dr. sc. Martina Kramarić

Odjel za povijest hrvatskoga jezika

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: mkramar@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-826 Broj sobe: 206

Životopis

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Od 2008. godine studira na poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest hrvatskoga jezika i dijalektologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na kojem je doktorirala 2015. godine s temom Bohemizmi u Zrcalu člověčaskago spasenja(1445.) u kontekstu starohrvatskih prijevoda sa staročeškoga jezika. Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilišta u Splitu položila je ispit te stekla dozvolu za rad kao turistički vodič za Dubrovačko-neretvansku županiju za hrvatski, češki i engleski jezik.

Nakon studija od 2003. do 2008. godine radila je kao profesorica hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama te gimnazijama. Kao asistent u nastavi hrvatskog jezika boravila je jedno polugodište 2006. godine u Gradišću, Austrija. Od 2008. godine zaposlena je na radno mjesto asistentice u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Starohrvatski rječnik, voditelja dr. Amira Kapetanovića. Od 2015. godine suradnica je na institutskim projektima Dopreporodne hrvatske gramatike i Matija Divković u hrvatskoj kulturi te na međunarodnome projektu Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima // Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages. Od 2019. godine sudjeluje na projektu RETROGRAM (Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma) Hrvatske zaklade za znanost te kao vanjski suradnik također na Zakladinim projektima Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik i Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA. U siječnju 2021. godine izabrana je u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika. Od rujna 2016. do kolovoza 2017. privremeno u Europskome parlamentu u Bruxellesu radi kao lektorica za hrvatski jezik (radno mjesto: proofreader of the parliamentary texts).

Akademsku godinu 2001./2002. bila je stipendistica Sveučilišta u Zagrebu u kategoriji osobito darovitih studenata, a za studija boravila je u Brnu na Masarykovom sveučilištu na Ljetnoj školi slavenskih studija (LŠSS). 2013. godine boravila je na tromjesečnoj stipendiji na FF UK u Pragu, Češka Republika preko programa CEEPUS te na jednomjesečnoj stipendiji Češke akademije znanosti, Odjelu za književnost (Bohemistická stipendium). 2013. godine boravila je na tromjesečnoj stipendiji fonda Cendari u Nacionalnoj knjižnici u Pragu. 2022. godine boravila je u Grazu u Austrijskome centru za digitalnu humanistiku preko stipendije Austrijske akademije znanosti, programa JESH.

Dosada je objavila više znanstvenih članka i stručnih radova te je svojim izlaganjima sudjelovala na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Govori engleski, njemački i češki jezik.

Stručna usavršavanja:

do 2008. brojna stručna usavršavanja za profesore hrvatskoga jezika

2009. Druga kroatistička tekstološka radionica: Varijantnost pjesničkoga teksta u 15. i 16. stoljeću (u sklopu XIX. Marulićevih dana), Split, 20. – 21. travnja

2010. Treća kroatistička tekstološka radionica: Različitost istog: varijantnost Marulićeva pjesničkog teksta (u sklopu XX. Marulićevih dana), Split, 23. – 24. travnja

2010. Ljetna škola znanstvene komunikacije u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split, 12. – 16. srpnja

2015. Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries, Lisabon, 6. – 10. srpnja

2016. ENeL Training school: Tools and methods for creating innovative e-dictionaries, 17. – 20. svibnja.

2017. Lexmc: Lexical Data Masterclass, Berlin, 4. – 8, prosinca

Boravci u inozemstvu i stipendije:

2001. Ljetna škola češkoga jezika na Masarykovu sveučilištu u Brnu, jednomjesečna stipendija za boravak na Sveučilištu u Brnu, Češka Republika

2013. Ceepus Grant, stipendija za boravak na Karlovu sveučilištu u Pragu od 11.3. do 31.5., Češka Republika

2013. Bohemistické stipendium, stipendija Odjela za književnost pri Češkoj akademiji znanosti za jednomjesečni boravak u Pragu od 15. 10. do 15. 11., Češka Republika

2014. Cendari Visiting Researcher Fellowship, stipedija grupacije Cendari za boravak u Nacionalnoj knjižnici u Pragu na odjelu Manuscriptorium, od 10. 8. do 1. 11., Češka Republika

2022. JESH Fellowship, stipendija Austrijske akademije za znanost za boravak u Austrijskom centru za digitalnu humanistiku u Grazu od 1. 2. do 31. 7. 2022. Graz, Austrija.

2022. Winter School: Digitizing the Materiality of the Premodern Book, zimska škola u organizaciji Clarin AT, Sveučilišta u Grazu, Austrijskoga centra za digitalnu humanistiku od 23. do 26. studenoga.

Izobrazba

2003. Tvorba riječi sufiksima sa značenjem vršitelja radnje u hrvatskom i češkom jeziku. Diplomski rad: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2015. Bohemizmi u Zrcalu člověčaskago spasenja(1445.) u kontekstu starohrvatskih prijevoda sa staročeškoga jezika. Doktorski rad: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Bibliografija

Knjige

2019. Zrcalo člověčaskago spasenja (1445.). Transkripcija, kontekst nastanka i jezičnopovijesna analiza. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: Sanja Perić Gavrančić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (suautorstvo s V.-T. Barbarićem, M. Horvat i A. Radošević)

Znanstveni radovi

2023. The multifaceted use of synonymy in a series of medieval Old Croatian translations from Old Czech. Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Eds. Vladimir Agrigoroaei and Ileana Sasu. Turnhout: Brepols Publishers, 323–332.

2023. Češke istovrijednice. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 607–617.

2022. Hrvatske dopreporodne gramatike pisane kao cjeloviti jezični priručnici. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych V. Ur. Kołodziej, Agnieszka i dr. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. Wrocław. 93–100. (u suradnji s Anom Mihaljević).

2022. Syntaxis linguae Latinae… fra Stjepana Marijanovića. Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac. Ur. Morić-Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija. Hrvatska sveučilišna naklada – Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. Zagreb – Rijeka. 245–256 (u suradnji s Dubravkom Ivšić Majić).

2022. Dva češka prijevoda Marulićeve Institucije iz 17. stoljeća: opis i usporedba. Crkva u svijetu 57(2). 241–264.

2021. Prilog istraživanju čeških jezičnih utjecaja u glagoljičnome Novome testamentu (1562./1563.) Stjepana Konzula i Antuna Dalmatina. Jezik hrvatskih protestantskih izdanja i književnojezične koncepcije 16. stoljeća. Ur. Ivana Eterović, Mateo Žagar. Hrvatska sveučilišna naklada – Staroslavenski institut, Zagreb. 216–233.

2021. Retro-digitization of Croatian Pre-standard Grammars. Athens Journal of Philology. Volume 8. Issue 4. 297–310. December 2021. (u suradnji s Marijanom Horvat).

2020. Towards new approaches to editing of old manuscripts and documents. Empowering the Visibility of Croatian Cultural Heritage through the Digital Humanities. Cambridge Scholars Publishing. 186–206.

2020. Horvat, Marijana; Kramarić, Martina. Jezikoslovno nazivlje u gramatikama M. A. Relkovića i G. Vinjalića. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/1. Zagreb. 93–109.

2020. Kramarić, Martina. Prilog istraživanju hrvatske sastavnice rukopisne gramatike Principi della Grammatica [...] Grammatica prima in lingua slava, italiana et latina Gašpara Vinjalića. Filologija 74. 17–48.

2018. Vukša Nahod, Perina; Kramarić, Martina. Od Eve do Brižitke – o ženskim imenima u hrvatskoj i češkoj frazeologiji. Имињата и фразеологијата. Имена и фразеология. Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skoplju - Filološki fakultet Blaže Koneski, Skopje. 489–500.

2017. Staročeské Zrcadlo člověčieho spasenie ve starochorvatské literatuře 15. století. Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Ur. Kateřina Kubínová, Václav Čermák et al. Praha: Ústav dějin umění Akademie věd ČR. 41–53.

2017. Usporedba jezično-stilskih obilježja Divkovićevih Besjeda s ponekim obilježjima djela srednjovjekovne hrvatske književnosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II. Ur. Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko. Zaklada Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene – Hrvatska sveučilišna naklada. Sarajevo – Zagreb. 223–247 .

2017. Njemački kalkovi koji su u hrvatski jezik ušli posredstvom češkoga jezika. Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник c доклади тринадесетите международни славистични четения, София, 21–23 април 2016 г. Toм I. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 464–474.

2016. Starochorvatské středověké překlady ze staročeštiny a jejich staročeské předlohy, u: Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zděnka Uhlíře. Ur. Renáta Modráková, Tomáš Klimek. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. 155–167.

2016. Translation techniques and an error analysis on the example of the Old Croatian translation Zrcalo člověčaskago spasenja (1445) from the Old Czech // Zeitschrift für Slawistik 61/2. 322–352.

2015. Povijesni pregled češko-hrvatskih jezičnih dodira // Křižovatky Slovanů, ur. Markus Giger , Hana Kosáková, Marek Příhoda, Červený Kostelec / Praha : Russia Altera. Dějiny, kultura, duchovnost, 2015. 21–33.

2013. Staročeški i starohrvatski jezični dodiri u 12 apokrifa iz Petrisova zbornika (1468.) // Slovanský svět: známý či neznámý, ur. Kateřina Kedron, Marek Příhoda, Červený Kostelec / Praha, 2013. 99–108.

2012. Kroatizmi u rječniku Mateuša Benešovskoga (1587.) // Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti . 59. 25–36.

2012. Interpretacije emauske epizode u češkim i hrvatskim povijestima jezika i književnosti // Prolínání slovanských prostředí, ur. Marcel Černý, Kateřina Kedron, Marek Příhoda, Červený Kostelec / Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 97–107.

2011. Frazemi u Gospinim plačevima na starohrvatskome jeziku // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 37, 1. 73–100.

2010. Sjevernočakavske značajke u starohrvatskim prijevodima sa staročeškoga // Riječki filološki dani 8: zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 06. do 08. studenoga 2008. / prof. dr.sc. Lada Badurina, dr. sc. Danijela Bačić Karković, izv. prof. (ur.). 667–678.

Ostali radovi:

Kramarić, Martina. 2023. Václav ČERMÁK, Hlaholské písemnictví v Čechách doby lucemburské. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i, Praha, 2020., 335 str. (prikaz knjige). Slovo 73, 173–181.

Kramarić, Martina. 2023. Digitalni repozitorij i digitalizacijski projekti Austrijskoga centra za digitalnu humanistiku. // Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1.

Kramarić, Martina. 2023. Od prve hrvatske gramatike do danas. // Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1.

Kramarić, Martina. 2022. Petr Nejedlý a kolektiv: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině. Academia, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2019. Slavia 91/1, 108–113. (prikaz knjige)

Kramarić, Martina. 2020. Franjevačka provincija Bosna Srebrna kroz lik i djelo fra Marka Karamatića. Colloqvia Franciscana I. Zbornik fra Marka Karamatića. 2019. Ur. Dolores Grmača. Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrne. Sarajevo. BF 52. 425–430. (prikaz zbornika)

Kramarić, Martina. 2018. Posveta dragoj profesorici // Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 5/2. 35–39.

Kramarić, Martina. 2018. Meandrima jedne bogate znanstvene karijere // Hrvatski jezik: Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 5/1. 35–38.

2017. Uz 200. godišnjicu smrti Joakima Stullija // Dubrovnik, časopis za književnost i znanost XXVIII, 2-3. 5-12.

2017. Václav KONZAL, Staroslověnská modlitba proti d’áblu. Nejstarší doklad exorcizmu ve velkomoravském písemnictví //Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 67. 164–167. (prikaz knjige)

2015. O fra Matiji Divkoviću potanko // Bosna Franciscana 42. 309–314; Zadarska smotra LXIV/3. 176–180. (prikaz)

2011. Blago jezika hrvatskoga // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/1. 285–289. (prikaz)

2009. Filologija sjećanja i uronjenost u prostor // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje . 35 (2009). 484489 (prikaz)

Sudjelovanja na skupovima:

2022. 2nd DARIAH-HR International Conference. Rijeka: Creation of a Complex Digital Edition of the Croatian Medieval Text Zrcalo člověčaskago spasenje (1445).

2022. Glagoljaštvo - baština, tradicija, inovacija, 20. - 22. listopada, Krk: Prijevod staročeškoga Pasionála na starohrvatski jezik zapisan u Petrisovu zborniku (1468.)

2022. kolokvij Historický text a jeho interpretace, 12. - 14. listopada, Kozojedy, Češka Republika: Digitalizace starých chorvatských gramatik

2022. radionica Workshop on Deep Learning and Neural Approaches for Linguistic (Linked) Data (DL4LD), 22. rujna, Vilnius, Litva: Extracting and linking morphological data from the pre-standard Croatian grammars using TEI

2022. 12th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL), 22. - 24. lipnja, Lorient, Francuska: The Croatian language component in the early Czech dictionaries and lexicons (u suradnji s Kateřinom Volekovom)

2021. „Slavenstvo“ u prošlosti i danas – jezik, književnost, kultura, Sveučilište u Wroclawu, Poljska, 21. i 22. listopada, izlaganje: Comprehensive language manuals in Pre-Standard Croatian (u suradnji s Anom Mihaljević).

