dr. sc. Ivana Brač

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: doktorand E-pošta: ibrac@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-854 Broj sobe: 504

Životopis

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te je u veljači 2017. obranila rad predan u lipnju 2016. pod naslovom Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskom jeziku (mentorice dr. sc. Matea Birtić i prof. dr. sc. Bernardina Petrović).

Od 2009. do 2011. radila je kao lektorica hrvatskoga jezika u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Filozofskom fakultetu. Od lipnja 2011. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u zvanju asistenta na projektu Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir (voditeljica: prof. dr. sc. Maja Bratanić). Od siječnja 2013. do siječnja 2015. bila je suradnica na projektu Terminologija i stručno prevođenje za međukulturni dijalog i specijaliziranu komunikaciju (COGITO) koji se odvijao u suradnji Odjela za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru i Odjela UFR d'Études Interculturelles de Langues Appliquées Sveučilišta Paris Diderot u Parizu (Université Paris Diderot).
Od lipnja 2011. suradnica je na programu Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna). Od lipnja 2013. suradnica je na projektu Baza hrvatskih glagolskih valencija (voditeljica: dr. sc. Matea Birtić).

Tajnica je Odjela za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje, a od lipnja 2011. do travnja 2013. bila je tajnica programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna) koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost.

Od akademske godine 2009./2010. do 2013./2014. bila je izvoditeljica kolegija Hrvatski jezik za nastavnike u Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Bernardina Petrović). U ljetnom semestru akademske godine 2010./2011. bila je izvoditeljica kolegija Jezične vježbe II na Odsjeku za kroatistiku (nositelj kolegija: prof. dr. sc. Ivo Pranjković).

Stručno se usavršavala u Kӧlnu (International Terminology Summer School) i položila ispit za terminološkoga stručnjaka prvoga stupnja (ECQA Certified Terminology Manager – Basic). Usavršavala se na ljetnoj školi generativne gramatike u Wroclawu 2012. (19th Central European Summer School in Generative Grammar), školi 2nd NetWordS Summer School on "Words: structure, meaning, acquisition, processing" u Trondheimu 2014., PARSEME 1st Training School u Pragu 2015., školi Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries u Lisabonu 2015. i seminaru Analiza podataka u istraživanjima jezika, ReLDI u Beogradu 2017.

Sudjelovala je kao izlagač i suizlagač na nekoliko domaćih znanstvenih i stručnih skupova (Šokačka rič 4, Šokačka rič 8, 2. SIH, 3. SIH, 4. SIH) i nekoliko međunarodnih (3. HIDIS u Zagrebu, Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres u Sarajevu, Terminology and Knowledge Engineering Conference u Madridu, Terminology – responsibility and awareness. The 6th Terminology Summit u Oslu, 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics u Sarajevu, TOTh 2014 - Terminology & Ontology: Theories and Applications u Chambéryju, Šesti hrvatski slavistički kongres u Vinkovcima, Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes u Pragu, 5. Hrvatski sintaktički dani u Osijeku, Riječki filološki dani 11 u Rijeci, VI. HIDIS u Zagrebu).

Izobrazba

2017. doktorska disertacija Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskom jeziku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PDS lingvistike)

2009. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kroatistika i filozofija)

Bibliografija

Birtić, Matea, Ivana Brač (2016). „Male surečenice uz glagole doživjeti i doživljavati”. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2: 309–331.

Brač, Ivana, Ivana Oraić Rabušić (2016). „Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagola ". Jezikoslovlje 17, 1-2: 247265.

Brač, Ivana, Ivana Matas Ivanković (2016). „Психологические глаголы в хорватском и русском языках”. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, ur. Karolína Skwarska i Elżbieta Kaczmarska, 351–369. Prag: Slovanský ústav AV ČR.

Brač, Ivana, Tomislava Bošnjak Botica (2015). „Semantička razdioba glagola u Bazi hrvatskih glagolskih valencija”. Fluminensia 27/1: 105–121.

Bratanić, Maja, Ivana Brač, Boris Pritchard, ur. (2015). Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Zagreb: Institut za hrvatski jezik, Pomorski fakultet u Rijeci.

Brač, Ivana, Maja Bratanić, Ana Ostroški Anić (2015). „Hrvatsko nazivlje i nazivoslovlje od Šuleka do Strune - hrvatski jezik i terminološko planiranje”. Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke, ur. Maja Bratanić, Ivana Brač i Boris Pritchard, 326. Zagreb: Institut za hrvatski jezik, Pomorski fakultet u Rijeci.

Brač, Ivana, Sanja Drljača Magić (2014). „The role of verb valency in Croatian and Russian learning at B1 level”. Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education, ur. Akbarov Azamat, 979–989. Sarajevo: IBU Publications.

Bratanić, Maja, Ivana Brač (2013). „Building a Croatian national termbank: Can a single solution fulfill all our responsibilities?”. Terminologen - Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk 2: 28–39.

Brač, Ivana, Maja Lončar (2012). „Terminology Planning for the Croatian National Terminology Database STRUNATerminology Planning for the Croatian National Terminology Database STRUNA. Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference : New frontiers in the constructive symbiosis of terminology and knowledge engineering, ur. Guadalupe Aguado de Cea i dr., 258–269. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

Petrović, Bernardina, Ivana Brač (2012). „Osnovna morfološka i semantička obilježja jednosložnih imenica u hrvatskome jeziku". Halilović, Senahid, ur. Bosanskohercegovački slavistički kongres I., ur. Senahid Halilović, 587–598. Sarajevo: Slavistički komitet Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu.

Brač, Ivana (2011). „Jezikoslovni pogled na stomatološko nazivlje". Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37, 1: 264–267.

Petrović, Bernardina, Ivana Brač (2011). „Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike". Šokačka rič 8 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na lokalnim govorima vinkovačkoga i županjskoga kraja održanoga u Vinkovcima 12. i 13. studenoga 2010., ur. Anica Bilić, 315–332. Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.

Brač, Ivana (2010). „Unutarnja i vanjska povijest hrvatskoga jezika u srednjem vijeku". Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1, 10: 247–251.

Brač, Ivana (2010). „O važnosti jezika Relkovićeva Satira". Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci. 27, 1. 69–84.

Bajić, Daniela, Ivana Brač (2010). „Mala ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture Croaticuma". Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 9. 109–111.

Brač, Ivana (2010). „O jezičnoj pravilnost kritički". Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 9: 103–105.

Petrović, Bernardina, Ivana Brač (2008). „Slavonski dijalekt u udžbenicima hrvatskoga jezika i književnosti". Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture. VI, 2: 169179.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr