dr. sc. Tomislav Stojanov

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: viši stručni suradnik E-pošta: tstojan@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-839 Broj sobe: 310

Životopis

Rođen 30. kolovoza 1973. u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Oženjen i otac dvoje djece.

Objavljeni materijali mogu se preuzeti na stranici Akademia.edu, a popis radova nalazi se i na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Temeljna područja zanimanja:

 • jezično planiranje i jezična politika, sociolingvistika
 • pravopis i pravopisna standardizacija
 • leksikografija, terminologija
 • jezična e-pismenost, e-učenje
 • računalno jezikoslovlje, mrežni korpusi, jezične tehnologije
 • internetske tehnologije i razvoj, jezici za obilježavanje, unikod

Radno iskustvo

 • 2005. – danas. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U zvanju stručnoga suradnika i višega stručnog suradnika.
 • 2005. – 2015. Tehničko veleučilište u Zagrebu. Vanjski suradnik u naslovnom nastavnom zvanju predavača (od 2008.) i višega predavača (od 2014.)
 • ožujak – rujan 2007. Microsoft Development Centar Serbia & Microsoft Hrvatska u funkciji STE (Software Test Engineer). Razvoj prepoznavača rukopisa za hrvatski jezik za Microsoftovu TabletPC tehnologiju.
 • 2000. – 2005. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odjek za informacijske znanosti. Mlađi asistent i asistent. Član na projektima Database of Morphologically and syntactically annotated sentences of Croatian Language (glavni istraživač Božidar Tepeš, MZT RH 0130441) i Tagging and Word Recognition for Croatian Language (glavni istraživač Zdravko Dovedan, MZT RH 130015).
 • 2000. – 2001. Novi Liber. Stručni suradnik i redaktor. Suradnik na Enciklopedijskome rječniku hrvatskoga jezika.
 • 1996. ComputerWorld i Večernji list. Lektor.
 • 1994. 1996. Matica hrvatska. Redaktorska i računalna obradba rječnikâ Pet stoljeća hrvatske književnosti.

Usavršavanje

 • 05. 09. 2015. – 29. 9. 2015. Zagreb, Hrvatska. Uvod u jezik R (18 školskih sati), voditelj dr. sc. Blaž Rebernjak
 • 30. 03. 2015. – 30. 04. 2015. Leeuwarden i Leiden. Nizozemska. The Fryske Akademy (https://www.fryske-akademy.nl/) i Instituut voor nederlandse lexicologie (http://www.inl.nl/). COST Short-term Scientific Mission (http://www.elexicography.eu/events/stsm/completed-...). Provedeno istraživanje o pravopisnim rječnicima i portalima u europskim jezicima.
 • 05. 02. – 25. 03. 2011. Zagreb, Hrvatska. Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Ciklus radionica o poduzetničkim vještinama (http://technology.unizg.hr/tt/intelektualno_vlasnistvo)
 • 22. 08. – 03. 09. 2010. Zadar, Hrvatska. Ljetna škola Interdisciplinary Summer School, Workshop and Round Table in Computational Linguistics, Cognitive and Information Science (http://ling.unizd.hr/~cls2010/)
 • 08–09. 03. 2010. Varaždin, Hrvatska. Microsoft Innovation Center: radionica Project Management Workshop (http://miccroatia.wordpress.com/2010/05/18/project-management-week-u-mic-varazdin/)
 • 18. 11. 2009. Zagreb, Hrvatska. Jednodnevna radionica i predavanje prof. Georgete Ciobane sa Sveučilišta u Temišvaru Term–Concept assignment
 • 14–17. 04. 2009. Zadar, Hrvatska. Radionica o leksičko-funckionalnoj gramatici (LFG) i parseru (uvod u XLE) za hrvatski jezik. Voditeljica dr. Miriam Butt sa Sveučilišta u Konstanzu.
 • 13. 03. 2009. Odsjek za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radionica Nooj – Linguistic Engineering Development Environment prof. Maxa Silberzteina s Universite de Franche-Comte u Parizu
 • 11–22. 10. 2006. Zadar, Hrvatska. Jadertina Summer School in Empirical and Computational Linguistics.
 • 19–30. 09. 2005. Bochum, Njemačka. Computational Linguistics Fall School, University of Bochum, Germany, http://www.linguistics.rub.de/FallSchool
 • 25–28. 07. 2005. Split, Hrvatska. Međunarodna konferencija Computational Modeling of Lexical Acquisition.
 • 07–11. 03. 2005. Prag, Češka. Vilem Mathesius Lecture Series 20, Vilem Mathesius Centre for Research and Education in Semiotics and Linguistics, Vilem Mathesius University, http://ufal.mff.cuni.cz/vmc
 • 01–30. 4. 2004. Birmingham, Engleska (dobitnik jednomjesečne stipendije British Scholarship Trust), ostvareno u Centre for Corpus Linguistics, University of Birmingham, UK
 • 18–29. 08. 2003. Beč, Austrija. ESSLLI03, Vienna University of Technology, http://www.logic.at/esslli03/

