dr. sc. Perina Vukša Nahod

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: pvuksa@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-807 Broj sobe: 404

Životopis

Rođena je 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj radioteleviziji i u izdavačkoj kući Masmedia te profesorica hrvatskoga jezika na Andragoškome učilištu Zvonimir. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od 2008. kao znanstvena novakinja na projektu Digitalna obradba hrvatske narječne građe pri Odjelu za dijalektologiju. Iste je godine upisala poslijediplomski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci te doktorirala u ožujku 2014. s temom Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja. Od 2014. godine u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlena je na radnome mjestu poslijedoktorandice, a 2015. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice. Godine 2018. zaposlena je na radno mjesto znanstvene suradnice, a 2023. na radno mjesto više znanstvene suradnice.

Voditeljica je projekata Od fertuna do peruna – dijalektološka i etimološka analiza leksema povezanih sa semantičkim poljem kuhinje (NextGenerationEU) i Rijekom neretvanskih riječi – od kuće do škole (Ministarstvo kulture i medija).

Suradnica je na projektima Bunjevački govori – primorsko-lički ogranak, Struna – Izgradnja hrvatskoga strukovnog naziva II, Baza hrvatskih morfoloških dubleta i Language endangerment, documentation and revitalization in Southeast Europe (Brill).

Na Odjelu za dijalektologiju surađivala je na projektu Istraživanje kajkavskoga narječja.

Na Odjelu za hrvatski standardni jezik surađivala je u sklopu projekata Hrvatsko jezikoslovno nazivlje i Rječnik velikoga i maloga početnog slova.

Surađivala je i na Odjelu za opće jezikoslovlje kao jezični savjetnik u programu Struna izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja na projektima: Hrvatsko stomatološko nazivlje – HRSTON, Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologijiANTRONA, Usustavljivanje i normiranje temeljnoga hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja – ZRNA, Hrvatsko oftalmološko nazivlje – HON i Forenzično-kriminalističko nazivlje – FuNK.

Bila je suradnica na zajedničkome projektu Znanstvenoga instituta gradišćanskih Hrvata iz Trajštofa i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Mrežni gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-njemački rječnik, na projektu Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistic (Brill Publishers) te na projektu Glagoljaška baština i pjevanje u neretvanskome kraju (HKU Pjevana baština).

Godine 2008. stručno se usavršavala na dijalektološkim radionicama u Poljskoj (Grajewo i Suwałki) pod mentorstvom dr. sc. Barbare Falińske te 2010./2011. na Akcentološkoj radionici u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (voditelj dr. sc. Tijmen Pronk). Kao poslijedoktorand usavršavala se u veljači 2016. u Sloveniji (Dialektološka sekcija, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana) pod mentorstvom dr. sc. Jožice Škofic te u ožujku iste godine u Španjolskoj (Facultad de Traducción e Interpretación, Universidad de Granada, Granada), gdje je završila terminološki tečaj pod mentorstvom prof. Pamele Faber Benítez. Od 31. ožujka do 9. prosinca 2016. pohađala je program edukacije #mojEUprojekt za mlade na temu pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova u organizaciji Ureda zastupnice u Europskome parlamentu Ivane Maletić (EPP/HDZ) i Hrvatske gospodarske komore.

Bila je tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, tajnica Uredništva časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (br. 41/2 i 42/1) te tajnica jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik.

Bila je članica Programskoga i organizacijskoga odbora međunarodnoga skupa znanstvenoga skupa CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, Organizacijskoga odbora Četvrte međunarodne konferencija o retorici „Dani Ive Škarića” , Programskoga odbora XXXII. međunarodnoga znanstvenog skupa Jezik i um, Programskoga odbora XXXV. međunarodnoga znanstvenog skupa Jezik u digitalnom okruženju, Programskoga odbora XXXVI. međunarodnoga znanstvenog skupa Standardni i nestandardni idiomi i članica Programskoga odbora 21. znanstvenoga skupa Šokačka rič.

