Izdanja Instituta

 • Gramatika horvatskoga narječja

  Gramatika horvatskoga narječja

  Novost u nizu Pretisci Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje je Gramatika horvatskoga narječj...

  Više informacija »

 • Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.)

  Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.)

  Knjiga Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića"Svašta po malo iliti kratko složenje imena i r...

  Više informacija »

 • Poj željno!

  Poj željno!

  Emocije su već nekoliko desetljeća vrlo popularna interdisciplinarna istraživačka tema u svi...

  Više informacija »

 • Hrvatsko-latinski rječnik

  Hrvatsko-latinski rječnik

  Hrvatsko-latinski rječnik, obrat rukopisnoga rječnika Lexicon Latino-Illyricum Pavla Rittera Vitez...

  Više informacija »

 • Hrvatska povijesna fitonimija

  Hrvatska povijesna fitonimija

  U radu se daje sustavni pregled stanja i postanja hrvatske povijesne fitonimije do kraja 18. stolje...

  Više informacija »

 • Hrvatski frazemi od glave do pete

  Hrvatski frazemi od glave do pete

  U knjizi Hrvatski frazemi od glave do pete objedinjene su suvremene teorijske frazeološke postavke ...

  Više informacija »

 • Rječnik Pitava i Zavale

  Rječnik Pitava i Zavale

  Rječnik Pitava i Zavale Ante Barbića dijalektni je rječnik koji obrađuje leksičko blago dvaju m...

  Više informacija »

 • Glasovni razvoj hrvatskoga jezika

  Glasovni razvoj hrvatskoga jezika

  Knjiga Georga Holzera Glasovni razvoj hrvatskoga jezika prijevod je njemačkog izvornika Historische...

  Više informacija »

 • Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja

  Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja

  Knjiga Antuna Halonje i Milice Mihaljević Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja druga j...

  Više informacija »

 • BLAGO JEZIKA SLOVINSKOGA (1649./1651.): transkripcija i leksikografska interpretacija + pretisak

  BLAGO JEZIKA SLOVINSKOGA (1649./1651.): transkripcija i leksikografska interpretacija + pretisak

  Rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje prvi je višejezičnik s hrvatskim kao polaznim jez...

  Više informacija »

 • Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku

  Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku

  U ovoj se knjizi pokušalo metodama generativne gramatike opisati jedno poglavlje iz morfologije hrv...

  Više informacija »

 • Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti

  Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti

  Pod pojmom rusinskoj jezika podrazumijeva se da je to jezik Rusina s prostora bivše Jugoslavije. Au...

  Više informacija »

 • Međimurska prezimena

  Međimurska prezimena

  U knjizi se s onomastičkoga gledišta obrađuju međimurska prezimena u prošlosti i sadašnjosti, ...

  Više informacija »

 • Skladnja ilirskog jezika za niže gimnazije

  Skladnja ilirskog jezika za niže gimnazije

  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu donosi dobru odluku kad u sklopu svoje izdavač...

  Više informacija »

 • Kratki navuk Jezičnice horvatske: jezik stare kajkavske književnosti

  Kratki navuk Jezičnice horvatske: jezik stare kajkavske književnosti

  Pripremljeni su tekstovi Antuna Šojata objavljivani u časopisu Kaj 1969.-1971. za objavljivanje u ...

  Više informacija »

 • Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku

  Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku

  Posljedične su konstrukcije u ovoj knjizi opisane na svim razinama lingvističke analize: na razini...

  Više informacija »

 • Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku

  Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku

  Zbog dugog razdoblja zajedničke povijesti i specifičnih društveno-povijesnih okolnosti na područ...

  Više informacija »

 • Jezični savjeti

  Jezični savjeti

  Polazište za ovu knjigu pismeni su savjeti koje su autori Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Luka ...

  Više informacija »

 • Rječnik govora bačkih Hrvata

  Rječnik govora bačkih Hrvata

  Životna želja koja me prati od djetinjstva, posebice od god. 1938., bila je otkriti i proniknuti u...