Sudjelovanje na projektima

 • HRZZ 7312 (Uspostavni istraživački projekt) SenseHive: Dinamički modeli za postepenu izgradnju leksičko-semantičkih resursa potpomognuti radom mnoštva, voditelj doc. dr. sc. Jan Šnajder
 • izradba pravopisa hrvatskoga jezika u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • izgradnja strukovnoga nazivlja Struna (http://struna.ihjj.hr/) kao član užega tima s tehničkim, stručnim i znanstvenim zaduženjima
 • projekt Izgradnja hrvatskoga kemijskoga nazivlja (http://www.struna-kena.com/) Nacionalne zaklade za znanost RH (od 2009. do 2010.)
 • koordinacijski projekt Struna – strukovno nazivlje Nacionalne naklade za znanost (od 15. siječnja 2008.), http://www.program.nzz.hr/projekti/detalji_projekta/94 u funkciji člana te koordinatora jezičnih savjetnika
 • Hrvatsko nazivlje u analitičkoj kemiji pod vodstvom prof. Marije Kaštelan-Macan pri Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (2007–2010.)
 • MZOŠ RH 2120920-0930 Semantičke mreže i računalna leksikologija pod vodstvom prof. Damira Ćavara sa Sveučilišta u Zadru, http://riznica.ihjj.hr
 • MZOŠ RH 0212010 Hrvatska jezična mrežna riznica (izradba korpusa hrvatskoga jezika), http://riznica.ihjj.hr
 • MZOŠ RH 0130440 Strojno razumijevanje hrvatskoga jezika (izgradnja morfološkoga generatora)
 • MZT RH 0130441 Označena baza i sintaktički ustroj hrvatskih rečenica (istraživanje X'-teorije i Minimalističkoga programa u svrhu razvijanja metodologije za sintaktičko označivanje i primjenu na hrvatskome jeziku; izgradnja sintaktičkih stabala i punjenje baze s 1100 označenih rečenica, http://infoz.ffzg.hr/tepes)
 • MZT RH 130015 Označivanje i prepoznavanje riječi hrvatskoga jezika (razvijanje morfosintaktičkih oznaka za formalnu obradbu; izgradnja beta inačice "Baze morfološki i sintaktički označenih rečenica hrvatskoga jezika") (20012002.)
 • redaktor i stručni suradnik Enciklopedijskoga rječnika hrvatskoga jezika (ISBN: 953-6045-21-4)
 • izgradnja rječnika Stoljeća hrvatske književnosti s računalnom obradom rječnikâ stare edicije Pet stoljeća hrvatske književnosti

Nastavna djelatnost

 • predavač na kolegijima Jezik i računalo (2 boda ECTS-a) i Kultura hrvatskoga jezika (4 boda ECTS-a) na Tehničkome veleučilištu u Zagrebu, Stručni studij informatike, Informatički odjel, od ak. g. 2004/2005. do 2014./2015. i Uvod u (X)HTML i CSS (4 boda ECTS-a) na istome studiju od 2008/2009. do ak. g. 2014./2015.
 • predavač na kolegijima Jezik i računalo i Kultura hrvatskoga jezika na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Izvanredni stručni studij informatičkog dizajna u Osijeku, od ak. g. 2005/6. do ak. g. 2009/2010.
 • mentor završnih radova

Nagrade i priznanja

 • Državna nagrada "Ivan Filipović" za 2013. u području znanstvenoga i stručnoga rada (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13433&sec=3...) za rad na Hrvatskome pravopisu
 • dobitnik Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 1995. s radom Korpus priloga na -ice u hrvatskome jeziku

Članstva u znanstvenim organizacijama i tijelima

Sadašnja

 • COST Action IS1305 (http://www.elexicography.eu/), Working Group 1 (Integrated Interface to European Dictionary Content) i Working Group 3 (Innovative E-dictionaries)
 • COST Action IS1401 (http://www.is1401eln.eu/), Wordking Group 1 (An integrated and inclusive approach to foundational literacy across Europe) i Working Group 3 (Improving literacy technology)
 • Matica hrvatska (http://www.matica.hr/) od 2014.
 • Hrvatsko filološko društvo (http://www.hfiloloskod.hr/) od 2013.
 • Microsoftov koordinator za Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (od 2010.)
 • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije ( http://www.hdjt.hr/) od 2005.