Članica je uredništva časopisa Pannoniana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Od lipnja 2017. do ožujka 2018. bila je predstavnica zaposlenika u suradničkome zvanju u Znanstvenome vijeću IHJ-a. Od 2023. članica je Etičkoga povjerenstva IHJ-a.

Tijekom akademske godine 2017./2018. bila je vanjska suradnica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je održavala nastavu iz kolegija Hrvatski jezik na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija te objavila dvadesetak znanstvenih radova. Sudjeluje u popularizaciji znanosti, posebice dijalektologije (Večernji list, Blagdanski žujalekt, Hrvatski neretvanski zbornik, mrežni portal likemetković.hr, održavanje dijalektoloških radionica).

Područja su njezina interesa dijalektologija, akcentologija, frazeologija, leksikografija i terminologija.

Izobrazba

2006. diplomski rad Izgovor stranih imena u športskim informativnim emisijama na HRT-u, RTL-u i Novoj TV (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

2014. doktorski rad Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

Bibliografija

Knjige

Autorske

Vukša Nahod, Perina. 2017. Slivanjski govori: fonologija i morfologija. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Suautorske

Blagus Bartolec, Goranka; Cvijanović, Katarina; Matas Ivanković, Ivana; Vukša Nahod, Perina. 2022. (1. izdanje); 2023. (2. dopunjeno izdanje). Rječnik velikoga i maloga početnog slova. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Anđelinović, Šimun; Banovac, Ana; Bašić, Željana; Bečić, Kristijan; Bošnjak Botica, Tomislava; Crnjac, Josip; Jerković, Ivan; Kružić, Ivana; Lozina, Ante; Ljubić, Toni; Marendić, Slobodan; Nahod, Bruno; Primorac, Dragan; Rosandić, Gorana; Vilović, Katarina; Vukša Nahod, Perina. 2023. (1. izdanje) / 2024. ((2. izdanje) Pojmovnik kriminalistike i forenzike. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Ćaleta, Joško; Vukša Nahod, Perina; Nimac. Dragan. 2023. Komin: Glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Hrvatska kulturna udruga Pjevana baština – Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko katoličko sveučilište. Zagreb.

Znanstveni radovi

NAHOD, BRUNO; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2024. Artificial Intelligence In Terminology Processing: Testing The Robustness Of A Custom GPT. Proceedings of 11th SWS International Scientific Conference on Arts And Humanities-ISCAH 2024 Volume 11. SGEM World Science.

NAHOD, BRUNO; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2023. The Terms We Share or Don’t Want to Share – On Multiple Entries in STRUNA. Collegium antropologicum 47/2. 125–135.

VUKŠA NAHOD, PERINA; MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA. 2023. U vremenu u kojem živimo važno je ne izgubiti kompas. O jeziku zboriti. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Nedi Pintarić Kujundžić. 421–429. FF Press. Zagreb.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2023. Dijalektološko nazivlje. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2023. Fonetičko nazivlje. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb

KURTOVIĆ, BUDJA IVANA; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2022. Imenice a-vrste muškoga roda u govorima Makarskoga primorja i Neretvanske doline. Hrvatski dijalektološki zbornik 26. 75–91.

VUKŠA NAHOD, PERINA; IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA. 2021. Od katrige do banka – iliti na čemu čakavci sjede. Kroz prostor i vrijeme. Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić. Ur. Frančić Anđela, Kuzmić, Boris; Malnar Jurišić, Marija. FF Press. Zagreb. 301–313.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2020. Štokavian. Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Ur. Greenberg, Marc L.; Grenoble Lenore. Brill. (Online)

JERKOVIĆ, IVAN; BANOVAC, ANA; LJUBIĆ, TONI; KRUŽIĆ, IVANA; NAHOD, BRUNO; VUKŠA NAHOD, PERINA; ANĐELINOVIĆ, ŠIMUN; BAŠIĆ, ŽELJANA. 2019. Terminološka pitanja forenzike i sigurnosti: antiterrorism i counterterrorism. Zbornik radova i sažetaka 3. međunarodne konferencija „Sigurnost povijesnih gradova – partnerstvo za sigurniju svakodnevicu”. Ur. Anđelinović, Šimun i dr. Biblioteka Forenzika. Split. 65–71.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2018. Dijalektna slika Doline Neretve. Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu. Ur. Botica, Stipe i dr. HFD. Zagreb. 183–196.

