dr. sc. Perina Vukša Nahod

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: pvuksa@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-807 Broj sobe: 404

Životopis

Rođena je 22. travnja 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj radioteleviziji i u izdavačkoj kući Masmedia te profesorica hrvatskoga jezika na Andragoškome učilištu Zvonimir. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od 2008. kao znanstveni novak na projektu Digitalna obradba hrvatske narječne građe pri Odjelu za dijalektologiju. Iste je godine upisala poslijediplomski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu u Rijeci te doktorirala u ožujku 2014. s temom Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja. U srpnju 2014. izabrana je u suradničko zvanje poslijedoktoranda, a u travnju 2015. u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika.

Na Odjelu za dijalektologiju surađivala je na projektu Istraživanje kajkavskoga narječja. Surađivala je i na Odjelu za opće jezikoslovlje kao jezični savjetnik u programu Struna izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja na projektima: Hrvatsko stomatološko nazivlje – HRSTON, Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologijiANTRONA i Usustavljivanje i normiranje temeljnoga hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja – ZRNA. Tijekom 2015. bila je suradnica na zajedničkome projektu Znanstvenoga instituta gradišćanskih Hrvata iz Trajštofa i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Mrežni gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-njemački rječnik.

Od 2015. godine surađuje na Odjelu za hrvatski standardni jezik u sklopu projekta Rječnik velikoga i maloga početnoga slova, a od rujna 2016. godine suradnica je na projektu Hrvatsko oftalmološko nazivlje (Struna-2016-05-01) koji financira Hrvatska zaklada za znanost (voditelj prof. dr. sc. Mladen Bušić).

Godine 2008. stručno se usavršavala na dijalektološkim radionicama u Poljskoj (Grajewo i Suwałki) pod mentorstvom dr. sc. Barbare Falińske te 2010./2011. na Akcentološkoj radionici u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (voditelj dr. sc. Tijmen Pronk). Kao poslijedoktorand usavršavala se u veljači 2016. u Sloveniji (Dialektološka sekcija, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana) pod mentorstvom dr. sc. Jožice Škofic te u ožujku iste godine u Španjolskoj (Facultad de Traducción e Interpretación, Universidad de Granada, Granada), gdje je završila terminološki tečaj pod mentorstvom prof. Pamele Faber Benítez. Od 31. ožujka do 9. prosinca 2016. pohađala je program edukacije #mojEUprojekt za mlade na temu pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova u organizaciji Ureda zastupnice u Europskome parlamentu Ivane Maletić (EPP/HDZ) i Hrvatske gospodarske komore.

Bila je tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike u suorganizaciji Centra za jezična istraživanja pri Filozofskome fakultetu u Rijeci i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te tajnica Uredništva časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (br. 41/2 i 42/1). Od siječnja 2017. tajnica je jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (voditeljica dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica).

Bila je članica Programskoga i organizacijskog odbora međunarodnoga skupa znanstvenoga skupa CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, a trenutačno je članica Programskoga odbora XXXII. međunarodnoga znanstvenog skupa Jezik i um (HDPL). U lipnju 2017. izabrana je za predstavnika zaposlenika u suradničkom zvanju u Znanstvenome vijeću IHJJ-a.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija te objavila petnaestak znanstvenih radova. Sudjeluje u popularizaciji znanosti, posebice dijalektologije (Večernji list, Blagdanski žujalekt, Hrvatski neretvanski zbornik, mrežni portal likemetković.hr, održavanje dijalektoloških radionica).

Područja su njezina interesa dijalektologija, akcentologija, frazeologija, leksikografija i terminologija.

Izobrazba

2006. diplomski rad Izgovor stranih imena u športskim informativnim emisijama na HRT-u, RTL-u i Novoj TV (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

2014. doktorski rad Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

Bibliografija

Znanstveni radovi

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2017. Naglasne paradigme pridjeva u slivanjskim govorima. Fluminensia 29/1. 7–18.

VUKŠA NAHOD, PERINA; MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA. 2016. Tko im je mršav, a tko debeo? – crtice iz kominske frazeologije. Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa, 1. Ur. Botica, Stipe i dr. Hrvatsko filološko društvo. Zagreb. 421–432.

VUKŠA NAHOD, PERINA; MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA. 2016. Gdje vuk podne zvoni, a lisica poštu nosi - zoonimski frazemi mjesnoga govora Komina. Hrvatski dijalektološki zbornik 20. 225–248.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2015. Valja nama preko rijeke/rike – iz fonologije mjesnoga govora Podgradine u Neretvanskoj dolini. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/2. 393–423.

VUKŠA NAHOD, PERINA; NAHOD, BRUNO. 2015. Frazeologija mjesnoga govora Komazina. Lingua Montenegrina 16. 41–80.

MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA; PERINA VUKŠA NAHOD. 2015. O čovjeku ukratko – konceptualna analiza frazema čabarskih govora. Jezikoslovni zapiski 21/1. 121–136.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2015. Naglasak imenica e-vrste i i-vrste u slivanjskim govorima. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1. 163–186.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2014. Fonologija mjesnoga govora Šimljanika u sjevernoj Moslavini. Fluminensia. 26/2. 53–69.

NAHOD, BRUNO; PERINA VUKŠA NAHOD. 2014. On problems in Defining Abstract and Metaphysical Concepts – Emergence of a New Model. Collegium Antropologicum 38, 2. 179–188.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; DIJANA ĆURKOVIĆ; ŽELJKO JOZIĆ; PERINA VUKŠA NAHOD. 2014. Nazivi za sestrinu kćer u čakavskome narječju. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/1. 59–76.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2014. O slivanjskome području i o slivanjskim govorima. Petar Tutavac Bilić: hrvatski publicist, književnik, jezikoslovac i prevoditelj. Ur. Šešelj, Stjepan. Zagreb: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Južnohrvatski ogranak DHK, Hrvatska kulturna zaklada, Općina Slivno, Matica hrvatska Neum, Hrvatsko slovo, 13–27.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2013. Naglasak o-osnova muškoga roda u govoru Komazina. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 39/1. 175–186.

MALNAR, MARIJA; PERINA VUKŠA. 2012. Postoje li čakavski elementi u fonologiji čabarskih govora? Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa 1. Ur. Turk, Marija; Srdoč--Konestra. Filozofski fakultet. Rijeka. 319–328.

JOZIĆ, ŽELJKO; PERINA VUKŠA; DIJANA ĆURKOVIĆ. 2011. Nazivi za bratova sina u hrvatskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2. 393–422.

Ostali radovi (stručni, popularno-znanstveni, prikazi)

IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2017. Tko će poć va ocat, a tko otić na kvasinu? Hrvatski jezik 4/2. 39–40.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2016. Nek smo zdravi ko puce i cekini! Hrvatski neretvanski zbornik 8. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 320–326.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2016. Je li slađa šalša od pomidora ili sos od paradajza? Hrvatski – jezik naših majki i naše djece 2. Večernji list.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2015. Dinja i lubenica. Hrvatski – jezik naših majki i naše djece 1. Večernji list.

ĆURKOVIĆ, DIJANA; PERINA VUKŠA. 2011. Baka i unuk – generacijske razlike u govoru Blatnice Pokupske. Međimurski filološki dani, 1. 113–123.

VUKŠA, PERINA. 2009. Trajan doprinos hrvatskoj fonetici. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. 476–479 (prikaz).

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

HDPL, Jezik i njegovi učinci, Rijeka, 3. – 6. svibnja 2017., izlaganje: O problemima implementacije i harmonizacije visokospecijaliziranoga medicinskog nazivlja u veliku nacionalnu terminološku bazu podataka (u suautorstvu s prof. dr. Mladenom Bušićem i dr. sc. Brunom Nahodom)

Slavofraz 2017, Skopje, 21. – 23. travnja 2017., izlaganje: Od Eve do Brižitkeo ženskim imenima u hrvatskoj i češkoj frazeologiji (u suautorstvu s dr. sc. Martinom Kramarić)

Slavofraz 2016, Graz, 7. – 10. travnja 2016., izlaganje: Međuljudski odnosi u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji (u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić)

3. Slovenski dialektološki posvet, Ljubljana, 11. i 12. veljače 2016., izlaganje: O naglasku imenica a-vrste u slivanjskim govorima u Neretvanskoj krajini

Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 28. – 30. svibnja 2015., izlaganje: Sličnosti i razlike slivanjskih i zažapskih govora

3. Međimurski filološki dani, Čakovec, 12. i 13. ožujka 2015., izlaganje: Čovjek u čabarskoj frazeologiji – konceptualna analiza frazema čabarskoga područja u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić

Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10. − 13. rujna 2014., izlaganje: Tko im je lijep, tko im je dosadan, a tko glup – crtice iz kominske frazeologije u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić

9. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Petar Tutavac Bilić, Neum, Metković, Ploče, Opuzen i Podgradina, 26. − 28. rujna 2013., izlaganje: Fonološke i morfološke značajke slivanjskih govora

Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Zagreb, 16. − 20. listopada 2012., izlaganje: Sestrična, nećakinja, neputa, nevoda u suautorstvu s dr. sc. Željkom Jozićem, Mirjanom Crnić Novosel i Dijanom Ćurković

Dani akcentologije, Zagreb, 10. − 12. ožujka 2011., izlaganje: Naglasak o-osnova muškoga roda u govoru Komazina

Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 7. − 10. rujna 2010., izlaganje: Postoje li čakavski elementi u fonologiji čabarskih govora? u suautorstvu s Marijom Malnar

Međimurski filološki dani 1, Čakovec, 24. − 25. rujna 2009., izlaganje: Baka i unuk – generacijske razlike u govoru Blatnice Pokupske u suautorstvu s Dijanom Ćurković

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr