NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za preustroj znanstvenog radnog mjesta višega znanstvenog suradnika u znanstveno radno mjesto znanstvenoga savjetnika, prvi izbor od 29. svibnja 2017. i Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za popunu upražnjenoga sistematiziranog znanstvenog radnog mjesta od 6. lipnja 2017. raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta

  1. jedno (1) sistematizirano znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, prvi izbor u području humanističkih znanosti, polje filologija

Znanstveno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom.

  1. jedno (1) upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija

Znanstveno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom.

Uvjeti za 1. i 2.: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i dodatne uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto propisane člankom 9. Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (www.ihjj.hr).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenoga i stručnoga rada), presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju, presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje te popis znanstvenih i stručnih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave u Narodnim novinama, dnevnome tisku, mrežnoj stranici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i na mrežnoj stranici Euraxess.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj« (i uz navođenje radnoga mjesta na koje se prijava odnosi). Zakašnjele se prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Natječaj je 2. kolovoza 2017. objavljen u Narodnim novinama, Jutarnjem listu, na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS).


Na sjednici Znanstvenoga vijeća održanoj 20.listopada 2017. na radno mjesto znanstvenoga savjetnika u 1. izboru izabrana dr. sc. Kristina Štrkalj Depsot, a na radno mjesto Znanstvenog suradnika dr. sc. Mislav Benić.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/