VUKŠA NAHOD, PERINA; KRAMARIĆ, MARTINA. 2018. Od Eve do Brižitke – o ženskim imenima u hrvatskoj i češkoj frazeologiji. Имињата и фразеологијата. Имена и фразеология. Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skoplju - Filološki fakultet Blaže Koneski. Skopje. 489–500.

MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2018. Međuljudski odnosi u hrvatskoj dijalektalnoj frazeologiji. Slavofraz 2016: Phraseology and (naive) psychology. Ur. Będkowska-Kopczyk, Agnieszka; Pfandl, Heinrich. Verlag Dr. Kovač. Hamburg. 415–426.

NAHOD, BRUNO; VUKŠA NAHOD, PERINA; BJELOŠ, MIRJANA. 2017. Three Aspects of Processing Ophthalmological Terminology in a “Small Language”: a Case of Croatian Term Bank Struna. Jazykovedný Časopis 68/2. 287–295.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2017. Naglasak imenica a-vrste u slivanjskim govorima. Jezikoslovni zapiski 23/1. 125–152.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2017. Naglasne paradigme pridjeva u slivanjskim govorima. Fluminensia 29/1. 7–18.

VUKŠA NAHOD, PERINA; MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA. 2016. Tko im je mršav, a tko debeo? – crtice iz kominske frazeologije. Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa, 1. Ur. Botica, Stipe i dr. Hrvatsko filološko društvo. Zagreb. 421–432.

VUKŠA NAHOD, PERINA; MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA. 2016. Gdje vuk podne zvoni, a lisica poštu nosi - zoonimski frazemi mjesnoga govora Komina. Hrvatski dijalektološki zbornik 20. 225–248.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2015. Valja nama preko rijeke/rike – iz fonologije mjesnoga govora Podgradine u Neretvanskoj dolini. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/2. 393–423.

VUKŠA NAHOD, PERINA; NAHOD, BRUNO. 2015. Frazeologija mjesnoga govora Komazina. Lingua Montenegrina 16. 41–80.

MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA; PERINA VUKŠA NAHOD. 2015. O čovjeku ukratko – konceptualna analiza frazema čabarskih govora. Jezikoslovni zapiski 21/1. 121–136.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2015. Naglasak imenica e-vrste i i-vrste u slivanjskim govorima. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1. 163–186.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2014. Fonologija mjesnoga govora Šimljanika u sjevernoj Moslavini. Fluminensia. 26/2. 53–69.

NAHOD, BRUNO; PERINA VUKŠA NAHOD. 2014. On problems in Defining Abstract and Metaphysical Concepts – Emergence of a New Model. Collegium Antropologicum 38, 2. 179–188.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; DIJANA ĆURKOVIĆ; ŽELJKO JOZIĆ; PERINA VUKŠA NAHOD. 2014. Nazivi za sestrinu kćer u čakavskome narječju. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/1. 59–76.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2014. O slivanjskome području i o slivanjskim govorima. Petar Tutavac Bilić: hrvatski publicist, književnik, jezikoslovac i prevoditelj. Ur. Šešelj, Stjepan. Zagreb: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Južnohrvatski ogranak DHK, Hrvatska kulturna zaklada, Općina Slivno, Matica hrvatska Neum, Hrvatsko slovo, 13–27.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2013. Naglasak o-osnova muškoga roda u govoru Komazina. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 39/1. 175–186.

MALNAR, MARIJA; PERINA VUKŠA. 2012. Postoje li čakavski elementi u fonologiji čabarskih govora? Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa 1. Ur. Turk, Marija; Srdoč--Konestra. Filozofski fakultet. Rijeka. 319–328.

