dr. sc. Mijo Lončarić

Zvanje: E-pošta: mloncar@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-000 Broj sobe: 000

Životopis

Rođen je 1. rujna 1941. godine u Reki kod Koprivnice, u seljačkoj obitelji. Gimnaziju je završio u Koprivnici. Studij: A. Hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti, B. Njemački jezik. Diplomirao je 1966. Lektor je za hrvatski ili srpski jezik na Slavisches Seminar, Universität Zürich, 1969.–71. 1973. magisterij Jagnjedovački govor i pitanje kajkavskoga podravskog dijalekta (povjerenstvo: Milan Moguš, Ljudevit Jonke, Rudolf Filipović); asistent u Institutu za jezik. 1976. stipendija A. von Humboldt-Stiftung, Slavisches Institut der Uni Köln (akademik Reinhold Olesch). 1980. doktorat Bilogorski kajkavski govori (povjerenstvo: Milan Moguš, Dalibor Brozović, Josip Vončina); znanstveni suradnik. 1987. stipendija Humboldt (Salvisches Seminar – Mannheim, Deutscher Spraachatlas / Institut für deutsche Sprache – Marburg).
1987–93. predstojnik Zavoda za (hrvatski) jezik i jedan mandat predsjednik Poslovodnog odbora Instituta za filologiju i folkloristiku (ciklički), 1993.–95. v.d. ravnatelja Hrvatskoga filološkog instituta. 1990–95. voditelj projekta Hrvatski književni jezik, 1996. voditelj Hrvatskoga dijalektološkog (jezičnog) atlasa.
Glavni znanstveni interes: kajkavsko narječje, uključujući leksikografiju (suvremenu i povijesnu: koautor i član redakcije Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika).
Sudjelovao na znanstvenim skupovima, konferencijama i kongresima u zemlji i inozemstvu (npr. međunarodni slavistički kongresi u Zagrebu 1978. i Bratislavi 1993, II. međunarodni kongres za dijalektologiju i lingvističku geografiju, Amsterdam 1998; kongresi jugoslavenskih slavista – Zagreb, Bled, Novi Sad; međunarodne konferencije u Bratislavi, Heidelbergu, Portorožu, Mostaru, Skoplju, Gornjem Milanovcu). Tajnik je Organizacijskoga odbora znanstvenih skupova o hrvatskim dijalektima u organizaciji JAZU.
Potpredsjednik je Odbora za dijalektologiju HAZU, Hrvatskoga povjerenstva za Općeslavenski lingvistički atlas; član Međunarodnoga povjerenstva OLA i ELA (Evropskoga lingvističkog atlasa); član uredništva međunarodnoga projekta Opće promjene slavenskih jezika (objavljeno 12 svezaka).
Član je povjerenstava za doktorate i izbore u znanstvena zvanja u Hrvatskoj i Mađarskoj (Mađarska akademija znanosti). Predavanja: Klagenfurt, Budimpešta, Sombatel, Pečuh. Predavanja 3. stupnja: Zagreb, Rijeka.
Nagrada “J. J. Strossmayer”, 1997.; Medalja “Franz Miklošič”, 1996. – Visoka škola Sombatel (Mađarska) za hrvatsko-mađarske odnose; Plaketa “Matija Petar Katančić” – Hrvatska samouprava u Budimpešti, 1999. 

Izobrazba

1966., diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1973., magistarski rad Jagnjedovački govor i pitanje kajkavskoga podravskog dijalekta
1980., doktorska disertacija Bilogorski kajkavski govori

Suradnja na projektima

Bibliografija

1986. Bilogorski kajkavski govori. Rasprave Zavoda za jezik, 12, Zagreb, 1–224 + karta.
1991. Kaj jučer i danas. Ogledi o dijalektologiji i hrvatskoj kajkavštini s bibliografijom i kartom. Čakovec: Zrinski.
1996. Kajkavsko narječje. Zagreb: Školska knjiga.
1979. Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika (Morfem, Glagoli, Tvorba glagola). Zagreb: Školska knjiga; II. izdanje 1990.; III. dopunjeno izdanje kao Hrvatska gramatika 1995.; IV. izdanje 1997. (u suautorstvu s E. Barić, ... M. Znika).
1979. M. Hraste, P. Šimunović, Čakavisch-deutsches Lexikon I. (suradnik). Köln – Wien: Slavistische Forschungen, 25/I, Böhlau Verlag.
1981. Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslavenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo: Posebna izdanja ANUBiH, LV/9, Odjeljenje društvenih nauka, prilog Trnovac (u suautorstvu s V. Barac-Grum, F. Benedik,… V. Zečević).
1982. Deutsch-burgenländischkroatisch-kroatisches Wörterbuch – Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik (suradnik). Eisenstadt – Zagreb.
1984.–1999. i d. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Zagreb: JAZU (HAZU) i Zavod za jezik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) (član redakcije i obrađivač). Obradio: sv.2, 1985.: dobrobeldnost – dojnica, drhtav – drištavica; sv. 3, 1986.: drištilo – dugo, 1. g – germ(-), herğa – hirkanski; sv. 4, 1988.: hiršavski – hivalen, kakano – kaļati (se); sv. 5, 1989.: kaļe – kaos; sv. 7, 1995.: nebeščan – negeńen.
1991. Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik – Burgenländischkroatisch-kroatisch-deutsches Wörterbuch. Zagreb – Eisenstadt (u suautorstvu s N. Bencsicsem, B. Finkom,… M. Znika).
1997. Rječnik govora Gole i srednjopodravska kajkavština. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (u suautorstvu s I. Večenajem).
1998. Hrvatski jezik (redaktor i suautor). Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej.
1998. Zagrebački KAJ. Govor grada i prigradskih naselja (Prozodija i Konjugacija). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (u suautorstvu s A. Šojatom, V. Barac-Grum,... V. Zečević).
1998. Hrvatski školski rječnik. Zagreb: Profil (u suautorstvu s A. Bičanićem).
1998. Priručnik za pravilno pisanje. Zagreb: Profil (u suautorstvu s A. Bičanićem).
1999. Hrvatski jezični savjetnik (napomene o naglasku u Morfologiji i poglavlje Jedna ili dvije riječi (rastavljeno i sastavljeno pisanje)). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine (u suautorstvu s E. Barić, L. Hudeček,… M. Žagarom).
2000. Croatian. Handbook of the International Phonetic Alphabet, Cambridge University Press, 66–69.
2001. Hrvatski jezik, 2, Morfologija, Udžbenik za II. razred gimnazije. Zagreb: Profil, Zagreb (u suautorstvu s A. Bičanićem).
1977. O sustavima u dijalektologiji. Prilozi za VIII. kongres jugoslavenskih slavista u Zagrebu, HFD, Zagreb, 35–55.
1977.–78. Imenovanja i preimenovanja naseljenih mjesta. Jezik, XXV, 4, Zagreb, 97–109.
1978. Jagnjedovački govor (s osvrtom na pitanje kajkavskoga podravskog dijalekta). Hrvatski dijalektološki zbornik, 4, Zagreb, 197–262.
1977. O čestotnim rječnicima i čestotniku hrvatskoga književnog jezika. Suvremena lingvistika, 15–16, Zagreb, 39–48.
1979. Prilog diskusiji o pisanju složenica i polusloženica. Jezik, XXVI, 5, Zagreb, 138–144.
1979. Naglasni tipovi u kajkavskom narječju. Rasprave Zavoda za jezik, 4–5, Zagreb, 109–117.
1982. Prilog podjeli kajkavskoga narječja (s kartom kajkavskoga narječja). Hrvatski dijalektološki zbornik, 6, Zagreb, 237–246.
1980.–1981. Sjevernomoslavački govori (s kartom sjeveroistočnih kajkavskih govora). Rasprave Zavoda za jezik, 6–7, Zagreb, 35–120.
1983. Govor Gregurovca Veterničkoga. Rasprave Zavoda za jezik, 8–9, Zagreb, 5–61 + karta (u suautorstvu s A. Jembrihom).
10. Sjeveroistočna kajkavština, “Wiener slavistischer Almanach”, 14, Beč, 303–329.
1985. Kalničko-bilogorska štokavština. Hrvatski dijalektološki zbornik, 7, Zagreb, 133–150.
1984.–1985. Kajkavsko narječje u svjetlu dosadašnjih proučavanja. Rasprave Zavoda za jezik, 10–11, Zagreb, 281–295.
1988. Rani razvitak kajkavštine. Rasprave Zavoda za jezik, 14, Zagreb, 79–104 + karta kajkavskoga narječja.
1988. Kalničko-bilogorska štokavština. Podravski zbornik, Koprivnica, 197–203.
1988.–89. O razvitku kajkavskog narječja. Suvremena lingvistika, 27–28, Zagreb, 21–30.
1989. Istraživanje govora u ludbreškom kraju. Rasprave Zavoda za jezik, 15, Zagreb, 121–128.
1990. Napomene o razvoju kajkavske akcentuacije (Prilog slavenskoj akcentuaciji). Tgolí chole Mêstró, Gedenkschrift für Reinhold Olesch, Köln – Wien, 83–96.
1991. Galovićeva i današnja peteranska kajkavština. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 17, Zagreb, 47–53.
1992. Kajkavska morfologija. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 18, Zagreb, 67–85.
1992. Mjesto kajkavskoga narječja u jezičnom kontinuumu. Studia z dialektologii polskiej i sławiańskiej, Warszawa, 129–136.
1993. Kajkavska prozodija. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19, Zagreb, 137–166.
1994. Kajkavski vokalizam. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 20, Zagreb, 115–135.
1994. O kajkavskoj sintaksi. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 20, Zagreb, 137–154.
1997.–98. O govoru Peroja. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23–24, Zagreb, 65–76 (u suautorstvu s A. Čilaš).
1998. Jezični odnosi u donjoj Panoniji. Zbornik Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica, Ročník XLV, Bratislava, 145–153.
1999. Jat u kajkavštini. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 25, Zagreb, 171–194 (u suautorstvu s V. Zečević).
1999. Prilog istraživanju lužičkosrpsko-hrvatskih jezičnih veza. Lětopis, 46, 2, Budyšin, 101–110. 

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/