dr. sc. Ivana Brač

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: ibrac@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-854 Broj sobe: 504

Životopis

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski doktorski studij lingvistike 2017. na istom fakultetu.

Od 2009. do 2011. radila je kao lektorica hrvatskoga jezika u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Filozofskom fakultetu. Od lipnja 2011. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, najprije na Odjelu za opće jezikoslovlje, a od rujna 2019. na Odjelu za hrvatski standardni jezik.

Bila je suradnica na projektu Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir (voditeljica: prof. dr. sc. Maja Bratanić) i na projektu Terminologija i stručno prevođenje za međukulturni dijalog i specijaliziranu komunikaciju (COGITO) koji se odvijao u suradnji Odjela za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru i Odjela UFR d'Études Interculturelles de Langues Appliquées Sveučilišta Paris Diderot u Parizu (Université Paris Diderot) (2013. – 2015.).
Od lipnja 2011. suradnica je na programu Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna). U okviru programa sudjelovala je kao jezični savjetnik i terminolog redaktor na projektu Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije (voditeljica: prof. dr. sc. Milica Gačić i prof. dr. sc. Susan Šarčević), kao terminolog na projektima Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike (voditeljica: prof. dr. sc. Dubravka Siminiati), Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja (voditelj: doc. dr. sc. Domagoj Tončinić), Hrvatsko farmakološko nazivlje (voditeljica: doc. dr. sc. Kristina Peroš) i Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (voditeljica: dr. sc. Milica Mihaljević). Od lipnja 2013. suradnica je na projektu Baza hrvatskih glagolskih valencija (voditeljica: dr. sc. Matea Birtić). Od 2018. do 2023. bila suradnica na uspostavnom istraživačkom projektu Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA) (voditeljica: dr. sc. Ana Ostroški Anić) te od 2019. do 2024. na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA) (voditeljica: dr. sc. Matea Birtić). Od 31. prosinca 2023. voditeljica je istraživačkoga projekta Hrvatske zaklade za znanost Semantičko-sintaktička klasifikacija glagola u hrvatskom jeziku (SEMTACTIC) i projekta Hrvatske glagolske valencije (VERBION), koji je financiran u okviru Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. NextGeneration EU.

Od akademske godine 2009./2010. do 2013./2014. bila je izvoditeljica kolegija Hrvatski jezik za nastavnike u Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U ljetnom semestru akademske godine 2010./2011. bila je izvoditeljica kolegija Jezične vježbe II na Odsjeku za kroatistiku. U akademskoj godini 2018./2019. predavala je hrvatski jezik kao ini u Institutu Ruđer Bošković. U ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. izvodila je nastavu iz kolegija Hrvatski pravopis i Hrvatski jezik akademske komunikacije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Od 2019. izvodi nastavu na poslijediplomskom specijalističkom studiju Primijenjena kroatistika Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Od lipnja 2011. do lipnja 2017. bila je tajnica Odjela za opće jezikoslovlje, a od lipnja 2011. do travnja 2013. te ponovno od travnja 2016. do lipnja 2017. tajnica programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna) koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Bila je tajnica časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/1 i 45/2. Od 2017. do 2019. bila je članica Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika. Članica je Povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na državnoj maturi od školske godine 2020./2021. pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Stručno se usavršavala u Kӧlnu (International Terminology Summer School) i položila ispit za terminološkoga stručnjaka prvoga stupnja (ECQA Certified Terminology Manager – Basic). Usavršavala se na ljetnoj školi generativne gramatike u Wroclawu 2012. (19th Central European Summer School in Generative Grammar), školi 2nd NetWordS Summer School on "Words: structure, meaning, acquisition, processing" u Trondheimu 2014., PARSEME 1st Training School u Pragu 2015., školi Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries u Lisabonu 2015., na seminaru Analiza podataka u istraživanjima jezika, ReLDI u Beogradu 2017., na ljetnoj školi Lisbon Summer School in Linguistics 2021, na radionicama u okviru COST-ove akcije Nexus Linguarum u Skopju 2021. i Jeruzalemu 2022. te na radionici u okviru LREC-a u Marseilleu 2022. U okviru DAAD stipendije znanstveno se usavršavala u Institutu za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu 2018.

Za monografiju Instrumental u hrvatskom jeziku dobila je Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu. Dobitnica je Nagrade Branko Kuna Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izlaganja i sudjelovanja na skupovima

2023. izlaganje Improving the Croatian Verb Valency Database for Second Language Learning na konferenciji The 11th European Conference on Language Learning. London, Velika Britanija, od 13. do 17. srpnja 2023., u suautorstvu s Mateom Birtić i Lobelom Filipićem.

2023. izlaganje Repository for the argument/adjunct distinction SARGADA: syntactic resource with a lexicographical background na konferenciji eLex 2023. Brno, Češka, od 27. do 29. lipnja 2023., u suautorstvu s Mateom Birtić i Sinišom Runjaićem.

2023. izlaganje Verb valency database as a tool for L2 learning na konferenciji 2nd Conference on Digital Linguistics. Alicante, Španjolska, 4. i 5. svibnja 2023., u suautorstvu s Mateom Birtić i Lobelom Filipićem.

2022. izlaganje AirFrame: Mapping the field of aviation through semantic frames na konferenciji XX. EURALEX International Congress. Mannheim, Njemačka, od 12. do 16. srpnja 2022., u suautorstvu s Anom Ostroški Anić.

2022. izlaganje The function of semantic role sin linking general and specialized lexical resources na konferenciji Terminology and Specialized Knowledge Representation: New Perspectives on User Needs. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 9. i 10. lipnja 2022., u suautorstvu s Anom Ostroški Anić.

2022. izlaganje Anticausatives in Croatian na konferenciji La Grammaire de la Cause III. Sveučilište Sorbonne, Pariz, Francuska, 13. i 14. svibnja 2022., u suautorstvu s Mateom Birtić.

2022. izlaganje Argument/adjunct diagnostics within the project SARGADA na konferenciji Zadar Linguistic Forum (ZLF 2022). Sveučilište u Zadru, Zadar, 6. – 8. travnja 2022., u suautorstvu s Mateom Birtić.

2021. izlaganje Koordinacija dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku na konferenciji 7. Hrvatski sintaktički dani, Osijek, od 11. do 12. studenoga 2021., u suautorstvu s Mateom Birtić i Sinišom Runjaićem.

2021. izlaganje Valency patterns of manner of speaking verbs in Croatian na radionici The syntax of manner of speaking, Bukurešt, Rumunjska, 28. svibnja 2021., u suautorstvu s Mateom Birtić (mrežna konferencija).

2021. izlaganje Causality and psych verbs in Croatian na konferenciji Expressing Causality in L1 and L2, Zagreb, od 20. do 21. svibnja 2021., u suautorstvu s Mateom Birtić (mrežna konferencija).

2021. izlaganje Instrumental u hrvatskom jeziku na Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, 11. svibnja 2021. (mrežno pozvano predavanje).

2021. izlaganje Razlikovanje dopuna i dodataka na Županijskom stručnom vijeću nastavnika hrvatskoga jezika u gimnazijama Grada Zagreba, Zagreb, 13. ožujka 2021. (mrežno predavanje).

2020. izlaganje Dopuna i dodatak u različitim jezikoslovnim teorijama na Okruglom stolu Terminološki izazovi u 21. stoljeću. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 29. listopada 2020., u suautorstvu s Mateom Birtić (mrežna konferencija).

2020. izlaganje Psychological ObjExp Verbs in Croatian na skupu 53rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2020). Bukurešt, Rumunjska, od 26. kolovoza do 1. rujna 2020., u suautorstvu s Mateom Birtić (SLE 2020 Platform, mrežna konferencija).

2019. poster From concept definitions to semantic role labeling in specialized knowledge resources, Sveučilište u Istanbulu, Istanbul, od 19. do 21. lipnja 2019., u suautorstvu s Anom Ostroški Anić.

2018. izlaganje Top level categories in semantic frames of aviationna skupu VIIIth International Cognitive Linguistics Congress – Cognitio and Communication in Today’s Globalised World, Moskovsko državno sveučilište Lomonosov, Moskva, od 10. do 12. listopada 2018., u suautorstvo s Anom Ostroški Anić.

2018. izlaganje The instrumental case in Croatian na Linguistisches Forum der Universität Regensburg. Sveučilište u Regensburgu, 11. srpnja 2018.

2017. izlaganje The Main Features of the e-Glava Online Valency Dictionary na skupu Electronic lexicography in the 21st century, Leiden, od 19. do 21. rujna 2017., u suautorstvu s Mateom Birtić i Sinišom Runjaićem.

2017. izlaganje Instrumental u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika na skupu 10. Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, Zagreb, 7. i 8. srpnja 2017.

2016. izlaganje Instrumental uz glagol biti na skupu Šesti međunarodnom znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani (HIDIS), Filozofski fakultet u Zagrebu, od 15. do 17. prosinca 2016.

2016. izlaganje Semantička i sintaktička srodnost glagola doživjeti/doživljavati i smatrati na skupu Riječki filološki dani 11, Filozofski fakultet u Rijeci, od 24. do 26. studenoga 2016., u suautorstvu s Mateom Birtić.

2016. izlaganje Univerzalni slavenski korijeni nutitema i ferazemi s nutritemnom sastavnicom u odabranim slavenskim jezicima na skupu Jezik kao predmet proučavanja i jezika kao predmet poučavanja (HDPL), Filozofski fakultet u Rijeci, od 12. do 14. svibnja 2016., u suautorstvu s Nedom Pintarić i Evom Tibenskom.

2015. izlaganje Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune na skupu 5. Hrvatski sintaktički dani, Filozofski fakultet u Osijeku, od 7. do 9. svibnja 2015., u suautorstvu s Ivanom Oraić Rabušić.

2014. izlaganje Психологические глаголы в хорватском и русском языках na skupu Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes, Slovanský ústav Akademie vĕd České republiky u Pragu, od 11. do 12. prosinca 2014., u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković.

2014. izlaganje Semantička raščlamba kao polazište u obradbi glagola u Bazi glagolskih valencija na skupu Šesti hrvatski slavistički kongres, u Vukovaru i Vinkovcima, od 10. do 13. rujna 2014., u suautorstvu s Tomislavom Bošnjak Botica.

2014. izlaganje Analysis of verbs and verbal categories in terminology: Improving the linguistic description in Struna and the Valency base of Croatian verbs na skupu TOTh 2014 - Terminology & Ontology: Theories and Applications, Université Savoie u Chambéryju, od 12. do 16. lipnja 2014., u suautorstvu sa Sinišom Runjaićem.

2014. izlaganje The role of verb valency in Croatian and Russian learning at B1 level na skupu 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics, International Burch University u Sarajevu, od 9. do 10. svibnja 2014., u suautorstvu sa Sanjom Drljača Magić.

2012. izlaganje Building a Croatian national termbank: Can a single solution fulfill all our responsibilities? na skupu Terminology – responsibility and awareness. The 6thTerminology Summit u Oslu, od 11. do 12. listopada 2012., u suautorstvu s Majom Bratanić.

2012. izlaganje Terminology Planning for the Croatian National Terminology Database STRUNA na skupu Terminology and Knowledge Engineering Conference (TKE 2012), Universidad Politécnica de Madrid u Madridu, od 19. do 22. lipnja 2012., u suautorstvu s Majom Lončar.

2011. izlaganje Semantički opis jednosložnica u hrvatskome jeziku, u suautorstvu s Bernardinom Petrović na skupu Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Filološki fakultet u Sarajevu, od 25. do 29. svibnja 2011., u suautorstvu s Bernardinom Petrović.

2010. izlaganje Morfološki opis jednosložnica u hrvatskome jeziku na skupu Treći međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani (HIDIS), Filozofski fakultet u Zagrebu, od 20. do 21. prosinca 2010., u suautorstvu s Bernardinom Petrović.

2010. izlaganje Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike na skupu Šokačka rič 8 u Vinkovcima, od 12. do 13. studenoga 2010., u suautorstvu s Bernardinom Petrović.

2010. izlaganje Lažni prijatelji u ruskome i hrvatskome jeziku na skupu 3. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga, Filozofski fakultet u Zagrebu, od 9. do 10. srpnja 2010., u suautorstvu s Ninoslavom Radakovićem.

2006. izlaganje Šokačka rič u udžbenicima hrvatskoga jezika i književnosti na skupu Šokačka rič 4 u Vinkovcima, od 10. do 11. studenoga 2006., u suautorstvu s Bernardinom Petrović.

Izobrazba

2017. doktorska disertacija Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskom jeziku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PDS lingvistike)

2009. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kroatistika i filozofija)

Bibliografija

Knjige

Brač, Ivana. 2018. Instrumental u hrvatskom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Birtić, Matea; Bošnjak Botica, Tomislava; Brač, Ivana; Matas Ivanković, Ivana; Oraić Rabušić, Ivana; Runjaić, Siniša. 2018.Valencijski rječnik psiholoških glagola u hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Uredničke knjige

Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana, ur. 2020. Svijet od riječi. Terminološki i leksikografski ogledi. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris, ur. 2015. Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Institut za hrvatski jezik i Pomorski fakultet u Rijeci. Zagreb.

Članci

2024. Birtić, Matea; Brač, Ivana. 2024. Tests for distinguishing arguments and adjuncts and their application to Croatian locative phrases. Ur. Batinić Angster, Mia; Angster, Marco. The verbal kaleidoscope. Perspectives on the syntax and semantics of verbs. Sveučilište u Zadru. Zadar. 226–260.

Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara; Žitnik, Slavko; Liebeskind, Chaya; Valunaite Oleskevicienė, Giedre; Bączkowska, Anna; Wilson, Paul A.; Trojszczak, Marcin; Brač, Ivana; Filipić, Lobel; Ostroški Anić, Ana; Dontcheva-Navratilova, Olga; Borowiak, Agnieszka; Despot, Kristina; Mitrović, Jelena. 2023. Annotation Scheme and Evaluation: The Case of Offensive Language. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 49/1. 155–175.

Brač, Ivana; Birtić, Matea. 2023. Valency patterns of manner of speaking verbs. Open Linguistics 9/1. 130.

Runjaić, Siniša; Ostroški Anić, Ana; Brač, Ivana. 2023. Ostavština Ujevićeve pomorske terminologije u digitalnom dobu. Mislima i pogledima s harnošću Mati Ujeviću (1901. 1967). Ur. Jović, Marija; Gudelj, Kristina; Lasić, Josip. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 339353.

Birtić, Matea; Brač, Ivana; Runjaić, Siniša. 2022. Croatian repository for the argument/adjunct distinction - SARGADA. Proceedings of the Fifth International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2022). Ur. Koeva, Svetla. Bulgarian Academy of Sciences. Sofija. 225233.

Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana. 2022. Semantičke uloge u općim i terminološkim resursima. Slavistična revija 70/2. 191206.

Ostroški Anić, Ana; Brač, Ivana. 2022. AirFrame: Mapping the field of aviation through semantic frames. Dictionaries and Society. Proceedings of the XX EURALEX International Congress. Ur. Klosa-Kückelhaus, Annette; Engelberg, Stefan; Möhrs, Christine; Storjohann, Petra. 334–345.

Birtić, Matea; Brač, Ivana. 2021. Basic Characteristics and Aspectual Properties of Croatian ObjExp Verbs. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47/2. 265–284.

Brač, Ivana; Matijević, Maja. 2021. Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47/1. 1–22.

Brač, Ivana; Runjaić, Siniša. 2020. Glagoli u hrvatskom strukovnom nazivlju. Svijet od riječi. Terminološki i leksikografski ogledi. Ur. Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 95–118.

Birtić, Matea; Brač, Ivana. 2020. Dopune i dodatci u različitim jezikoslovnim teorijama. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 262–280.

Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana. 2019. From concept definitions to semantic role labeling in specialized knowledge resources. Proceedings of the 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography. Ur. Gürlek, Mehmet; Naim Çiçekler, Ahmet; Taşdemir, Yasin. Asos Publisher. Istanbul. 540–547.

Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana. 2018. Izgradnja hrvatske terminološke baze STRUNA – izazovi i perspektive. Slavic terminology of the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries. Ur. Ivashchenko, Victoria. Zhnets. Kyiv. 509–528.

Brač, Ivana. 2018. Prijedložna skupina s + instrumental u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika 85. 1–22.

Brač, Ivana. 2017. Instrumentalne imenske skupine sa značenjem sredstva i načina. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/2. 311–330.

Birtić, Matea; Brač, Ivana; Runjaić, Siniša. 2017. The main features of the e-Glava online valency dictionary. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference. Leiden, the Netherlands, 19–21 September 2017. Ur. Kosem, Iztok i dr. Lexical Computing CZ s.r.o., Brno, Czech Republic. 43–62.

Brač, Ivana. 2017.Instrumental u kopulativnim rečenicama. Fluminensia 29/1. 29–45.

Birtić, Matea; Brač, Ivana. 2016. Male surečenice uz glagole doživjeti i doživljavati. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2. 309–331.

Brač, Ivana; Oraić Rabušić, Ivana. 2016. Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagola. Jezikoslovlje 17/1-2. 247265.

Brač, Ivana; Matas Ivanković, Ivana. 2016. Психологические глаголы в хорватском и русском языках. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích,. Ur. Skwarska, Karolína; Kaczmarska, Elżbieta. Slovanský ústav AV ČR. Prag. 351–369.

Brač, Ivana; Bošnjak Botica, Tomislava. 2015. Semantička razdioba glagola u Bazi hrvatskih glagolskih valencija. Fluminensia 27/1. 105–121.


Brač, Ivana; Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana. 2015. Hrvatsko nazivlje i nazivoslovlje od Šuleka do Strune - hrvatski jezik i terminološko planiranje. Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Ur. Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris. Institut za hrvatski jezik i Pomorski fakultet u Rijeci. Zagreb. 326.

Brač, Ivana; Drljača Magić, Sanja. 2014. The role of verb valency in Croatian and Russian learning at B1 level. Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Ur. Azamat, Akbarov. IBU Publications. Sarajevo. 979–989.

Bratanić, Maja; Brač, Ivana. 2013. Building a Croatian national termbank: Can a single solution fulfill all our responsibilities?. Terminologen - Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk 2. 28–39.

Brač, Ivana; Lončar, Maja. 2012. Terminology Planning for the Croatian National Terminology Database STRUNA. Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference : New frontiers in the constructive symbiosis of terminology and knowledge engineering. Ur. Aguado de Cea, Guadalupe i dr. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 258–269.

Petrović, Bernardina; Brač, Ivana. 2012.Osnovna morfološka i semantička obilježja jednosložnih imenica u hrvatskome. Bosanskohercegovački slavistički kongres I.. Ur. Halilović, Senahid. Slavistički komitet Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu. Sarajevo. 587–598.

Petrović, Bernardina; Brač, Ivana. 2011. Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike. Šokačka rič 8 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na lokalnim govorima vinkovačkoga i županjskoga kraja održanoga u Vinkovcima 12. i 13. studenoga 2010. Ur. Bilić, Anica. Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. Vinkovci. 315–332.

Brač, Ivana. 2010. O važnosti jezika Relkovićeva Satira. Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci. 27/1. 69–84.

Petrović, Bernardina; Brač, Ivana. 2008. Slavonski dijalekt u udžbenicima hrvatskoga jezika i književnosti. Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture VI/2. 169179.


Prikazi

Brač, Ivana. 2017. Nezaobilazna sintaksa jednostavne rečenice. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/2. 474–483.

Brač, Ivana. 2011. Jezikoslovni pogled na stomatološko nazivlje. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/1. 264–267.

Brač, Ivana. 2010. Unutarnja i vanjska povijest hrvatskoga jezika u srednjem vijeku. Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1/10. 247–251.

Bajić, Daniela; Brač, Ivana. 2010. Mala ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture Croaticuma. Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1/9. 109–111.

Brač, Ivana. 2010. O jezičnoj pravilnost kritički. Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1/9. 103–105.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/