dr. sc. Mirjana Crnić Novosel

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: mcrnic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-051265787 Broj sobe: 614

Životopis

Mirjana Crnić Novosel rođena je 1981. u Rijeci. Na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006. g. završila studij Hrvatskoga jezika i književnosti obranivši diplomsku radnju iz područja dijalektologije s temom Govor Mrkoplja. Na istome je fakultetu doktorirala 8. lipnja 2015. s temom Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt).

Od studenoga 2005. do 2009. godine honorarno je bila zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca kao lektorica i jezična savjetnica na desetak predstava među kojima je dio onih temeljenih na govorima organskih idioma (čakavskih i štokavskih).

Tijekom 2007. godine radila je kao stručna zamjena – profesor hrvatskoga jezika u dvjema školama u Rijeci. Pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, od 2008. godine, vanjski je suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika, i to za rad na više kolegija većinom dijalektološke tematike, uz nekoliko vezanih za staroslavenski jezik na Odsjeku za kroatistiku. U svibnju 2020. godine na istome je fakultetu stekla naslovno zvanje docenta.

Od 2009. do 2011. godine bila je djelatnica Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, s Područnom jedinicom u Puli, u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta. Od 1. lipnja 2011. nadalje djelatnica je Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje na Odjelu za dijalektologiju, od 2017. godine voditeljica institutske podružnice u Rijeci.

Uz to, urednica je dijalektoloških rječnika i monografija te jezična suradnica na pripremanju raznih knjiga, časopisa i zbornika za tisak.

Surađuje s manjinskim zajednicama, udrugama i katedrama Čakavskoga sabora Primorsko-goranske županije radeći na očuvanju i promicanju hrvatske kulturne baštine.

U svojem se znanstvenome radu primarno bavi dijalektološkim temama, uz one iz područja sociolingvistike, kontaktne lingvistike i glagoljaštva. Dosad je objavila više znanstvenih i stručnih radova te prikaza i dvije znanstvene knjige. Sudjelovala je na više domaćih i inozemnih znanstvenih skupova.

Uz navedeno, aktivna je članica Ženske klape Luka iz Rijeke.

***

Projekti:

2022. – 2025. voditeljica projekta IHJJ-a: Bunjevački govori: primorsko-lički ogranak.

2022. voditeljica projekta Bunjevački govori – s osobitim obzirom na govore izvan Republike Hrvatske uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.

2023. voditeljica projekta Bunjevački govori – jezično dokumentiranje uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.

2024. voditeljica projekta Bunjevački govori – istraživanje, dokumentiranje i prezentacija uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Suradnja na projektima:

2024. Od fertuna do peruna – dijalektološka i etimološka analiza leksema povezanih sa semantičkim poljem kuhinje (DIJETA) (IHJ, voditeljica projekta dr. sc. Perina Vukša Nahod)

2024. Dijalektna frazeologija hrvatskoga jezika (FFZG, voditeljica projekta dr. sc. Marija Malnar Jurišić)

2022. – 2025. projekt Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika u Hrvatskoj (RENA) (IHJ, voditelj projekta dr. sc. Kristian Lewis, suvoditelj projekta dr. sc. Filip Škiljan).

2022. – 2023. Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova II. (FFZG, voditeljica: dr. sc. Ivana Eterović)

2021. – 2022. Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova (FFZG, voditeljica: dr. sc. Ivana Eterović)

2019. – projekt: Kritička obrada i objavljivanje etnološko-folklorističkih monografija (Odsjek za etnologiju HAZU); Vareš: Narodni život i običaji (1904. – 1911.) (Odjel za etnologiju i antropologiju FFZD, voditelj projekta: dr. sc. Mario Katić)

2015. – 2017. Billingualism Matters@Rijeka (u sklopu FP7-projekta Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“), voditeljica: dr. sc. Tihana Kraš (FFRI)

2013. – 2018. Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (Sveučilište u Rijeci; voditeljica: akad. Silvana Vranić)

2011. – 2013. Digitalna obradba hrvatske narječne građe (IHJ; voditelj: dr. sc. Željko Jozić)

2007. – 2013. Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (MZOS; voditeljica: akad. Silvana Vranić)

Radionice:

2022. - 17. studenoga 2022. dijalektološka radionica u sklopu projekata Bunjevački govori – primorsko-lički ogranak i Bunjevački govori – s osobitim obzirom na govore izvan RH za učenike šestih razreda OŠ Ivana Mažuranića u Novome Vinodolskom; voditeljice radionice: Mirjana Crnić Novosel i Perina Vukša Nahod.

