Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

"POVIJEST I DIJALEKTOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA"

ZA STJECANJE AKADEMSKOGA STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI

u akademskoj 2020./2021. godini

do ukupno 6 studenata u punom radnom vremenu i 6 studenata u dijelu

radnoga vremena

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Povijest i dijalektologija hrvatskoga

jezika" organizira se u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba

u trajanju od 6 semestara u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog

vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski ili dodiplomski

studij ili stekle akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja

humanističkih znanosti (studij kroatistike) i ostalih srodnih filoloških grana.

Nastava se izvodi na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a dijelom u Institutu za hrvatski

jezik i jezikoslovlje u Zagrebu i online.

Uz prijavu pristupnik treba priložiti:

1. životopis

2. ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom

studiju ili diplomu magistra znanosti

3. potvrdu o položenim ispitima diplomskoga ili dodiplomskoga studija (s prosjekom

ocjena) ili magistarskoga studija

4. preporuku mentora istraživačkoga rada ili preporuke dvaju sveučilišnih profesora

5. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike radova)

6. presliku domovnice (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane

državljane)

7. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanu obliku o plaćanju školarine

8. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (dostaviti do upisa u 2. godinu)

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se

odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor.

Druga razina odabira bit će razgovor, koji također ima selekcijsku ulogu.

Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu.

Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 6.000,00 kuna po

semestru za studente u punom radnom vremenu i 3.600,00 kuna po semestru za

studente u dijelu radnoga vremena.

Školarina ne uključuje troškove obrane teme i obrane disertacije, izdavanja diplome i

promocije.

Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu

dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su

stekli u stranoj zemlji i položiti razlikovne ispite koje odredi Povjerenstvo. Zahtjev za

akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih

kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel. 051/ 584-856.

Prijave za upis podnose se na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

(s naznakom "Za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Povijest i dijalektologija

hrvatskoga jezika")

Sveučilišna avenija 4

51 000 Rijeka

Rok za podnošenje prijava je 12. veljače 2021.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultete u

Rijeci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe

natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Napomena: Fakultet zadržava pravo procijeniti mogućnost otvaranja studija, ako se

za ovu akademsku godinu ne prijavi dovoljan broj kandidata za osiguranje održivosti

studija.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci Sveučilišta u

Rijeci, na Odsjeku za kroatistiku, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (mrežne

stranice: www.ffri.uniri.hr; telefon: 051/265-668).

Obrazac za prijavu

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/