NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik u trajnome zvanju

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, sukladno Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za preustroj znanstvenoga radnoga mjesta znanstvenoga savjetnika u prvome izboru u znanstveno radno mjesto znanstvenoga savjetnika u trajnome zvanju i raspisivanje javnoga natječaja od 23. listopada 2019., raspisuje

NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik u trajnome zvanju u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj

Uvjeti: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i dodatne uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto propisane člankom 9. Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (www.ihjj.hr).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenoga i stručnoga rada), presliku dokaza da je pristupnik bio najmanje pet godina u znanstvenome zvanju i na radnom mjestu znanstvenoga savjetnika, presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika u trajnome zvanju te popis znanstvenih i stručnih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze. Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 u dokumentu Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf.

Ovaj se natječaj objavljuje u Narodnim novinama, Jutarnjem listu, na mrežnoj stranici Instituta i na mrežnoj stranici Euraxess. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj« (uz navođenje radnoga mjesta na koje se prijava odnosi). Zakašnjele se prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz prijavu navedu e-mail adresu. Poslodavac će koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podatci iz nje koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja i čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskoga ili sličnoga postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Ovaj je Natječaj objavljen 6. prosinca 2019. u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i EURAXESS-u, a 8. prosinca 2019. u Jutarnjem listu.


Po provedenome natječaju za izbor na radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnome zvanju u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom izabrana je dr. sc. Marijana Horvat

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/