dr. sc. Mirjana Crnić Novosel

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: mcrnic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-051265787 Broj sobe: 614

Životopis

Mirjana Crnić Novosel rođena je 1981. u Rijeci. Na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006. g. završila studij Hrvatskoga jezika i književnosti obranivši diplomsku radnju iz područja dijalektologije s temom Govor Mrkoplja. Na istome je fakultetu doktorirala 8. lipnja 2015. s temom Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt).

Od studenoga 2005. do 2009. godine honorarno je bila zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca kao lektorica i jezična savjetnica na desetak predstava među kojima je dio onih temeljenih na govorima organskih idioma (čakavskih i štokavskih).

Tijekom 2007. godine radila je kao stručna zamjena – profesor hrvatskoga jezika u dvjema školama u Rijeci. Pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, od listopada 2008. godine, vanjski je suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika, i to za rad na više kolegija većinom dijalektološke tematike, uz nekoliko vezanih za staroslavenski jezik na Odsjeku za kroatistiku. U svibnju 2020. godine na istome je fakultetu stekla naslovno zvanje docenta.

Od 2009. do 2011. godine bila je djelatnica Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, s Područnom jedinicom u Puli, u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta. Od 1. lipnja 2011. nadalje djelatnica je Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje na Odjelu za dijalektologiju, od 2017. godine voditeljica institutske podružnice u Rijeci .

Uz to, urednica je dvaju dijalektoloških rječnika te jezična suradnica na pripremanju raznih knjiga, časopisa i zbornika za tisak (lektura i korektura).

Surađuje s manjinskim zajednicama, udrugama i katedrama Čakavskoga sabora Primorsko-goranske županije radeći na očuvanju i promicanju hrvatske kulturne baštine.

U svojem se znanstvenome radu primarno bavi dijalektološkim temama, uz one iz područja sociolingvistike, kontaktne lingvistike i glagoljaštva. Dosad je objavila više znanstvenih i stručnih radova te prikaza. Sudjelovala je na više domaćih i inozemnih znanstvenih skupova.

Uz navedeno, aktivna je članica Ženske klape Luka iz Rijeke.

***

Suradnja na projektima:

2022. – 2025. voditeljica projekta IHJJ-a: Bunjevački govori: primorsko-lički ogranak.

2022. – 2023. voditeljica projekta Bunjevački govori – s osobitim obzirom na govore izvan Republike Hrvatske uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.

_____________________________________________________________________________________________________________________

2022. – 2025. projekt Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika u Hrvatskoj (RENA) (IHJJ, voditelj projekta dr. sc. Kristian Lewis, suvoditelj projekta dr. sc. Filip Škiljan).

2022. – 2023. Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova (FFZG; voditeljica: dr. sc. Ivana Eterović)

2021. – 2022. Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova (FFZG; voditeljica: dr. sc. Ivana Eterović)

2019. – projekt: Kritička obrada i objavljivanje etnološko-folklorističkih monografija (Odsjek za etnologiju HAZU); Vareš: Narodni život i običaji (1904. – 1911.); Zbornik za narodni život i običaje, knj. 62 (2020.); voditelj projekta: doc. dr. sc. Mario Katić (Odjel za etnologiju i antropologiju FFZD)

2015. – 2017. Billingualism Matters@Rijeka (u sklopu FP7-projekta Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“), voditeljica: dr. sc. Tihana Kraš (FFRI)

2013. – 2018. Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske, voditeljica: dr. sc. Silvana Vranić (SVKRI)

2011. – 2013. Digitalna obradba hrvatske narječne građe, voditelj: dr. sc. Željko Jozić (IHJJ)

2007. – 2013. Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske, voditeljica: dr. sc. Silvane Vranić (MZOS)

Radionice:

2022. - 17. studenoga 2022. dijalektološka radionica u sklopu projekata Bunjevački govori – primorsko-lički ogranak i Bunjevački govori – s osobitim obzirom na govore izvan RH za učenike šestih razreda OŠ Ivana Mažuranića u Novome Vinodolskom; voditeljice radionice: Mirjana Crnić Novosel i Perina Vukša Nahod.

2016. – 21. siječnja radionica Fijumanski idiom u 21. stoljeću, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka; voditeljice radionice: Mirjana Crnić Novosel i Nina Spicijarić Paškvan.

2016. – 14. siječnja radionica Hrvatska narječja u dijalektalnoj književnosti, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka; voditeljica radionice: Mirjana Crnić Novosel.

2015. – 21. kolovoza radionica Glagoljica – simbol hrvatske kulture, Poletna šola Bovec, Slovenija; voditeljica radionice: Mirjana Crnić Novosel.

Predavanja:

2022. – predavanje Bunjevački govori - nematerijalna kulturna baština –okrugli stol „O Bunjevcima i bunjevačkim govorima kao nematerijalnome kulturnom dobru“ u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 24. studenoga.

2022. predavanje Tronarječnost Gorskoga kotara – 90. obljetnica društva Goranin –Matica hrvatska, Zagreb, 1. listopada.

2021. okrugli stol „O jezičnom identitetu Bunjevaca“ u organizaciji Centra za jezična istraživanja, FFRI, Rijeka, 29. travnja – gostujući predavač.

2019. predavanje Zavičajnost u nastavi na primjeru Kastva i Kastavštine na stručnom skupu "Čakavski jezik u 21. stoljeću - izazovi i potencijali", Kastav, 23. rujna.

2019. predavanje Važnost očuvanja čakavskoga narječja na 28. Kastafskom kulturnom letu –Književna večer "Miće i vele besedi", 31. srpnja.

2019. predavanje na tribini Vidljivi i nevidljivi Gorani uz Lujzinsku cestu na 53. međunarodnoj smotri folklora, Zagreb, 4. srpnja.

2019. predavanje Ča, kaj, što u razrednoj nastavi na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci u sklopu kolegija Metodika hrvatskoga jezika II, 5. lipnja.

2018. predavanje Festivali kao promotori domaće besede na kulturno-umjetničkome susretu "Ča – kaj – što" u Domu kulture "Škrljevo" 24. studenoga.

2016. predavanje Gorskokotarski jezični fenomen na poziv Centra za jezična istraživanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci 17. ožujka.

2015. predavanje Riječki jezični identitet na poziv Udruge studenata kroatistike „Idiom“ na Filozofskome fakultetu u Rijeci 16. listopada.

2014. predavanje Tronarječna slika Gorskoga kotara (povijesni i sociolingvistički pristup) na Lingvističnome krožeku Filozofske fakultete v Ljubljani 24. studenoga.

Sudjelovanje na skupovima:

