dr. sc. Martina Kuzmić

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: mkuzmic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-844 Broj sobe: 404

Životopis

Martina Kuzmić rođena je u Zagrebu 1976. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Zagrebačkoga sveučilišta 1995. godine upisala je sveučilišni dodiplomski studij kroatistike i opće lingvistike. Diplomirala je 2001. godine s temom Jezične karakteristike brodmoravičkog govora (mentor: prof. dr. Mira Menac-Mihalić). Godine 2001. upisuje trogodišnji poslijediplomski znanstveni studij kroatistike na Filozofskom fakultetu Zagrebačkoga sveučilišta.

Od 7. siječnja 2002. godine radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Odjelu za dijalektologiju. Prvih pet godina radila je na projektu Hrvatski jezični atlas (voditelj: dr. sc. Mijo Lončarić), zatim godinu dana na projektu Digitalna obradba hrvatske narječne građe (voditelj: dr. sc. Željko Jozić), a od 2008. na projektu Istraživanje kajkavskoga narječja (voditelj: dr. sc. Anita Celinić). Disertaciju pod nazivom Fonološki sustav južnomoslavačkih kajkavskih govora obranila je na Filozofskome fakultetu Zagrebačkoga sveučilišta 25. rujna 2008. godine. Godine 2009. izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika.

U okviru rada na Odjelu za dijalektologiju obavila je više terenskih dijalektoloških istraživanja. Ispunila je sedam Upitnika za Hrvatski jezični atlas: Zlarin, Kutinsko Selo, Osekovo, Okešinec, Donji Dragonožec, Preseka, Cirkvena.

Kao vanjska suradnica sudjelovala je u izradi knjige Mali slikovni rječnik zavičajnoga govora Žabna, Odre, Stupna, Sela i Grede, OŠ Sela, 2005. (priredile Đ. Bočina, D. Gregurić, D. Kušević, V. Šimanović, a leksikografski obradio M. Lončarić). Radila je na korekturi Rječnika sela Hrvatski Grob (u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2004.)Ferdinanda Takača. Dopunila je i uredila Bibliografiju i obavila korekturu knjige Mije Lončarića Kajkaviana & alia. Ogledi o kajkavskim i drugim hrvatskim govorima, Zrinski, Čakovec, 2005.

Od 2009. godine surađuje u radijskoj emisiji Govorimo hrvatski.

Izobrazba

2008. doktorska disertacija Fonološki sustav južnomoslavačkih kajkavskih govora (Sveučilište u Zagrebu)

2001. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (profesor kroatistike i opće lingvistike)

Suradnja na projektima

Bibliografija

KNJIGE:

KUZMIĆ, BORIS; KUZMIĆ, MARTINA. 2015. Povijesna morfologija hrvatskoga jezika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

POGLAVLJE U KNJIZI ILI ZBORNIKU:

KUZMIĆ, BORIS; KUZMIĆ, MARTINA. 2011. Hrvatske kajkavske oporuke 18. st. kao književni tekstovi. // Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. II. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2007., 2008. i 2009. godine / Alojz Jembrih (ur.). Zabok : Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca, 373–378.

KUZMIĆ, BORIS; KUZMIĆ, MARTINA. 2009. Sintaktička obilježja Zoranićevih Planina. // Zadarski filološki dani. II. zbornik radova / Dina Antonina Mrdeža (ur.). Zadar : Sveučilište u Zadru, 205–214.

KUZMIĆ, MARTINA. 2006. Kajkavština u uvjetima globalizacije. // Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. Zbornik radova s okruglih stolova (znanstvenih kolokvija i skupova) u Krapini 2002.-2006. / Nikola Capar; Alojz Jembrih; Vladimir Poljanec (ur.). Zabok : Hrvatska udruga Muži zagorskog srca, 333–340.

ČLANAK U ČASOPISU:

KUZMIĆ, MARTINA. 2015. Fonološki opis govora Luna. // Hrvatski dijalektološki zbornik, 19, 121–132.

KUZMIĆ, MARTINA. 2015. Fonološki opis govora Njivica. // Hrvatski dijalektološki zbornik, 19, 133–144.

KUZMIĆ, MARTINA. 2015. Fonološki opis govora Raba. // Hrvatski dijalektološki zbornik, 19, 145–156.

KUZMIĆ, MARTINA. 2013. Sklonidba imenica u zlarinskome govoru. // Hrvatski dijalektološki zbornik, 18, 175–186.

KUZMIĆ, MARTINA. 2013. Morfološko-leksička raščlamba kajkavskih tekstova Mije Stuparića. // Moslavačko zrcalo, 3, 1–2, 9–25.

KUZMIĆ, MARTINA. 2012. Jezična raščlamba zbirke Kajkavska lirika Moslavine. // Moslavačko zrcalo, 2, 1–2, 25–44.

KUZMIĆ, MARTINA. 2011. Južnomoslavački kajkavski govori. // Moslavačko zrcalo, 1, 1–2, 9–51.

LONČARIĆ, MIJO; KUZMIĆ, MARTINA. 2009. Glavnina kajkavskih govora u dijalektološkim radovima u Kaju. // Kaj, 42, 3, 45–60.

KUZMIĆ, MARTINA. 2009. Suglasnički sustav južnomoslavačkih kajkavskih govora. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, 1, 187–200.

KUZMIĆ, MARTINA. 2008. Kratki naglasak u južnomoslavačkim kajkavskim govorima Kutinskoga Sela, Osekova i Okešinca. // Croatica et Slavica Iadertina, IV, IV, 181–189.

KUZMIĆ, BORIS; KUZMIĆ, MARTINA. 2007. Deklinacija brojeva dva, oba, tri, četiri u kajkavskim pravnim tekstovima od 16. do 18. stoljeća. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, 263–288.

KUZMIĆ, MARTINA. 2007. Fonološki sustav govora Strušca. // Kaj, 40, 4–5, 75–88.

KUZMIĆ, MARTINA. 2006. Istraživanje moslavačkih kajkavskih govora. // Kaj, 39, 3, 45–51.

KUZMIĆ, MARTINA. 2005. Proteza u južnomoslavačkim kajkavskim govorima Kutinskoga Sela, Osekova i Okešinca. // Filologija. 45, 87–96.

KUZMIĆ, MARTINA. 2004. Glagolski sustav zlarinskoga govora. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, XXXII, 2, 253–260.

ĐIDARA, MARTINA. 2003. Fonološki sustav govora Zlarina. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 29, 33–47.

DIPLOMSKI RAD:

ĐIDARA, MARTINA. 2001. Jezične karakteristike brodmoravičkog govora. Diplomski rad. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: Menac-Mihalić, Mira).

DISERTACIJA:

KUZMIĆ, MARTINA. 2008. Fonološki sustav južnomoslavačkih kajkavskih govora. Disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: Menac-Mihalić, Mira).

BIBLIOGRAFIJA:

KUZMIĆ, MARTINA. 2011. Životopis i bibliografija dr. Mije Lončarića. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37, 2, XIII–XLII.

KUZMIĆ, MARTINA. 2005. dopuna i uređenje Bibliografije te korektura knjige Mije Lončarića Kajkaviana & alia. Ogledi kajkavskim i drugim hrvatskim govorima, Zrinski, Čakovec.

SUDJELOVANJA NA SKUPOVIMA:

2005. Četvrti okrugli stol u Krapini Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća.Tema izlaganja Kajkavština u uvjetima globalizacije.

2006. Četvrti hrvatski slavistički kongres u Varaždinu – Čakovcu. Tema izlaganja Deklinacija brojeva dva, oba, tri, četiri u kajkavskim pravnim tekstovima od 16. do 18. st. (referat u suautorstvu s Borisom Kuzmićem).

2009. Osmi znanstveni skup u Krapini Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća. Tema izlaganja Hrvatske kajkavske oporuke 18. st. kao književni tekstovi (referat u suautorstvu s Borisom Kuzmićem).

2011. sudjelovala na predstavljanju prvoga broja časopisa Moslavačko zrcalo u Popovači. Tema izlaganja Govor Osekova.

2012. Dvanaesti znanstveni skup o hrvatskim dijalektima. Tema izlaganja Sklonidba imenica u zlarinskome govoru.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/