2016. – 21. siječnja radionica Fijumanski idiom u 21. stoljeću, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka; voditeljice radionice: Mirjana Crnić Novosel i Nina Spicijarić Paškvan.

2016. – 14. siječnja radionica Hrvatska narječja u dijalektalnoj književnosti, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka; voditeljica radionice: Mirjana Crnić Novosel.

2015. – 21. kolovoza radionica Glagoljica – simbol hrvatske kulture, Poletna šola Bovec, Slovenija; voditeljica radionice: Mirjana Crnić Novosel.

Predavanja:

2023. – sudjelovanje na okruglome stolu povodom obilježavanja 20. obljetnice od donošenja UNESCO-ove konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine - izlaganje o bunjevačkim govorima i njihovu očuvanju (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 20. rujna)

2023. - na poziv Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci održano predavanje u sklopu kolegija Metodika hrvatskoga jezika 2 na temu Očuvanje hrvatske zavičajne baštine u razrednoj nastavi (1. lipnja ).

2023. - na poziv Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci na Odsjeku za kroatistiku održano predavanje u sklopu kolegija Uvod u dijalektologiju na temu Novoštokavski ikavski dijalekt (19. travnja).

2022. – predavanje Bunjevački govori - nematerijalna kulturna baština –okrugli stol „O Bunjevcima i bunjevačkim govorima kao nematerijalnome kulturnom dobru“ u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 24. studenoga.

2022. predavanje Tronarječnost Gorskoga kotara – 90. obljetnica društva Goranin –Matica hrvatska, Zagreb, 1. listopada.

2021. okrugli stol „O jezičnom identitetu Bunjevaca“ u organizaciji Centra za jezična istraživanja, FFRI, Rijeka, 29. travnja – gostujući predavač.

2019. predavanje Zavičajnost u nastavi na primjeru Kastva i Kastavštine na stručnom skupu "Čakavski jezik u 21. stoljeću - izazovi i potencijali", Kastav, 23. rujna.

2019. predavanje Važnost očuvanja čakavskoga narječja na 28. Kastafskom kulturnom letu –Književna večer "Miće i vele besedi", 31. srpnja.

2019. predavanje na tribini Vidljivi i nevidljivi Gorani uz Lujzinsku cestu na 53. međunarodnoj smotri folklora, Zagreb, 4. srpnja.

2019. predavanje Ča, kaj, što u razrednoj nastavi na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci u sklopu kolegija Metodika hrvatskoga jezika II, 5. lipnja.

2018. predavanje Festivali kao promotori domaće besede na kulturno-umjetničkome susretu "Ča – kaj – što" u Domu kulture "Škrljevo" 24. studenoga.

2016. predavanje Gorskokotarski jezični fenomen na poziv Centra za jezična istraživanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci 17. ožujka.

2015. predavanje Riječki jezični identitet na poziv Udruge studenata kroatistike „Idiom“ na Filozofskome fakultetu u Rijeci 16. listopada.

2014. predavanje Tronarječna slika Gorskoga kotara (povijesni i sociolingvistički pristup) na Lingvističnome krožeku Filozofske fakultete v Ljubljani 24. studenoga.

