dr. sc. Ivana Brač

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: ibrac@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-854 Broj sobe: 504

Životopis

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te je u veljači 2017. obranila rad predan u lipnju 2016. pod naslovom Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskom jeziku (mentorice dr. sc. Matea Birtić i prof. dr. sc. Bernardina Petrović).

Od 2009. do 2011. radila je kao lektorica hrvatskoga jezika u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Filozofskom fakultetu. Od lipnja 2011. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u zvanju asistenta na projektu Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir (voditeljica: prof. dr. sc. Maja Bratanić). Od siječnja 2013. do siječnja 2015. bila je suradnica na projektu Terminologija i stručno prevođenje za međukulturni dijalog i specijaliziranu komunikaciju (COGITO) koji se odvijao u suradnji Odjela za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru i Odjela UFR d'Études Interculturelles de Langues Appliquées Sveučilišta Paris Diderot u Parizu (Université Paris Diderot).
Od lipnja 2011. suradnica je na programu Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna). U okviru programa od 2011. do 2012. sudjelovala je kao jezični savjetnik i terminolog redaktor na projektu Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije (voditeljice prof. dr. sc. Milica Gačić i prof. dr. sc. Susan Šarčević), od 2012. do 2013. kao terminolog na projektu Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike (voditeljica prof. dr. sc. Dubravka Siminiati) te je od rujna 2016. terminolog na projektima Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja (voditelj doc. dr. sc. Domagoj Tončinić) i Hrvatsko farmakološko nazivlje (voditeljica doc. dr. sc. Kristina Peroš). Od lipnja 2013. suradnica je na projektu Baza hrvatskih glagolskih valencija (voditeljica: dr. sc. Matea Birtić).

Od lipnja 2011. do lipnja 2017. bila je tajnica Odjela za opće jezikoslovlje, a od lipnja 2011. do travnja 2013. te ponovno od travnja 2016. do lipnja 2017. tajnica programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Od akademske godine 2009./2010. do 2013./2014. bila je izvoditeljica kolegija Hrvatski jezik za nastavnike u Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Bernardina Petrović). U ljetnom semestru akademske godine 2010./2011. bila je izvoditeljica kolegija Jezične vježbe II na Odsjeku za kroatistiku (nositelj kolegija: prof. dr. sc. Ivo Pranjković).

Stručno se usavršavala u Kӧlnu (International Terminology Summer School) i položila ispit za terminološkoga stručnjaka prvoga stupnja (ECQA Certified Terminology Manager – Basic). Usavršavala se na ljetnoj školi generativne gramatike u Wroclawu 2012. (19th Central European Summer School in Generative Grammar), školi 2nd NetWordS Summer School on "Words: structure, meaning, acquisition, processing" u Trondheimu 2014., PARSEME 1st Training School u Pragu 2015., školi Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries u Lisabonu 2015. i seminaru Analiza podataka u istraživanjima jezika, ReLDI u Beogradu 2017.

Sudjelovanja na skupovima

2017. izlaganje The Main Features of the e-Glava Online Valency Dictionary na skupu Electronic lexicography in the 21st century, Leiden, od 19. do 21. rujna 2017., u suautorstvu s Mateom Birtić i Sinišom Runjaićem.

2017. izlaganje Instrumental u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika na skupu 10. Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, Zagreb, 7. i 8. srpnja 2017.

2016. izlaganje Instrumental uz glagol biti na skupu Šesti međunarodnom znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani (HIDIS), Filozofski fakultet u Zagrebu, od 15. do 17. prosinca 2016.

2016. izlaganje Semantička i sintaktička srodnost glagola doživjeti/doživljavati i smatrati na skupu Riječki filološki dani 11, Filozofski fakultet u Rijeci, od 24. do 26. studenoga 2016., u suautorstvu s Mateom Birtić.

2016. izlaganje Univerzalni slavenski korijeni nutitema i ferazemi s nutritemnom sastavnicom u odabranim slavenskim jezicima na skupu Jezik kao predmet proučavanja i jezika kao predmet poučavanja (HDPL), Filozofski fakultet u Rijeci, od 12. do 14. svibnja 2016., u suautorstvu s Nedom Pintarić i Evom Tibenskom.

2015. izlaganje Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune na skupu 5. Hrvatski sintaktički dani, Filozofski fakultet u Osijeku, od 7. do 9. svibnja 2015., u suautorstvu s Ivanom Oraić Rabušić.

2014. izlaganje Психологические глаголы в хорватском и русском языках na skupu Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes, Slovanský ústav Akademie vĕd České republiky u Pragu, od 11. do 12. prosinca 2014., u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković.

2014. izlaganje Semantička raščlamba kao polazište u obradbi glagola u Bazi glagolskih valencija na skupu Šesti hrvatski slavistički kongres, u Vukovaru i Vinkovcima, od 10. do 13. rujna 2014., u suautorstvu s Tomislavom Bošnjak Botica.

2014. izlaganje Analysis of verbs and verbal categories in terminology: Improving the linguistic description in Struna and the Valency base of Croatian verbs na skupu TOTh 2014 - Terminology & Ontology: Theories and Applications, Université Savoie u Chambéryju, od 12. do 16. lipnja 2014., u suautorstvu sa Sinišom Runjaićem.

2014. izlaganje The role of verb valency in Croatian and Russian learning at B1 level na skupu 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics, International Burch University u Sarajevu, od 9. do 10. svibnja 2014., u suautorstvu sa Sanjom Drljača Magić.

2012. izlaganje Building a Croatian national termbank: Can a single solution fulfill all our responsibilities? na skupu Terminology – responsibility and awareness. The 6thTerminology Summit u Oslu, od 11. do 12. listopada 2012., u suautorstvu s Majom Bratanić.

2012. izlaganje Terminology Planning for the Croatian National Terminology Database STRUNA na skupu Terminology and Knowledge Engineering Conference (TKE 2012), Universidad Politécnica de Madrid u Madridu, od 19. do 22. lipnja 2012., u suautorstvu s Majom Lončar.

2011. izlaganje Semantički opis jednosložnica u hrvatskome jeziku, u suautorstvu s Bernardinom Petrović na skupu Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Filološki fakultet u Sarajevu, od 25. do 29. svibnja 2011., u suautorstvu s Bernardinom Petrović.

2010. izlaganje Morfološki opis jednosložnica u hrvatskome jeziku na skupu Treći međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani (HIDIS), Filozofski fakultet u Zagrebu, od 20. do 21. prosinca 2010., u suautorstvu s Bernardinom Petrović.

2010. izlaganje Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike na skupu Šokačka rič 8 u Vinkovcima, od 12. do 13. studenoga 2010., u suautorstvu s Bernardinom Petrović.

2010. izlaganje Lažni prijatelji u ruskome i hrvatskome jeziku na skupu 3. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga, Filozofski fakultet u Zagrebu, od 9. do 10. srpnja 2010., u suautorstvu s Ninoslavom Radakovićem.

2006. izlaganje Šokačka rič u udžbenicima hrvatskoga jezika i književnosti na skupu Šokačka rič 4 u Vinkovcima, od 10. do 11. studenoga 2006., u suautorstvu s Bernardinom Petrović.

Izobrazba

2017. doktorska disertacija Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskom jeziku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PDS lingvistike)

2009. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kroatistika i filozofija)

Bibliografija

Brač, Ivana (2017). „Instrumentalne imenske skupine sa značenjem sredstva i načina". Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/2: 311–330.

Brač, Ivana (2017). „Nezaobilazna sintaksa jednostavne rečenice". Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/2: 474–483.

Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić (2017). „The main features of the e-Glava online valency dictionary”. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference. Leiden, the Netherlands, 19–21 September 2017., ur. Iztok Kosem i dr., 43–62. Leiden: Lexical Computing CZ s.r.o., Brno, Czech Republic.

Brač, Ivana (2017).„Instrumental u kopulativnim rečenicama“. Fluminensia 29/1: 29–45.

Birtić, Matea, Ivana Brač (2016). „Male surečenice uz glagole doživjeti i doživljavati”. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2: 309–331.

Brač, Ivana, Ivana Oraić Rabušić (2016). „Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagola ". Jezikoslovlje 17, 1-2: 247265.

Brač, Ivana, Ivana Matas Ivanković (2016). „Психологические глаголы в хорватском и русском языках”. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, ur. Karolína Skwarska i Elżbieta Kaczmarska, 351–369. Prag: Slovanský ústav AV ČR.

Brač, Ivana, Tomislava Bošnjak Botica (2015). „Semantička razdioba glagola u Bazi hrvatskih glagolskih valencija”. Fluminensia 27/1: 105–121.

Bratanić, Maja, Ivana Brač, Boris Pritchard, ur. (2015). Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Zagreb: Institut za hrvatski jezik, Pomorski fakultet u Rijeci.

Brač, Ivana, Maja Bratanić, Ana Ostroški Anić (2015). „Hrvatsko nazivlje i nazivoslovlje od Šuleka do Strune - hrvatski jezik i terminološko planiranje”. Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke, ur. Maja Bratanić, Ivana Brač i Boris Pritchard, 326. Zagreb: Institut za hrvatski jezik, Pomorski fakultet u Rijeci.

Brač, Ivana, Sanja Drljača Magić (2014). „The role of verb valency in Croatian and Russian learning at B1 level”. Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education, ur. Akbarov Azamat, 979–989. Sarajevo: IBU Publications.

Bratanić, Maja, Ivana Brač (2013). „Building a Croatian national termbank: Can a single solution fulfill all our responsibilities?”. Terminologen - Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk 2: 28–39.

Brač, Ivana, Maja Lončar (2012). „Terminology Planning for the Croatian National Terminology Database STRUNATerminology Planning for the Croatian National Terminology Database STRUNA. Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference : New frontiers in the constructive symbiosis of terminology and knowledge engineering, ur. Guadalupe Aguado de Cea i dr., 258–269. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

Petrović, Bernardina, Ivana Brač (2012). „Osnovna morfološka i semantička obilježja jednosložnih imenica u hrvatskome jeziku". Halilović, Senahid, ur. Bosanskohercegovački slavistički kongres I., ur. Senahid Halilović, 587–598. Sarajevo: Slavistički komitet Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu.

Brač, Ivana (2011). „Jezikoslovni pogled na stomatološko nazivlje". Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37, 1: 264–267.

Petrović, Bernardina, Ivana Brač (2011). „Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike". Šokačka rič 8 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na lokalnim govorima vinkovačkoga i županjskoga kraja održanoga u Vinkovcima 12. i 13. studenoga 2010., ur. Anica Bilić, 315–332. Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.

Brač, Ivana (2010). „Unutarnja i vanjska povijest hrvatskoga jezika u srednjem vijeku". Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1, 10: 247–251.

Brač, Ivana (2010). „O važnosti jezika Relkovićeva Satira". Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci. 27, 1. 69–84.

Bajić, Daniela, Ivana Brač (2010). „Mala ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture Croaticuma". Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 9. 109–111.

Brač, Ivana (2010). „O jezičnoj pravilnost kritički". Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 9: 103–105.

Petrović, Bernardina, Ivana Brač (2008). „Slavonski dijalekt u udžbenicima hrvatskoga jezika i književnosti". Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture. VI, 2: 169179.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr