dr. sc. Ivana Lovrić Jović

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: ilovric@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-826 Broj sobe: 206

Životopis

Ivana Lovrić Jović rođena je 8. travnja 1969. u Rijeci. S četiri godine dolazi u Dubrovnik gdje završava osnovnu i srednju školu – Centar za umjetničko obrazovanje Luka Sorkočević (glavni predmet: klavir).

Godine 1996. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomira talijanski jezik i književnost i španjolski jezik i književnost.

U međuvremenu odlazi na usavršavanje španjolskoga jezika u Salamanku i četiri puta na jednomjesečnu lingvističku školu (Laboratorio internazionale di comunicazione, linguistica e spettacolo) u organizaciji Katoličkoga sveučilišta Sacro Cuore iz Milana (čiji je stipendist).

Godine 1997. počinje raditi kao znanstveni novak u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na projektu Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Sljedeće godine upisuje Poslijediplomski studij opće lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu gdje 2004. magistrira, a 2011. doktorira. U međuvremenu prelazi na Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju, na projekt Kritičko izdanje rječnika „Blago jezika slovinskoga“ (1651.) Jakova Mikalje, a po njegovu završetku, na sljedeći projekt – Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima.15. lipnja 2011. godine Matični odbor za područje humanističkih znanosti – polje filologija izabralo ju je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika.

Suradnica je na dvama međunarodnim projektima:

- Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima - suradnja triju ustanova: Instituta za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu, Instituta za slavistiku Humboltova sveučilišta u Berlinu i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

- Višejezični mrežni etimologijski rječnik grčke mitologije - pod vodstvom prof. dr. sc. Elia Pellizera sa Sveučilišta u Trstu (Gruppo di Ricerca sul Mito e la Mitografia dell'Università di Trieste (GRIMM - Dipartimento di Scienze dell'Antichità "Leonardo Ferrero"): Dizionario Etimologico della Mitologia Greca multilingue On Line (DEMGOL).


Dobitnica je godišnje državne nagrade za znanost za 2013. g. - Ministarstva znanosti i sporta (www.sabor.hr/lgs.axd?&id=40156)


Izobrazba

1996. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dvopredmetni studij: talijanski jezik i književnost i španjolski jezik i književnost. Naslov diplomskoga rada: Gli italianismi nelle opere di Jozo Lovrić Jadrijev, scritte nella parlata ragusea – uz dodatak CD-a, s interpretacijom izvorne govornice.

2004. magisterij Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij opće lingvistike. Naslov magistarskoga rada: Jezična analiza hrvatskih dubrovačkih oporuka iz 17. i 18. stoljeća.

2011. doktorat Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij opće lingvistike. Naslov disertacije: Jezična analiza frančezarija – Ponašijenčene Molièreove komedije kao književni ogled dubrovačkoga pučkog govora.

Bibliografija

RADOVI:

 • Kako je dubrovački puk govorio lijepijem našijem, Dubrovački horizonti 39, Zagreb, 1999.
 • Lik žene u djelu Joza Lovrića Jadrijeva u ozračju antiseksističke politike, Dubrovački Horizonti 40, Zagreb, 2000.
 • Pristup genezi dubrovačkoga govora s leksičkoga stajališta, Drugi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova 2, HFD, ur. Dubravka Sesar, Ivana Vidović Bolt, Hrvatsko filološko društvo, str. 583–588, Zagreb, 2002.
 • O besjedi pokojnika – struktura dubrovačkih oporuka 17. i 18. stoljeća, Dubrovački horizonti 42, str. 81–86, Zagreb, 2003.
 • Seksizam u jeziku: zamke i varke, Kruh i ruže br. 18, str. 39–45, Ženska infoteka, Zagreb, 2003.
 • Aktualnost dubrovačkog idioma u drugoj polovici 20. stoljeća u suautorstvu s Jasenkom Maslek, Strani jezici 1–2, godište 33, str. 135–147, Zagreb, 2004.
 • Fonološka adaptacija talijanizama u dubrovačkim oporukama iz 17. i 18. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32, str. 173–192, Zagreb, 2007.
 • Morfološka svojstva jezika hrvatskih dubrovačkih oporuka iz 17. i 18. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, str. 217–237, Zagreb, 2008.
 • Sufiksalne pridjevske izvedenice i složenice u Vrančićevu rječniku, u suautorstvu s Darijom Gabrić-Bagarić, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35, str. 73–94, Zagreb, 2009.
 • Leksik hrvatskih dubrovačkih oporuka iz 17. i 18. stoljeća, Zbornik radova Riječkih filoloških dana 8, str. 559–576, Rijeka, 2010.
 • Prodor bosanskih leksičkih značajka u dubrovački govor 17. i 18. st., Zbornik Prvog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa, knjiga 1, 427–434, Sarajevo 2012.
 • Fonološka prilagodba vlastitih imena u Divkovićevim djelima Sto čudesa i Nauk krstjanski (1611.), Zbornik sa skupa ‘Fra Matija Divković i kultura pisane riječi, znanstveni skup u organizaciji Franjevačke teologije (Sarajevo, 14. i 15. listopada 2011.), str. 233-248.
 • Kakvim je jezikom 1694. g. napisala oporuku Marica Mihova ubijena i ranjena u glavu sjekirom od neputa Đura Vukićeva, Literat, Društvo dubrovačkih pisaca, Dubrovnik, 2014.
 • Kolarin sa sedam senjala na njemu od zlata, Literat, Društvo dubrovačkih pisaca, Dubrovnik, 2015.
 • Može li se govoriti o kroatizmima u starome dubrovačkom govoru, Zbornik sa skupa Stoljeća hrvatskoga jezika, 47–55, Vinkovci, 2015.

KNJIGE:

2012. Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskoga (1649./1651.): Transkripcija i leksikografska interpretacija. Priredile: Darija Gabrić-Bagarić, Marijana Horvat, Sanja Perić Gavrančić, Ivana Lovrić Jović. Autorica koncepcije i uvodne studije: Darija Gabrić-Bagarić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

2014. O starome dubrovačkome govoru nazbilj. Jezična analiza dubrovačkih frančezarija'. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb,
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.
2015. Ja, Krsto Lučin, činim ovi testamenat. Jezična analiza dubrovačkih oporuka iz 17. i 18. stoljeća s transkripcijom i rječnikom, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

2016. Libro od svetoga Vlaha. Jezična studija s rječnikom. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (u suautorstvu sa Željkom Jozićem)
PRIKAZI:
 • O Vrančiću iznova (prikaz rječnika Hedviga Sulyoka, Magyar-olasz ès olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján / Lessico ungherese-italiano e italiano-ungherese in base al Dictionarium di Faustus Verantius, Generalia, Szeged 2001., 195.str.) RaspraveInstitutazahrvatskijezikijezikoslovlje 28, str. 394–396, Zagreb, 2002.
 • Novo ruho stare gramatike (prikaz knjige Jakova Mikalje: Gramatikatali(j)anskaukratkoilikrataknaukzaučitilatinskijezik. Pretisak. Transkripcija, studija i popratni tekstovi: Darija Gabrić-Bagarić i Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008.), RaspraveInstitutazahrvatskijezikijezikoslovlje 34, str. 463–519, Zagreb, 2008.
 • Uzduž i poprijeko po Mikaljinu Blagu (prikaz knjige Darije Gabrić-Bagarić, Na ishodištu hrvatske leksikografije. Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje (1649./1651.), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010., 195 str.), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36, 443-445, Zagreb, 2011.

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 • Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek 14. – 18. rujna 1999.; referat: Pristup genezi dubrovačkoga govora s leksičkoga stajališta
 • Hrvatski filološki skup 6, Opatija, znanstveni skup o jeziku i književnosti, Opatija, lipanj 2000; referat: Seksizam u jeziku
 • Riječki filološki dani 8 – međunarodni znanstveni skup, Rijeka, 6.–8. studenoga 2008.; referat: Leksik hrvatskih dubrovačkih oporuka iz 17. i 18. stoljeća
 • Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 7.–11. rujna 2010.; referat: Leksički kroatizmi (slavizmi) u dubrovačkim oporukama iz 17. i 18. stoljeća
 • Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo 25.– 29. svibnja 2011., referat: Prodor bosanskih leksičkih značajka u dubrovački govor 17. i 18. st.
 • Fra Matija Divković i kultura pisane riječi – znanstveni skup u organizaciji Franjevačke teologije, Sarajevo, 14. i 15. listopada 2011.; referat: Prilagodba vlastitih imena u Divkovićevim djelima Sto čudesa i Nauk krstjanski (1611.)
 • Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva primijenjene lingvistike, Dubrovnik, 18.–20. travnja 2013.; referat: Talijanizmi u suvremenome dubrovačkom govoru
 • Stoljeća hrvatskoga jezika - Skup u čast 150. obljetnice službenoga i zakonskoga uvođenja hrvatskoga jezika u politički i diplomatski sustav, u urede, škole i javne ustanove, Vinkovci 23-24. listopada 2015.; referat: Može li se govoriti o kroatizmima u starome dubrovačkom govoru

OSTALO

Održala kroatističku radionicu na Marulićevim danima, 21-22. travnja 2017. (Deveta kroatistička studentska radionica / Tekstološki dio: Iz hrvatske tekstološke prakse: Ignjat Đurđević i Milan Rešetar / Voditeljica: Lahorka Plejić Poje / Jezikoslovni dio: Jezična analiza dubrovačkoga teksta iz 17. stoljeća / Voditeljica: Ivana Lovrić Jović, sudjeluju studenti iz Splita, Zadra i Zagreba)

RECENZIJE TUĐIH RADOVA

Stalni recenzent za časopise Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,, Zagreb te Naše More, znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik.

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

- surađivala u razrednoj nastavi (predmet hrvatski jezik) u šk. godini 2010./11. kao gost predavač s 4 nastavna sata u OŠ Jabukovac.

 • Jezični suradnik za pitanja dubrovačkoga govora u Studentskome teatru Lero (Dubrovnik), za predstave:

- 2010. Gjene i Ivo Vojnović: Psyche pelingrada, režija Davor Mojaš.

- 2011. Milan Milišić: Ljubičasti Stradun, režija i dramatizacija Davor Mojaš.

- 2012. Milan Milišić: Mjesečina za Lady Macbeth, režija i dramatizacija Davor Mojaš (premijerno na 63. Dubrovačkim ljetnim igrama; 1. nagrada na Amadeoff festivalu u Zagrebu 2013. godine).

2014. Dijelovi istraživanja objavljenih u knjizi Ja, Krsto Dubrovčanin, činim ovi testamenat korišteni su kao dramski korpus predstave Studenstskoga teatra Lero Vjerenice, u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša

2017. Jezični savjetnik za predtsavu Novela od Stanca, kazalište Kolarin, premijera u svibnju 2017.

 • 2014. surađuje u televizijskome projektu kao jezični savjetnik - prilagodba suvremenoga srpskoga teksta na starodubrovački govor - za potrebe snimanja serijala Dubrovački gusar čija je radnja smještena u Dubrovnik 16. stoljeća. Scenarist: Ljubiša Samardžić za CINEMA DESIGN-Beograd, (Potvrda o deponiranju 13 (trinaest) 50-minutnih epizoda TVserije u HAA u Zagrebu. Pohrana djela izvršena do 25. 3. 2019.
 • 2015. Redakcija prijevoda s talijanskoga na hrvatski jezik za izdavačku kuću Vuković&Runjić: Roberto Calasso: Svadba Kadma i Harmonije.

MEDIJSKA ZASTUPLJENOST

2013. (6. listopada) gošća radijske emisije Plavi razgovori, HRT – Radio Dubrovnika s temom o dubrovačkome govoru.

2014. (1. i 7. kolovoza) gošća radijske emisije Dubrovačkih ljetnih igara, program uživo u 11.25.)

2014. intervju u Dubrovačkome listu: http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=32036#.Vj...

2014. kolovoz - gošća radijske emisije HRT – Radio Dubrovnika Plavi razgovori

2014. (22. kolovoza) gošća radijske emisija, zajedno s dr. sc. Željkom Jozićem, o starome dubrovačkom govoru i knjizi istoga naslova.

2014. (15. listopada) gošća televizijske emisije HTV 1 Jezik za svakoga s temom o dubrovačkome govoru.

2015. intervju u Dubrovačkome listu: http://www.dulist.hr/nova-knjiga-ivane-lovric-jovi...

2015. kolovoz - gošća radijske emisije HRT – Radio Dubrovnika Plavi razgovori

2015. javljanje uživo u emisiju Dobro jutro Hrvatska, HRT: http://www.hrt.hr/295243/magazin/autorica-otkriva-kako-je-nastala-knjiga-ja-krsto-lucin-dubrovcanin-cinim-ovi-testamenat

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/