 • 13. međunarodni skup slavista (Opatija, 23. – 25. lipnja 2008.), izlaganje: Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara.
 • U spomen mr. sc. Darku Dekoviću (Rijeka, 11. rujna 2008.), izlaganje: Glagoljica u djelu mr. sc. Darka Dekovića.
 • Riječki filološki dani 8 (Rijeka, 6. – 8. studenoga 2008.), izlaganje: Osnovne fonološke značajke sungerskoga govora.
 • Međimurski filološki dani (Čakovec, 24. – 25. travnja 2009.), izlaganje: Romanizmi u grobničkom govoru XX. stoljeća; u suautorstvu s Ivanom Nežić.
 • 10. znanstveni skup – Tihi pregaoci. Znanstveni skup o fra Rafaelu Levakoviću. (Šibenik – Skradin – Visovac, 14. – 16. svibnja 2009.), izlaganje: Prilog proučavanju jezika hrvatskih misala iz 16. i 17. stoljeća; u suautorstvu sa Sanjom Holjevac.
 • Znanstveni skup Dr. Franjo Rački 8 (Fužine, 27. studenoga 2009.), izlaganje: Prinos Hrvatske glagoljske knjige Rudolfa Strohala proučavanju glagoljice.
 • Znanstveni skup povodom proslave 65. godišnjice osnivanja Jadranskog instituta na Sušaku (Rijeka, 28. svibnja 2010.), izlaganje: Znanstveno i kulturno djelo mr. sc. Darka Dekovića.
 • Peti međunarodni slavistički skup (Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.), izlaganje: Romanizmi u Mirakulima slavne D(ê)ve Marie iz 1508.; u suautorstvu s Ninom Spicijarić Paškvan
 • Znanstveno-stručni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ (Grobnik, 6. studenoga 2010.), izlaganje: Romanizmi u semantičkoj sferi odjeće i obuće u grobničkom govoru XX. stoljeća.; u suautorstvu s Ivanom Nežić
 • Znanstveni skup „Marko Antun de Dominis“. U povodu 450. obljetnice rođenja (Rijeka, 19. studenoga 2010.), izlaganje: M.A. Dominis u hrvatskim enciklopedijama i leksikonima.
 • Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 26. studenoga 2010.), izlaganje: Osvrt na ćirilometodijanu u djelu Franje Račkoga.
 • Znanstveno-stručni skup „Život, kultura i povijest Kostrene“ (Kostrena, 27. studenoga 2010.), izlaganje: Sintaksa padeža u kostrenskom govoru; u suautorstvu s Ivanom Nežić.
 • Znanstveni skup X. dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 24. studenog 2011.), izlaganje: Dr. Ivan Črnčić – svećenik, kanonik i akademik.
 • XII. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (Zagreb, 18. – 20. listopada 2012.), izlaganje: Sestrična, nećakinja, neputa, nevoda; u suautorstvu sa Željkom Jozićem, Dijanom Ćurković i Perinom Vukšom Nahod.
 • Konferencija mladih slavista FFUK VIII. (Prag, 1. – 2. studenog 2012.), izlaganje: Zajik va kome ča slaje zvoni – zapadna čakavština Gorskoga kotara.
 • Riječki filološki dani 9 (Rijeka, 22. – 24. studenog 2012.), izlaganje: Fijumanski sociolekt na početku 21. stoljeća; u suautorstvu s Ninom Spicijarić Paškvan.
 • IV. međunarodni znanstveni skup „Makedonsko-hrvatske književne, kulturne i jezične veze“ (Ohrid, 27. – 29. rujna 2013.), izlaganje: Prilog kontrastivnoj analizi hrvatskih i makedonskih frazema s onimskom sastavnicom; u suautorstvu s Majom Opašić.
 • Znanstveni skup „Lovran u riječi, riječ u Lovranu“ (Lovran, 20. travnja 2013.), izlaganje: Pun naručaj lovranskih besed; u suautorstvu s Ivanom Nežić.
 • Znanstveni skup „Povijest Liča i školstva u Liču“ povodom obilježavanja 170. obljetnice školstva (Lič, 25. travnja 2014.), izlaganje: O govoru Liča.
 • Okrugli stol „Goranski idiomi“ povodom obilježavanja 140. obljetnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice (Delnice, 14. studenoga 2014.), izlaganje: Osvrt na štokavske ikavske govore u Gorskome kotaru.
 • Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres (Sarajevo, 28. – 30. 5. 2015.), izlaganje: Govor Liča u kontekstu bosansko-hercegovačkih ikavskih štokavskih govora.
 • Okrugli stol „Ča – kaj – što“, Narječja u nastavi hrvatskoga jezika – jezik, književnost i metodika (Bakar, 19. rujna 2015.), izlaganje: Važnost dijalektoloških istraživanja (gorskokotarski govori u svjetlu novijih istraživanja).
 • Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi (Čavle, 7. studenoga 2015.), izlaganje: Grobnička čakavština u djelima jedne pjesnikinje.
 • XIV. znanstveno-stručni skup Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 4. prosinca 2015.), izlaganje: Istaknuti mrkopaljski intelektualac: Alojz Crnić.
 • XVII. znanstveno-stručni skup Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 23. studenog 2018.), izlaganje: Gorski kotar u svjetlu povijesnih istraživanja.
 • Sedmi hrvatski slavistički kongres (Šibenik, 25. – 28. 9. 2019.), izlaganje: Frazemi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara, u suautorstvu s Majom Opašić.
 • XIX. znanstveno-stručni skup Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 26. studenoga 2021.), izlaganje: Toponimija Fužina, u suautorstvu s dr. Ninom Spicijarić Paškvan.
 • 14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (Zagreb, 1. i 2. prosinca 2021.), izlaganje: Određivanje pripadnosti mjesnoga govora Staroga Laza u Gorskome kotaru, u suautorstvu s dr. Marinom Marinković.
 • XX. Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 1. prosinca 2022.), izlaganje: Problematika ispitivanja gorskokotarskih govora.

Organizacija:

2022. organizacija predstavljanja projekta Bunjevački govori – primorsko-lički ogranak u Narodnoj čitaonici i knjižnici u Novom Vinodolskom (16. ožujka).

2022. organizacija dijalektološke radionice za učenike šestih razreda Osnovne škole Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom (17. studenoga).

2022. organizacija okruglog stola O Bunjevcima i bunjevačkim govorima kao nematerijalnome kulturnom dobru (24. studenoga).

2022. organizacija predstavljanja Rječnika velikoga i maloga početnog slova (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2022.) autorica Goranke Blagus Bartolec, Ivane Matas Ivanković, Katarine Cvijanović i Perine Vukša Nahod (FFRI, RIjeka, 17. 10. 2022.).

2021. članica Organizacijskoga odbora međunarodne konferencije CLARC 2021: Jezik i kultura (Centar za jezična istraživanja, FF u Rijeci), Rijeka, 24. – 26. lipnja.

2021. organizatorica i voditeljica panela Očuvanje dijalekata kao hrvatske kulturne baštine (CLARC 2021., Rijeka, 24. – 26. lipnja).2014. predstavljanje Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, predstavljači: Željko Jozić, i članovi uredništva na Filozofskome fakultetu u Rijeci (3. travnja).

2019. članica organizacijskoga odbora CLARC 2020: Jezik i kultura (18. – 20. lipnja).

2018. predstavljanje Hrvatske školske gramatike , predstavljači: Željko Jozić, Milica Mihaljević i Lana Hudeček (18. travnja)

2018. organizacija Kulturno-umjetničke manifestacije "Ča – kaj – što" u Domu kulture "Škrljevo", u suradnji s Katedrom Čakavskog sabora "Bakarskog kraja" (24. studenoga).

2016. obilježavanje manifestacije „Dani hrvatskoga jezika“ u suradnji s Udrugom studenata kroatistike „Idiom“ na Filozofskom fakultetu u Rijeci izradom plakata i otvorenjem izložbe „Zatreš li narodu jezik, zatro si narod“.

2016. tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa CLARC 2016: Perpektive jezičnoga planiranja i jezične politike, Rijeka, (3. – 5. lipnja).

2015. predstavljanje priručnika Početno pisanje na hrvatskome jeziku. Priručnik uz Hrvatski pravopis, predstavljači: Ante Bežen i Željko Jozić u OŠ „Trsat“ u Rijeci (1. listopada).

Ostalo:

17. ožujka 2022.– Novi list, https://www.novilist.hr/rijeka-regija/u-novom-predstavljen-projekt-instituta-za-jezik-bunjevci-i-njihovi-govori-u-fokusu-znanstvenika/

16. veljače 2022. - Novi list, https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/knjizevnost/lektori-nisu-jezicna-policija-nego-dragocjeni-suradnici-autorima/

25. lipnja 2021. – gostovanje u emisiji Planet RI na Kanalu RI s izvještajem o održanim panelima na CLARC-u 2021. o očuvanju hrvatske nematerijalne baštine i manjinskim jezicima

16. svibnja 2021. Rijeka – Novi list (prilog Mediteran) – intervju: Mirjana Crnić Novosel: Govor Liča je predstavnik bunjevačkih govora u Gorskome kotaru

15. travnja 2021. – sudjelovanje u podcastu Riječki jezični Babilon u organizaciji Društvenog centra Drenova

17. ožujka 2021. Senj – konferencija za medije u Etnografskome muzeju u Senju povodom zatvaranja Dana hrvatskoga jezika i očitovanja o statusu bunjevačkih govora

2019. intervju Ličani, Sungerčani i Mrkopaljci nisu istoga podrijetla, poseban prilog Novoga lista (Goranski NL), 8–9 (1. kolovoza).

2020. intervju Prva monografija posvećena govorima Liča, Mrkoplja i Sungera, poseban prilog Novoga lista (Goranski NL), 10–11 (1. ožujka).

2019. sudjelovanje u emisiji Riječ na riječ (Z1 TV, 29. listopada).

2019. sudjelovanje u dvjema emisijama Trdi ČA kafić o čakavcima u Gorskome kotaru (KOMUS media & marketing – nezavisna televizija, rujan).

2019. sudjelovanje u emisiji o gorskokotarskim govorima Bilješke o jeziku (HRT, 3. travnja).

2018. sudjelovanje u emisiji o riječkim govorima Bilješke o jeziku (HRT, 22. veljače).

2016. izložba plakata:Riječki jezični identitet Mirjane Crnić Novosel prigodom obilježavanja Dana Filozofskoga fakulteta u Rijeci (5. svibnja).

2015. intervju Govornici i ispitivači "spašavaju" gorskokotarske govore, poseban prilog Novoga lista (Goranski NL), 8–9 (1. kolovoza).

2015. - 2018. predsjednica stručnoga žirija za najbolji tekst na Čansonfestu.

Izobrazba

2006. završen studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci

2015. završen Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“

***

Usavršavanje:

2008. Tečaj talijanskoga jezika u Comunità degli Italiani di Fiume

2011. Ljetna škola makedonskoga jezika, književnosti i kulture u Ohridu, Makedonija

2014. Tečaj talijanskoga jezika u Poletnoj šoli Bovec, Slovenija


Bibliografija

Knjiga:

Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru. 2019. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Doktorska disertacija:

Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt). 2015. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka.


Uredništvo:

1. Vranić, S.; Oštarić, I. 2016. Rječnik govora Novalje na otoku Pagu. Grad Novalja, Ogranak Matice hrvatske u Novalji. FF u Rijeci. Novalja. (urednica knjige: Mirjana Crnić Novosel)

2. Antolič, J. 2020. Omišjanske besedi: od standardnoga jezika do omišaljskoga govora. Općina Omišalj. (urednica knjige: Mirjana Crnić Novosel)

3. Opašić, M. 2022. Od Adama i Eve do sudnjega dana: o hrvatskim biblijskim frazemima, poslovicama i izrekama. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. (urednica knjige: Mirjana Crnić Novosel)

Znanstveni radovi:

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; MARINKOVIĆ, MARINA 2022. Određivanje pripadnosti mjesnoga govora Starog Laza u Gorskome kotaru. Hrvatski dijalektološki zbornik, 26, 31–47. (izvorni znanstveni rad)

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2022. O ličkim govorima i njihovoj (ne)istraženosti. Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac (ur. Borana Morić-Mohorovičić, Anastazija Vlastelić), Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Zagreb – Rijeka, 2022., 104–118. (pregledni rad)

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; OPAŠIĆ, MAJA 2021. Sličnosti i razlike frazema novoštokavskih ikavskih govora // Kroz prostor i vrijeme: zbornik u čast Miri Menac-Mihalić. A. Frančić, B. Kuzmić, M. Malnar Jurišić (ur.). FFZG, Zagreb; 371–387.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; MALNAR JURIŠIĆ, MARIJA 2020. Gorski kotar u djelima Josipa Lisca // Dijalekti, jezična povijest i tradicija (zbornik u čast Josipu Liscu) / J. Bratulić, G. Čupković, J. Galić (ur.). Sveučilište u Zadru - Matica hrvatska - Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar. 145–158.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2020. Gorski kotar u svjetlu raznovrsnih istraživanja // Problemi sjevernog Jadrana, 18; 119–132.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2016. Govor Liča // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42, 2; 333–352.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2015. Il dialetto fiumano - parte integrante dell'identità fiumana // La Battana, LI, 198; 62–83.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2014. Il dialetto fiumano all'inizio del XXI secolo. // Rivista italiana di dialettologia. Lingue dialetti società, 38, 57–73.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; OPAŠIĆ, MAJA 2014. Prilog kontrastivnoj analizi hrvatskih i makedonskih frazema s onimskom sastavnicom // Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски (ур. Маја Јакимовска-Тошиќ), Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски одржан во Охрид од 27 до 29 септембри 2013, Книга IV, 281–297.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; ĆURKOVIĆ, DIJANA; JOZIĆ, ŽELJKO; VUKŠA NAHOD, PERINA. 2014. Nazivi za sestrinu kćer u čakavskome narječju. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/1, 59–76.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2014. Fijumani i stavovi o fijumanskom idiomu u 21. stoljeću // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, 9, 409–419.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2014. Pun naručaj nepozabjeneh lovranskeh besed // Zbornik Lovranšćine, 3, 21–37.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2013. Zajik va kome ča slaje zvoni – zapadna čakavština Gorskoga kotara // Slovanský svět: známý či neznámý? / Kateřina Kedron, Marek Příhoda (ur.). Praha: Červený Kostelec, 21–27.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2013. Romanizmi u semantičkoj sferi odjeće i obuće u grobničkom govoru 20. stoljeća. Grobnički zbornik, 9, 221–229.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2013. Znanstveni i kulturni rad mr. sc. Darka Dekovića // Problemi sjevernog Jadrana, 12, 205–215.

CRNIĆ, MIRJANA; SPICIJARIĆ PAŠKVAN, NINA 2012. Talijanizmi u Mirakulima slavne D(e)ve Marie (Senj, 15. lipnja 1508.) // Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa, 1, 15–25.

CRNIĆ, MIRJANA; MACAN, ŽELJKA 2011. Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara // Fluminensia, 1, 23, 7–23.

CRNIĆ, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2011. Sintaksa padeža u govoru Kostrene // Zbornik Katedre čakavskoga sabora Kostrena: život, kultura i povijest Kostrene, 4, 171–183.

CRNIĆ, MIRJANA; NEŽIĆ, IVANA 2011. Romanizmi u grobničkom govoru XX. stoljeća // I. međimurski filološki dani (zbornik radova), 13–22.

CRNIĆ, MIRJANA 2010. Osnovne fonološke značajke sungerskoga govora. // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, 8, 605–613.

CRNIĆ, MIRJANA; HOLJEVAC, SANJA 2010. Prilog proučavanju jezika hrvatskih misala iz 16. i 17. stoljeća // Zbornik radova o Rafaelu Levakoviću, 151–165.

CRNIĆ, MIRJANA 2009. Glagoljica u djelu mr. sc. Darka Dekovića // Problemi sjevernoga Jadrana, 10,133–139.

VRANIĆ, SILVANA; CRNIĆ, MIRJANA 2008. Iz fonologije govora Mrkoplja // Čakavska rič, 1,119–133.

Prikazi (izbor):

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2021. Staren na spomen, mladen za naprvo! Slovnik kastafskega govora (Cvjetana Miletić, Slovnik kastafskega govora, Udruga Čakavski senjali, Kastav, 2019.)

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2019. Kako govoru/govoridu naši stari. O šoltanskim govorima uzduž i poprijeko. (Filip Galović. Govori otoka Šolte. Općina Šolta. Hrvatsko katoličko sveučilište. Zagreb. 2019.) // Fluminensia, 31/2. 445–449.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2019. Istočnogoranski kajkavski govori pod povećalom. Vrijedan prinos hrvatskoj dijalektologiji // Filologija, 73, 147–150.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2018. Značajan prinos hrvatskoj dijalektologiji. (Prikaz knjige Perine Vukša Nahod, Slivanjski govori: fonologija i morfologija. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2017.) // Fluminensia, 2, 342–346.

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA 2016. Blago govora novaljskoga // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42, 2; 606–609

CRNIĆ, MIRJANA 2011. Četiri dijalektne fonološke monografije // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/1, 267–275.

CRNIĆ, MIRJANA 2010. O jezičnim značajkama križevačko-podravskih govora // Fluminensia, 2, 175–183.

CRNIĆ, MIRJANA 2009. Knjiga o hrvatskoj glagoljici // Fluminensia, 1, 170–177.

CRNIĆ, MIRJANA 2008. Pretisak Prve hrvatskoglagoljske početnice // Fluminensia, 1, 152–155.

CRNIĆ, MIRJANA 2008. Vrijedan prinos čakavologiji // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, 482–484.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/