dr. sc. Matea Birtić

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: mbirtic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-861 Broj sobe: 411

Životopis

Matea Andrea Birtić rođena je 1967. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je također u Zagrebu. Studirala je opću lingvistiku, povijest umjetnosti i švedski jezik na Filozofskome fakultetu u Zagrebu i na sveučilištu u Beču. Poslijediplomski studij generativne skandinavske lingvistike završila je u Norveškoj (Sveučilište u Tromsøu) gdje je i magistrirala 1996. godine. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlila se 1999. godine. Doktorirala je iz područja tvorbe riječi u generativnoj gramatici u veljači 2004. godine. Radi u zvanju više znanstvene suradnice, u siječnju 2017. izabrana je u zvanje znanstvene savjetnice. Od 1999. do 2013. radila je u Odjelu za hrvatski standardni jezik, a od 2013. radi u odjelu za Opće jezikoslovlje čija je voditeljica od siječnja 2017. godine. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radila je na više projekata: Rječnici suvremenoga hrvatskoga jezika, Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik, Valencijski rječnik hrvatskih glagola, Baza hrvatskih glagolskih valencija. Od 2008. do 2013. godine bila je voditeljicom projekta Valencijski rječnik hrvatskih glagola, a od 2013. vodi projekt Baza hrvatskih glagolskih valencija. Članicom je dviju međunarodnih akcija COST: European Network of e-Lexicography i PARSEME: Parsing and Multi-word Expressions

U razdoblju od 1999. do 2013. držala je diplomsku i preddiplomsku nastavu iz više predmeta (Sintaktički opis, Opća lingvistika, Lingvistika, Jezična raznolikost, višejezičnost i izumiranja jezika, Sintaksa i semantika hrvatskih glagola) na više fakulteta u Zagrebu. Bila je mentoricom za dva prvostupanjska rada, za dva diplomska rada te za dva doktorska rada (Ivana Oraić Rabušić: Povratni glagoli i glagoli s elementom se u hrvatskome jeziku, Ivana Brač: Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskom jeziku), u postupku izrade je još jedan doktorski rad kojemu je mentorica (Katarina Kosić: Sintaksa infinitiva u hrvatskome jeziku). Bila je mentoricom četvoro novaka u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.Bila je urednicom dviju knjiga i jednog časopisa. Članica je uredništva časopisa Linguistics and Literature Studies. Dobitnica je dviju nagrada (Nagrada grada Zagreba, 2012. za rad na Školskome rječniku hrvatskoga jezika i Nagrada Ivana Filipović, 2013. za rad na Hrvatskome pravopisu.). Objavila je petnaestak radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima radova sa skupova. Autorica je jedne monografske knjige, dviju knjiga u suautorstvu te jednog poglavlja u knjizi. Izlaganjima je sudjelovala na mnogim domaćim i inozemnim skupovima. Područja njezina interesa su morfologija, sintaksa, leksikografija, generativna gramatika, teorija valentnosti. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, te pasivno švedskim i norveškim.

Nagrade

2013. Nagrada Ivan Filipović za rad na Hrvatskom pravopisu zajedno s urednicima i ostalim autorima

2012. Nagrada Grada Zagreba za rad na Školskom rječniku hrvatskog jezika zajedno s ostalim autorima i urednicima

Nastavna djelatnost

2011. – 2013. kolegij Sintaksa i semantika hrvatskih glagola, diplomski studij, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2009. kolegij Opća lingvistika, diplomski sudij, Studij filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

2006. – 2007. kolegij Život jezika: jezična raznolikost, višejezičnost i izumiranje jezika,Odsjek kroatologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

2001. – 2006. kolegij Lingvistika, Odsjek sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

1999. – 2001. kolegij Sintaktički opis, dodiplomski studij opće lingvistike, Filozofski fakultet u Zagrebu

Uredništva: Uredila je 32. broj časopisa Rasprave Instituta za hrvatskih jezik i jezikoslovlje iz 2006. godine te je bila urednicom dviju knjige: Sintaksa padeža (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010., zajedno s Dunjom Brozović Rončević) i Izražavanje prostora i vremena prijedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku Ivane Matas Ivanković, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2014.).

Članstva: Članica je uredništva časopisa Linguistics and Literature studies, Organizacijskoga odbora skupa Hrvatski sintaktički dani te Hrvatskog filološkog društva. Od 2003. članica je Povjerenstva za ocjenu udžbenika iz hrvatskoga jezika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima, konferecijama i radionicama

2016.

 • 24. – 26. studenoga , Riječki filološki dani 11, izlaganje Semantička i sintaktička srodnost glagola doživjeti/doživljavati i smatrati (s Ivanom Brač)
 • 21. listopada, okrugli stol O mišljenju i značenju, izlaganje: Chomsky i Jackendoff: jezična sposobnost i jezična evolucija
 • 5. – 6. travnja, ENeL/PARSEME workshop on MWE lexicons, Skoplje, Makedonija

2015.

 • 7.9. svibnja, 5. Hrvatski sintaktički dani, izlaganje: Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi otkrivaju o imenicama?
 • 11. – 13. veljače, COST Meeting European Network of e-Lexicography, Beč, Austrija

2014.

 • Research of Verbal Valency in Slavic Languages in the Past and Present (Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes) Prag, 11.– 12. prosinca, referat: An outline of the online Valency Dictionary of Croatian Verbs ( s Brunom Nahodom)
 • Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10. - 13. rujna , referat: Ustroj Baze glagolskih valencija u hrvatskome jeziku (sa Sinišom Runjaićem)
 • COST Meeting European Network of e-Lexicography, 19.- 20. srpnja., Bolzano, Italija, izlaganje: Valency database as a preparation for online dictionary of Croatian Verbs.
 • 16th International Morphology Meeting, 29. svibnja – 1. lipnja 2014., Budimpešta, Mađarska, referat: Nominals with the suffix -ač in Croatian

2012.

 • 4. hrvatski sintaktički dani, 8. – 10. studenoga 2012., Osijek , referat: Hvalim sam sebe, a često i sebe samog (s Ivanom Oraić Rabušić)
 • 5. savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inog jezika i svečana akademija povodom 50. obljetnice Croaticuma, Zagreb, 5. – 6. srpnja, pozvano predavanje: Valentnost glagola u hrvatskome jeziku

2009.

Fourth Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society, 3. – 6. rujna, Zadar, referat: Some empirical evidence for DP in Croatian (s Damirom Ćavarom)

2008.

Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek 13. – 15. studeni 2008. godine, referat: Unutrašnji objekti u hrvatskome jeziku (s Ivanom Matas Ivanković)

2007.

Međunarodni slavistički skup 12, Opatija, 22.– 25. lipnja 2007., referat: Unutarnji ustroj odglagolskih izvedenica s nultim sufiksom

2006.

Prvi hrvatski sintaktički dani, Osijek, 11. i 12. svibnja 2006., referat: Rečenice s participom pasivnim neprijelaznih glagola

2005.

5. Četvrti međunarodni leksikološko-leksikografski skup (Jezikoslovno nazivlje i dijalektna leksikografija), Zagreb, 1. i 2. prosinca godine, referat: Nazivlje u generativnoj morfologiji

2004.

18. savjetovanje HDPL-a, Split, 2004., referat: Interpretacija imenica na -nje i njihova obrada u hrvatskim rječnicima

2002.

Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar, 2002., referat: Agent ili instrument

2001.

Treći međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup (Dvojezična i višejezična leksikografija), HAZU, Zagreb, 2001., referat: Oceanografsko nazivlje u rukopisnoj građi Vlatka Dabca (s Gorankom Blagus Bartolec)

2000.

Hrvatski filološki skup 6, Opatija, 2000., referat: Imati ili biti


Usavršavanja

2001. jednomjesečni istraživački boravak na University College of London

1997.ljetna škola generativne lingvistike u Olomoucu, Češka

1995. – 1997. poslijediplomski studij generativne skandinavske lingvistike, Universitetet i Tromsø, Norveška


Izobrazba

1995. diploma povijesti umjetnosti i opće lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomski rad Zagrebački ljetnikovci druge polovice 20. stoljeća

1993.-1995. studij švedskoga jezika i književnosti

1995. - 1998. poslijediplomski studij generativne lingvistike, Universitet i Tromso, Norveška, magistarski rad Norwegian and Croatian Possessive Constructions

2001. jednomjesečni istraživački borakav na University College of London, Velika Britanija

2004. doktorska disertacija Argumentna struktura imenskih riječi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u Zagrebu

Bibliografija

Knjige

2013. Jozić, Ž., G. Blagus Bartolec, L. Hudeček, K. Lewis, M. Mihaljević, E. Ramadanović, M. Birtić, J. Budja, B. Kovačević, I. Matas Ivanković, A. Milković, I. Miloš, T. Stojanov, K. Štrklaj Despot. Zagreb: Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

2012. Birtić i dr. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Školska knjiga.

2008. Unutaranja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Poglavlja u knjizi

2012. Rječnik manje poznatih riječi//Mate Ujević: Narodne poslovice /Starčević Štambuk Anamarija; Stipe Botica (ur.), Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jurčević, 207-217.

Izvorni znanstveni radovi

2017. The main features of the e-Glava online valency dictionary . Electronic Lexicography in 21st Century. Proceedings of eLex 2017 Conference. izd. Kosem, Iztok; Carole Tiberius; Miloš Jakubíček; Jelena Kallas; Simon Krek; Vít Baisa. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o., 43 – 62. (s I. Brač i S. Runjaićem) https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017...

2016. Male surečenice uz glagole doživjeti i doživljavati. Rasprave. 42/2. Zagreb. 309-331. (s Ivanom Brač)

2016. Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama? Jezikoslovlje. 17/1-2.339 - 359.

2016. An Outline of the On-line Valency Dictionary of Croatian Verbs. // Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, Karolína Skwarska; Elżbieta Kaczmarska (ur.) Prag: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 103–116., (s Brunom Nahodom)

2015. Nominals with the suffix - in Croatian. //Acta Linguistica Hungarica 62/4, 415–445.

2013. Položaj zamjeničkoga pridjeva sam unutar povratnih konstrukcija//Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2, s Ivanom Oraić Rabušić, 345-359.

2010. Jesu li akuzativne dopune uz sportske glagole objekti?. //Sintaksa padeža: Zbornik radova znanstvenog skupa Drugi hrvatski sintaktički dani, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje- Osijek: Filozofski fakultet, s Ivanom Matas Ivanković, 35-54.

2009. Akuzativne dopune uz neprijelazne glagole: Što su unutrašnji objekti?.//Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35, s Ivanom Matas Ivanković , 1-19.

2008. Odglagolske izvedenice nultim sufiksom. // Riječ, 14/3, Rijeka, 7–15.

2007. Rečenice s participom pasivnim neprijelaznih glagola.// Sintaktičke kategorije. Zbornik radova znanstvenog skupa Prvi sintaktički dani, Osijek:Filozofski fakultet - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 51–66.

2006. Nazivlje u generativnoj morfologiji. //Filologija 46–47, 2006, 1–18.

2004. Događajnost i unutarnji ustroj glagolskih imenica na -nje. //Filologija 42, 2004, str. 23– 46.

2004. Neakuzativnost, vidske oznake i struktura imenica na -ač. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30,17– 29.

2001. Imati ili biti. //Riječ 7/2, 7–14.

2000. Norveški posvojni oblici i teorija strukturnoga genitiva. //Suvremena lingvistika 49–50, 27–39.

Znanstveni pregledi

2005. Interpretacija imenica na -nje i njihova obrada u hrvatskim rječnicima. // Zbornik sa Savjetovanja HDPL-a, Zagreb–Split, 61–67.

Pregledni radovi

2004. Tvorba riječi u distribuiranoj morfologiji. //Suvremena lingvistika 57–58, 105–117.

Stručni radovi

2001. Oceanografsko nazivlje u rukopisnoj građi Vlatka Dabca. //Filologija 36–37, 2001, 33–43.

Prikazi

2006. Bez jezika i računala se ne može. // Jezik. 1/53.

2005. Novi lingvistički rječnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31, 473–475.

2001. Novi morfološki priručnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27, 347–362.

Znanstveno-popularni radovi

1998. Jesmo li rođeni s jezikom, Jutarnji list, Svijet oko nas, 30. 7 1998.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr