dr. sc. Amir Kapetanović

Odjel za povijest hrvatskoga jezika

Zvanje: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju E-pošta: akapetan@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-829 Broj sobe: 209

Životopis

Amir Kapetanović (Pakrac, 1975.), diplomirao je 1997. hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na istom je fakultetu magistrirao (2001.) i doktorirao (2004.). U znanstvenom je zvanju znanstvenoga savjetnika u trajnom zvanju od 2019., a u znanstveno-nastavnom (naslovnom) zvanju redovitoga profesora u trajnom zvanju od 2021. godine. Član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Razred za filologiju) od 2016. godine.

Područja su mu znanstvenoga interesa: povijest hrvatskoga i drugih slavenskih jezika, povijesna morfonologija / morfologija / morfosintaksa, leksikografija, tekstologija, paleografija, kognitivna (etno)lingvistika, povijesna sociolingvistika, čakavsko narječje, jezik u stihu, jezik u filmu, hrvatski kao strani jezik, moliškohrvatski, gradišćanskohrvatski, povijest emocija, srednjovjekovna i renesansna književnost.

U Institutu radi od 1998. u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju (suradnik je na projektima Tekstologija hrvatske pisane baštine i Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika, a voditelj znanstvenoga projekta MZOŠ-a Starohrvatski rječnik i znanstvenoga istraživačkoga projekta HRZZ-a Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian). Od 2021. suradnik na znanstvenom istraživačkom projektu HRZZ-a (IP-2020-02-5611) Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi (voditelj. dr. D. Grmača). Od 2008. do 2013. obnašao je dužnost voditelja Odjela za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju.

Od 2005. godine povremeno predaje kolegije iz tekstologije i povijesti hrvatskoga jezika na diplomskim i poslijediplomskim studijima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci. Bio je mentor studentima diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija (Zagreb, Rijeka, Utrecht).

Usavršavao se u Njemačkoj (Bonn, Leipzig), Poljskoj (Krakov, Varšava), Italiji (Rim, Molise), Rusiji (Sankt-Peterburg), Nizozemskoj (Leiden) i Švicarskoj (Bern). Održao je niz predavanja na uglednim inozemnim znanstvenim institucijama (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Kijev; Філологічний факультет Львівський національний університет ім. Івана Франка, Lavov; Universtità degli Studi di Padova, Padova; Institut für Slavische Sprachen und Literaturen, Universität Bern; Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava; Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, Rim; Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt-Peterburg; Uniwersytet Jagielloński, Krakov; Otto-Friedrich Universität Bamberg, Slavistik, Bamberg; Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig).

Organizirao je u Zagrebu 2016. međunarodni znanstveni skup Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika. Suorganizirao u Zadru 2022. međunarodni etnolingvistički skup Homeland and Patriotism in Europe. U sklopu rada i aktivnosti Odbora za leksikografiju Razreda za filološke znanosti HAZU organizirao je u Zagrebu 2023. Šesti međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup (Leksikografija i vrijednosti u jeziku), pa je tako, nakon dulje stanke, obnovljena tradicija leksikografskih skupova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Član Vijeća poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Rijeci (2007.–2020.). Član panela za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje HRZZ-a iz područja filologije (2016.–2020.). Član Nastavničkoga vijeća PDS predmoderne povijesti na Sveučilištu u Zagrebu. U članstvu je nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i kulturnih udruženja i institucija (član Komisije za etnolingvistiku pri Međunarodnom komitetu slavista, SCLA, SLE, HFD, MH, KK Split). Član znanstvenih vijeća inozemnih časopisa (Studi Slavistici, Język pisarzy). U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti član je i predsjednik Odbora za leksikografiju, član Odbora za normu hrvatskog standardnog jezika i predstavnik članova suradnika iz Razreda za filološke znanosti.

Za znanstvena postignuća primio je Godišnju nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u području filologije (2006.), Nagradu Judita (2010.), Državnu godišnju nagradu u području humanističkih znanosti (2010.) i Nagradu Grada Zagreba (2021.).

