NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto – poslijedoktorand

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, sukladno Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za novo zapošljavanje – jedno radno mjesto poslijedoktoranda temeljem razvojnih koeficijenata od 29. lipnja 2021., raspisuje

NATJEČAJ za

izbor na suradničko radno mjesto – poslijedoktorand u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme od 4 godine, s punim radnim vremenom u Odjelu za hrvatski standardni jezik – jedan (1) izvršitelj

Uvjeti: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), akademski stupanj doktora znanosti u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenoga i stručnoga rada), dokaz o državljanstvu (za državljane Republike Hrvatske i ostalih država članica Europske unije, a za državljane trećih zemalja dokaz o pravu zaposlenja prema posebnom propisu), ovjerenu presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskome stupnju doktora znanosti te popis znanstvenih i stručnih radova.

Natječajno povjerenstvo može provesti testiranje pristupnika natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze. Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 u dokumentu Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf.

Ovaj se natječaj objavljuje u Narodnim novinama, Jutarnjem listu, na mrežnoj stranici Instituta i na mrežnoj stranici Euraxess. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj« (uz navođenje radnoga mjesta na koje se prijava odnosi). Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz prijavu navedu e-mail adresu.

Poslodavac će koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podatci iz nje koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja i čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskoga ili sličnoga postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.


Preuzmite detalje natječaja

Ovaj je Natječaj objavljen 16. srpnja 2021. u Narodnim novinama, Jutarnjem listu, na mrežnoj stranici Euraxess i na mrežnoj stranici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Nakon provedenoga natječajnoga postupka na radno mjesto poslijedoktoranda u Odjelu za hrvatski standardni jezik izabran je dr. sc. Josip Mihaljević.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/