dr. sc. Mislav Benić

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: mbenic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-493 Broj sobe: 403

Životopis

Mislav Benić rođen je 6. kolovoza 1981. u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. 2000. se godine upisuje na studij latinskoga jezika i rimske književnosti te njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomira 2006. radom Prozodijske nepravilnosti i neke osobitosti u stihovima zbirke: Pesme Franja Božičevića Natalisa – priredio M. Marković, Beograd 1957. 2006. upisuje poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji završava 2014. obranom doktorskoga rada Opis govora Kukljice.

2004.-2006. predaje latinski u srednjoj školi u Osijeku. 2006.-2011. radi kao znanstveni novak na Odsjeku za klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ondje surađuje na projektu Neolatina Croatica te drži seminare iz rimske književnosti (rimska metrika) i latinske sintakse. Od 2012. kao znanstveni novak te od 2017. kao znanstveni suradnik radi na Odjelu za onomastiku i etimologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, gdje surađuje na projektima Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika i Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena.

Sudjelovao je na sljedećim znanstvenim skupovima:

2017. Dvanaesti godišnji susret Дruštva za slavensko jezikoslovlje (SLS 12), Ljubljana; izlaganje: "Пересказывание дискурса на примере говора Осиека и окрестностей

2015. (sa Sandrom Hadžihalilović) Znanstveni skup o Kalima, Zadar; izlaganje: "Kontrastivna analiza govora otoka Ugljana s osvrtom na kaljski govor"

2011. Sedma međunarodna radionica o baltoslavenskoj akcentologiji (IWoBA VII), Moskva; izlaganje: "Ударение глаголов говора местности Кали на острове Угляне"

2011. Međunarodni lingvistički znanstveni skup Dani akcentologije (DA I), Zagreb; izlaganje: "Naglasak imenica u govoru mjesta Kali"

2010. Šesta međunarodna radionica o baltoslavenskoj akcentologiji (IWoBA VI), Vilnius; izlaganje: "Der Akzent bei den Substantiven in der Mundart der Ortschaft Kukljica"

2009. Međunarodni znanstveni skup Colloquia Maruliana (Colloquium Marulianum XIX), Split; izlaganje: "Prozodija u Bunićevu epu De vita et gestis Christi i Marulićevu epu Dauidias"

2007. Treća međunarodna radionica o baltoslavenskoj akcentologiji (IWoBA III), Leiden; izlaganje: "Der Akzent bei den Verben in der Mundart der Ortschaft Kukljica"

Predavanja:

2016. Gramatičke kategorije iz općelingvističke perspektive, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 8. travnja

2010. Naglasak imenica u mjestu Kukljica na otoku Ugljanu, Zagrebački lingvistički krug, 9. studenog

Izobrazba

2014. doktorski rad Opis govora Kukljice.

2006. diplomski rad Prozodijske nepravilnosti i neke osobitosti u stihovima zbirke: Pesme Franja Božičevića Natalisa - priredio M. Marković, Beograd, 1958.

Bibliografija

Benić, Mislav. 2018. Prepričavanje diskursa na primjeru osječkoga govora // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 44/1, 1-55

Benić, Mislav. 2017. Пересказывание дискурса на примере говора Осиека и окрестностей. // 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje. Povzetki prispevkov / Repanšek, Luka; Šekli, Matej (ur.). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 43-44.

Benić, Mislav; Hadžihalilović, Sandra. 2017. Kontrastivna analiza govora otoka Ugljana s naglaskom na kaljski govor. // Kali / Faričić, Josip (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Općina Kali, 425-430.

BENIĆ, MISLAV. 2013. Fonologija i naglasak imenica u govoru mjesta Kali // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,39/1, 11-68.

BENIĆ, MISLAV. 2011. Der Akzent bei den Verben in der Mundart der Ortschaft Kukljica. // Accent Matters. Papers on Balto-Slavic accentology / Pronk, Tijmen, Derksen,

Rick (ur.). Amsterdam, New York: Rodopi, 1-17.

BENIĆ, MISLAV. 2011. Der Akzent bei den Substantiven in der Mundart der Ortschaft Kukljica. // Baltistica, 7, 27-62.

BENIĆ, MISLAV. 2010. Prozodija u Marulićevu epu "Davidias" i Bunićevu epu "De vita et gestis Christi". // Colloquia Maruliana, 19, 163-183.

BENIĆ, MISLAV. 2009. Natuknice o naglasku imenica u dativu i lokativu jednine u nekim govorima s novoštokavskim naglasnim sustavom kao smjernice za standardizaciju hrvatskoga jezika. // Croatica et Slavica Iadertina, 5, 31-49.

BENIĆ, MISLAV. 2008. Prozodijske i metričke osobitosti u latinskim pjesmama Frane Božićevića Natalisa. // Latina et Graeca, XII, 5-34.

BENIĆ, MISLAV. 2008. O antroponimima u Kukljici u 20. stoljeću. // Folia onomastica Croatica, 17, 1-18.

BENIĆ, MISLAV. 2007. Osnovni podaci o osječkoj akcentuaciji. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 48, 1-28.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/