dr. sc. Mislav Benić

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: mbenic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-493 Broj sobe: 403

Životopis

Mislav Benić rođen je 6. kolovoza 1981. u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. 2000. se godine upisuje na studij latinskoga jezika i rimske književnosti te njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomira 2006. radom Prozodijske nepravilnosti i neke osobitosti u stihovima zbirke: Pesme Franja Božičevića Natalisa – priredio M. Marković, Beograd 1957. 2006. upisuje poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji završava 2014. obranom doktorskoga rada Opis govora Kukljice.

2004.-2006. predaje latinski u srednjoj školi u Osijeku. 2006.-2011. radi kao znanstveni novak na Odsjeku za klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ondje surađuje na projektu Neolatina Croatica te drži seminare iz rimske književnosti (rimska metrika) i latinske sintakse. Od 2012. kao znanstveni novak te od 2017. kao znanstveni suradnik radi na Odjelu za onomastiku i etimologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, gdje surađuje na projektima Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika i Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena.

Sudjelovao je na sljedećim znanstvenim skupovima:

2019. (s Violetom Moretti) XXXIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku „Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga”, Rijeka; izlaganje: „O vidu prezenata glagola biti u hrvatskom jeziku”

2019. Međunarodna konferencija „Ruski jezik u многоjezičnom svijetu - 2019”, Moskva; izlaganje: „О толковании понятия «относительное придаточное» (на примере русского и некоторых других европейских языков)”

2019. Međunarodni znanstveni seminar „Sintaksa slavenskih jezika”, Moskva; izlaganje: „Инструменталис и комитатив в чакавском говоре села Куклица

2017. Dvanaesti godišnji susret Дruštva za slavensko jezikoslovlje (SLS 12), Ljubljana; izlaganje: „Пересказывание дискурса на примере говора Осиека и окрестностей”

2015. (sa Sandrom Hadžihalilović) Znanstveni skup o Kalima, Zadar; izlaganje: „Kontrastivna analiza govora otoka Ugljana s osvrtom na kaljski govor”

2011. Sedma međunarodna radionica o baltoslavenskoj akcentologiji (IWoBA VII), Moskva; izlaganje: „Ударение глаголов говора местности Кали на острове Угляне”

2011. Međunarodni lingvistički znanstveni skup Dani akcentologije (DA I), Zagreb; izlaganje: „Naglasak imenica u govoru mjesta Kali”

2010. Šesta međunarodna radionica o baltoslavenskoj akcentologiji (IWoBA VI), Vilnius; izlaganje: „Der Akzent bei den Substantiven in der Mundart der Ortschaft Kukljica”

2009. Međunarodni znanstveni skup Colloquia Maruliana (Colloquium Marulianum XIX), Split; izlaganje: „Prozodija u Bunićevu epu De vita et gestis Christi i Marulićevu epu Dauidias

2007. Treća međunarodna radionica o baltoslavenskoj akcentologiji (IWoBA III), Leiden; izlaganje: „Der Akzent bei den Verben in der Mundart der Ortschaft Kukljica”

Predavanja:

2016. Gramatičke kategorije iz općelingvističke perspektive, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 8. travnja

2010. Naglasak imenica u mjestu Kukljica na otoku Ugljanu, Zagrebački lingvistički krug, 9. studenog

Izobrazba

2014. doktorski rad Opis govora Kukljice.

2006. diplomski rad Prozodijske nepravilnosti i neke osobitosti u stihovima zbirke: Pesme Franja Božičevića Natalisa - priredio M. Marković, Beograd, 1958.

Bibliografija

Benić, Mislav. 2018. Prepričavanje diskursa na primjeru osječkoga govora. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44/1: 1–55.

Benić, Mislav. 2017. Пересказывание дискурса на примере говора Осиека и окрестностей. 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje. Povzetki prispevkov. Ur. Repanšek, Luka; Šekli, Matej. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Ljubljana: 43–44.

Benić, Mislav; Hadžihalilović, Sandra. 2017. Kontrastivna analiza govora otoka Ugljana s naglaskom na kaljski govor. Kali. Ur. Faričić, Josip.Sveučilište u Zadru – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Općina Kali. Zadar. 425–430.

Benić, Mislav. 2013. Fonologija i naglasak imenica u govoru mjesta Kali. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/1: 11–68.
Benić, Mislav. 2011a. Der Akzent bei den Verben in der Mundart der Ortschaft Kukljica. <i>Accent</i><i> </i><i>matters</i><i>: </i><i>papers</i><i> </i><i>on</i><i> </i><i>Baltic</i><i> </i><i>and</i><i> </i><i>Slavic accentology</i>. Ur. Pronk, Tijmen; Derksen, Rick. Rodopi – Amsterdam – New York: 1–17.

Benić, Mislav. 2011b. Der Akzent bei den Substantiven in der Mundart der Ortschaft Kukljica. Proceedings of the 6th IWoBA. Ur. Rinkevičius, Vytautas. Baltistica VII Priedas: 27–62, 327–338.

Benić, Mislav. 2010. Prozodija u Marulićevu epu 'Davidias' i Bunićevu epu 'De vita et gestis Christi'. Colloquia Maruliana 19: 163–183.

Benić, Mislav. 2009. Natuknice o naglasku imenica u dativu i lokativu jednine u nekim govorima s novoštokavskim naglasnim sustavom kao smjernice za standardizaciju hrvatskoga jezika. Croatica et Slavica Iadertina 5: 31–49.

Benić, Mislav. 2008a. Prozodijske i metričke osobitosti u latinskim pjesmama Frane Božićevića Natalisa. Latina et Graeca XII: 5–34.

Benić, Mislav 2008. O antroponimima u Kukljici u 20. stoljeću. Folia onomastica Croatica 17: 1–18.

Benić, Mislav. 2007. Osnovni podaci o osječkoj akcentuaciji. Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 48: 1–28.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/