Natječaj za radno mjesto višega tehničara u Službi za izdavačku djelatnost i računalnu podršku

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje od 9. srpnja 2021., a sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta Instituta raspisuje NATJEČAJ za popunu slobodnoga sistematiziranog radnog mjesta bez povećanja ukupnoga broja radnih mjesta

Radno mjesto II. vrste – viši tehničar – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme uz uvjet probnoga rada od dva mjeseca

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:
Prvostupnik (raniji VŠS) , stručni studij informatičkoga smjera u trajanju od tri godine, stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom, radno iskustvo jedna godina.

Opis poslova višega tehničara Službe za izdavačku djelatnost i računalnu podršku:
izrada web-stranica (HTML5/CSS/JS programiranje), izrada back-end sustava (PHP/MYSQL/LARAVEL programiranje), izrada API servisa, održavanje računalne opreme (instalacija operativnih sustava, popravak računalne opreme, instalacija potrebnih programa), održavanje mrežnih poslužitelja (otvaranje novih mrežnih stranica, ažuriranje Ubuntu sustava i paketa, administracija DNS servisa), administracija LDAP i AAI sustava, održavanje i administracija Google for Work računa, nabava računalne opreme, izrada i održavanje baza podataka (MYSQL/PostgreSQL), dio poslova u vezi s prodajom knjiga te ostali poslovi po nalogu ravnatelja, voditelja Službe ili osobe koju je ovlastio ravnatelj.Pristupnici uz prijavu prilažu:

  • dokaz o državljanstvu - za državljane Republike Hrvatske i ostalih država članica Europske Unije, a za državljane trećih zemalja dokaz o pravu zaposlenja prema posebnom propisu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Natječajno povjerenstvo može provesti testiranje pristupnika natječaja.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze. Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 u dokumentu Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf.


Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Natječaj se objavljuje i na mrežnoj stranici Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj – viši tehničar«. Zakašnjele se prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće razmatrati.


O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz prijavu navedu e-mail adresu.


Poslodavac će koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podatci iz nje koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja i čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskoga ili sličnoga postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Nakon provedenoga natječajnoga postupka na radno mjesto višega tehničara u Službi za izdavačku djelatnost i računalnu podršku izabran je Matija Slišurić.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/