dr. sc. Mirjana Crnić Novosel

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: mcrnic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-051265787 Broj sobe: 614

Životopis

Mirjana Crnić Novosel  rođena je 14. studenoga 1981. u Rijeci. Uz redovnu osnovnu školu završila je i Osnovnu glazbenu školu "Ivan Matetić Ronjgov" u Rijeci.  Studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci završila je 2006. obranivši diplomsku radnju iz područja dijalektologije s temom Govor Mrkoplja. Poslijediplomski doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“ pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci upisala je 2007., a doktorirala je 8. lipnja 2015. obranivši doktorsku radnju iz područja dijalektologije s temom Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt).

Od studenoga 2005. do 2009. godine honorarno je bila zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca kao lektorica i jezična savjetnica na desetak predstava među kojima je dio onih temeljenih na govorima organskih idioma (čakavskih i štokavskih). Tijekom 2007. godine radila je kao stručna zamjena – profesor hrvatskoga jezika u dvjema školama u Rijeci. Pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, od listopada 2008. godine, vanjski je suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika, i to za rad na više kolegija većinom dijalektološke tematike, uz nekoliko vezanih za staroslavenski jezik na Odsjeku za kroatistiku. Od 2009. do 2011. godine bila je djelatnica Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, s Područnom jedinicom u Puli, u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta. Od 1. lipnja 2011. nadalje djelatnica je Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Podružnice u Rijeci na Odjelu za dijalektologiju.

Uz to, dosad je sudjelovala u pripremi knjiga, časopisa i zbornika za tisak (lektura i korektura) te od 2009. do 2011. surađivala sa Zajednicom Makedonaca u Rijeci i MKD ''Ilinden'' – Rijeka u obilježavanju Dana sv. Ćirila i Metoda. Pohađala je nekoliko tečajeva i ljetnih škola stranih jezika.

U svojem se znanstvenome radu primarno bavi dijalektološkim temama, uz one iz područja sociolingvistike, kontaktne lingvistike i glagoljaštva. Dosad je objavila više znanstvenih i stručnih radova te desetak prikaza. Sudjelovala je na više domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Osim navedenoga, aktivna je članica Ženske klape Luka.

Izobrazba

2000. – 2006.  Filozofski fakultet u Rijeci (završen studij Hrvatskoga jezika i književnosti)

2007. – 2015.  Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“

***

Dodatna izobrazba:

2008. Tečaj talijanskoga jezika u Comunità degli Italiani di Fiume

2011. Ljetna škola makedonskoga jezika, književnosti i kulture u Ohridu, Makedonija

2014. Tečaj talijanskoga jezika u Poletnoj šoli Bovec, Slovenija 

Suradnja na projektima

Bibliografija

Znanstveni radovi:

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2014. Il dialetto fiumano all'inizio del XXI secolo. // Rivista italiana di dialettologia. Lingue dialetti società, 38,  57–73.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; OPAŠIĆ, MAJA 2014. Prilog kontrastivnoj analizi hrvatskih i makedonskih frazema s onimskom sastavnicom // Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски (ур. Маја Јакимовска-Тошиќ), Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски одржан во Охрид од 27 до 29 септембри 2013, Книга IV,  281–297.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA;  ĆURKOVIĆ, DIJANA; JOZIĆ, ŽELJKO; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2014. Nazivi za sestrinu kćer u čakavskome narječju. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/1, 59–76.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2014. Fijumani i stavovi o fijumanskom idiomu u 21. stoljeću // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, 9, 409–419.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2014. Pun naručaj nepozabjeneh lovranskeh besed // Zbornik Lovranšćine, 3, 21–37.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2013. Zajik va kome ča slaje zvoni – zapadna čakavština Gorskoga kotara // Slovanský svět: známý či neznámý? / Kateřina Kedron, Marek Příhoda (ur.). Praha: Červený Kostelec, 21–27.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2013. Romanizmi u semantičkoj sferi odjeće i obuće u grobničkom govoru 20. stoljeća. Grobnički zbornik, 9, 221–229.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2013. Znanstveni i kulturni rad mr. sc. Darka Dekovića // Problemi sjevernog Jadrana, 12, 205–215.

CRNIĆ, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2012. Talijanizmi u Mirakulima slavne D(e)ve Marie (Senj, 15. lipnja 1508.) // Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa, 1, 15–25.

CRNIĆ, MIRJANA; MACAN, ŽELJKA 2011. Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara // Fluminensia, 1, 23, 7–23.

CRNIĆ, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2011. Sintaksa padeža u govoru Kostrene // Zbornik Katedre čakavskoga sabora Kostrena: život, kultura i povijest Kostrene, 4, 171–183.

CRNIĆ, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2011. Romanizmi u grobničkom govoru XX. stoljeća // I. međimurski filološki dani (zbornik radova), 13–22.

CRNIĆ, MIRJANA 2010. Osnovne fonološke značajke sungerskoga govora. // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, 8, 605–613.

CRNIĆ, MIRJANA; HOLJEVAC, SANJA 2010. Prilog proučavanju jezika hrvatskih misala iz 16. i 17. stoljeća // Zbornik radova o Rafaelu Levakoviću, 151–165.

CRNIĆ, MIRJANA 2009. Glagoljica u djelu mr. sc. Darka Dekovića // Problemi sjevernoga Jadrana, 10,133–139.

VRANIĆ, SILVANA; CRNIĆ, MIRJANA 2008. Iz fonologije govora Mrkoplja // Čakavska rič, 1,119–133.

Ostali radovi:

CRNIĆ, MIRJANA 2011. Četiri dijalektne fonološke monografije, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/1, 267–275. (prikaz)

CRNIĆ, MIRJANA 2010. O jezičnim značajkama križevačko-podravskih govora // Fluminensia, 2, 175–183. (prikaz)

CRNIĆ, MIRJANA 2009. Knjiga o hrvatskoj glagoljici // Fluminensia, 1, 170–177. (prikaz)

CRNIĆ, MIRJANA 2008. Pretisak Prve hrvatskoglagoljske početnice // Fluminensia, 1, 152–155. (prikaz)

CRNIĆ, MIRJANA 2008. Vrijedan prinos čakavologiji // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, 482–484. (prikaz)

 

 

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/