Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, HAZU, 18.–20. listopada 2012.

Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima održava se svake četiri godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Na skupovima se iznose nove spoznaje iz dijalektologije i srodnih filoloških disciplina.

Ovogodišnji će se skup, dvanaesti po redu, održati od 18. do 20. listopada u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za lingvistička istraživanja i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

PROGRAM SKUPA

 • Dijalektološka i opća lingvistička terminologija
 • Dijalektolog Božidar Finka
 • Čakavština nekad i danas


Četvrtak, 18. listopada 2012., u 9 sati
Predsjedništvo: Milan Moguš, Petar Šimunović, Mira Menac-Mihalić


Otvaranje skupa
Riječ predsjednika HAZU
Riječ tajnika Razreda za filološke znanosti
Riječ ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Promocije dijalektoloških izdanja od 2008. do 2012.

Dijalektološka i opća lingvistička terminologija

 1. Iva Lukežić, Rijeka: Prilog usustavljivanju dijalektološke terminologije
 2. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: Pojmovanje izraza narečje (dialekt) v slovenskem jezikoslovju
 3. Damir Kalogjera, Zagreb: Terminologija sociolingvističke dijalektologije i promjene dijalekata u europskim zemljama


Četvrtak, 18. listopada 2012., u 16 sati

Predsjedništvo: Iva Lukežić, Damir Kalogjera, Karmen Kenda-Jež

Dijalektolog Božidar Finka

 1. Petar Šimunović, Zagreb: Djelo i djelovanje Božidara Finke
 2. Mijo Lončarić, Zagreb: Božidar Finka i geografska lingvistika
 3. Blaženka Martinović, Pula: Božidar Finka kao akcentolog
 4. Anđela Frančić, Zagreb: Prinos Božidara Finke hrvatskoj onomastici
 5. Ankica Čilaš Šimpraga, Zagreb: Ojkonimi na -(j)ane i ostali ojkonimski tipovi u Drniškoj krajini
 6. Marina Valenčić, Zagreb: Dijalekatska slika istočnogoranskoga jezičnog kompleksa u vrijeme Finkina istraživanja i danas
 7. Marija Malnar, Zagreb: Sjeverni dio gorskokotarske kajkavštine u Finkinim istraživanjima i danas
 8. Januška Gostenčnik, Ljubljana: Fonološki opis govora Gerova (prema zapisu Božidara Finke)
 9. Milica Mihaljević i Ermina Ramadanović, Zagreb: Pravopisni prinosi Božidara Finke (velika i mala slova, pravopisni znakovi, tuđice i kratice)


Petak, 19. listopada 2012., u 9 sati
Predsjedništvo: Goran Filipi, Jela Maresić, Željko Jozić

Čakavština nekad i danas

 1. Josip Lisac, Zadar: Čakavština kao jezik pismenosti i književnosti od srednjega vijeka do danas
 2. Amir Kapetanović, Zagreb: Dijatopijske varijacije starohrvatske književne čakavštine
 3. Tijmen Pronk, Zagreb: Podrijetlo slabljenja velara u čakavskim govorima
 4. Mira Menac-Mihalić i Anita Celinić, Zagreb: Čakavsko narječje u dijalektološkim atlasima i novijim snimkama govora
 5. Željko Jozić, Mirjana Crnić, Dijana Ćurković i Perina Vukša Nahod, Zagreb: Sestrična, nećakinja, neputa, nevoda
 6. Silvana Vranić, Rijeka: Pripadnost govora Račica čakavskomu ikavsko-ekavskomu dijalektu
 7. Ivana Kurtović Budja, Zagreb: Čakavština splitske okolice – Kaštel Sućurac, Solin, Mravince, Stobreč
 8. Martina Kuzmić, Zagreb: Sklonidba imenica u zlarinskome govoru
 9. Martina Bašić, Zagreb: Kvantitativno sociolingvističko istraživanje crikveničkoga govora


Petak, 19. listopada 2012., u 16 sati
Predsjedništvo: Mijo Lončarić, Silvana Vranić, Sabine Pawischitz

 1. Jela Maresić, Zagreb: Vremenski prilozi u čakavskom i kajkavskom narječju
 2. Irena Miloš, Zagreb: Prijedlozi u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja
 3. Sabine Pawischitz, Trausdorf: Glagolski vid u gradišćanskohrvatskom razgovornom jeziku. Usporedba između najstarije i mlađe generacije
 4. Ljudmil Spasov i Kristina Čendo, Skoplje: Promišljanja o mogućim analogijama između nekih čakavskih govora i zapadnomakedonskog narječja u odnosu na miješanje morfološko-sintaktičkih oblika, značenja pojedinih padeža i padežnih relacija
 5. Goran Filipi, Pula: Posuđenice iz čakavskih govora u istromletačkom iz korpusa za ImLA (Istromletački lingvistički atlas)
 6. Barbara Buršić-Giudici, Pula: Istromletačke posuđenice u čakavskom govoru Funtane (iz građe za IMLA)
 7. Sandra Tamaro, Pula: O etimologiji romanizama iz semantičkog polja odijevanja (na primjeru čakavskog govora Boljuna)
 8. Nataša Šprljan, Zadar: Zanaglasne dužine kod imenica u govoru Selaca na Braču
 9. Peter Weiss, Ljubljana: Frazeologija v novejših slovenskih in hrvaških narečnih slovarjih


Subota, 20. listopada 2012., u 9 sati
Predsjedništvo: Josip Lisac, Anđela Frančić, Ljudmil Spasov

 1. Lidija Bajuk, Zagreb: Prežici starovjekovnih kozmogonijskih i drugih mitskih predodžaba na primjerima hrvatskih čakavskih ihtioloških dijalektizama
 2. Karel Jirásek, Prag: Promjene čakavske stilizacije hrvatske proze na primjerima djela Marka Uvodića, Miljenka Smoje i Ante Tomića
 3. Alojz Jembrih, Zagreb: Čakavska obilježja u Postilli (1568)
 4. Lina Pliško, Pula: Roverska čakavština u Peruškanki Vladimira Gagliardija
 5. David Mandić, Pula: Naglasak imenica u premanturskim govorima
 6. Ivan-Boško Habuš, Zadar: Uvjeti nastanka toponimskih likova na geografskim kartama
 7. Vladimir Skračić, Zadar: Gdje je granica između čakavskog i standardnojezičnoga? (na primjerima iz murterskoga govora i toponimije)
 8. Stijepo Stjepović, Zadar: Čakavske osobine rapskih antroponima u spisima rapskih notara iz druge polovice 14. stoljeća
 9. Domagoj Vidović, Zagreb: Razvoj prezimena na istočnome dijelu otoka Brača
Završna riječ

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/