Izobrazba

1997. diplomirao, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2001. magistrirao, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2004. doktorirao, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Bibliografija

Objavljeni znanstveni i stručni radovi • 2023. Dvije gramatike iz obitelji Brlić, Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, ur. M. Horvat, Institut za hrvatski jezik, Zagreb, 159–166.
 • 2020. Obraz SPRAWIEDLIWOŚCI w języku chorwackim, Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury 32, Lublin, 103–110.
 • 2020. Učitelj od Pisma svetoga, Kruna harvackoga jazika, Renesansni pisci o svetom Jeronimu, ur. B. Lučin i L. Špoljarić, Književni krug Split, Split, 127–134.
 • 2020. Odjeci jezične tradicije u Ujevićevim pjesmama, Ja kao svoja slika: diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 16. i 17. studenog 2017.), ur. M. Protrka Štimec i A. Ryznar, Hrvatska sveučilišna naklada Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 295305.
 • 2020. Čakavnost najstarijih hrvatskih jezičnih potvrda, Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identiteti, ur. Sanja Vulić, Književni krug Split, Split, 11–18.
 • 2019. Rukopisnim i jezičnim stazama hrvatskih prijevoda Lucidarija, Ricerche slavistiche, Nuova serie 2 (62) Rim, 77111.
 • 2019. Dubrovnik kao sudionik i nosivi stup hrvatskoga jezičnoga objedinjavanja, Dubrovnik u hrvatskoj povijesti: Zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću, Biblioteka Croatica: 5, ur. M. Grčević i N. Vekarić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 201210.
 • 2019. Recentni pogledi na djelo Artura Cronie (Arturo Cronia: L’eredità di un maestro a cinquant’anni dalla scomparsa), Fluminensia 31, Rijeka, 305308.
 • 2019. (s I. Miloš): Suvremena hrvatska jezična slika SLOBODE, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 4: WOLNOŚĆ, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin–Warszawa, 501–527.
 • 2019. Govorni činovi i uljudnost u dijalozima Hektorovićeva Ribanja i ribarskoga prigovaranja Ribanja i ribarskoga prigovaranja, Colloquia Maruliana 28, Split, 3546.
 • 2019. Marginalije o jeziku i oko njega i jezik Kamenoga spavača Maka Dizdara, Mak Dizdar: prvih stotinu godina. Zbornik radova s naučne konferencije održane u Sarajevu od 19. do 22. oktobra 2017, ur. G. Dizdar, Fondacija "Mak Dizdar" – Bošnjački institut (Fondacija Adila Zulfikarpašića), Sarajevo, 123–128.

