dr. sc. Anita Celinić

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: acelinic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-872 Broj sobe: 402

Životopis

Anita Celinić rođena je u Zagrebu 1970. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Krapini. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađala je studij kroatistike na kojem je 1995. diplomirala s temom "Cakavizam u govoru grada Visa" (mentor prof. dr. M. Menac-Mihalić). Uz kroatistiku, 1998. g. diplomirala je i crkvenu glazbu na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" u Zagrebu. Nakon kraćega rada u školama, od 1997. godine radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, i to od 1997. do 2005. godine na projektu "Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika", a od 2006. na dijalektološkim projektima "Hrvatski jezični atlas", "Istraživanje kajkavskoga narječja" (voditelj projekta od 2012. godine), "Govori Hrvatskoga zagorja" (voditelj projekta).

Magistrirala je ("Fonologija gornjosutlanskoga dijalekta (vokalizam)", 2002.) i doktorirala ("Fonologija gornjosutlanskoga dijalekta", 2005.) na području dijalektologije, oboje pod mentorstvom prof. dr. Mire Menac-Mihalić. Godine 2006. izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika, a 2012. u zvanje višega znanstvenog suradnika.

U okviru rada na raznim dijalektološkim projektima obavlja terenska istraživanja hrvatskih mjesnih govora. Popunila je veći broj Upitnika za Hrvatski jezični atlas (Gornja Plemenšćina, Jurkovo Selo, Hum na Sutli, Radoboj, Prodindol, Veliko Trgovišće, Vivodina, Marija Bistrica, Laz Bistrički, Rijeka Voćanska, Novaki Bistranski…) i Upitnika za istraživanje govora Hrvatskoga zagorja, kojemu je i autor (Novi Golubovec, Sveti Matej, Šagudovec, Gredenec, Krajska Ves…).

Autor je i suautor većeg broja radova i jezičnih karata iz područja dijalektologije. S dr. sc. Mirom Menac-Mihalić autor je sveučilišnog udžbenika Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije (2012). U Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika autor je tridesetak autorskih araka teksta, tiskanih u 10. (2005. godine), 11. (2008.) i 12. (2011.) svesku rječnika.

Radila je više redaktorskih i uredničkih poslova. Redaktor je 10. sveska Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika i knjige Kratki navuk jezičnice horvatske (jezik stare kajkavske književnosti) Antuna Šojata. Urednik je Rječnika Pitava i Zavale Ante Barbića. Redaktor je i izvršni urednik planirane knjige Fonološki opisi čakavskih govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom (glavni urednik dr. sc. Mijo Lončarić), opsežnoga dijalektološkog djela sa 101 fonološkim opisom čakavskih govora u Hrvatskoj i inozemstvu.

Obavljala je različite poslove i na više drugih dijalektnih rječnika i pružala pomoć lokalnim zajednicama pri izradi rječnika njihovih mjesnih govora. Za planirani rječnik Bednje napravila je preliminarna terenska istraživanja fonološkog sustava i njegovu analizu. Uredila je dvije zbirke dijalektalne kajkavske poezije, pri čemu je primijenila precizniju grafiju za bilježenje specifičnih glasova kajkavskih mjesnih govora.

Od 2002. godine član je hrvatskog tima međunarodnog projekta "Općeslavenski lingvistički atlas" (OLA) pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Godine 2011. izabrana je za člana Međunarodnog povjerenstva Općeslavenskoga lingvističkog atlasa.

Od 2004. član je Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU, a od 2006. i njegov tajnik.

U akad. godini 2005./2006. predavala je kolegij "Hrvatska dijalektologija za etnologe" na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od akad. godine 2008./2009. do 2013./2014. predavala je izborni kolegij "Hrvatska dijalektna fonologija" na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pojedinačna predavanja održala je i na poslijediplomskome studiju kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na poslijediplomskome studiju povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika Filozofskog fakulteta u Rijeci i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na kojemu je od 2012. godine nositelj kolegija "Kajkavsko narječje".

Bila je sumentor jednoga doktorskog rada iz područja dijalektologije i član više povjerenstava za obranu disertacija. Recenzent je većeg broja radova iz dijalektologije i srodnih disciplina.

Bila je član organizacijskih odbora više znanstvenih skupova o hrvatskim dijalektima u organizaciji HAZU.

Bavi se dijalektologijom, lingvističkom geografijom i dijalektološkom leksikografijom.

Izobrazba

- 2005. doktorirala disertacijom "Fonologija gornjosutlanskoga dijalekta" na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

- 2002. magistrirala radom "Fonologija gornjosutlanskoga dijalekta (vokalizam)" na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

- 1998. diplomirala crkvenu glazbu na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" u Zagrebu

- 1995. diplomirala kroatistiku radom "Cakavizam u govoru grada Visa" na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Bibliografija

- Celinić, Anita. Fonologija Rijeke Voćanske i voćanskoga kraja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 19 (2015), Zagreb, str. 25–77

- MENAC-MIHALIĆ, MIRA; ANITA CELINIĆ. Refleksi polaznoga a u hrvatskim govorima. Riječki filološki dani, knjiga IX, 2014, str. 397–408

- MENAC-MIHALIĆ, MIRA; ANITA CELINIĆ. Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije, Zagreb, 2012.

- MENAC-MIHALIĆ, MIRA; ANITA CELINIĆ. Čakavsko narječje u jezičnim atlasima (s primjerima karata razvoja *ę u 'jezik', 'jetra', 'žeđ'), Hrvatski dijalektološki zbornik, 18 (2013), Zagreb, str. 219–237

- MENAC-MIHALIĆ, MIRA; ANITA CELINIĆ. Problemi izrade ozvučene dijalektološke čitanke (na čakavskim primjerima). Peti hrvatski slavistički kongres (zbornik radova), knjiga 1, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2012, str. 329–337

- BRLOBAŠ, ŽELJKA; ANITA CELINIĆ; IVAN KALINSKI; HRVOJA HEFFER; BARBARA ŠTEBIH GOLUB. Rječnik kajkavskoga književnog jezika, svezak 12, Zagreb 2011. (natuknice: premoči–preprtiti (se), prigib–priklepnuti)

- CELINIĆ, ANITA. Govor Gornje Bistre i bistranskoga kraja, Kaj, 5, Zagreb, 2011, str. 29–44

- CELINIĆ, ANITA. Gornjosutlanski dijalekt kajkavskoga narječja u svjetlu fonologije, Hrvatski dijalektološki zbornik, knjiga 17, Zagreb, 2011, str. 19–60

- MENAC-MIHALIĆ, MIRA; ANITA CELINIĆ. Zapisi hrvatskih organskih govora, Jazykovedné štúdie, XXVIII, Bratislava, 2010 (2011), str. 221–226

- CELINIĆ, ANITA: Govor mjesta Posavski Bregi kraj Ivanić-Grada, Kaj, 4, Zagreb, 2010, str. 47–65

- CELINIĆ, ANITA; IVANA KURTOVIĆ BUDJA; ANKICA ČILAŠ ŠIMPRAGA; ŽELJKO JOZIĆ. Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji, Književni krug Split – IHJJ, Split–Zagreb, 2010.

- SIATKOWSKI, JANUSZ; ANITA CELINIĆ. karta N° 3a: L 1335 'щeka', Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 9, Человек, Kraków, 2009 (2010), str. 32–33

- LONČARIĆ, MIJO; ANITA CELINIĆ. Brozović o kajkavštini, Zadarski filološki dani II (zbornik radova), Zadar, 2009, str. 373­–383

- MENAC-MIHALIĆ, MIRA; ANITA CELINIĆ. Govor Pitava od Hraste do danas, Hrvatski dijalektološki zbornik, 15, Zagreb, 2009, str. 27–33

- BRLOBAŠ, ŽELJKA; ANITA CELINIĆ; IVANA FRANIĆ; IVAN KALINSKI; KRISTIAN LEWIS; ADELA PTIČAR; BARBARA ŠTEBIH GOLUB; NADA VAJS; VESNA ZEČEVIĆ. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, svezak 11, Zagreb, 2008 (2009), (natuknice: porajati (se) – posluha )

- CELINIĆ, ANITA; ANKICA ČILAŠ ŠIMPRAGA. Govor Jurkova Sela u Žumberku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, Zagreb, 2008, str. 63–93

- LONČARIĆ, MIJO; ANITA CELINIĆ. Susret slovenskih prekmurskih i hrvatskih međimurskih govora. Slavistična revija, letnik 55/2007, št. 1–2, Ljubljana, 2007, str. 41–46

- LONČARIĆ, MIJO; ANTUN ŠOJAT; ANITA CELINIĆ. Сводная карта 4, Влияние окружения на рефлекс редуцированных, Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 a, Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb, 2006 (2007), str. 160–161

- VIDOVA, OLGA; ANITA CELINIĆ. F 2180 3 sg praes *b/ь/jetь, Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 a, Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb, 2006 (2007), str. 110–111

- CELINIĆ, ANITA. Iz fonološke problematike gornjosutlanskih govora. Dijahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, "Zora" 41, Maribor, 2006, str. 117–123

- CELINIĆ, ANITA; IVAN KALINSKI; ZRNKA MEŠTROVIĆ: VESNA ZEČEVIĆ. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, svezak 10, Zagreb (natuknice: pimpinela – plaman, plamen – plug, poganin – pohištvo, poļe – ponduriti)

- CELINIĆ, ANITA. Velika gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika (prikaz), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 30, Zagreb 2004, str. 256–259 (prikaz)

- CELINIĆ, ANITA. Gornjosutlanski konsonantizam. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 28, Zagreb, 2002, str. 23–33

- CELINIĆ, ANITA. O morfologiji govora Gornje Plemenšćine. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 26, Zagreb, 2000, str. 13–23

Uredništvo:

- BARBIĆ, ANTE. Rječnik Pitava i Zavale, Zagreb, 2012. (ur. Anita Celinić)

- Pręja rieči, zbornik Recitala kajkavske poezije, Krapina 2012. (ur. Anita Celinić)

- Moj falačec nęba, zbornik Recitala kajkavske poezije, Krapina 2013. (ur. Anita Celinić)

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/