NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) članka 35., 40. i 41. Statuta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a u skladu s Odlukom Upravnoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Urbroj: 64-08-19/12-2012- 2) od 20. prosinca 2019. godine, raspisuje se

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Ulica Republike Austrije 16, 10000 Zagreb

Ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika (u skladu s člankom 40. stavak 1. Statuta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje).

Pristupnici su obvezni pismenoj prijavi priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedećih dokumenata:

  1. diplomu ili potvrdnicu o stečenome akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti
  2. odluku o izboru ili dokaze o ispunjavanju uvjeta najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika ili više zvanje u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje filologija

Mole se pristupnici natječaja da uz dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta dostave i:

  1. životopis
  2. popis znanstvenih i stručnih radova
  3. plan rada Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za razdoblje od 16. svibnja 2020. godine do 15. svibnja 2024. godine
  4. potvrdu o duljini radnoga staža Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
  5. uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na Natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova .

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenome Zakonu (dokazi moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici). Popis dokaza dostupan je na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava jest 15 dana od dana objave Natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a prema potrebi može se provesti testiranje pristupnika.

Prijave slati na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ul. Republike Austrije 16, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje“.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje koristit će i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podatci iz nje koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja i čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskoga ili sličnoga postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Preuzmite detalje natječaja

Ovaj je Natječaj objavljen 3. siječnja 2020. u Narodnim novinama, Jutarnjem listu i na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.Po provedenome natječaju za izbor ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Odlukom Upravnoga vijeća od 18. veljače 2020. izabran je dr. sc. Željko Jozić

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/