  Više informacija »

 • Rječnik Marulićeve Judite

  Rječnik Marulićeve Judite

  Ovo je prvi potpuni rječnik Marulićeve Judite, tiskom objavljen kao zasebna knjiga. Njemu su preth...

  Više informacija »

 • Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj

  Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj

  Mira Menac-Mihalić FRAZEOLOGIJA NOVOŠTOKAVSKIH IKAVSKIH GOVORA U HRVATSKOJ s rječnikom frazema i ...

  Više informacija »

 • Opća i obrazložbena gramatika

  Opća i obrazložbena gramatika

  Teško je ikoje promišljanje ljudske spoznaje, pa tako i jezikoslovne, zamisliti bez utvrđivanja u...

  Više informacija »

 • Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik

  Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik

  Knjiga sadrži pretisak i transkripciju (Marijana Horvat) Mikaljine Gramatike talijanske ukratko, zn...

  Više informacija »

 • Glagolski vid u hrvatskim gramatikama do 20. stoljeća

  Glagolski vid u hrvatskim gramatikama do 20. stoljeća

  U knjizi se analizira opis glagolskoga vida u gramatikama hrvatskoga jezika koje su objavljene u raz...

  Više informacija »

 • Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology

  Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology

  Baltoslavenska je akcentuacija svakako jedno od najtežih, ali stoga i najzanimljivijih, područja p...

  Više informacija »

 • Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća

  Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća

  U knjizi autorica daje pregled sredstava za izricanje posvojnosti u hrvatskome književnom jeziku sr...

  Više informacija »

 • Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku

  Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku

  Tema su ovoga rada oblici nebrojivosti u standardnom hrvatskom jeziku. To su semantički oblici gram...

  Više informacija »

 • Lika i Ličani u hrvatskom jezikoslovlju

  Lika i Ličani u hrvatskom jezikoslovlju

  U okviru Dana Ante Starčevića održan je u Gospiću i Karlobagu od 3. do 4. svibnja 2002. znanstve...

  Više informacija »

 • Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku

  Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku

  U knjizi se monografski obrađuje kategorija brojivosti u hrvatskome jeziku. Brojivost se definira k...

  Više informacija »

 • Nacrt za Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika

  Nacrt za Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika

  Knjižica je radni predložak za institutski projekt Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvre...

  Više informacija »

 • Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo

  Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo

  Knjiga Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo (Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku)...

  Više informacija »

 • Frazeologija splitskog govora s rječnicima

  Frazeologija splitskog govora s rječnicima

  Rječnik frazema osnovni je dio knjige Frazeologija splitskoga govora, koji obuhvaća više od 3000 ...

  Više informacija »

 • Nauk o pučkom jeziku - De vulgari eloquentia

  Nauk o pučkom jeziku - De vulgari eloquentia

  Ovo Danteovo djelo, pisano na latinskom kao i njegova MONARCHIA i kao sve teoretske rasprave onog vr...

  Više informacija »

 • Hrvatski terminološki priručnik

  Hrvatski terminološki priručnik

  Hrvatski terminološki priručnik nastao je u okviru projekta Hrvatsko strukovno nazivlje – STRUNA...

  Više informacija »

 • Sintaksa padeža

  Sintaksa padeža

  Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Drugi hrvatski sintaktički dani"...

  Više informacija »

 • Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe

  Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe

  Zbornik donosi sedamnaest radova sa znanstvenoga skupa, održanog u Dubrovniku od 18. do 20. IX. 200...

  Više informacija »

 • Hrvatski jezik na putu u EU

  Hrvatski jezik na putu u EU

  Knjiga se prije svega bavi ulogom terminologije u ucrtavanju hrvatskoga jezika na europski jezični ...

  Više informacija »

 • Tečaj opće lingvistike

  Tečaj opće lingvistike

  Uvod i komentar Tullio De Mauro. Jedna se znanost rodila pred očima generacija koje su prethodile n...

  Više informacija »