dr. sc. Amir Kapetanović

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: akapetan@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-829 Broj sobe: 209

Životopis

Amir Kapetanović rođen je 1975. u Pakracu (Hrvatska). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1997. godine. Po završetku diplomskoga studija zaposlio se kao lektor / redaktor u Matici hrvatskoj u Zagrebu, gdje je još kao student i honorarni suradnik počeo stjecati prva i za daljnji rad dragocjena filološka iskustva na pripremi popularno-znanstvenih izdanja u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti (glavni urednik Vlatko Pavletić).

Od 1998. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu akademika Josipa Vončine Tekstologija hrvatske pisane baštine i posvećuje se primarnim filološkim (tekstološkim) istraživanjima te proučavanju povijesti hrvatskoga jezika 16.–20. stoljeća. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađao je poslijediplomski studij i 2001. obranio magistarski rad Jezičnostilski mozaik i nova tekstološka obrada Mišterija vele lipa i slavna (1556.), izrađen pod mentorstvom prof. dr. Josipa Vončine. Od 2003. znanstveni interes usmjerava na istraživanje hrvatskoga jezika 11.–15. stoljeća i obavlja tekstološke i leksikografske poslove na projektu dr. Dragice Malić Hrvatski rječnik do M. Marulića i njegovih suvremenika. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je 2004. doktorsku disertaciju Arhaizmi u hrvatskom jeziku, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. Josipa Silića. Znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika stekao je 2006. godine. Od 2007. godine voditelj je projekta Starohrvatski rječnik u matičnom institutu. Od 2013. vanjski je suradnik etnolingvističkoga znanstvenoga projekta Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych (voditelj Jerzy Bartmiński). Od 2014. godine voditelj znanstvenoga istraživačkoga projekta Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian, koji se provodi u Institutu i financira Hrvatska zaklada za znanost. Pri istoj zakladi imenovan je 2016. u članstvo panela za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje HRZZ-a iz područja filologije.

Od 2008. do 2013. obnašao je dužnost voditelja Odjela za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. 2008. godine postaje predavač i član Vijeća poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Rijeci. Znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika stekao je 2013. godine. Izabran je i u znanstveno-nastavno naslovno zvanje izvanrednoga profesora 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u zvanje redovitoga profesora na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2016. godine.

Od 2005. do 2007. godine usavršavao se u Njemačkoj (studirao poljski jezik tri semestra, pohađao odabrane kolegije i slušao predavanja, proučavao stručnu literaturu u njemačkim knjižnicama) i bio lektor hrvatskoga jezika na Odjelu za slavistiku Sveučilišta u Bonnu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität). U svibnju i lipnju 2012. godine istraživao je i provodio u suradnji s Bernardom Comriem u Max Planck institutu za evolucijsku antropologiju (Odjel za lingvistiku) u Leipzigu projekt Medieval Conceptions of Time and Old Croatian verb lexical Aspect in the Slavic Context, koji je poduprla Europska znanstvena zaklada (ESF) u sklopu programa Network on Word Structure: Cross-disciplinary Approaches to Understanding Word Structure in the Languages of Europe. Rezultate toga istraživanja predstavio je na predavanjima u Leipzigu i Bambergu. U ožujku 2013. usavršavao je u Krakovu poljski jezik i gostovao kao istraživač u Institutu za slavistiku Poljske akademije znanosti (suradnja s W. Borysiem). Tijekom 2014. i 2015. usavršavao se te provodio terenska i arhivska istraživanja u Italiji i Vatikanu, a u ožujku 2016. boravio je u Rusiji, gdje je istraživao Berčićevu zbirku rukopisa, rukopisnih fragmenata, isprava i primjeraka tiskanih glagoljskih knjiga, što se čuvaju u Ruskoj nacionalnoj knjižnici u Sankt-Peterburgu.

Autor je pedesetak znanstvenih radova. Priredio je samostalno ili sa suradnicima dva kritička izdanja, oba nagrađena (Književna djela N. Nalješkovića i Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku). Godine 2016. objavio je monografiju Jezik u starim versima hrvatskim. Područja njegova znanstvenoga interesa su: povijest hrvatskoga i drugih slavenskih jezika, povijesna morfonologija / morfologija / morfosintaksa, leksikografija, tekstologija, paleografija, antropolingvistika, kognitivna (etno)lingvistika, povijesna sociolingvistika, čakavsko narječje, jezik u stihu, hrvatski kao strani jezik, poljski i ruski jezik, moliškohrvatski, povijest emocija, srednjovjekovna i renesansna književnost. U znanstvenim i stručnim radovima kreće se od tradicionalnih jezičnopovijesnih analiza različitih tipova starohrvatskih i srednjohrvatskih tekstova do njihova opisa iz sociolingvističke, antropolingvističke i kognitivnolingvističke perspektive, od tekstološke obradbe i paleografske analize starih hrvatskih tekstova do njihova književnopovijesnoga opisa, od opisa određenoga predloška do komparativnoga proučavanja i opisa inačica varijantnih tekstova, od opisa jezične strukture hrvatskih naddijalektnih povijesnih idioma do istraživanja leksika i odraza konceptualnih metafora (osobito za emocije), od "čitanja" starih latiničnih, glagoljičnih i ćiriličnih zapisa do njihove prezentacije (transkripcija, transliteracija) i računalnoga usustavljivanja primarnih jezičnih podataka iz tih starih tekstova.