 • 2017. Uporabne (stilističke) odrednice u planiranom Starohrvatskom rječniku, Filologija 69, Zagreb, 43–51.
 • 2017. Languages and their registers in medieval Croatian culture, Studia Ceranea: Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 7, Uniwersytet Łódzki (Ceraneum), Łódź, 79–98.
 • 2017. The concept of freedom in the language of Molise and Burgenland Croats, Socjolingwistyka 31, Krakov, 133‒148.
 • 2017. Aорист в значении будущего времени в древнехорватском языке, Proceedings of the 45th International Philological Conference (IPC 2016), Advances in Social Science, Education and Humanities Research 122, eds. S. Monakhov, I. Vasilyeva, M. Khokhlova, Atlantis Press, 290‒293.
 • 2017. Emocionalni svijet Osmana i Osmanšćice, Croatica: Časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 41/61, Zagreb, 131‒153.
 • 2017. Anketno istraživanje hrvatske jezične slike DOMA, Nazwy wartości w językach europejskich: Raport z badań empirycznych, red. I. Bielińska-Gardziel, M. Brzozowska, B. Żywicka, Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl, 92‒104.
 • 2017. Dijafazijske i dijastratijske varijacije u jeziku zadarsko-šibenskoga područja u 17. stoljeću, Zadarski filološki dani 6, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 6 održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015 ., ur. R. Božić, K. Kuvač-Levačić, Zadar, 173‒186.
 • 2017. Kozmička tijela i atmosferske pojave u ljubavnom diskurzu Ranjinina zbornika, Il SoleLuna presso gli slavi meridionali, voll. I, a cura di Lj. Banjanin, P. Lazarević Di Giacomo, S. Roić, S. Šeatović, Slavica Collana di studi slavi diretta da Giovanna Brogi Bercoff e Mario Enrietti 14, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 181‒191.
 • 2017. Kolebanja u priređivanju hrvatskih srednjovjekovnih tekstova, Colloquia Maruliana XXVI, Split, 75‒87.
 • 2017. Jezik u stihu Barakovićeve "Vile Slovinke”, Vila, pisnik i čatnici, Zbornik radova sa znanstvenog skupa "VIla Slovinka Jurja Barakovića (1614‒2014)", ur. Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru u suradnji s HAZU i Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Zadar, 175‒188.
 • 2016. Jezični značaj varijantnih tekstova u Vinodolskom zborniku s početka 15. st., Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, ur. T. Kuštović i M. Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 213‒218.
 • 2016. (s I. Miloš) Hrvatska jezična slika ČASTI danas, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (pod red. J. Bartmińskoga), tom 5: HONOR, ur. P. Sotirov, D. Ajdačić, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 347‒365.
 • 2016. Čakavska latinička poslanica Jurja Starjanića zadarskim dominikankama o redovničkoj stezi, Fluminensia 28/1, Rijeka, Zagreb, 61–71.
 • 2016. Nova panorama morfološkoga ustrojavanja hrvatskoga u prošlosti [Recenzija knjige I. Lukežić: Zajednička povijest hrvatskih narječja, 2. Morfologija ], Fluminensia 28/1, Rijeka, Zagreb, 47–50.
 • 2016. Jezik u starim versima hrvatskim, Biblioteka znanstvenih djela, Književni krug Split, Split.
 • 2010. Genesis et Exodus: zwei altkroatische Bücher des Alten Testaments und die älteste ragusanische Prosa, Zeitschrift für Slavische Philologie 67/2, Heidelberg, 259–278.
 • 2010. (s D. Malić i K. Štrkalj Despot) Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku, Biblioteka Hrvatska jezična riznica, Niz Starohrvatska vrela, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, LX+884.
 • 2010. Lucidarij iz Petrisova zbornika, Građa za povijest književnosti hrvatske 37, Zagreb, 1–32.
