dr. sc. Martina Kramarić

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: mkramar@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-826 Broj sobe: 206

Životopis

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Od 2008. godine studira na Poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest hrvatskoga jezika i dijalektologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na kojem je doktorirala 2015. godine s temom Bohemizmi u Zrcalu člověčaskago spasenja(1445.) u kontekstu starohrvatskih prijevoda sa staročeškoga jezika. Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilišta u Splitu položila je ispit te stekla dozvolu za rad kao turistički vodič za Dubrovačko-neretvansku županiju za hrvatski, češki i engleski jezik.

Nakon studija od 2003. do 2008. godine radila je kao profesorica hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama te gimnazijama. Kao asistent u nastavi hrvatskog jezika boravila je jedno polugodište 2006. godine u Gradišću, Austrija. Od 2008. godine zaposlena je na radno mjesto asistentice u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Starohrvatski rječnik, voditelja dr. Amira Kapetanovića. Od 2015. godine suradnica je na institutskim projektima Dopreporodne hrvatske gramatike i Matija Divković u hrvatskoj kulturi te na međunarodnome projektu Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima // Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages.

Akademsku godinu 2001./2002. bila je stipendistica Sveučilišta u Zagrebu u kategoriji osobito darovitih studenata, a za studija boravila je u Brnu na Masarykovom sveučilištu na Ljetnoj školi slavenskih studija (LŠSS). 2013. godine boravila je na tromjesečnoj stipendiji na FF UK u Pragu, Češka Republika.

Dosada je objavila pet znanstvenih članka i tri stručna rada te je svojim izlaganjima sudjelovala na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Govori engleski, njemački i češki jezik.

Stručna usavršavanja:

do 2008. brojna stručna usavršavanja za profesore hrvatskoga jezika

2009. Druga kroatistička tekstološka radionica: Varijantnost pjesničkoga teksta u 15. i 16. stoljeću (u sklopu XIX. Marulićevih dana), Split, 20. – 21. travnja

2010. Treća kroatistička tekstološka radionica: Različitost istog: varijantnost Marulićeva pjesničkog teksta (u sklopu XX. Marulićevih dana), Split, 23. – 24. travnja

2010. Ljetna škola znanstvene komunikacije u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split, 12. – 16. srpnja

2015. Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries, Lisabon, 6. – 10. srpnja

2016. ENeL Training school: Tools and methods for creating innovative e-dictionaries, 17. – 20. svibnja.

2017. Lexmc: Lexical Data Masterclass, Berlin, 4. – 8, prosinca

Boravci u inozemstvu i stipendije:

2001. Ljetna škola češkoga jezika na Masarykovu sveučilištu u Brnu, jednomjesečna stipendija za boravak na Sveučilištu u Brnu, Češka Republika

2013. Ceepus Grant, stipendija za boravak na Karlovu sveučilištu u Pragu od 11.3. do 31.5., Češka Republika

2013. Bohemistické stipendium, stipendija Odjela za književnost pri Češkoj akademiji znanosti za jednomjesečni boravak u Pragu od 15.10. do 15.11., Češka Republika

2014. Cendari Visiting Researcher Fellowship, stipedija grupacije Cendari za boravak u Nacionalnoj knjižnici u Pragu na odjelu Manuscriptorium, od 10.8. do 1.11., Češka Republika

Izobrazba

2003. Tvorba riječi sufiksima sa značenjem vršitelja radnje u hrvatskom i češkom jeziku. Diplomski rad: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2015. Bohemizmi u Zrcalu člověčaskago spasenja(1445.) u kontekstu starohrvatskih prijevoda sa staročeškoga jezika. Doktorski rad: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Bibliografija

Knjige

2019. Zrcalo člověčaskago spasenja (1445.). Transkripcija, kontekst nastanka i jezičnopovijesna analiza. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: Sanja Perić Gavrančić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. (suautorstvo s V.-T. Barbarićem, M. Horvat i A. Radošević)

Znanstveni radovi

2018. Vukša Nahod, Perina; Kramarić, Martina. 2018. Od Eve do Brižitke – o ženskim imenima u hrvatskoj i češkoj frazeologiji. Имињата и фразеологијата. Имена и фразеология. Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skoplju - Filološki fakultet Blaže Koneski, Skopje. 489–500.

2017. Staročeské Zrcadlo člověčieho spasenie ve starochorvatské literatuře 15. století. Zbornik Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Ur. Klára Benešovská, Václav Čermák. Praha. 41–53.

2017. Usporedba jezično-stilskih obilježja Divkovićevih Besjeda s ponekim obilježjima djela srednjovjekovne hrvatske književnosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II. Ur. Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko. Zaklada Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene – Hrvatska sveučilišna naklada. Sarajevo – Zagreb. 223–247.

2017. Njemački kalkovi koji su u hrvatski jezik ušli posredstvom češkoga jezika. Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник c доклади тринадесетите международни славистични четения, София, 21–23 април 2016 г. Toм I. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 464–474.

2016. Starochorvatské středověké překlady ze staročeštiny a jejich staročeské předlohy, u: Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zděnka Uhlíře. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. 155–167.

2016. Translation techniques and an error analysis on the example of the Old Croatian translation Zrcalo člověčaskago spasenja (1445) from the Old Czech // Zeitschrift für slawistik 61/2, 2016. 322–352.

2015. Povijesni pregled češko-hrvatskih jezičnih dodira // Křižovatky Slovanů, ur. Markus Giger, Hana Kosáková, Marek Příhoda, Červený Kostelec / Praha : Russia Altera. Dějiny, kultura, duchovnost, 2015. 21–33.

