dr. sc. Amir Kapetanović

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: akapetan@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-829 Broj sobe: 209

Životopis

Amir Kapetanović rođen je 1975. u Pakracu (Hrvatska). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1997. godine. Po završetku diplomskoga studija zaposlio se kao lektor / redaktor u Matici hrvatskoj u Zagrebu, gdje je još kao student i honorarni suradnik počeo stjecati prva i za daljnji rad dragocjena filološka iskustva na pripremi popularno-znanstvenih izdanja u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti (glavni urednik Vlatko Pavletić).

Od 1998. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu akademika Josipa Vončine Tekstologija hrvatske pisane baštine i posvećuje se primarnim filološkim (tekstološkim) istraživanjima te proučavanju povijesti hrvatskoga jezika 16.–20. stoljeća. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađao je poslijediplomski studij i 2001. obranio magistarski rad Jezičnostilski mozaik i nova tekstološka obrada Mišterija vele lipa i slavna (1556.), izrađen pod mentorstvom prof. dr. Josipa Vončine. Od 2003. znanstveni interes usmjerava na istraživanje hrvatskoga jezika 11.–15. stoljeća i obavlja tekstološke i leksikografske poslove na projektu dr. Dragice Malić Hrvatski rječnik do M. Marulića i njegovih suvremenika. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je 2004. doktorsku disertaciju Arhaizmi u hrvatskom jeziku, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. Josipa Silića. Znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika stekao je 2006. godine. Od 2007. godine voditelj je projekta Starohrvatski rječnik u matičnom institutu. Od 2013. vanjski je suradnik etnolingvističkoga znanstvenoga projekta Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych (voditelj Jerzy Bartmiński). Od 2014. godine voditelj znanstvenoga istraživačkoga projekta Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian, koji se provodi u Institutu i financira Hrvatska zaklada za znanost. Pri istoj zakladi imenovan je 2016. u članstvo panela za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje HRZZ-a iz područja filologije.

Od 2008. do 2013. obnašao je dužnost voditelja Odjela za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. 2008. godine postaje predavač i član Vijeća poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Rijeci. Znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika stekao je 2013. godine. Izabran je i u znanstveno-nastavno naslovno zvanje izvanrednoga profesora 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u zvanje redovitoga profesora na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2016. godine.

Od 2005. do 2007. godine usavršavao se u Njemačkoj (studirao poljski jezik tri semestra, pohađao odabrane kolegije i slušao predavanja, proučavao stručnu literaturu u njemačkim knjižnicama) i bio lektor hrvatskoga jezika na Odjelu za slavistiku Sveučilišta u Bonnu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität). U svibnju i lipnju 2012. godine istraživao je i provodio u suradnji s Bernardom Comriem u Max Planck institutu za evolucijsku antropologiju (Odjel za lingvistiku) u Leipzigu projekt Medieval Conceptions of Time and Old Croatian verb lexical Aspect in the Slavic Context, koji je poduprla Europska znanstvena zaklada (ESF) u sklopu programa Network on Word Structure: Cross-disciplinary Approaches to Understanding Word Structure in the Languages of Europe. Rezultate toga istraživanja predstavio je na predavanjima u Leipzigu i Bambergu. U ožujku 2013. usavršavao je u Krakovu poljski jezik i gostovao kao istraživač u Institutu za slavistiku Poljske akademije znanosti (suradnja s W. Borysiem). Tijekom 2014. i 2015. usavršavao se te provodio terenska i arhivska istraživanja u Italiji i Vatikanu, a u ožujku 2016. boravio je u Rusiji, gdje je istraživao Berčićevu zbirku rukopisa, rukopisnih fragmenata, isprava i primjeraka tiskanih glagoljskih knjiga, što se čuvaju u Ruskoj nacionalnoj knjižnici u Sankt-Peterburgu.

Autor je sedamdesetak znanstvenih radova. Priredio je samostalno ili sa suradnicima dva kritička izdanja, oba nagrađena (Književna djela N. Nalješkovića i Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku). Godine 2016. objavio je monografiju Jezik u starim versima hrvatskim. Područja njegova znanstvenoga interesa su: povijest hrvatskoga i drugih slavenskih jezika, povijesna morfonologija / morfologija / morfosintaksa, leksikografija, tekstologija, paleografija, antropolingvistika, kognitivna (etno)lingvistika, povijesna sociolingvistika, čakavsko narječje, jezik u stihu, hrvatski kao strani jezik, poljski i ruski jezik, moliškohrvatski, povijest emocija, srednjovjekovna i renesansna književnost. U znanstvenim i stručnim radovima kreće se od jezičnopovijesnih analiza različitih tipova starohrvatskih i srednjohrvatskih tekstova do njihova opisa iz sociolingvističke, antropolingvističke i kognitivnolingvističke perspektive, od tekstološke obradbe i paleografske analize starih hrvatskih tekstova do njihova književnopovijesnoga opisa, od opisa određenoga predloška do komparativnoga proučavanja i opisa inačica varijantnih tekstova, od opisa jezične strukture hrvatskih naddijalektnih povijesnih idioma do istraživanja leksika i odraza konceptualnih metafora (osobito za emocije), od "čitanja" starih latiničnih, glagoljičnih i ćiriličnih zapisa do njihove prezentacije (transkripcija, transliteracija) i računalnoga usustavljivanja primarnih jezičnih podataka iz tih starih tekstova.

Urednik je niza Starohrvatska vrela u sklopu institutske biblioteke Hrvatska jezična riznica. Uredio je nekoliko znanstvenih knjiga, među kojima i Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka. Bio je član uredništva i izvršni urednik oba sveska 38. broja lingvističkoga časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Sudjelovao je referatima na više od 40 znanstvenih i stručnih skupova. Organizirao je u Zagrebu 4.– 5. 11. 2016. međunarodni znanstveni skup Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika.

Od 2005. godine povremeno predaje kolegije iz tekstologije i povijesti hrvatskoga jezika na diplomskim i poslijediplomskim studijima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci (kolegiji u Zagrebu: Tekstološki pristup starijoj hrvatskoj književnosti, Tekstologija hrvatske barokne književnosti, Tekstologija hrvatske srednjovjekovne književnosti, Živo tkivo srednjovjekovnoga teksta [s K. Štrkalj Despot], Kritičko čitanje, tumačenje i izdavanje hrvatskih ranih novovjekovnih tekstova; kolegiji u Rijeci: Tekstologija, Čakavski hrvatski književni jezik). Tri puta vodio je kroatističku tekstološku radionicu u Splitu u sklopu međunarodnoga znanstvenoga skupa Marulićevi dani (2008., 2009., 2010.). Mentor je studentima diplomskih i poslijediplomskih studija (Zagreb, Rijeka, Utrecht). Održao je niz gostujućih predavanja na uglednim inozemnim znanstvenim institucijama (12. 04. 2018. Universtità degli Studi di Padova, Padova; 23. 11. 2017. Institut für Slavische Sprachen und Literaturen, Universität Bern; 5.–6. 12. 2016. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava; 1. 06. 2016. Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, Rim; 28. 03. 2016. Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt-Peterburg; 24. 11. 2014. / 19. 10. 2017. Uniwersytet Jagielloński, Krakov; 26. 06. 2012. Otto-Friedrich Universität Bamberg, Slavistik, Bamberg; 25. 06. 2012. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig).


Članstva:

član suradnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

član, Komisija za etnolingvistiku pri Međunarodnom komitetu slavista

član, Slavic Linguistic Society (SLS)

član, Slavic Cognitive Linguistic Association (SCLA)

član, Societas Linguistica Europaea (SLE)

član, Hrvatsko filološko društvo (HFD)

član, Matica hrvatska (MH)

član, Književni krug Split

član i sindikalni povjerenik Novoga sindikata u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Jezici: engleski, njemački, talijanski, ruski, poljski.


Nagrade:

1. Rektorova nagrada za najbolji studentski rad (1995)

2. Godišnja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u području filologije (2006)

3. Nagrada Judita, koju dodjeljuje Društvo hrvatskih književnika za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj pisanoj baštini (2010)

4. Državna godišnja nagrada u području humanističkih znanosti (2010).

Izobrazba

1997. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2001. magistarski rad Jezičnostilski mozaik i nova tekstološka obrada "Mišterija vele lipa i slavna..." (1556) (Sveučilište u Zagrebu)

2004. doktorska disertacija Arhaizmi u hrvatskom jeziku (Sveučilište u Zagrebu)

2005.–2007. NJEMAČKA (Bonn): usavršavanje i poslovi lektora hrvatskoga jezika (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Slavistisches Seminar)

2012. NJEMAČKA (Leipzig): znanstveno istraživanje (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of Linguistics)

2013. POLJSKA (Krakov): znanstvena suradnja (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Językoznawstwa w Krakowie) i usavršavanje poljskoga jezika (Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki, Szkoła Języka i Kultury Polskiej)

2014.–2015. ITALIJA (Rim, Molise) i VATIKAN: arhivsko istraživanje (Vatikanska apostolska knjižnica), terenski rad (etnolingvističko istraživanje u talijanskoj regiji Molise), znanstveno usavršavanje (tečaj latinske paleografije na Sveučilištu Sapienza u Rimu) i učenje talijanskoga jezika (Torre di Babele, Rim)

2016. RUSIJA (Sankt-Peterburg): arhivsko istraživanje u Ruskoj nacionalnoj knjižnici (Berčićeva zbirka) i gostujuće predavanje na Filološkom fakultetu Sanktpeterburškoga državnoga sveučilišta

2016. POLJSKA (Varšava/Lublin): sveučilišna gostujuća predavanja i radionica, usavršavanje poljskoga jezika, znanstvena suradnja

2017. NIZOZEMSKA (Leiden): usavršavanje (Leiden University Centre for Linguistics)

2017. ŠVICARSKA (Bern): usavršavanje (Institut für Slavische Sprachen und Literaturen, Universität Bern)

Bibliografija

Objavljeni znanstveni i stručni radovi

 • 2018. The order and placement of clitics in (Old) Croatian and Molise Croatian, Balkan and South Slavic enclaves in Italy: Languages, dialects and identities, eds. T. Kahl, I. Krapova, G. Turano, Cambridge Scholars Publishing, 235–248.
 • 2018. Preporodni hrvatsko-njemački rječnik Kleines illirisch-deutsches Wörterbuch für die Jugend der Militär-Grenzschulen Ladislava Škrobotha (1839), Od dvojbe do razdvojbe: Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri, ur. P. Košutar i M. Kovačić, Ibis grafika, Zagreb, 355–369.
 • 2018. Czym jest dla Chorwatów ojczyzna (domovina) i mała ojczyzna (zavičaj)?, Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz.4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 115–130.
 • 2018. The concept of home in Burgenland Croatian Language, Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 165–178.
 • 2018. Neprilike prilikom utvrđivanja izvornosti piščeve književnojezične uporabe u varijantnoj tekstnoj predaji, Colloquia Maruliana XXVII, Split, 165–174.
 • 2017. Languages and their registers in medieval Croatian culture, Studia Ceranea: Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 7, Uniwersytet Łódzki (Ceraneum), Łódź, 79–98.
 • 2017. The concept of freedom in the language of Molise and Burgenland Croats, Socjolingwistyka 31, Krakov, 133‒148.
 • 2017. Aорист в значении будущего времени в древнехорватском языке, Proceedings of the 45th International Philological Conference (IPC 2016), Advances in Social Science, Education and Humanities Research 122, eds. S. Monakhov, I. Vasilyeva, M. Khokhlova, Atlantis Press, 290‒293.
 • 2017. Emocionalni svijet Osmana i Osmanšćice, Croatica: Časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 41/61, Zagreb, 131‒153.
 • 2017. Anketno istraživanje hrvatske jezične slike DOMA, Nazwy wartości w językach europejskich: Raport z badań empirycznych, red. I. Bielińska-Gardziel, M. Brzozowska, B. Żywicka, Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl, 92‒104.
 • 2017. Dijafazijske i dijastratijske varijacije u jeziku zadarsko-šibenskoga područja u 17. stoljeću, Zadarski filološki dani 6, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 6 održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015 ., ur. R. Božić, K. Kuvač-Levačić, Zadar, 173‒186.
 • 2017. Kozmička tijela i atmosferske pojave u ljubavnom diskurzu Ranjinina zbornika, Il SoleLuna presso gli slavi meridionali, voll. I, a cura di Lj. Banjanin, P. Lazarević Di Giacomo, S. Roić, S. Šeatović, Slavica Collana di studi slavi diretta da Giovanna Brogi Bercoff e Mario Enrietti 14, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 181‒191.
 • 2017. Kolebanja u priređivanju hrvatskih srednjovjekovnih tekstova, Colloquia Maruliana XXVI, Split, 75‒87.
 • 2017. Jezik u stihu Barakovićeve "Vile Slovinke”, Vila, pisnik i čatnici, Zbornik radova sa znanstvenog skupa "VIla Slovinka Jurja Barakovića (1614‒2014)", ur. Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru u suradnji s HAZU i Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Zadar, 175‒188.
 • 2016. Jezični značaj varijantnih tekstova u Vinodolskom zborniku s početka 15. st., Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, ur. T. Kuštović i M. Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 213‒218.
 • 2016. (s I. Miloš) Hrvatska jezična slika ČASTI danas, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (pod red. J. Bartmińskoga), tom 5: HONOR, ur. P. Sotirov, D. Ajdačić, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 347‒365.
 • 2016. Čakavska latinička poslanica Jurja Starjanića zadarskim dominikankama o redovničkoj stezi, Fluminensia 28/1, Rijeka, Zagreb, 61–71.
 • 2016. Nova panorama morfološkoga ustrojavanja hrvatskoga u prošlosti [Recenzija knjige I. Lukežić: Zajednička povijest hrvatskih narječja, 2. Morfologija ], Fluminensia 28/1, Rijeka, Zagreb, 47–50.
 • 2016. Jezik u starim versima hrvatskim, Biblioteka znanstvenih djela, Književni krug Split, Split.
 • 2010. Genesis et Exodus: zwei altkroatische Bücher des Alten Testaments und die älteste ragusanische Prosa, Zeitschrift für Slavische Philologie 67/2, Heidelberg, 259–278.
 • 2010. (s D. Malić i K. Štrkalj Despot) Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku, Biblioteka Hrvatska jezična riznica, Niz Starohrvatska vrela, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, LX+884.
 • 2010. Lucidarij iz Petrisova zbornika, Građa za povijest književnosti hrvatske 37, Zagreb, 1–32.
 • 2010. Odraz najstarije hrvatske pjesmarice (1380.) u petrogradskom Berčićevu zborniku br. 5 (XV. st.), Colloquia Maruliana XIX, Split, 2010, 19–29.
 • 2010. Dva sveščića stihova iz XVI. stoljeća, navodno Mihovila Vrančića, Čakavska rič XXXVIII, br. 1–2, Split, 183–207.
 • 2010. Kanconijerski jezik Marina Držića, Marin Držić: 1508-2008: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5.–7. studenoga 2008. u Zagrebu, HAZU, Zagreb, 419–426.
 • 2010. (s K. Štrkalj Despot) Instrumental u stihovima srednjega vijeka, Drugi hrvatski sintaktički dani, ur. M. Birtić, D. Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 101–127.
 • 2010. Die štokavische Schriftsprache der Čakaver im 17. und 18. Jahrhundert, Dalmatien als europäischer Kulturraum, Beiträge zu den Internationalen Wissenschaftlichen Symposien "Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese" (Bonn, 6.-10. Oktober 2003) und "Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums" (Bonn, 9.-13. Oktober 2006). Herausgegeben von W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte, Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, Split, 211–217.
 • 2008. 11 natuknica za Leksikon hrvatske književnosti: Djela (1. Muka Spasitelja našega; Historija od Filomene; 3. Vartal; 4. Lulićev zbornik; 5. Kronika vezda znovič spravlena kratka; 6. Hištorije s kratkem duhovnem razgovorom od poslednjeh dugovanj; 7. Mlajši Robinzon iliti jedna kruto povoljna i hasnovita pripovest za detcu; 8. Izbor dugovanj vsakoversneh; 9. Pervi otca našega Adama greh; 10. Zercalo marijansko; 11. Kita cvitja razlikova), Školska knjiga, Zagreb.
 • 2008. Pitanje dijalekatske osnovice Mrnavićeve Osmanšćice, Croatica et Slavica Iadertina 4, Zadar, 2008, 89–104.
 • 2005. Nikola Nalješković, Književna djela, Biblioteka Djela hrvatskih pisaca, Matica hrvatska, Zagreb, LVIII+576.
 • 2005. Toponimi u hrvatskim 'Lucidarima', Folia onomastica Croatica 14, Zagreb, 1−22.
 • 2005. Historizmi i semantičke promjene, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, 153–163.
 • 2005. Jezik Nalješkovićeva književnoga opusa, Pučka krv, plemstvo duha, Disput, Zagreb, 81–97.
 • 2005. Hrvatska (čakavska) inačica srednjovjekovne legende o svetoj Julijani, Hrvatska književna baština 4, Ex libris, Zagreb, 349−356.
 • 2005. Hrvatska srednjovjekovna latinica, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, 463–471.
 • 2004. Prinova u Starim piscima hrvatskim, Kolo 14 (2004), br. 4, Zagreb, 315−318.
 • 2004. Tragovima srednjovjekovnoga bestijarija u Hrvata, Filologija 43, Zagreb, 47–63.
 • 2004. Tekstološka obrada i jezična analiza Berčićeva glagoljskoga fragmenta (1/27) iz XV. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, Zagreb, 85–96.
 • 2004. Sekundarna jotacija u jeziku hrvatske književnosti, Riječki filološki dani (2002), Rijeka, 247–254.
 • 2004. Historija od Filomene fra Ivana od Zadra, Hrvatska književna baština 3, Ex libris, Zagreb, 229–261.
 • 2000. Hrvatski preporoditelj Vjekoslav Babukić, Forum 7–9, Zagreb, 1080–1109.
 • 1998. Navuk od jednoga prikladnoga hranljivoga baratanja z marvom za poljodelavca (za izdanje V. Vučevac-Bajt transkribirao tekst iz 1836. i izradio popratni rječnik), Veterinarski fakultet Zagreb, Zagreb.
 • 1998. (s N. Batušićem) Pasije, Erasmus naklada – Pasionska baština, Zagreb.
 • 1998. Na prvoj stubi hrvatske preporodne leksikografije. Daničina Sbirka, 1835. Kolo VIII/1, Zagreb, 40–59.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

 • 1. međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije, Hrvatsko filološko društvo – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, Zagreb
 • Międzynarodowa konferencja EUROJOS XIV: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery, Instytut Slawistyki PAN – Instytut Filologii Polskiej UMCS – Fundacja Slawistyczna, 2018, Nałęczów, Poljska
 • Međunarodni znanstveni skup A(tra)kcija Ujević: Avangarda, angažman i revolucija u delu Tina Ujevića, Institut za književnost i umetnost u Beogradu – Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku FF u Zagrebu, 2018, Beograd, Srbija
 • Четиринадесети международни славистични четения Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Софийски университет Св. Климент Охридски, 2018, Sofija, Bugarska
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2018, Split
 • Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Ja kao svoja slika: Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku FF u Zagrebu – Institut za književnost i umetnost u Beogradu, 2017, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2017, Split
 • Międzynarodowa konferencja EUROJOS XII: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów, Instytut Filologii Polskiej UMCS – Instytut Slawistyki PAN – Instytut Filologii Polskiej PWSW w Przemyślu – Komisja Etnolingwistyczna przy MKS, 2016, Lublin, Poljska
 • Međunarodni znanstveni skup Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016, Zagreb
 • Međunarodna znanstvena konferencija Stoljeće „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Matica hrvatska, 2016, Zagreb
 • Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Staroslavenski institut, 2016, Zagreb
 • Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków: Historia, kultura, literatura, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Veleposlanstvo RH u Poljskoj, 2016, Krakov
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2016, Split
 • XLV Международная филологическая конференция, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2016, Sankt-Peterburg, Rusija
 • Slawische Ethnolinguistik: Metoden, Ergebnisse, Perspektiven, Universität Wien, 2015, Beč, Austrija
 • Balkan dialectology: "Balkan" enclaves in Italy, International conference of the Balkan linguistic commission of the International commitee of slavicists, 2015, Venecija, Italija
 • Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu: Zaboravljeni počeci, Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, Zagreb
 • Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – HAZU Zavod zapovijesne znanosti u Dubrovniku – Sveučilište u Dubrovniku – Zaklada Caboga Stiftung – Grad Dubrovnik, 2015, Dubrovnik
 • Zadarski filološki dani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, 2015, Zadar
 • Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet, Knjiga mediterana, Književni krug Split, 2015, Split
 • Międzynarodowa konferencja EUROJOS X w ramach projektu badawczego „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”, 2014, Puławy. Poljska
 • Znanstveni skup "Splitski epik Jerolim Kavanjin: o 300. obljetnici smrti", Književni krug Split – Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014, Split
 • Znanstveni skup "Vila Slovinka Jurja Barakovića – 400. obljetnica", HAZU – Odjel za kroatistiku FF u Zagrebu – Sveučilište u Zadru (Odjel za kroatistiku i slavistiku), 2014, Zadar
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Teoria językowego obrazu świata i metody jego rekonstrukcji / Problem eksplikacji wartości, połączoną ze spotkaniem warsztatowym EUROJOS-VII, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, Puławy, Poljska
 • Međunarodni znanstveni skup Hrvatska ćirilična baština, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za filološke znanosti, 2012, Zagreb
 • The Embodied Foundation of Human Communicative Skills, University of Copenhagen / ESF, 2012, Copenhagen, Danska
 • Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - HAZU, 2012, Zagreb
 • Slavic Cognitive Linguistics Conference, Slavic Cognitive Linguistics Association, 2012, Zagreb
 • Znanstveni skup Fra Matija Divković i kultura pisane riječi, Franjevačka teologija, 2011, Sarajevo
 • Znanstveni skup Stoljeća hrvatskoga jezika: 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, Privlačica / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011, Vinkovci
 • Znanstveni kolokvij Ljetopis popa Dukljanina pred izazovima novije historiografije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2010, Split
 • Međunarodni znanstveni skup o povijesnoj i računalnoj leksikografiji i leksikologiji, 2009, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje / HAZU, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2009, Split
 • Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića, HAZU / Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Staroslavenski institut iz Zagreba / Sveučilišna knjižnica u Rijeci, 2009, Malinska-Dubašnica
 • Susret Marin Držić – smiješak iz Dubrovnika, Kroatischer Weltkongress in Deutschland, 2008, Wiesbaden
 • Znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje / Filozofski fakultet u Osijeku, 2008, Osijek
 • Stručno-znanstveni skup More, hrvatsko blago, Odjel za nacionalnu tehnologiju Matice hrvatske u Zagrebu / Razred za more Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci, 2008, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup o Marinu Držiću, HAZU, 2008, Zagreb
 • Znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2008, Split
 • Znanstveni skup Zbornik Nikše Ranjine o 500. obljetnici (1507–2007), HAZU, 2007, Zagreb
 • Četvrti međunarodni slavistički kongres, 2006, Varaždin–Čakovec
 • Internationales Wissenschaftliches Symposium Städtisches Kultur in Dalmatien: Die Genese eines europäischen Kulturraums, 2006, Bonn
 • Znanstveni sastanak Susreti sa znanstvenim djelom Dragice Malić, 2005, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 • Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2005, Split
 • Znanstveni skup Nikola Nalješković u kontekstu povijesti književnosti, kazališta i kulture, 2003, Dubrovnik, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta, Zagreb; Kazalište Marina Držića, Dubrovnik
 • Međunarodni skup Riječki filološki dani, Filozofski fakultet u Rijeci, 2002, Rijeka.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/