Urednik je niza Starohrvatska vrela u sklopu institutske biblioteke Hrvatska jezična riznica. Uredio je nekoliko znanstvenih knjiga, među kojima i Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka. Bio je član uredništva i izvršni urednik oba sveska 38. broja lingvističkoga časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Recenzent je dvadesetak znanstvenih radova za domaće i inozemne časopise. Sudjelovao je referatima na više od 30 znanstvenih i stručnih skupova. Organizirao je u Zagrebu 4.– 5. 11. 2016. međunarodni znanstveni skup Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika.

Od 2005. godine povremeno predaje kolegije iz tekstologije i povijesti hrvatskoga jezika na diplomskim i poslijediplomskim studijima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci (kolegiji u Zagrebu: Tekstološki pristup starijoj hrvatskoj književnosti, Tekstologija hrvatske barokne književnosti, Tekstologija hrvatske srednjovjekovne književnosti, Živo tkivo srednjovjekovnoga teksta [s K. Štrkalj Despot], Kritičko čitanje, tumačenje i izdavanje hrvatskih ranih novovjekovnih tekstova; kolegiji u Rijeci: Tekstologija, Čakavski hrvatski književni jezik). Tri puta vodio je kroatističku tekstološku radionicu u Splitu u sklopu međunarodnoga znanstvenoga skupa Marulićevi dani (2008., 2009., 2010.). Mentor je studentima diplomskih i poslijediplomskih studija (Zagreb, Rijeka, Utrecht). Održao je niz gostujućih predavanja na uglednim inozemnim znanstvenim institucijama (5.–6. 12. 2016. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava; 1. 06. 2016. Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, Rim; 28. 03. 2016. Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt-Peterburg; 24. 11. 2014. Uniwersytet Jagielloński, Krakov; 26. 06. 2012. Otto-Friedrich Universität Bamberg, Slavistik, Bamberg; 25. 06. 2012. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig).


Članstva:

član suradnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

član, Komisija za etnolingvistiku pri Međunarodnom komitetu slavista

član, Slavic Linguistic Society (SLS)

član, Slavic Cognitive Linguistic Association (SCLA)

član, Societas Linguistica Europaea (SLE)

član, Hrvatsko filološko društvo (HFD)

član, Matica hrvatska (MH)

član, Književni krug Split

član i sindikalni povjerenik Novoga sindikata u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Jezici: engleski, njemački, talijanski, ruski, poljski.


Nagrade:

1. Rektorova nagrada za najbolji studentski rad (1995)

2. Godišnja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u području filologije (2006)

3. Nagrada Judita, koju dodjeljuje Društvo hrvatskih književnika za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj pisanoj baštini (2010)

4. Državna godišnja nagrada u području humanističkih znanosti (2010).

Izobrazba

1997. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2001. magistarski rad Jezičnostilski mozaik i nova tekstološka obrada "Mišterija vele lipa i slavna..." (1556) (Sveučilište u Zagrebu)

2004. doktorska disertacija Arhaizmi u hrvatskom jeziku (Sveučilište u Zagrebu)

2005.–2007. NJEMAČKA (Bonn): usavršavanje i poslovi lektora hrvatskoga jezika (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Slavistisches Seminar)

2012. NJEMAČKA (Leipzig): znanstveno istraživanje (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of Linguistics)

2013. POLJSKA (Krakov): znanstvena suradnja (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Językoznawstwa w Krakowie) i usavršavanje poljskoga jezika (Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki, Szkoła Języka i Kultury Polskiej)

2014.–2015. ITALIJA (Rim, Molise) i VATIKAN: arhivsko istraživanje (Vatikanska apostolska knjižnica), terenski rad (etnolingvističko istraživanje u talijanskoj regiji Molise), znanstveno usavršavanje (tečaj latinske paleografije na Sveučilištu Sapienza u Rimu) i učenje talijanskoga jezika (Torre di Babele, Rim)

2016. RUSIJA (Sankt-Peterburg): arhivsko istraživanje u Ruskoj nacionalnoj knjižnici (Berčićeva zbirka) i gostujuće predavanje na Filološkom fakultetu Sanktpeterburškoga državnoga sveučilišta

2016. POLJSKA (Varšava/Lublin): sveučilišna gostujuća predavanja i radionica, usavršavanje poljskoga jezika, znanstvena suradnja

Bibliografija

Objavljeni znanstveni i stručni radovi

Popularno-znanstveni članci na blogu:

https://oldcroatianlanguage.wordpress.com/

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

 • Międzynarodowa konferencja EUROJOS XII: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów, Instytut Filologii Polskiej UMCS – Instytut Slawistyki PAN – Instytut Filologii Polskiej PWSW w Przemyślu – Komisja Etnolingwistyczna przy MKS, 2016, Lublin, Poljska.
 • Međunarodni znanstveni skup Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016, Zagreb.
 • Međunarodna znanstvena konferencija Stoljeće „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Matica hrvatska, 2016, Zagreb
 • Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Staroslavenski institut, 2016, Zagreb
 • Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków: Historia, kultura, literatura, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Veleposlanstvo RH u Poljskoj, 2016, Krakov
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2016, Split
 • XLV Международная филологическая конференция, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2016, Sankt-Peterburg, Rusija
 • Slawische Ethnolinguistik: Metoden, Ergebnisse, Perspektiven, Universität Wien, 2015, Beč, Austrija
 • Balkan dialectology: "Balkan" enclaves in Italy, International conference of the Balkan linguistic commission of the International commitee of slavicists, 2015, Venecija, Italija
 • Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu: Zaboravljeni počeci, Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, Zagreb
 • Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – HAZU Zavod zapovijesne znanosti u Dubrovniku – Sveučilište u Dubrovniku – Zaklada Caboga Stiftung – Grad Dubrovnik, 2015, Dubrovnik
 • Zadarski filološki dani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, 2015, Zadar
 • Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet, Knjiga mediterana, Književni krug Split, 2015, Split
 • Międzynarodowa konferencja EUROJOS X w ramach projektu badawczego „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”, 2014, Puławy. Poljska
 • Znanstveni skup "Splitski epik Jerolim Kavanjin: o 300. obljetnici smrti", Književni krug Split – Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014, Split
 • Znanstveni skup "Vila Slovinka Jurja Barakovića – 400. obljetnica", HAZU – Odjel za kroatistiku FF u Zagrebu – Sveučilište u Zadru (Odjel za kroatistiku i slavistiku), 2014, Zadar
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Teoria językowego obrazu świata i metody jego rekonstrukcji / Problem eksplikacji wartości, połączoną ze spotkaniem warsztatowym EUROJOS-VII, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, Puławy, Poljska
 • Međunarodni znanstveni skup Hrvatska ćirilična baština, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za filološke znanosti, 2012, Zagreb
 • The Embodied Foundation of Human Communicative Skills, University of Copenhagen / ESF, 2012, Copenhagen, Danska
 • Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - HAZU, 2012, Zagreb
 • Slavic Cognitive Linguistics Conference, Slavic Cognitive Linguistics Association, 2012, Zagreb
 • Znanstveni skup Fra Matija Divković i kultura pisane riječi, Franjevačka teologija, 2011, Sarajevo
 • Znanstveni skup Stoljeća hrvatskoga jezika: 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, Privlačica / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011, Vinkovci
 • Znanstveni kolokvij Ljetopis popa Dukljanina pred izazovima novije historiografije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2010, Split
 • Međunarodni znanstveni skup o povijesnoj i računalnoj leksikografiji i leksikologiji, 2009, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje / HAZU, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2009, Split
 • Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića, HAZU / Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Staroslavenski institut iz Zagreba / Sveučilišna knjižnica u Rijeci, 2009, Malinska-Dubašnica
 • Susret Marin Držić – smiješak iz Dubrovnika, Kroatischer Weltkongress in Deutschland, 2008, Wiesbaden
 • Znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje / Filozofski fakultet u Osijeku, 2008, Osijek
 • Stručno-znanstveni skup More, hrvatsko blago, Odjel za nacionalnu tehnologiju Matice hrvatske u Zagrebu / Razred za more Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci, 2008, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup o Marinu Držiću, HAZU, 2008, Zagreb
 • Znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2008, Split
 • Znanstveni skup Zbornik Nikše Ranjine o 500. obljetnici (1507–2007), HAZU, 2007, Zagreb
 • Četvrti međunarodni slavistički kongres, 2006, Varaždin–Čakovec
 • Internationales Wissenschaftliches Symposium Städtisches Kultur in Dalmatien: Die Genese eines europäischen Kulturraums, 2006, Bonn
 • Znanstveni sastanak Susreti sa znanstvenim djelom Dragice Malić, 2005, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2005, Split
 • Znanstveni skup Nikola Nalješković u kontekstu povijesti književnosti, kazališta i kulture, 2003, Dubrovnik, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta, Zagreb; Kazalište Marina Držića, Dubrovnik
 • Međunarodni skup Riječki filološki dani, Filozofski fakultet u Rijeci, 2002, Rijeka.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

savjetnik.ihjj.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr