dr. sc. Irena Miloš

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: idrpic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-873 Broj sobe: 412

Životopis

Irena Miloš rođena je u Rijeci 1971. godine. Ondje je završila srednju školu – Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi (današnja Riječka gimnazija) te studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu. Stipendistica je Riječkoga sveučilišta. Godine 2000./2001. upisuje poslijediplomski studij opće lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Do tada je radila kao lektorica na HTV-u u Rijeci (od 1994. do 1996.), kao novinarka, scenaristica i urednica u informativnome i zabavnome programu na TV Mreži i HTV-u u Zagrebu te u nekoliko časopisa (od 1996. do 2001). 

Od 2001. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, prvih šest godina na projektu Hrvatski jezični atlas. Autorica je petnaest fonoloških opisa čakavskih govora. Terenskim se radom počinje baviti još tijekom studija istražujući mjesne govore Lipe i Rupe. Za projekt HJA i doktorski rad istražila je dvanaest čakavskih dijalektoloških punktova u Hrvatskome primorju, Istri i na otoku Cresu. Četiri je godine bila tajnica projekta, a radila je i na Rječniku govora bačkih Hrvata te na Rječniku sela Hrvatski Grob.

Surađivala je na međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U sklopu međunarodnoga projekta izrade prve monografije o Hrvatima u Trstu I Croati a Trieste istraživala je govor triju generacija Hrvata u Trstu te je objavila (u suautorstvu) poglavlje o jeziku Hrvata u Trstu, prvi takav zapis općenito nastao u suradnji sa Zajednicom Hrvata u Trstu.

Godinu je dana radila i na projektu Digitalna obradba hrvatske narječne građe te digitalizirala građu nekoliko desetaka dijalektoloških upitnika. Od 2008. radi na projektu Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik u Odjelu za hrvatski standardni jezik. Doktorirala je u listopadu 2009. s temom Prijedlozi u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja, a 2011. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u znanstvenome području humanističkih znanosti – polje filologija. Suautorica je Školskoga rječnika hrvatskoga jezika i Hrvatskoga pravopisa. Urednica je rubrike Jezik i društvo u znanstveno-popularnome časopisu Hrvatski jezik matične kuće. 

Uz matični projekt sudjeluje i u radu programa Hrvatske zaklade za znanost, na projektu STRUNA – izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja, kao jezična savjetnica za Hrvatsko nazivlje strojnih elemenataHrvatsko pomorsko nazivlje – tradicija i suvremena kretanja i Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike. Za suradnike STRUNE održava stručne, terminološke i jezične, radionice. 

Od 2011. surađuje s Odsjekom za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predsjednica je Komisije za kritičku obradu rukopisa arhivske zbirke Odsjeka za etnologiju HAZU-a. Rukopisnom se baštinom bavi proučavajući povijesnojezične i dijalektološke značajke etnološke građe. Članica je Odbora za dijalektologiju HAZU-a. Članica je Državnoga povjerenstva za procjenu udžbenika. Članica je Vijeća poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Više od deset godina popularizira znanost pišući jezične savjete koji se objavljuju na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i u emisiji Govorimo hrvatski (Prvi program Hrvatskoga radija), na institutskome telefonu za jezično savjetništvo te držeći radionice za profesore i učenike na Danima otvorenih vrata Instituta i predavanjima na lingvističkim krugovima.

Recenzirala je niz radova za znanstvene časopise i zbornike te rukopise za knjižno objavljivanje. Održala je nekoliko pozvanih predavanja, posljednje u prosincu 2014. na Sudu Europske unije u Luxembourgu: Hrvatski jezik u pravnoj struci: novi pravopis i novi izazovi u prevođenju.

       Jednu je godinu radila s desetak nevladinih udruga koje pomažu djeci oboljeloj od različitih bolesti i njihovim roditeljima, zlostavljanoj djeci i majkama te samohranim roditeljima. Objavljivala je autorske članke o udrugama, roditeljima i djeci, surađivala s liječnicima te radom u medijima pridonijela ostvarivanju jednogodišnje humanitarne akcije za novčanu pomoć udrugama Jedna kuna čini čuda (časopis Filipove bebe, 1999.).

NAGRADE

2014. Nagrada Ivan Filipović za Hrvatski pravopis (u suautorstvu)

2013. Nagrada Grada Zagreba za Školski rječnik hrvatskoga jezika (u suautorstvu)

Izobrazba

2009. doktorski rad Prijedlozi u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja (Sveučilište u Zagrebu)

Bibliografija

KNJIGE

Hrvatski pravopis. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013. (priručnik; e-priručnik), autori: Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea, Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina.

Školski rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb : Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012., autori: Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jojić, Ljiljana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Vidović, Domagoj.

UREDNIČKA KNJIGA

Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar 1878., Matica hrvatska, Zagreb, 2013. (suurednice izdanja: Tanja Perić-Polonijo, Klementina Batina) 

POGLAVLJA U KNJIZI

Miloš, Irena. 2014. Govor Boljuna prema zapisu Frana Novljana // Etnološka monografija: Boljun. Kmiecki život i už(a)nci, Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 58, Zagreb, 521-532.

Miloš, Irena. 2014. Tumač riječi i izraza u govoru Boljuna // Etnološka monografija: Boljun. Kmiecki život i už(a)nci, Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 58, Zagreb, 503-520.

Čilaš Šimpraga, Ankica; Drpić, Irena; Lončarić, Mijo. 2007. La lingua dei Croati di Trieste. // Edizioni Comunita Croata di Trieste, 471-483.

ZNANSTVENI RADOVI

Vuković, Marinko; Miloš, Irena. 2015. Etnolingvistički pogled na Klakar početkom 20. stoljeća // Fluminensia, 27/1, 71-85.

Miloš, Irena. 2015. Fonološki opis govora Brseča // Hrvatski dijalektološki zbornik, 19, 157-167.

Miloš, Irena. 2015. Fonološki opis govora Dubašnice // Hrvatski dijalektološki zbornik, 19, 169-177.

Miloš, Irena. 2015. Fonološki opis govora Krasice // Hrvatski dijalektološki zbornik, 19, 179-187.

Miloš, Irena. 2015. Fonološki opis govora Senja // Hrvatski dijalektološki zbornik, 19, 189-197.

Miloš, Irena. 2015. Fonološki opis govora Studene // Hrvatski dijalektološki zbornik, 19, 199-206.

Miloš, Irena. 2015. Fonološki opis govora Ustrina // Hrvatski dijalektološki zbornik, 19, 207-216.

Miloš, Irena; Čilaš Šimpraga Ankica. 2014. Vokativ prezimena muških osoba u hrvatskome jezikuVýuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2013., ur. Krejčová, Elena i Krejčí, Pavel, Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 611–618. 

Miloš, Irena. 2013. Prijedložna i besprijedložna upotreba akuzativa, genitiva i instrumentala u ekavskim čakavskim govorima // Fluminensia, 25/2, 143-151.

Miloš, Irena. 2013. Prijedlozi u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja // Hrvatski dijalektološki zbornik, 18, 239-253.

Miloš, Irena. 2012. Prijedlozi u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja u odnosu na prijedloge u drugim sustavima hrvatskoga jezika: teorijske postavke i metodologija opisa // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/1, 145-156.

Miloš, Irena. 2011. Fonološke značajke govora Medveje. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/2, 493-504.

Miloš, Irena. 2010. Mjesto govora Lupoglava na jezičnoj karti Istre i Hrvatske. // Zbornik općine Lupoglav, 7, 39-46.

Drpić, Irena. 2007. Prilog istraživanju moliškohrvatskoga govora Mundimitra. // Zbornik U službi jezika, Bibilioteka Fluminensia, 3, 93-102.

Drpić, Irena. 2006. Fonološke značajke današnjega govora Kastva. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, 75-85.

Drpić, Irena; Vranić, Silvana. 2004. O kontaktu hrvatskih čakavskih i slovenskih južnonotranjskih idioma u graničnome području. // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, 5, 567-578.

Drpić, Irena; Lončarić, Mijo. 2002. Odnos južnonotranjskih govora i govora Kastavskoga krasa. // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika, 18, 198-206.

Drpić, Irena; Vranić, Silvana. 2000. Jezične značajke mjesnoga govora Lipe. // Fluminensia, 12, 1-2, 17-36.

SUDJELOVANJA NA SKUPOVIMA

2015. Međunarodni znanstveni skup 3. Međimurski filološki dani, Čakovec, 12. i 13. ožujka. Tema izlaganja: Stereotipi o drugima (referat u suautorstvu s B. Kovačević).

2014. Znanstveni skup Jezik medija nekada i sada, 6. i 7. lipnja, Filozofski fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek. Izlaganje: Stereotipni leksik u automobilskim oglasima.

2014. XXVIII. međunarodni znanstveni skup Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, 25. - 27. travnja, Zagreb. Izlaganje: Jezični varijeteti u urbanoj i ruralnoj dijalektologiji.

2013. Znanstveni skup Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeća, 11. i 12. listopada 2013., Rijeka. Pozvano predavanje: Jezična višeslojnost etnografskih zapisa u 19. i 20. stoljeću s posebnim osvrtom na Boljun.

2013. Četvrti međunarodni znanstveni skup Vyuka jihoslovanskych jazyku a literatur v dnešni Evrope 2013., Brno. Referat u suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga: Vokativ prezimena muških osoba u hrvatskome jeziku. 

2012. Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 18. – 20. listopada 2012. HAZU, Zagreb. Tema izlaganja: Prijedlozi u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja. 

2012. Znanstveno-stručni skup u Lupoglavu XIX. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine.Tema izlaganja: Jezik i običaji na Boljunu potkraj 19. stoljeća. Kumpanija moškieh (z) žienskemi.

2011. Znanstveno-stručni skup u Tovarniku Položaj hrvatskoga jezika u slobodnoj Hrvatskoj. Tema izlaganja Institut za hrvatski jeziki jezikoslovlje – povijest i djelatnost.

2010. Znanstveno-stručni skup u Lupoglavu XVII. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine. Tema izlaganja Čakavski govori u Istri.

2008. Znanstveno-stručni skup u Lupoglavu XV. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine. Tema izlaganja Mjesto govora Lupoglava na jezičnoj karti Istre i Hrvatske.

2007. Međunarodni skup u Trstu I Croati a Trieste. Predstavljanje rada La lingua dei Croati di Trieste u sklopu knjige I Croati a Trieste (u suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga i M. Lončarićem).

2002. Međunarodni znanstveni skup u Mariboru. Tema izlaganja Odnos južnonotranjskih govora igovora Kastavskoga krasa (referat u suautorstvu s M. Lončarićem).

2002. Treći hrvatski slavistički kongres u Zadru. Tema izlaganja Genitiv množine u sjevernočakavskim govorima.

2002. Međunarodni znanstveni skup u Rijeci Riječki filološki dani. Tema izlaganja O kontaktu hrvatskih čakavskih i slovenskih južnonotranjskih idioma u graničnome području (referat u suautorstvu sa S. Vranić).

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/