Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba raspisuju

N A T J E Č A J

ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ

"POVIJEST I DIJALEKTOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA"
ZA STJECANJE AKADEMSKOGA STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj 2015./2016. godini

do ukupno 6 studenata u punom radnom vremenu i 6 studenata u dijelu radnoga vremena

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika" organizira se u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci Sveučilišta u Rijeci u trajanju od 6 semestara u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij ili stekle akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti (studij kroatistike) i ostalih srodnih filoloških grana.

Uz prijavu pristupnik treba priložiti:

1. životopis

2. ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magistra znanosti

3. potvrdu o položenim ispitima diplomskoga ili dodiplomskoga studija (s prosjekom ocjena) ili magistarskoga studija

4. preporuku mentora istraživačkoga rada ili preporuke dvaju sveučilišnih profesora

5. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike radova)

6. presliku domovnice (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane državljane)

7. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanu obliku o plaćanju školarine

8. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (dostaviti do upisa u 2. godinu)

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor.

Druga razina odabira bit će razgovor, koji također ima selekcijsku ulogu. Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu.

Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 6.000,00 kuna po semestru za studente u punom radnom vremenu i 3.600,00 kuna po semestru za studente u dijelu radnoga vremena.

Školarina ne uključuje troškove obrane disertacije, izdavanja diplome i promocije.

Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji i položiti razlikovne ispite koje odredi Povjerenstvo. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel. 051/ 584-856.

Prijave za upis podnose se na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

(s naznakom "Za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika")

Sveučilišna avenija 4

51 000 Rijeka

Rok za podnošenje prijava je 17. veljače 2016.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci Sveučilišta u Rijeci, na Odsjeku za kroatistiku, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (mrežne stranice: www.ffri.uniri.hr; telefon: 051/265-668).

Obrazac za prijavu

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/