JOZIĆ, ŽELJKO; PERINA VUKŠA; DIJANA ĆURKOVIĆ. 2011. Nazivi za bratova sina u hrvatskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2. 393–422.

Ostali radovi (stručni, popularno-znanstveni, prikazi)

IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2022. Ploviti se mora – kako doći do cilja? Hrvatski jezik 9/4. 43–44.

LJUBIĆ, TONI; KRUŽIĆ, IVANA; ANĐELINOVIĆ, ŠIMUN; NAHOD, BRUNO; VUKŠA NAHOD, PERINA; BAŠIĆ, ŽELJANA. 2019. Izazovi projekta Forenzično-kriminalističko nazivlje (FuNK) u definiranju pojmova iz područja. Policija i sigurnost. 28/3. 401–409.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2019. I hrvatska frazeologija svoga konja za trku ima – iliti kako smo dobili prvi hrvatski frazeološki animalistički rječnik (Vidović Bolt, Ivana i dr. 2017. Rječnik hrvatskih animalističkih frazema. Školska knjiga. Zagreb.). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/1. 238–242.

IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2019. Je li pristojno sjediti na stolu? Hrvatski jezik 4/4. 46–48.

IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2018. O dinjama i lubenicama iliti kako obrati bostan. Hrvatski jezik 5/2.

IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2017. Paradajzi i pomidori – od rajske do zlatne jabuke. Hrvatski jezik 4/4. 39–40.

IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2017. Tko će poć va ocat, a tko otić na kvasinu? Hrvatski jezik 4/2. 39–40.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2016. Nek smo zdravi ko puce i cekini! Hrvatski neretvanski zbornik 8. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 320–326.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2016. Je li slađa šalša od pomidora ili sos od paradajza? Hrvatski – jezik naših majki i naše djece 2. Večernji list.

VUKŠA NAHOD, PERINA. 2015. Dinja i lubenica. Hrvatski – jezik naših majki i naše djece 1. Večernji list.

ĆURKOVIĆ, DIJANA; PERINA VUKŠA. 2011. Baka i unuk – generacijske razlike u govoru Blatnice Pokupske. Međimurski filološki dani, 1. 113–123.

VUKŠA, PERINA. 2009. Trajan doprinos hrvatskoj fonetici. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. 476–479 (prikaz).

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

2024. WS International Scientific Conference on Arts & Humanities, 23. – 25. travnja, Firenza, izlaganje: Artificial Intelligence in Terminology Processing – Testing the Robustness of a Custom GPT. (u suautorstvu s Brunom Nahodom)

2023. VI. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Leksikografija i vrijednosti u jeziku, 23. – 24. studenoga, Zagreb, izlaganje: Ona je linija nego teža, a on jak da bi kobili rep iščupa – o stereotipima u hrvatskim dijalektnim frazemima (u suautorstvu s Tomislavom Bošnjak Botica i Dubravkom Ivšić Majić)

2022. Metković 600 godina. 9. –12. lipnja 2022., Metković, izlaganje: Metkovski govor – nekad i sad.

2022. Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme 2. Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju, 6. – 9. rujna, Zagreb, izlaganje: U vremenu u kojem živimo važno je ne izgubiti kompas (u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić)

2021. 14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 1. – 2. prosinca, Zagreb, izlaganje: Iz morfologije govora Makarskoga primorja i Neretvanske doline (u suautorstvu s Ivanom Kurtović Budja)

2021. 3. terminološki okrugli stol. Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive, 28. listopada, Zagreb, izlaganje: O problemu prikaza interdisciplinarnih pojmova u terminološkoj bazi (u suautorstvu s Brunom Nahodom)

2020. XXXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Jezično i izvanjezično u međudjelovanju, 24. – 26. rujna, Split, izlaganje: Jezik i krv – interdisciplinarni pristup usuglašavanju forenzičkoga strukovnog nazivlja (u suautorstvu s Anom Banovac, Tonijem Ljubićem, Ivanom Kružić, Brunom Nahodom i Željanom Bašić)

2019. 3. međunarodna konferencija Sigurnost povijesnih gradova - partnerstvo za sigurniju svakodnevicu, 6. – 7. studenoga, Solin, izlaganje: Terminološka pitanja forenzike i sigurnosti: antiterrorism i counterterrorism (u suautorstvu s Ivanom Jerkovićem, Anom Banovac, Tonijem Ljubićem, Ivanom Kružić, Brunom Nahodom, Šimunom Anđelinovićem i Željanom Bašić)

2019. 7. hrvatski slavistički kongres, 25. – 28. rujna, Šibenik, izlaganje: Vidi se iz aviona frazemi vole se na sva zvona (u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić)

2019. Otkrivanje Dalmacije V. Pojmovnik klasične arhitekture i strukovno nazivlje, 19. – 22. lipnja, Split, izlaganje: Interdisciplinarni pogled na identitet – terminološke dvojbe (u suautorstvu s Anom Banovac, Ivanom Jerkovićem, Tonijem Ljubićem, Ivanom Kružić, Šimunom Anđelinovićem i Željanom Bašić)

2018. 16. međunarodni slavistički kongres, 20. – 27. kolovoza, Beograd, izlaganje: Dijalektna slika Doline Neretve

2017. SLOVKONLP, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology, 25. – 27. listopada Bratislava, izlaganje: Three Aspects of Processing Ophthalmological Terminology in a “Small Language”: a Case of Croatian Term Bank Struna (u suautorstvu s Brunom Nahodom i Mirjanom Bjeloš)

2017. XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Jezik i njegovi učinci, 3. – 6. svibnja, Rijeka, izlaganje: O problemima implementacije i harmonizacije visokospecijaliziranoga medicinskog nazivlja u veliku nacionalnu terminološku bazu podataka (u suautorstvu s Mladenom Bušićem i Brunom Nahodom)

2017. Slavofraz 2017Imena i frazeologija, 21. – 23. travnja, Skopje, izlaganje: Od Eve do Brižitkeo ženskim imenima u hrvatskoj i češkoj frazeologiji (u suautorstvu s Martinom Kramarić)

2016. Slavofraz 2016Frazeologija i psihologija, 7. – 10. travnja, Graz, izlaganje: Međuljudski odnosi u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji (u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić)

2016. Slovenski dialektološki posvet, 11. – 12. veljače, Ljubljana, izlaganje: O naglasku imenica a-vrste u slivanjskim govorima u Neretvanskoj krajini

2015. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, 28. – 30. svibnja, Sarajevo, izlaganje: Sličnosti i razlike slivanjskih i zažapskih govora

2015. 3. Međimurski filološki dani, 12. – 13. ožujka, Čakovec, izlaganje: Čovjek u čabarskoj frazeologiji – konceptualna analiza frazema čabarskoga područja (u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić)

2014. Šesti hrvatski slavistički kongres, 10. − 13. rujna, Vukovar i Vinkovci, izlaganje: Tko im je lijep, tko im je dosadan, a tko glup – crtice iz kominske frazeologije (u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić)

2013. 9. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Petar Tutavac Bilić, 26. − 28. rujna, Neum, Metković, Ploče, Opuzen i Podgradina, izlaganje: Fonološke i morfološke značajke slivanjskih govora

2012. 12. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 16. − 20. listopada, Zagreb, izlaganje: Sestrična, nećakinja, neputa, nevoda (u suautorstvu sa Željkom Jozićem, Mirjanom Crnić Novosel i Dijanom Ćurković)

2011. Dani akcentologije, 10. − 12. ožujka, Zagreb, izlaganje: Naglasak o-osnova muškoga roda u govoru Komazina

2010. Peti hrvatski slavistički kongres, 7. − 10. rujna, Rijeka, izlaganje: Postoje li čakavski elementi u fonologiji čabarskih govora? (u suautorstvu s Marijom Malnar)

2009. 1. Međimurski filološki dani, 24. − 25. rujna, Čakovec, izlaganje: Baka i unuk – generacijske razlike u govoru Blatnice Pokupske (u suautorstvu s Dijanom Ćurković)

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/