 • 2010. Odraz najstarije hrvatske pjesmarice (1380.) u petrogradskom Berčićevu zborniku br. 5 (XV. st.), Colloquia Maruliana XIX, Split, 2010, 19–29.
 • 2010. Dva sveščića stihova iz XVI. stoljeća, navodno Mihovila Vrančića, Čakavska rič XXXVIII, br. 1–2, Split, 183–207.
 • 2010. Kanconijerski jezik Marina Držića, Marin Držić: 1508-2008: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5.–7. studenoga 2008. u Zagrebu, HAZU, Zagreb, 419–426.
 • 2010. (s K. Štrkalj Despot) Instrumental u stihovima srednjega vijeka, Drugi hrvatski sintaktički dani, ur. M. Birtić, D. Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 101–127.
 • 2010. Die štokavische Schriftsprache der Čakaver im 17. und 18. Jahrhundert, Dalmatien als europäischer Kulturraum, Beiträge zu den Internationalen Wissenschaftlichen Symposien "Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese" (Bonn, 6.-10. Oktober 2003) und "Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums" (Bonn, 9.-13. Oktober 2006). Herausgegeben von W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte, Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, Split, 211–217.
 • 2008. 11 natuknica za Leksikon hrvatske književnosti: Djela (1. Muka Spasitelja našega; Historija od Filomene; 3. Vartal; 4. Lulićev zbornik; 5. Kronika vezda znovič spravlena kratka; 6. Hištorije s kratkem duhovnem razgovorom od poslednjeh dugovanj; 7. Mlajši Robinzon iliti jedna kruto povoljna i hasnovita pripovest za detcu; 8. Izbor dugovanj vsakoversneh; 9. Pervi otca našega Adama greh; 10. Zercalo marijansko; 11. Kita cvitja razlikova), Školska knjiga, Zagreb.
 • 2008. Pitanje dijalekatske osnovice Mrnavićeve Osmanšćice, Croatica et Slavica Iadertina 4, Zadar, 2008, 89–104.
 • 2005. Nikola Nalješković, Književna djela, Biblioteka Djela hrvatskih pisaca, Matica hrvatska, Zagreb, LVIII+576.
 • 2005. Toponimi u hrvatskim 'Lucidarima', Folia onomastica Croatica 14, Zagreb, 1−22.
 • 2005. Historizmi i semantičke promjene, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, 153–163.
 • 2005. Jezik Nalješkovićeva književnoga opusa, Pučka krv, plemstvo duha, Disput, Zagreb, 81–97.
 • 2005. Hrvatska (čakavska) inačica srednjovjekovne legende o svetoj Julijani, Hrvatska književna baština 4, Ex libris, Zagreb, 349−356.
 • 2005. Hrvatska srednjovjekovna latinica, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, 463–471.
 • 2004. Prinova u Starim piscima hrvatskim, Kolo 14 (2004), br. 4, Zagreb, 315−318.
 • 2004. Tragovima srednjovjekovnoga bestijarija u Hrvata, Filologija 43, Zagreb, 47–63.
 • 2004. Tekstološka obrada i jezična analiza Berčićeva glagoljskoga fragmenta (1/27) iz XV. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, Zagreb, 85–96.
 • 2004. Sekundarna jotacija u jeziku hrvatske književnosti, Riječki filološki dani (2002), Rijeka, 247–254.
 • 2004. Historija od Filomene fra Ivana od Zadra, Hrvatska književna baština 3, Ex libris, Zagreb, 229–261.
 • 2000. Hrvatski preporoditelj Vjekoslav Babukić, Forum 7–9, Zagreb, 1080–1109.
 • 1998. Navuk od jednoga prikladnoga hranljivoga baratanja z marvom za poljodelavca (za izdanje V. Vučevac-Bajt transkribirao tekst iz 1836. i izradio popratni rječnik), Veterinarski fakultet Zagreb, Zagreb.
 • 1998. (s N. Batušićem) Pasije, Erasmus naklada – Pasionska baština, Zagreb.
 • 1998. Na prvoj stubi hrvatske preporodne leksikografije. Daničina Sbirka, 1835. Kolo VIII/1, Zagreb, 40–59.Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

 • Šesti međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, HAZU, Razred za filologiju (Odbor za leksikografiju), Zagreb, 2023.
 • Međunarodni znanstveni skup u povodu 100. obljetnice smrti Vatroslava Jagića, HAZU, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Varaždin, 2023.
 • Međunarodni znanstveni skup Dani Stjepana Babića, Općina Oriovac i Hrvatsko filološko društvo – Časopis Jezik, Zagreb-Oriovac, 2023.
 • Znanstveni skup povodom stote obljetnice rođenja akademika Matka Peića, Zavod znanstveni i umjetnički rad u Požegi, Gradski muzej Požega, Gradska knjižnica Požega, 2023, Požega.
 • The International Ethnolinguistic Conference Homeland and Patriotism in Europe, Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku, Sveučilište u Zadru, 2022, Zadar
 • Okrugli stol o Ignacu Kristijanoviću, IHJJ, 2022, Zagreb
 • 14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Odbor za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU, Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2021, Zagreb
 • Gedenk-Symposium für Radoslav Katičić Konturen und Zusammenhalt der kroatischen Sprache, Österreichische Gesellschaft für Kroatistik, 2021, Beč
 • Konferencija Norma hrvatskoga standardnoga jezika u 21. stoljeću, HAZU, 2021, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Joanna Rapacka i hrvatsko-poljske književne i kulturne veze / Joanna Rapacka i chorwacko-polskie związki kulturalne i literackie, Sveučilište u Zadru / Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021, Zadar
 • Encountering Emotions in Folk Narrative and Folklife, 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, 2021, Zagreb
 • I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komisja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Neofilologii UMCS, Instytut Slawistyki PAN, 2021, Lublin
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2021, Split
 • Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, 2020, Beograd
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2020, Split
 • Kolokvij "500 godina Libra", 2020, Zagreb
 • Międzynarodowa konferencja Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków, 2019, Krakov
 • Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2019, Zagreb
 • Znanstveni skup 450. obljetnica prvotiska "Planina" Petra Zoranića (1569.–2019.), Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2019, Zadar
 • Znanstveni kolokvij Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj: artefakt, tekst, kontekst, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, Zagreb
 • 1. međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije, Hrvatsko filološko društvo – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, Zagreb
 • Międzynarodowa konferencja EUROJOS XIV: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery, Instytut Slawistyki PAN – Instytut Filologii Polskiej UMCS – Fundacja Slawistyczna, 2018, Nałęczów
 • Međunarodni znanstveni skup A(tra)kcija Ujević: Avangarda, angažman i revolucija u delu Tina Ujevića, Institut za književnost i umetnost u Beogradu – Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku FF u Zagrebu, 2018, Beograd
 • Четиринадесети международни славистични четения Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Софийски университет Св. Климент Охридски, 2018, Sofija, Bugarska
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2018, Split
 • Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Ja kao svoja slika: Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku FF u Zagrebu – Institut za književnost i umetnost u Beogradu, 2017, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2017, Split
 • Międzynarodowa konferencja EUROJOS XII: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów, Instytut Filologii Polskiej UMCS – Instytut Slawistyki PAN – Instytut Filologii Polskiej PWSW w Przemyślu – Komisja Etnolingwistyczna przy MKS, 2016, Lublin
 • Međunarodni znanstveni skup Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016, Zagreb
 • Međunarodna znanstvena konferencija Stoljeće „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Matica hrvatska, 2016, Zagreb
 • Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Staroslavenski institut, 2016, Zagreb
 • Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków: Historia, kultura, literatura, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Veleposlanstvo RH u Poljskoj, 2016, Krakov
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2016, Split
 • XLV Международная филологическая конференция, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2016, Sankt-Peterburg, Rusija
 • Slawische Ethnolinguistik: Metoden, Ergebnisse, Perspektiven, Universität Wien, 2015, Beč, Austrija
 • Balkan dialectology: "Balkan" enclaves in Italy, International conference of the Balkan linguistic commission of the International commitee of slavicists, 2015, Venecija, Italija
 • Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu: Zaboravljeni počeci, Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, Zagreb
 • Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – HAZU Zavod zapovijesne znanosti u Dubrovniku – Sveučilište u Dubrovniku – Zaklada Caboga Stiftung – Grad Dubrovnik, 2015, Dubrovnik
 • Zadarski filološki dani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, 2015, Zadar
 • Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet, Knjiga mediterana, Književni krug Split, 2015, Split
 • Międzynarodowa konferencja EUROJOS X w ramach projektu badawczego „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”, 2014, Puławy. Poljska
 • Znanstveni skup "Splitski epik Jerolim Kavanjin: o 300. obljetnici smrti", Književni krug Split – Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014, Split
 • Znanstveni skup "Vila Slovinka Jurja Barakovića – 400. obljetnica", HAZU – Odjel za kroatistiku FF u Zagrebu – Sveučilište u Zadru (Odjel za kroatistiku i slavistiku), 2014, Zadar
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Teoria językowego obrazu świata i metody jego rekonstrukcji / Problem eksplikacji wartości, połączoną ze spotkaniem warsztatowym EUROJOS-VII, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, Puławy, Poljska
 • Međunarodni znanstveni skup Hrvatska ćirilična baština, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za filološke znanosti, 2012, Zagreb
 • The Embodied Foundation of Human Communicative Skills, University of Copenhagen / ESF, 2012, Copenhagen, Danska
 • Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - HAZU, 2012, Zagreb
 • Slavic Cognitive Linguistics Conference, Slavic Cognitive Linguistics Association, 2012, Zagreb
 • Znanstveni skup Fra Matija Divković i kultura pisane riječi, Franjevačka teologija, 2011, Sarajevo
 • Znanstveni skup Stoljeća hrvatskoga jezika: 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, Privlačica / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011, Vinkovci
 • Znanstveni kolokvij Ljetopis popa Dukljanina pred izazovima novije historiografije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2010, Split
 • Međunarodni znanstveni skup o povijesnoj i računalnoj leksikografiji i leksikologiji, 2009, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje / HAZU, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2009, Split
 • Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića, HAZU / Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Staroslavenski institut iz Zagreba / Sveučilišna knjižnica u Rijeci, 2009, Malinska-Dubašnica
 • Susret Marin Držić – smiješak iz Dubrovnika, Kroatischer Weltkongress in Deutschland, 2008, Wiesbaden
 • Znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje / Filozofski fakultet u Osijeku, 2008, Osijek
 • Stručno-znanstveni skup More, hrvatsko blago, Odjel za nacionalnu tehnologiju Matice hrvatske u Zagrebu / Razred za more Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci, 2008, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup o Marinu Držiću, HAZU, 2008, Zagreb
 • Znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2008, Split
 • Znanstveni skup Zbornik Nikše Ranjine o 500. obljetnici (1507–2007), HAZU, 2007, Zagreb
 • Četvrti međunarodni slavistički kongres, 2006, Varaždin–Čakovec
 • Internationales Wissenschaftliches Symposium Städtisches Kultur in Dalmatien: Die Genese eines europäischen Kulturraums, 2006, Bonn
 • Znanstveni sastanak Susreti sa znanstvenim djelom Dragice Malić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2005, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2005, Split
 • Znanstveni skup Nikola Nalješković u kontekstu povijesti književnosti, kazališta i kulture, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta, Zagreb; Kazalište Marina Držića, 2003, Dubrovnik
 • Međunarodni skup Riječki filološki dani, Filozofski fakultet u Rijeci, 2002, Rijeka.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/