Prošla

Povjerenstva, odbori i radne skupine

Prošla

 • Tehnički odbor Hrvatskoga zavoda za norme (HZN) za područje terminologije, područje rada ISO/TC 37

Izobrazba

 • 2015. doktorat znanosti (naslov doktorskoga rada Jezikopisno planiranje i elektronička pismenost na hrvatskome jeziku) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004. magisterij znanosti (naslov magistarskoga rada Sintagmemske strukture u hrvatskome jeziku) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (naslov diplomskoga rada Faust Vrančić i prvi hrvatski rječnik)

Bibliografija

Stojanov, Tomislav. 2016. Sinkronijska gledišta o pisanju i normiranju navodnika i polunavodnika u hrvatskome jeziku. Jezik. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. God. 63., br. 2 – 3. Zagreb, str. 56–76

Stojanov, Tomislav. 2016. Metodologija pravopisne standardizacije u hrvatskome jeziku. Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 24. do 26. travnja 2015. u Zadru. Uredile Sanda Lucija Udier i Kristina Cergol Kovačević. Zagreb: srednja europa 2016, str. 19–34

Stojanov, Tomislav. 2015. Jezikopisno planiranje i elektronička pismenost na hrvatskome jeziku. Doktorski rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Stojanov, Tomislav. 2015. Jezičnopovijesni i računalnojezikoslovni aspekti opisa i normiranja pisanja vodoravnih crta u hrvatskome jeziku. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1; 127–161

Stojanov, Tomislav. 2013. Uvod u (X)HTML i CSS. Skripta. Priručnici Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu / Manualia Polytechnici Studiorum Zagrabiensis. Tehničko veleučilište u Zagrebu. ISBN 978-953-7048-27-3. Zagreb.

Stojanov, Tomislav; Vučić, Zoran. 2012. Korpusnojezikoslovna obradba tekstova Sportskih novosti. N-gramsko modeliranje dohvaćanja podataka i vizualizacija. // Filologija 59 (2012) ; 103-129

Portada, Tomislav; Stojanov, Tomislav. 2009. O vodoravnim crticama u hrvatskome pravopisu. // Filologija, 52, 91–120

Ćavar, Damir; Jazbec, Ivo-Pavao; Stojanov, Tomislav. 2009. CroMo – Morphological Analysis for Standard Croatian and its Synchronic and Diachronic Dialects and Variants. // Finite-State Methods and Natural Language Processing - Post-proceedings of the 7th International Workshop FSMNLP 2008 / Jakub Piskorski, Bruce Watson, Anssi Yli-Jyrä (eds.). Italija : IOS Press, 183–190

Stojanov, Tomislav; Lewis, Kristian; Portada, Tomislav. 2009. Rad na Struni na primjeru hrvatskoga kemijskoga nazivlja. // Terminologija in sodobna terminografija : zbornik / Nina Ledinek, Mojca Žagar, Marjeta Humar (ur.). Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 181–195

Stojanov, Tomislav. 2007. Načela određivanja sintaktičkih jedinica i analiza glagolne skupine. // Sintaktičke kategorije. Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem 'Hrvatski sintaktički dani' / Branko Kuna (ur.). Osijek : Filozofski fakultet, Osijek ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 227–239

Stojanov, Tomislav. 2006. Saussureova sintagmatika i pitanje naziva jedinica sintakse skupine. // Filologija. 46-47, Zagreb, 271–284

Dovedan, Zdravko; Stojanov, Tomislav; Vučković, Kristina. 2005. Syntax Analysis Directed by Transition and Action Table. // Informacijske znanosti u procesu promjena / Jadranka Lasić-Lazić (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 169–179

Vučković, Kristina; Ujdur, Ante; Stojanov, Tomislav; Dovedan, Zdravko. 2005. Interaktivni dječji slikovni rječnik. // Proceedings of the 28th International Convention MIPRO 2005: Computers in Education / Marina Čičin-Šain, Ivana Turčić Prstačić, Pavle Dragojlović (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO, 2005. 55–59

Stojanov, Tomislav. 2003. Formalization of morphosyntactic features of flective language as exemplified by Croatian. // Proceedings of the Eighth ESSLLI Student Session / Balder Ten Cate (ed.). Beč, Austrija, 289–301

Stojanov, Tomislav. 2002. Razredba zamjenica i zamjeničnih pridjeva, te pravila sintaktičke povratnosti. // Suvremena lingvistika. 51-52, Zagreb, 227–243

Stojanov, Tomislav. 2002. Formalna morfosintaktička i sintaktička obrada rečenica hrvatskoga jezika. // Zbornik radova "Težakovi dani" / Slavko Tkalac, Jadranka Lasić-Lazić (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 135–147

Tepeš, Božidar; Mateljan, Vladimir; Stojanov, Tomislav; Tepeš, Tomislav; Kesić, Bogdana. 2001. Database of Grammatical Sentences of Croatian Language. // Conference Proceedings 23rd Int. Conf. Information Technology Interfaces ITI 2001 / Kalpić, Damir (ed.). Pula : Srce, 423–432

Stojanov, Tomislav. 1995. Korpus priloga na -ice u hrvatskome jeziku. (studentski rad nagrađen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu)

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr