dr. sc. Matea Birtić

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju E-pošta: mbirtic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-861 Broj sobe: 411

Životopis

Matea Birtić rođena je 1967. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1995. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (povijest umjetnosti i opću lingvistiku). Također je studirala i švedski jezik. Magistrirala je 1996. u Norveškoj (Sveučilište u Tromsøu) s radom Croatian and Norwegian Possessive Constructions. Doktorirala je 2004. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu s radom Argumentna struktura imenskih riječi: Tvorba riječi u generativnoj gramatici. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlila se 1999. godine. Od 1999. do 2013. godine radila je u Odjelu za hrvatski standardni jezik, a od 2013. radi u odjelu za Opće jezikoslovlje čijom je bila voditeljicom od 2017. do 2018. godine. U razdoblju od 1999. do 2013. predavala je na Hrvatskim studijima i Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016. do 2018. godine bila je članicom Upravnog vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Područja su njezina interesa sintaksa, leksikografija, morfologija, generativna gramatika i teorija valentnosti. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, te pasivno švedskim i norveškim.

Nagrade

2013. Nagrada Ivan Filipović za rad na Hrvatskom pravopisu zajedno s urednicima i ostalim autorima

2012. Nagrada Grada Zagreba za rad na Školskom rječniku hrvatskog jezika zajedno s ostalim autorima i urednicima

Nastavna djelatnost

2011. – 2013. kolegij Sintaksa i semantika hrvatskih glagola, diplomski studij, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2009. kolegij Opća lingvistika, diplomski sudij, Studij filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

2006. – 2007. kolegij Život jezika: jezična raznolikost, višejezičnost i izumiranje jezika,Odsjek kroatologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

2001. – 2006. kolegij Lingvistika, Odsjek sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

1999. – 2001. kolegij Sintaktički opis, dodiplomski studij opće lingvistike, Filozofski fakultet u Zagrebu

Uredništva: Uredila je 32. broj časopisa Rasprave Instituta za hrvatskih jezik i jezikoslovlje iz 2006. godine te je bila urednicom dviju knjige: Sintaksa padeža (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010., zajedno s Dunjom Brozović Rončević) i Izražavanje prostora i vremena prijedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku Ivane Matas Ivanković, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2014.).

Članstva: Članica je uredništva časopisa Linguistics and Literature studies, Organizacijskoga odbora skupa Hrvatski sintaktički dani te Hrvatskog filološkog društva. Od 2003. članica je Povjerenstva za ocjenu udžbenika iz hrvatskoga jezika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima, konferencijama i radionicama

2023.

2023. Matea Birtić; Martina Gračanin Yuksek; Ana Werkman Horvat: Adjuncts and complements beyond English: Testing the applicability of the do so test in Croatian, okrugli stol Arguments and adjuncts: Solutions and some illusions, 28. ožujka

2023. Matea Birtić; Ivana Brač; Siniša Runjaić: Repository for the argument/adjunct distinction SARGADA: syntactic resource with a lexicographical background na konferenciji eLex. Brno, Češka, od 27. do 29. lipnja

2023. Brač, Ivana; Matea Birtić; Lobel Filipić: Improving the Croatian Verb Valency Database for Second Language Learning na konferenciji The 11th European Conference on Language Learning. London, Velika Britanija, od 13. do 17. srpnja

2022.

13.–14. svibnja The Grammar of Causation – III, Paris, La Sorbonne; Anticausatives in Croatian (zajedno s I. Brač)

6. – 8. travnja Zadar Linguistic Forum - Predicates from polysemy to arguments; Argument/adjunct diagnostics within the project SARGADA (zajedno s I. Brač)

8. –9. rujna Birtić, Matea; Brač, Ivana; Runjaić, Siniša. International Conference on Computational Linguistics in Bulgaria. Croatian repository for the argument/adjunct distinction – SARGADA. (Sofija, Bugarska).

2021.

11. – 12. studenoga 7. Hrvatski sintaktički dani (Osijek) Koordinacija dopuna i dodataka u hrvatskome jeziku, s I. Brač. i S. Runjaićem

28. svibnja The syntax and the semantics of manner of speaking verbs (Bukurešt); Valency patterns of manner of speaking verbs in the Croatian language (zajedno s I. Brač), putem platforme Zoom

20. –21. svibnja Expressing Causality in L1 and L2 (Lublin); Causality and psych verbs in Croatian (zajedno s I. Brač), putem platforme Zoom

2020.

 • 26. kolovoza – 1. rujna The 53rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2020) Psychological Object Experiencer Verbs in Croatian, putem platforme Zoom (zajedno s I. Brač)
 • 29. listopada 2020. Terminološki izazovi u 21. stoljeću. Nazivlje u generativnoj gramatici, putem platforme Zoom (zajedno s M. Mihaljevićem)
 • 29. listopada 2020. Terminološki izazovi u 21. stoljeću. Dopuna i dodatak u različitim jezikoslovnim teorijama okrugli stol, putem platforme Zoom (zajedno s I. Brač)

2019.

 • 10. – 11. svibnja E-rječnici i e-leksikografija. Usporedba mrežnih valencijskih rječnika u slavenskim jezicima, Zagreb

2018.

 • 25. – 28. listopada The shaping of transitivity and argument structure: theoretical and empirical perspectives (Pavia, Italija). Comparison of semantic description in e-Glava and other valency lexicons (sa Sinišom Runjaićem)
 • 30. svibnja – 1. lipnja Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (Prag, Češka) izlaganje Accusative/instrumenatal case marking with the Croatian verbs of motion (s Ivanom Matas Ivanković)
 • 17. –19. svibnja 6. Hrvatski sintaktički dani (predsjednica Organizacijskog odbora)

2017.

 • 21. – 23. rujna e-Lex 2017: Lexicography fro the scratch , izlaganjeThe main features of the e-Glava online valency dictionary (s Ivanom Brač i Sinišom Runjaićem)
 • 21. – 23. lipnja Empirical data in linguistics: From research design to data analysis, Reldi seminar, Ljubljana, Slovenija

2016.

 • 24. – 26. studenoga , Riječki filološki dani 11, izlaganje Semantička i sintaktička srodnost glagola doživjeti/doživljavati i smatrati (s Ivanom Brač)
 • 21. listopada, okrugli stol O mišljenju i značenju, izlaganje: Chomsky i Jackendoff: jezična sposobnost i jezična evolucija
 • 5. – 6. travnja, ENeL/PARSEME workshop on MWE lexicons, Skoplje, Makedonija

2015.

 • 7.9. svibnja, 5. Hrvatski sintaktički dani, izlaganje: Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi otkrivaju o imenicama?
 • 11. – 13. veljače, COST Meeting European Network of e-Lexicography, Beč, Austrija

2014.

 • Research of Verbal Valency in Slavic Languages in the Past and Present (Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes) Prag, 11.– 12. prosinca, referat: An outline of the online Valency Dictionary of Croatian Verbs ( s Brunom Nahodom)
 • Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10. - 13. rujna , referat: Ustroj Baze glagolskih valencija u hrvatskome jeziku (sa Sinišom Runjaićem)
 • COST Meeting European Network of e-Lexicography, 19.- 20. srpnja., Bolzano, Italija, izlaganje: Valency database as a preparation for online dictionary of Croatian Verbs.
 • 16th International Morphology Meeting, 29. svibnja – 1. lipnja 2014., Budimpešta, Mađarska, referat: Nominals with the suffix -ač in Croatian

2012.

 • 4. hrvatski sintaktički dani, 8. – 10. studenoga 2012., Osijek , referat: Hvalim sam sebe, a često i sebe samog (s Ivanom Oraić Rabušić)
 • 5. savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inog jezika i svečana akademija povodom 50. obljetnice Croaticuma, Zagreb, 5. – 6. srpnja, pozvano predavanje: Valentnost glagola u hrvatskome jeziku

2009.

Fourth Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society, 3. – 6. rujna, Zadar, referat: Some empirical evidence for DP in Croatian (s Damirom Ćavarom)

2008.

Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek 13. – 15. studeni 2008. godine, referat: Unutrašnji objekti u hrvatskome jeziku (s Ivanom Matas Ivanković)

2007.

Međunarodni slavistički skup 12, Opatija, 22.– 25. lipnja 2007., referat: Unutarnji ustroj odglagolskih izvedenica s nultim sufiksom

2006.

Prvi hrvatski sintaktički dani, Osijek, 11. i 12. svibnja 2006., referat: Rečenice s participom pasivnim neprijelaznih glagola

2005.

5. Četvrti međunarodni leksikološko-leksikografski skup (Jezikoslovno nazivlje i dijalektna leksikografija), Zagreb, 1. i 2. prosinca godine, referat: Nazivlje u generativnoj morfologiji

2004.

18. savjetovanje HDPL-a, Split, 2004., referat: Interpretacija imenica na -nje i njihova obrada u hrvatskim rječnicima

2002.

Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar, 2002., referat: Agent ili instrument

2001.

Treći međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup (Dvojezična i višejezična leksikografija), HAZU, Zagreb, 2001., referat: Oceanografsko nazivlje u rukopisnoj građi Vlatka Dabca (s Gorankom Blagus Bartolec)

2000.

Hrvatski filološki skup 6, Opatija, 2000., referat: Imati ili biti


Usavršavanja

2001. jednomjesečni istraživački boravak na University College of London

1997.ljetna škola generativne lingvistike u Olomoucu, Češka

1995. – 1997. poslijediplomski studij generativne skandinavske lingvistike, Universitetet i Tromsø, Norveška


Izobrazba

1995. diploma povijesti umjetnosti i opće lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomski rad Zagrebački ljetnikovci druge polovice 20. stoljeća

1993. -1995. studij švedskoga jezika i književnosti

1995. - 1998. poslijediplomski studij generativne lingvistike, Universitet i Tromso, Norveška, magistarski rad Norwegian and Croatian Possessive Constructions

2001. jednomjesečni istraživački borakav na University College of London, Velika Britanija

2004. doktorska disertacija Argumentna struktura imenskih riječi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u Zagrebu

Bibliografija

Knjige

 • 2018. Birtić, M., Bošnjak Botica T., Brač. I., Matas Ivanković I., Oraić Rabušić I., Runjaić S. Valencijski rječnik psiholoških glagola u hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb
 • 2013. Jozić, Ž., G. Blagus Bartolec, L. Hudeček, K. Lewis, M. Mihaljević, E. Ramadanović, M. Birtić, J. Budja, B. Kovačević, I. Matas Ivanković, A. Milković, I. Miloš, T. Stojanov, K. Štrklaj Despot. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb
 • 2012. Birtić i dr. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Školska knjiga Zagreb.
 • 2008. Unutaranja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb.

Izvorni znanstveni, stručni, pregledni, popularni radovi, prikazi i poglavlja u knjizi

 • 2023. Brač, Ivana; Matea Birtić: Valency patterns of manner of speaking verbs in Croatian. Open Linguistics
 • 2022. Birtić, Matea; Brač, Ivana; Runjaić, Siniša Croatian repository for the argument/adjunct distinction – SARGADA // Proceedings of the Fifth International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2022) / Koeva, Svetla (ur.). Sofija: Bulgarian Academy of Sciences, str. 225-234
 • 2021. Basic characteristics and aspectual properties of the Croatian ObjExp Verbs. Rasprave 47/2. 265–284. (s I. Brač) https://hrcak.srce.hr/272586
 • 2020. Usporedba semantičkoga opisa u e-Glavi sa semantičkim opisima u drugim mrežnim valencijskim rječnicima. Svijet od riječi. Terminološki i leksikografski ogledi. Ur. Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 81–94.
 • 2020. Nazivlje u generativnoj gramatici. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 225–240. (zajedno s Milanom Mihaljevićem) http://ihjj.hr/jena/wp-content/uploads/2021/01/Mon...
 • 2020. Dopuna i dodatak u različitim jezikoslovnim teorijama, Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 262 –280. (zajedno s Ivanom Brač) http://ihjj.hr/jena/wp-content/uploads/2021/01/Mon...
 • 2020. Usporedba mrežnih valencijskih rječnika u slavenskim jezicima. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 46/2. 483–510. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_cla...
 • 2019. Sintaktičko-semantička podjela psiholoških glagola u hrvatskome jeziku. Filologija 73. 1–25., izvorni znanstveni rad, sa Sinišom Runjaićem https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=335707
 • 2018. Accusative/instrumental case marking with the Croatian verbs of movement, Prace Filologiczne 72, Varšava, 241 258, s Ivanom Matas Ivanković
 • 2018. Vrste dopuna u Bazi hrvatskih glagolskih valencija. Od dvojbe do razdvojbe: Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Ur. Košutar, Petra; Kovačić, Mislav. Zagreb. Ibis Grafika. 3–19.
 • 2018. Birtić, Matea, Siniša Runjaić. Ustroj Baze hrvatskih glagolskih valencija. Šesti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014.: 2. dio / ur. Stipe Botica... [et al.]. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 885–895. (sa Sinišom Runjaićem)
 • 2017. Usporedba sintaktičkih dopuna u e-Glavi i srodnim valencijskim modelima. Rasprave. 43/2. Zagreb, 263–284 https://hrcak.srce.hr/190883
 • 2017. The main features of the e-Glava online valency dictionary . Electronic Lexicography in 21st Century. Proceedings of eLex 2017 Conference. izd. Kosem, Iztok; Carole Tiberius; Miloš Jakubíček; Jelena Kallas; Simon Krek; Vít Baisa. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o., 43 – 62. (s I. Brač i S. Runjaićem) https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017...
 • 2016. Male surečenice uz glagole doživjeti i doživljavati. Rasprave. 42/2. Zagreb. 309-331. (s Ivanom Brač) https://hrcak.srce.hr/177701
 • 2016. Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama? Jezikoslovlje. 17/1-2.339 - 359. http://hrcak.srce.hr/167811
 • 2016. An Outline of the On-line Valency Dictionary of Croatian Verbs. // Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, Karolína Skwarska; Elżbieta Kaczmarska (ur.) Prag: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 103–116., (s Brunom Nahodom)
 • 2015. Nominals with the suffix - in Croatian. //Acta Linguistica Hungarica 62/4, 415–445. http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/064.2015.62.4.3
 • 2013. Položaj zamjeničkoga pridjeva sam unutar povratnih konstrukcija//Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2, s Ivanom Oraić Rabušić, 345-359. https://hrcak.srce.hr/117817
 • 2012. Rječnik manje poznatih riječi. Mate Ujević: Narodne poslovice /Starčević Štambuk Anamarija; Stipe Botica (ur.), Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jurčević, 207-217.
 • 2010. Jesu li akuzativne dopune uz sportske glagole objekti?. //Sintaksa padeža: Zbornik radova znanstvenog skupa Drugi hrvatski sintaktički dani, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje- Osijek: Filozofski fakultet, s Ivanom Matas Ivanković, 35-54.
 • 2009. Akuzativne dopune uz neprijelazne glagole: Što su unutrašnji objekti?Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35, s Ivanom Matas Ivanković , 1-19. http://hrcak.srce.hr/50692
 • 2008. Odglagolske izvedenice nultim sufiksom. // Riječ, 14/3, Rijeka, 7–15.
 • 2007. Rečenice s participom pasivnim neprijelaznih glagola.// Sintaktičke kategorije. Zbornik radova znanstvenog skupa Prvi sintaktički dani, Osijek:Filozofski fakultet - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 51–66.
 • 2006. Nazivlje u generativnoj morfologiji. //Filologija 46–47, 2006, 1–18. http://hrcak.srce.hr/21976
 • 2006. Bez jezika i računala se ne može. // Jezik. 1/53. https://hrcak.srce.hr/16632, prikaz
 • 2005. Interpretacija imenica na -nje i njihova obrada u hrvatskim rječnicima. // Zbornik sa Savjetovanja HDPL-a, Zagreb–Split, 61–67.
 • 2005. Novi lingvistički rječnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31, 473–475. http://hrcak.srce.hr/9788, prikaz
 • 2004. Događajnost i unutarnji ustroj glagolskih imenica na -nje. //Filologija 42, 2004, str. 23– 46.
 • 2004. Neakuzativnost, vidske oznake i struktura imenica na -ač. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30,17– 29.
 • 2004. Tvorba riječi u distribuiranoj morfologiji. //Suvremena lingvistika 57–58, 105–117. https://hrcak.srce.hr/15928
 • 2001. Novi morfološki priručnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27, 347–362. https://hrcak.srce.hr/69030, prikaz
 • 2001. Imati ili biti. //Riječ 7/2, 7–14.
 • 2001. Oceanografsko nazivlje u rukopisnoj građi Vlatka Dabca. //Filologija 36–37, 2001, 33–43.
 • 2000. Norveški posvojni oblici i teorija strukturnoga genitiva. //Suvremena lingvistika 49–50, 27–39. https://hrcak.srce.hr/22622
 • 1998. Jesmo li rođeni s jezikom?, Jutarnji list, Svijet oko nas, 30. 7 1998.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/