dr. sc. Mislav Benić

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: mbenic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-493 Broj sobe: 403

Životopis

Mislav Benić rođen je 6. kolovoza 1981. u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. 2000. se godine upisuje na studij latinskoga jezika i rimske književnosti te njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomira 2006. radom Prozodijske nepravilnosti i neke osobitosti u stihovima zbirke: Pesme Franja Božičevića Natalisa – priredio M. Marković, Beograd 1957. 2006. upisuje poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji završava 2014. obranom doktorskoga rada Opis govora Kukljice.

2004.-2006. predaje latinski u srednjoj školi u Osijeku. 2006.-2011. radi kao znanstveni novak na Odsjeku za klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ondje surađuje na projektu Neolatina Croatica te drži seminare iz rimske književnosti (rimska metrika) i latinske sintakse. Od 2012. kao znanstveni novak te od 2017. kao znanstveni suradnik radi na Odjelu za onomastiku i etimologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, gdje surađuje na projektima Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika i Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena. Od ožujka 2017. voditelj je unutarnjega institutskoga projekta.

Gramatika govora Kukljice: kukljička sintaksa (GGK). U rujnu 2019. prelazi na Odjel za dijalektologiju, gdje do svibnja 2023. radi kao znanstveni suradnik, a zatim kao viši znanstveni suradnik.

Sudjelovao je na sljedećim znanstvenim skupovima:

2023. Osamnaesti godišnji susret Društva za slavensko jezikoslovlje (SLS 18), Bratislava; izlaganje: „Идентификационные относительные придаточные в осиекском говоре”

2021. Znanstveni skup Preko i njegovo područje, Zadar i Preko; izlaganje: „O prečkom govoru”

2019. (s Violetom Moretti) XXXIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku „Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga”, Rijeka; izlaganje: „O vidu prezenata glagola biti u hrvatskom jeziku”

2019. Međunarodna konferencija „Ruski jezik u многоjezičnom svijetu - 2019”, Moskva; izlaganje: „О толковании понятия «относительное придаточное» (на примере русского и некоторых других европейских языков)”

2019. Međunarodni znanstveni seminar „Sintaksa slavenskih jezika”, Moskva; izlaganje: „Инструменталис и комитатив в чакавском говоре села Куклица

2017. Dvanaesti godišnji susret Društva za slavensko jezikoslovlje (SLS 12), Ljubljana; izlaganje: „Пересказывание дискурса на примере говора Осиека и окрестностей”

2015. (sa Sandrom Hadžihalilović) Znanstveni skup o Kalima, Zadar; izlaganje: „Kontrastivna analiza govora otoka Ugljana s osvrtom na kaljski govor”

2011. Sedma međunarodna radionica o baltoslavenskoj akcentologiji (IWoBA VII), Moskva; izlaganje: „Ударение глаголов говора местности Кали на острове Угляне”

2011. Međunarodni lingvistički znanstveni skup Dani akcentologije (DA I), Zagreb; izlaganje: „Naglasak imenica u govoru mjesta Kali”

2010. Šesta međunarodna radionica o baltoslavenskoj akcentologiji (IWoBA VI), Vilnius; izlaganje: „Der Akzent bei den Substantiven in der Mundart der Ortschaft Kukljica”

2009. Međunarodni znanstveni skup Colloquia Maruliana (Colloquium Marulianum XIX), Split; izlaganje: „Prozodija u Bunićevu epu De vita et gestis Christi i Marulićevu epu Dauidias

2007. Treća međunarodna radionica o baltoslavenskoj akcentologiji (IWoBA III), Leiden; izlaganje: „Der Akzent bei den Verben in der Mundart der Ortschaft Kukljica”

Predavanja:

2016. Gramatičke kategorije iz općelingvističke perspektive, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 8. travnja

2010. Naglasak imenica u mjestu Kukljica na otoku Ugljanu, Zagrebački lingvistički krug, 9. studenog

Izobrazba

2014. doktorski rad Opis govora Kukljice.

2006. diplomski rad Prozodijske nepravilnosti i neke osobitosti u stihovima zbirke: Pesme Franja Božičevića Natalisa - priredio M. Marković, Beograd, 1958.

Bibliografija

Benić, Mislav. 2024. Contemporary Croatian future II: A tense or a mood. Zeitschrift für Slawistik 69/2. 273–302.

Benić, Mislav. 2023. Lice u hrvatskom jeziku: uvod u problematiku. Jezikoslovni zapiski 29/2. 113–147.

Benić, Mislav. 2023. Идентификационные относительные придаточные в осиекском говоре. 18th annual meeting of the Slavic linguistic society. Book of abstracts. Ur. Zumrík, Miroslav. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Bratislava. 25.

Benić, Mislav. 2021. Posvojnost u kukljičkom govoru. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb

Benić, Mislav. 2021. Instrumental, komitativ i karitiv u kukljičkom govoru. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47/1: 1–81.

Benić, Mislav. 2021. Bezličnost i srodne pojave: osnovni problemi. Jezikoslovni zapiski 27/1. 139–158.

Benić Mislav; Moretti Violeta. 2020. On aspect of the present paradigms of the verb biti 'to be' in the Croatian language. Suvremena lingvistika 46/90. 175–203.

Benić, Mislav. 2018. Prepričavanje diskursa na primjeru osječkoga govora. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44/1. 1–55.

Benić, Mislav. 2017. Пересказывание дискурса на примере говора Осиека и окрестностей. 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje. Povzetki prispevkov. Ur. Repanšek, Luka; Šekli, Matej. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Ljubljana. 43–44.

Benić, Mislav; Hadžihalilović, Sandra. 2017. Kontrastivna analiza govora otoka Ugljana s naglaskom na kaljski govor. Kali. Ur. Faričić, Josip.Sveučilište u Zadru – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Općina Kali. Zadar. 425–430.

Benić, Mislav. 2013. Fonologija i naglasak imenica u govoru mjesta Kali. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/1. 11–68.

Benić, Mislav. 2011. Der Akzent bei den Verben in der Mundart der Ortschaft Kukljica. Accent matters: papers on Baltic and Slavic accentology. Ur. Pronk, Tijmen; Derksen, Rick. Rodopi – Amsterdam – New York. 1–17.

Benić, Mislav. 2011. Der Akzent bei den Substantiven in der Mundart der Ortschaft Kukljica. Proceedings of the 6th IWoBA. Ur. Rinkevičius, Vytautas. Baltistica VII Priedas. 27–62, 327–338.

Benić, Mislav. 2010. Prozodija u Marulićevu epu 'Davidias' i Bunićevu epu 'De vita et gestis Christi'. Colloquia Maruliana 19. 163–183.

Benić, Mislav. 2009. Natuknice o naglasku imenica u dativu i lokativu jednine u nekim govorima s novoštokavskim naglasnim sustavom kao smjernice za standardizaciju hrvatskoga jezika. Croatica et Slavica Iadertina 5. 31–49.

Benić, Mislav 2008. O antroponimima u Kukljici u 20. stoljeću. Folia onomastica Croatica 17. 1–18.

Benić, Mislav. 2007. Osnovni podaci o osječkoj akcentuaciji. Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 48. 1–28.

Benić, Mislav. 2007. Prozodijske i metričke osobitosti u latinskim pjesmama Frane Božićevića Natalisa. Latina et Graeca XII. 5–34.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/