2013. Staročeški i starohrvatski jezični dodiri u 12 apokrifa iz Petrisova zbornika (1468.) // Slovanský svět: známý či neznámý, ur. Kateřina Kedron, Marek Příhoda, Červený Kostelec / Praha, 2013. 99–108.

2012. Kroatizmi u rječniku Mateuša Benešovskoga (1587.) // Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 59. 25–36.

2012. Interpretacije emauske epizode u češkim i hrvatskim povijestima jezika i književnosti // Prolínání slovanských prostředí, ur. Marcel Černý, Kateřina Kedron, Marek Příhoda, Červený Kostelec / Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 97–107.

2011. Frazemi u Gospinim plačevima na starohrvatskome jeziku // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37, 1. 73–100.

2010. Sjevernočakavske značajke u starohrvatskim prijevodima sa staročeškoga // Riječki filološki dani 8: zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 06. do 08. studenoga 2008. / prof. dr.sc. Lada Badurina, dr. sc. Danijela Bačić Karković, izv. prof. (ur.).

Ostali radovi:

Kramarić, Martina. 2018. Posveta dragoj profesorici // Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 5/2. 35–39.

Kramarić, Martina. 2018. Meandrima jedne bogate znanstvene karijere // Hrvatski jezik: Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 5/1. 35–38.

2017. Uz 200. godišnjicu smrti Joakima Stullija // Dubrovnik, časopis za književnost i znanost XXVIII, 2-3. 5-12.

2017. Václav KONZAL, Staroslověnská modlitba proti d’áblu. Nejstarší doklad exorcizmu ve velkomoravském písemnictví //Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 67. 164–167. (prikaz knjige)

2015. O fra Matiji Divkoviću potanko // Bosna Franciscana 42. 309–314; Zadarska smotra LXIV/3. 176–180. (prikaz)

2011. Blago jezika hrvatskoga // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/1. 285–289. (prikaz)

2009. Filologija sjećanja i uronjenost u prostor // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 35 (2009). 484489 (prikaz)

Sudjelovanja na skupovima:

2019. Sedmi hrvatski slavistički kongres, Šibenik, 25. – 28. rujna, izlaganje: Jezikoslovno nazivlje u hrvatskim franjevačkim gramatikama iz 18. stoljeća (u suradnji s Marijanom Horvat)

2019. Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Zagreb, 20. rujna, izlaganje: Prilog istraživanju čeških jezičnih utjecaja u glagoljičnome Novome testamentu (1562./1563.) Stjepana Konzula i Antuna Dalmatina

2019. 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL), Leeuwarden, 12. – 14. lipnja , izlaganje: Grammatical Terminology in Pre-standard Croatian Grammars (u suradnji s Marijanom Horvat)

2019. 5th Croatian ICARUS Days and 23th Icarus Convention, Pula, 27. – 29. ožujka, izlaganje: A Framework for the Retrodigitization of Pre-standard Croatian Grammars (u suradnji s Marijanom Horvat i Sanjom Perić Gavrančić)

2018. 6. Hrvatski sintaktički dani, Osijek, 17. – 19. svibnja, izlaganje: Izražavanje posljedičnih odnosa u starohrvatskome Zrcalu člověčaskago spasenja (1445.).

2017. 2nd International Symposium Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage, Zadar, 6. – 8. studenoga, izlaganje: Towards new approaches to editing of old manuscripts and documents.

2017. Slavofraz 2017, Skopje, 21. – 23. travnja, izlaganje: Od Eve do Brižitkeo ženskim imenima u hrvatskoj i češkoj frazeologiji (u suautorstvu s dr. sc. Perinom Vukšom Nahod).

2016. Mezinárodní vědecké kolokvium „KAREL IV. A EMAUZY. Liturgie – text – obraz“ (Praha, Emauzský klášter, 5. – 6. října 2016): Staročeské Zrcadlo člověčieho spasenie ve starochorvatské literatuře 15. století.

2016. The Thirteenth International Slavic Studies Conference (Sofia, Bugarska, 21.– 23. 4. 2016.): Nemački kalkovi koji su u hrvatski jezik ušli posredstvom češkoga jezika

2015. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, 28. – 30. svibnja, referat (u suradnji s V. T. Barbarićem): Odrazi latinske, crkvenoslavenske i starohrvatske tradicije u Bandulavićevim inačicama pjesme Dies irae

2014. Konferencija mladih slavista FFUK, Prag, Češka Republika, 7. i 8. studenoga, referat: Povijesni pregled češko-hrvatskih jezičnih dodira

2013. XIV. međunarodni znanstveni skup Mladi lingvisti, FFUP, Olomouc, Češka Republika, 6. - 8. svibnja, referat: Analiza pogrešaka u starohrvatskome prijevodu Zrcalo člověčaskago spasenja (1445.) sa staročeškoga jezika;

2012. Konferencija mladih slavista FFUK, Prag, Češka Republika, 1. i 2. studenoga, referat: Staročeški i starohrvatski jezični dodiri na primjeru 12 apokrifa iz Petrisova zbornika (1468.)

2011. Konferencija mladih slavista FF UK, Prag, Češka Republika, 1. i 2. studenoga, referat: Interpretacije emauske epizode u češkim i hrvatskim povijestima jezika i književnosti

2010. V. međunarodni leksikološko-leksikografski skup, Povijesna leksikologija i leksikogragfija, 3. i 4. prosinca, referat: Kroatizmi u rječniku Mateuša Benešovskoga

2008. Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 8, Rijeka, 6. - 8. studenoga, referat: Sjevernočakavske značajke u starohrvatskim prijevodima sa staročeškoga

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/