Sudjelovanje na skupovima:

 • 13. međunarodni skup slavista (Opatija, 23. – 25. lipnja 2008.), izlaganje: Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara.
 • U spomen mr. sc. Darku Dekoviću (Rijeka, 11. rujna 2008.), izlaganje: Glagoljica u djelu mr. sc. Darka Dekovića.
 • Riječki filološki dani 8 (Rijeka, 6. – 8. studenoga 2008.), izlaganje: Osnovne fonološke značajke sungerskoga govora.
 • Međimurski filološki dani (Čakovec, 24. – 25. travnja 2009.), izlaganje: Romanizmi u grobničkom govoru XX. stoljeća; u suautorstvu s Ivanom Nežić.
 • 10. znanstveni skup – Tihi pregaoci. Znanstveni skup o fra Rafaelu Levakoviću. (Šibenik – Skradin – Visovac, 14. – 16. svibnja 2009.), izlaganje: Prilog proučavanju jezika hrvatskih misala iz 16. i 17. stoljeća; u suautorstvu sa Sanjom Holjevac.
 • Znanstveni skup Dr. Franjo Rački 8 (Fužine, 27. studenoga 2009.), izlaganje: Prinos Hrvatske glagoljske knjige Rudolfa Strohala proučavanju glagoljice.
 • Znanstveni skup povodom proslave 65. godišnjice osnivanja Jadranskog instituta na Sušaku (Rijeka, 28. svibnja 2010.), izlaganje: Znanstveno i kulturno djelo mr. sc. Darka Dekovića.
 • Peti međunarodni slavistički skup (Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.), izlaganje: Romanizmi u Mirakulima slavne D(ê)ve Marie iz 1508.; u suautorstvu s Ninom Spicijarić Paškvan
 • Znanstveno-stručni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ (Grobnik, 6. studenoga 2010.), izlaganje: Romanizmi u semantičkoj sferi odjeće i obuće u grobničkom govoru XX. stoljeća.; u suautorstvu s Ivanom Nežić
 • Znanstveni skup „Marko Antun de Dominis“. U povodu 450. obljetnice rođenja (Rijeka, 19. studenoga 2010.), izlaganje: M.A. Dominis u hrvatskim enciklopedijama i leksikonima.
 • Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 26. studenoga 2010.), izlaganje: Osvrt na ćirilometodijanu u djelu Franje Račkoga.
 • Znanstveno-stručni skup „Život, kultura i povijest Kostrene“ (Kostrena, 27. studenoga 2010.), izlaganje: Sintaksa padeža u kostrenskom govoru; u suautorstvu s Ivanom Nežić.
 • Znanstveni skup X. dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 24. studenog 2011.), izlaganje: Dr. Ivan Črnčić – svećenik, kanonik i akademik.
 • XII. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (Zagreb, 18. – 20. listopada 2012.), izlaganje: Sestrična, nećakinja, neputa, nevoda; u suautorstvu sa Željkom Jozićem, Dijanom Ćurković i Perinom Vukšom Nahod.
 • Konferencija mladih slavista FFUK VIII. (Prag, 1. – 2. studenog 2012.), izlaganje: Zajik va kome ča slaje zvoni – zapadna čakavština Gorskoga kotara.
 • Riječki filološki dani 9 (Rijeka, 22. – 24. studenog 2012.), izlaganje: Fijumanski sociolekt na početku 21. stoljeća; u suautorstvu s Ninom Spicijarić Paškvan.
 • IV. međunarodni znanstveni skup „Makedonsko-hrvatske književne, kulturne i jezične veze“ (Ohrid, 27. – 29. rujna 2013.), izlaganje: Prilog kontrastivnoj analizi hrvatskih i makedonskih frazema s onimskom sastavnicom; u suautorstvu s Majom Opašić.
 • Znanstveni skup „Lovran u riječi, riječ u Lovranu“ (Lovran, 20. travnja 2013.), izlaganje: Pun naručaj lovranskih besed; u suautorstvu s Ivanom Nežić.
 • Znanstveni skup „Povijest Liča i školstva u Liču“ povodom obilježavanja 170. obljetnice školstva (Lič, 25. travnja 2014.), izlaganje: O govoru Liča.
 • Okrugli stol „Goranski idiomi“ povodom obilježavanja 140. obljetnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice (Delnice, 14. studenoga 2014.), izlaganje: Osvrt na štokavske ikavske govore u Gorskome kotaru.
 • Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres (Sarajevo, 28. – 30. 5. 2015.), izlaganje: Govor Liča u kontekstu bosansko-hercegovačkih ikavskih štokavskih govora.
 • Okrugli stol „Ča – kaj – što“, Narječja u nastavi hrvatskoga jezika – jezik, književnost i metodika (Bakar, 19. rujna 2015.), izlaganje: Važnost dijalektoloških istraživanja (gorskokotarski govori u svjetlu novijih istraživanja).
 • Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi (Čavle, 7. studenoga 2015.), izlaganje: Grobnička čakavština u djelima jedne pjesnikinje.
 • XIV. znanstveno-stručni skup Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 4. prosinca 2015.), izlaganje: Istaknuti mrkopaljski intelektualac: Alojz Crnić.
 • XVII. znanstveno-stručni skup Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 23. studenog 2018.), izlaganje: Gorski kotar u svjetlu povijesnih istraživanja.
 • Sedmi hrvatski slavistički kongres (Šibenik, 25. – 28. 9. 2019.), izlaganje: Frazemi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara, u suautorstvu s Majom Opašić.
 • XIX. znanstveno-stručni skup Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 26. studenoga 2021.), izlaganje: Toponimija Fužina, u suautorstvu s dr. Ninom Spicijarić Paškvan.
 • 14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (Zagreb, 1. i 2. prosinca 2021.), izlaganje: Određivanje pripadnosti mjesnoga govora Staroga Laza u Gorskome kotaru, u suautorstvu s dr. Marinom Marinković.
 • XX. Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 1. prosinca 2022.), izlaganje: Problematika ispitivanja gorskokotarskih govora.

Organizacija:

2024. suorganizatorica predstavljanja i predstavljačica knjige Mirakuli Slavne Deve Marije autorica Mirjane Crnić Novosel i Ivane Eterović (NSK, Zagreb, 25. travnja)

2024. suorganizatorica predstavljanja i predstavljačica knjige Lič: monografija (gl. ur. Dražen Starčević) (Lič, Kulturni dom Lič, 4. svibnja).

2023. organizatorica i predstavljačica na promociji dvaju projekata o Bunjevcima u Gospiću (Gospić, Kulturno-informativni centar, 2. lipnja)

2023. organizatorica i predstavljačica na promociji projekta RENA (Rijeka, Državni arhiv u Rijeci, 23. veljače)

2023. suorganizatorica i predstavljačica na predstavljanju knjige dr. Maje Opašić Od Adama i Eve do sudnjega dana: o hrvatskim biblijskim frazemima, poslovicama i izrekama (Rijeka, Filodrammatica, 21. travnja)

2022. organizatorica predstavljanja projekta Bunjevački govori – primorsko-lički ogranak (Novi Vinodolski, Narodna čitaonica i knjižnica, 16. ožujka).

2022. organizatorica dijalektološke radionice za učenike šestih razreda Osnovne škole Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom (Novi Vinodolski, 17. studenoga).

2022. organizatorica okruglog stola O Bunjevcima i bunjevačkim govorima kao nematerijalnome kulturnom dobru (Zagreb, Institut za hrvatski jezik, 24. studenoga).

2022. organizatorica predstavljanja Rječnika velikoga i maloga početnog slova autorica Goranke Blagus Bartolec, Ivane Matas Ivanković, Katarine Cvijanović i Perine Vukša Nahod (Rijeka, FFRI, 17. listopada).

2021. članica Organizacijskoga odbora međunarodne konferencije CLARC 2021: Jezik i kultura (Rijeka, Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci, 24. – 26. lipnja).

2021. organizatorica i voditeljica panela Očuvanje dijalekata kao hrvatske kulturne baštine (Rijeka, CLARC 2021., 24. – 26. lipnja).

2019. članica organizacijskoga odbora CLARC 2020: Jezik i kultura (Rijeka, Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci, 18. – 20. lipnja).

2018. organizatorica predstavljanja Hrvatske školske gramatike , predstavljači: Željko Jozić, Milica Mihaljević i Lana Hudeček (Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci, 18. travnja).

2018. organizatorica Kulturno-umjetničke manifestacije "Ča – kaj – što" u suradnji s Katedrom Čakavskog sabora "Bakarskog kraja" (Škrljevo, Dom kulture "Škrljevo", 24. studenoga).

2016. organizatorica obilježavanja manifestacije „Dani hrvatskoga jezika“ u suradnji s Udrugom studenata kroatistike „Idiom“ izradom plakata i otvorenjem izložbe „Zatreš li narodu jezik, zatro si narod“ (Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci)

2016. tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa CLARC 2016: Perpektive jezičnoga planiranja i jezične politike (Rijeka, Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci, 3. – 5. lipnja).

2015. organizatorica predstavljanja priručnika Početno pisanje na hrvatskome jeziku. Priručnik uz Hrvatski pravopis, predstavljači: Ante Bežen i Željko Jozić (Rijeka, OŠ "Trsat", 1. listopada).

2014. organizatorica predstavljanja Hrvatskoga pravopisa, predstavljači: Željko Jozić i članovi uredništva (Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci, 3. travnja).

Ostalo:

2024. Intervju za portal Artkvart o očuvanju fijumanskoga dijalekta (8. ožujka 2023.) https://artkvart.hr/mirjana-crnic-novosel-gradim-n...

2023. Intervju za prilog BAŠTINA u Novome listu : „Gorskokotarski jezični idiomi još uvijek nisu dovoljno opisani“ (4–5) https://www.novilist.hr/ostalo/dr-sc-mirjana-crnic-novosel-i-doc-dr-sc-marina-marinkovic-o-istrazenosti-ikavsko-ekavskog-dijalekta-i-gorskokotarskim-govorima/ (23. rujna)

2022.– Novi list, https://www.novilist.hr/rijeka-regija/u-novom-predstavljen-projekt-instituta-za-jezik-bunjevci-i-njihovi-govori-u-fokusu-znanstvenika/ (17. ožujka)

2022. – Novi list, https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/knjizevnost/lektori-nisu-jezicna-policija-nego-dragocjeni-suradnici-autorima/ (16. veljače )

2021. – gostovanje u emisiji Planet RI na Kanalu RI s izvještajem o održanim panelima na CLARC-u 2021. o očuvanju hrvatske nematerijalne baštine i manjinskim jezicima (25. lipnja)

2021. – intervju "Govor Liča je predstavnik bunjevačkih govora u Gorskome kotaru" u Novom listu, prilogu Mediteran (16. svibnja) https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/mirjana-crn...

2021. – sudjelovanje u podcastu Riječki jezični Babilon u organizaciji Društvenog centra Drenova (15. travnja)

2021. Senj – konferencija za medije u Etnografskome muzeju u Senju povodom zatvaranja Dana hrvatskoga jezika i očitovanja o statusu bunjevačkih govora (Senj, 17. ožujka)

2019. intervju "Ličani, Sungerčani i Mrkopaljci nisu istoga podrijetla", u Novom listu, prilogu Goranski NL, 8–9 (1. kolovoza)

2020. intervju "Prva monografija posvećena govorima Liča, Mrkoplja i Sungera", poseban prilog Novoga lista (Goranski NL), 10–11 (1. ožujka)

2019. sudjelovanje u emisiji Riječ na riječ (Z1 TV, 29. listopada)

2019. sudjelovanje u dvjema emisijama Trdi ČA kafić o čakavcima u Gorskome kotaru (KOMUS media & marketing – nezavisna televizija, rujan).

2019. sudjelovanje u emisiji o gorskokotarskim govorima Bilješke o jeziku (HRT, 3. travnja).

2018. sudjelovanje u emisiji o riječkim govorima Bilješke o jeziku (HRT, 22. veljače).

2016. izložba plakata Riječki jezični identitet Mirjane Crnić Novosel povodom obilježavanja Dana Filozofskoga fakulteta u Rijeci (5. svibnja).

2015. intervju "Govornici i ispitivači "spašavaju" gorskokotarske govore", poseban prilog Novoga lista (Goranski NL), 8–9 (1. kolovoza).

2015. – 2018. predsjednica stručnoga žirija za najbolji tekst na Čansonfestu.

Izobrazba

2006. završen studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci

2015. završen Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“

***

Usavršavanje:

2008. Tečaj talijanskoga jezika u Comunità degli Italiani di Fiume

2011. Ljetna škola makedonskoga jezika, književnosti i kulture u Ohridu, Makedonija

2014. Tečaj talijanskoga jezika u Poletnoj šoli Bovec, Slovenija

2024. Tečaj makedonskoga jezika na Međunarodnom seminaru za makedonski jezik, literaturu i kulturu, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Skoplje (online tečaj)


Bibliografija

Knjiga:

Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru. 2019. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Mirakuli Slavne Deve Marije (Senj, 1508.). Latinička transliteracija sa studijom i popratnim tekstovima u suautorstvu s Ivanom Eterović. 2023. Institut za hrvatski jezik. Zagreb.

Doktorska disertacija:

Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt). 2015. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka.


Uredništvo:

1. urednica knjige: Vranić, S.; Oštarić, I. 2016. Rječnik govora Novalje na otoku Pagu. Grad Novalja. Ogranak Matice hrvatske u Novalji. Filozofski fakultet u Rijeci.

2. urednica knjige: Antolič, J. 2020. Omišjanske besedi: od standardnoga jezika do omišaljskoga govora. Općina Omišalj.

3. urednica knjige: Opašić, M. 2022. Od Adama i Eve do sudnjega dana: o hrvatskim biblijskim frazemima, poslovicama i izrekama. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

4. supriređivačica monografije (uz Jakšu Primorca i Marija Katića): Zbornik za narodni život i običaje. Knjiga 63. Mijo Žuljić. Vareš. 1897. - 1911. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb.

Znanstveni radovi:

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; BLAŽEVIĆ KREZIĆ, VERA. 2023. On the Phonology of Non-Liturgical Editions of the Glagolitic Press in Senj // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Vol. 49, No. 2. 227–244.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; MARINKOVIĆ, MARINA 2023. Govor Saborskoga u kontekstu susjednih štokavskih ikavskih govora. // Filologija 81. 11–30.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA. 2023. Jezične napomene // Zbornik za narodni život i običaje. Knjiga 63. Mijo Žuljić. VAREŠ. 1897. – 1911. HAZU, Zagreb. 705–717.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; MARINKOVIĆ, MARINA 2022. Određivanje pripadnosti mjesnoga govora Starog Laza u Gorskome kotaru // Hrvatski dijalektološki zbornik. 26. 31–47.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2022. O ličkim govorima i njihovoj (ne)istraženosti // Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac. Hrvatska sveučilišna naklada. Sveučilište u Rijeci. Filozofski fakultet u Rijeci. 104–118.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; OPAŠIĆ, MAJA 2021. Sličnosti i razlike frazema novoštokavskih ikavskih govora // Kroz prostor i vrijeme: zbornik u čast Miri Menac-Mihalić. Filozofski fakultet u Zagrebu. 371–387.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA 2020. Gorski kotar u djelima Josipa Lisca // Dijalekti, jezična povijest i tradicija (zbornik u čast Josipu Liscu). Sveučilište u Zadru. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. 145–158.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2020. Gorski kotar u svjetlu raznovrsnih istraživanja // Problemi sjevernog Jadrana, 18. 119–132.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2016. Govor Liča // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42/2. 333–352.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2015. Il dialetto fiumano - parte integrante dell'identità fiumana // La Battana, LI, 198. 62–83.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2014. Il dialetto fiumano all'inizio del XXI secolo. // Rivista italiana di dialettologia. Lingue dialetti società, 38. 57–73.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; OPAŠIĆ, MAJA 2014. Prilog kontrastivnoj analizi hrvatskih i makedonskih frazema s onimskom sastavnicom // Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски (ур. Маја Јакимовска-Тошиќ), Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски одржан во Охрид од 27 до 29 септембри 2013, Книга IV. 281–297.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; ĆURKOVIĆ, DIJANA; JOZIĆ, ŽELJKO; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2014. Nazivi za sestrinu kćer u čakavskome narječju // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/1. 59–76.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2014. Fijumani i stavovi o fijumanskom idiomu u 21. stoljeću // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, 9. 409–419.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2014. Pun naručaj nepozabjeneh lovranskeh besed // Zbornik Lovranšćine, 3. 21–37.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2013. Zajik va kome ča slaje zvoni – zapadna čakavština Gorskoga kotara // Slovanský svět: známý či neznámý?. Praha: Červený Kostelec. 21–27.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2013. Romanizmi u semantičkoj sferi odjeće i obuće u grobničkom govoru 20. stoljeća. Grobnički zbornik, 9. 221–229.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2013. Znanstveni i kulturni rad mr. sc. Darka Dekovića // Problemi sjevernog Jadrana, 12. 205–215.

CRNIĆ, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2012. Talijanizmi u Mirakulima slavne D(e)ve Marie (Senj, 15. lipnja 1508.) // Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa, 1. 15–25.

CRNIĆ, MIRJANA; MACAN, ŽELJKA 2011. Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara // Fluminensia, 1/23. 7–23.

CRNIĆ, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2011. Sintaksa padeža u govoru Kostrene // Zbornik Katedre čakavskoga sabora Kostrena: život, kultura i povijest Kostrene, 4. 171–183.

CRNIĆ, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2011. Romanizmi u grobničkom govoru XX. stoljeća // I. međimurski filološki dani (zbornik radova). 13–22.

CRNIĆ, MIRJANA 2010. Osnovne fonološke značajke sungerskoga govora // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, 8. 605–613.

CRNIĆ, MIRJANA; HOLJEVAC, SANJA 2010. Prilog proučavanju jezika hrvatskih misala iz 16. i 17. stoljeća // Zbornik radova o Rafaelu Levakoviću. 151–165.

CRNIĆ, MIRJANA 2009. Glagoljica u djelu mr. sc. Darka Dekovića // Problemi sjevernoga Jadrana, 10. 133–139.

VRANIĆ, SILVANA; CRNIĆ, MIRJANA 2008. Iz fonologije govora Mrkoplja // Čakavska rič, 1. 119–133.

Stručni radovi i prikazi (izbor):

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2023. Nacionalnomanjinski jezici na jezičnoj karti Rijeke. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika. 10/2. 8–12.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2021. Staren na spomen, mladen za naprvo! Slovnik kastafskega govora (Cvjetana Miletić, Udruga Čakavski senjali, Kastav, 2019.)

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2019. Kako govoru/govoridu naši stari. O šoltanskim govorima uzduž i poprijeko. (Filip Galović. Govori otoka Šolte. Općina Šolta. Hrvatsko katoličko sveučilište. Zagreb. 2019.) // Fluminensia, 31/2. 445–449.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2019. Istočnogoranski kajkavski govori pod povećalom. Vrijedan prinos hrvatskoj dijalektologiji // Filologija, 73. 147–150.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2018. Značajan prinos hrvatskoj dijalektologiji. (Prikaz knjige Perine Vukša Nahod, Slivanjski govori: fonologija i morfologija. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2017.) // Fluminensia, 2. 342–346.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2016. Blago govora novaljskoga // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42, 2. 606–609

CRNIĆ, MIRJANA 2011. Četiri dijalektne fonološke monografije // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/1. 267–275.

CRNIĆ, MIRJANA 2010. O jezičnim značajkama križevačko-podravskih govora // Fluminensia, 2. 175–183.

CRNIĆ, MIRJANA 2009. Knjiga o hrvatskoj glagoljici // Fluminensia, 1. 170–177.

CRNIĆ, MIRJANA 2008. Pretisak Prve hrvatskoglagoljske početnice // Fluminensia, 1. 152–155.

CRNIĆ, MIRJANA 2008. Vrijedan prinos čakavologiji // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34. 482–484.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/