Blaž Tadijanović: Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik

U Magdeburgu je 1761. godine tiskana knjižica hrvatskoga franjevca Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik. To je prvi jezični priručnik u oslobođenoj Slavoniji koji je prethodio Reljkovićevoj (Nova slavonska i nimačka gramatika, 1767.) i Lanosovićevoj (Neue Einleitung zur slavonischen Sprache, 1778.) gramatici, ali je ostao u njihovoj sjeni.

Blaž Tadijanović rođen je u Rastušju 1728. godine. Kao franjevački kapelan zarobljen je 1757. godine kod Breslave. U logoru Küstrin ostao je do kraja Austrijsko-pruskoga rata 1763. godine dragovoljno jer nije htio ostaviti svoje sunarodnjake bez dušobrižnika. Od 1777. do 1780. godine bio je franjevački provincijal u Baji. Umro je u Cerniku 1797. godine.

Boraveći u zarobljeništvu napisao je i tiskao dvije knjige. Spomenuti jezični priručnik Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (Magdeburg, 1761.) doživio je ponovljeno izdanje 1766. godine u Tropavi. Molitvenik Sertum ex diversis floribus tiskan je također u Magdeburgu 1761. godine, ali nije sačuvan, pa za njega znamo samo iz zapisa njegova suvremenika Josipa Jakošića.

Svašta pomalo koncepcijski se sastoji od nekoliko zasebnih poglavlja:

  • Pridgovor – svrha djela
  • Ubavistenje – upute za uporabu knjige, upute o izgovoru njemačkih glasova, osnovne upute o uporabi članova u njemačkome jeziku, o kraticama, razgodcima, pisanju velikih i malih slova te drugi savjeti koji pridonose boljemu pisanju
  • hrvatsko-njemački rječnik na 120 stranica – a) Imenovanja stvari u jezik ilirski i njemački: popis imenica, b) Knjiga druga - od riči koje se često u govorenju potribuju: uglavnom donosi popis pridjeva i priloga, c) Knjiga treća - od riječi koje se pridstavljaju prid imenih: popis veznika, prijedloga i uzvika, d) Četvrta knjiga - od riči uopćenu: popis glagola
  • Drugi dil, u komu se uzdržaje način od prigibanja imena – kratka gramatika
  • Razgovor – primjeri konverzacije na hrvatskome i njemačkome jeziku u različitim prigodama te popis narodnih poslovica
  • Način pisati liste – obrasci pisama na hrvatskome i njemačkome jeziku u različitim situacijama (molba, odgovor, zahvala i sl.)
  • Slide nadpisi – popis titula vojne, duhovne i svjetovne gospode i građana na francuskome jeziku
  • piščev oproštaj s čitateljem i stranica s tablicom množenja.

Tadijanović je ovom knjigom nastojao pomoći hrvatskim vojnicima pri komuniciranju u njemačkoj sredini. Pisana jednostavno, sadržavajući najosnovnije činjenice za brzo učenje njemačkoga (ali i utvrđivanje gramatike hrvatskoga) jezika i upute za bolje snalaženje u različitim situacijama, knjiga je imala vrlo praktičnu ulogu, o čemu svjedoči njezino ponovljeno izdanje.

Tadijanovićeva su slovopisna rješenja prilično jasna i nedvojbena, dok pravopis karakterizira kombinacija morfonološkoga i fonološkoga pisanja. Potvrđeni su svi refleksi staroga glasa jat, ali ikavski prevladava, a zamjetna je i obilnija depalatalizacija. Na morfološkoj se razini očituje da su u Tadijanovićevu jezičnom sustavu prevladale crte novoštokavskoga morfološkog sustava. Stari su morfemi zadržani u dativu i lokativu množine, dok se u instrumentalu očituje prodor novih morfema -ima, -ama, uz potvrđenost prijelaznoga -ma. Potvrđeni su i oblici koji pokazuju postupno oblikovanje sinkretizma lokativa i instrumentala. Na tvorbenoj razini velik je broj primjera neutralan i očekivan, ali ima i onih koji su rezultat autorova promišljanja. Hapaksi i prvopotvrđenice nastali su primjenom postojećega modela u stvaranju novih tvorba ili su rezultat prevođenja s njemačkoga jezika. Stil karakterizira neposredno obraćanje čitatelju i sintaktičke prevedenice uobičajene za jezik starije hrvatske književnosti. Rječnički se dio odlikuje bogatstvom dijalektnih potvrda, a od stranih riječi ponajprije turcizmima i latinizmima. Vrlo su razgranati sinonimni parovi i nizovi. Sve to upućuje da djelo nije regionalno ograničeno, nego da je bilo namijenjeno korisnicima iz svih hrvatskih krajeva. Svašta po malo također je i vrijedan izvor jezikoslovnoga nazivlja.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/