2021. Međunarodni znanstveni skup povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti u Zagrebu, 17. i 18. rujna, Zagreb, izlaganje: Srednjovjekovni bohemizmi u hrvatskoj glagoljskoj književnosti.

2021. 11th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL), University of La Rioja, Španjolska, 17. - 19. lipnja, izlaganje: Challenges in the process of retro-digitization of Croatian Grammar Books before Illyrism (u suradnji s Marijanom Horvat i Anom Mihaljević).

2020. Trideseti Marulićevi dani, 23. – 24. listopada, 2020. Split, izlaganje: Češki rukopisni prijevod Marulićeve Institucije (Historiae aneb kniha o ustanovení a řízení pobožného života, 17. st.).

2020. The 13th Annual International Conference on Languages & Linguistics, 6. – 9. srpnja 2020., Atena, Grčka, izlaganje: Retro-digitization of Croatian Pre-Standard Grammars (u suradnji s Marijanom Horvat, izlaganje je održano virtualno).

2019. Sedmi hrvatski slavistički kongres, Šibenik, 25. – 28. rujna, izlaganje: Jezikoslovno nazivlje u hrvatskim franjevačkim gramatikama iz 18. stoljeća (u suradnji s Marijanom Horvat)

2019. Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Zagreb, 20. rujna, izlaganje: Prilog istraživanju čeških jezičnih utjecaja u glagoljičnome Novome testamentu (1562./1563.) Stjepana Konzula i Antuna Dalmatina

2019. 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL), Leeuwarden, 12. – 14. lipnja , izlaganje: Grammatical Terminology in Pre-standard Croatian Grammars (u suradnji s Marijanom Horvat)

2019. 5th Croatian ICARUS Days and 23th Icarus Convention, Pula, 27. – 29. ožujka, izlaganje: A Framework for the Retrodigitization of Pre-standard Croatian Grammars (u suradnji s Marijanom Horvat i Sanjom Perić Gavrančić)

2018. 6. Hrvatski sintaktički dani, Osijek, 17. – 19. svibnja, izlaganje: Izražavanje posljedičnih odnosa u starohrvatskome Zrcalu člověčaskago spasenja (1445.).

2017. 2nd International Symposium Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage, Zadar, 6. – 8. studenoga, izlaganje: Towards new approaches to editing of old manuscripts and documents.

2017. Slavofraz 2017, Skopje, 21. – 23. travnja, izlaganje: Od Eve do Brižitkeo ženskim imenima u hrvatskoj i češkoj frazeologiji (u suautorstvu s dr. sc. Perinom Vukšom Nahod).

2016. Mezinárodní vědecké kolokvium „KAREL IV. A EMAUZY. Liturgie – text – obraz“ (Praha, Emauzský klášter, 5. – 6. října 2016): Staročeské Zrcadlo člověčieho spasenie ve starochorvatské literatuře 15. století.

2016. The Thirteenth International Slavic Studies Conference (Sofia, Bugarska, 21.– 23. 4. 2016.) : Nemački kalkovi koji su u hrvatski jezik ušli posredstvom češkoga jezika

2015. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, 28. – 30. svibnja, referat (u suradnji s V. T. Barbarićem): Odrazi latinske, crkvenoslavenske i starohrvatske tradicije u Bandulavićevim inačicama pjesme Dies irae

2014. Konferencija mladih slavista FFUK, Prag, Češka Republika, 7. i 8. studenoga, referat: Povijesni pregled češko-hrvatskih jezičnih dodira

2013. XIV. međunarodni znanstveni skup Mladi lingvisti, FFUP, Olomouc, Češka Republika, 6. - 8. svibnja, referat: Analiza pogrešaka u starohrvatskome prijevodu Zrcalo člověčaskago spasenja (1445.) sa staročeškoga jezika;

2012. Konferencija mladih slavista FFUK, Prag, Češka Republika, 1. i 2. studenoga, referat: Staročeški i starohrvatski jezični dodiri na primjeru 12 apokrifa iz Petrisova zbornika (1468.)

2011. Konferencija mladih slavista FF UK, Prag, Češka Republika, 1. i 2. studenoga, referat: Interpretacije emauske epizode u češkim i hrvatskim povijestima jezika i književnosti

2010. V. međunarodni leksikološko-leksikografski skup, Povijesna leksikologija i leksikogragfija, 3. i 4. prosinca, referat: Kroatizmi u rječniku Mateuša Benešovskoga

2008. Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 8, Rijeka, 6. - 8. studenoga, referat: Sjevernočakavske značajke u starohrvatskim prijevodima sa staročeškoga

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/