Prir. Krešimir Nemec. Školska knjiga. Zagreb.
 • 1997. Illyricum mythologicum Radoslava Katičića. 1997. Folia onomastica Croatica 6. Zagreb. 209–213.
 • 1991. Sentencije u Senekinim tragedijama Medeja i Tijest. Latina et Graeca. Zagreb. 13–25.


Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

 • 2020.: DARIAH Virtual Annual Event 2020: Scholarly primitives; Papers & Poster Sessions, November 10-13, 2020., poster: Retro-digitization and interpretation of Croatian grammar books before Illyrism, suautorice: Petra Bago, Marijana Horvat, Martina Kramarić.
 • 2019.: Sedmi hrvatski slavistički kongres. Šibenik, 25.-28. rujna 2019.; referat: O hrvatskome jeziku u jezikoslovnim studijama europskih humanista 16. stoljeća
 • 2019.: Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Filozofski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 20. rujna 2019.; referat: Traduktološka polazišta Lutherove poslanice Ein Sendbrief vom Dolmetschen (1530.) u hrvatskom protestantskom prijevodu Novoga testamenta
 • 2018.: Neo-Latin Scholarship on the Slavs. Bratislava, The Jan Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Science, 5.-7. prosinca 2018.; referat: Lingua Sclavonica in the cross-linguistic perspective of Conrad Gesner and Bartol Đurđević.
 • 2017.: Dani franjevačke kulturne baštine. Međunarodni znanstveni skup. Sarajevo 1. i 2. prosinca 2017.; referat: Funkcionalna raslojenost jezika u Divkovićevim Besjedama (u suautorstvu s Marijanom Horvat).
 • 2016.: Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene. Međunarodni znanstveni skup u povodu 400. obljetnice maloga Nauka i Besjeda (1616.) fra Matije Divkovića; Zagreb, 1. prosinca 2016. i Sarajevo, 2.-3. prosinca 2016.; referat: Ars praedicandi - umijeće propovijedanja i tradicija žanra u Divkovićevim Besjedama.
 • 2015.: Stoljeća hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća, Vinkovci, 23. listopada 2015.; referat: Lanosovićev prinos izgradnji hrvatskoga jezikoslovnog nazivlja.
 • 2015.: The Sixteenth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (Contextus Neolatini), Beč, 2. - 7. kolovoza 2015; referat: Institutiones linguae Illyricae (1604) and Thesaurus linguae Illyricae (1649)how the authority of the Latin language provided the legitimacy to a vernacular.
 • 2011.: Znanstveni skup Fra Matija Divković i kultura pisane riječi, Sarajevo, 14. i 15. listopada/oktobra 2011. godine; referat: O stilu i jeziku Divkovićeva djela Sto čudesa; suautorstvo s Marijanom Horvat
 • 2011.: Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 25. – 29. 2011.; referat: Knjižica ručna za mladiće latinski jezik učeće u bosanski izgovor složena fra Ambroza Matića (1832.)
 • 2009.: Colloquium Marulianum XIX., Split, 20. – 21. travnja 2009.; referat: Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan'ja – od latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevoda; suautorstvo s Marijanom Horvat
 • 2009.: 5. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, Zagreb, 3. i 4. prosinca 2009.; referat: Latinski rječnički fond Mikaljina Blaga jezika slovinskoga – putokaz k leksikografskim izvorima
 • 2008.: Riječki filološki dani 8 – međunarodni znanstveni skup, Rijeka, 6. – 8. studenoga 2008.; referat: Prevedenice prema latinskim infinitivnim konstrukcijama – između kalka i književnojezične navike
 • 2002.: Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar, 15. – 19. Listopada 2002., referat: Latinski stupac u rječniku Blago jezika slovinskoga fra Ljudevita Lalića;
 • 2000.: Hrvatski filološki skup 6, Opatija, 26.─28. lipnja 2000., referat: Kentaur ili Centaur
 • 1999.: Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek, 14.–19. rujna 1999., referat: Ilirska muza Ludovika Paskalića

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/