dr. sc. Marija Znika

Zvanje: E-pošta: mznika@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-000 Broj sobe: 000

Životopis

Rođena je u Podravskim Podgajcima (općina Donji Miholjac) 17. studenoga 1946. Osnovnu školu završila je u rodnomu mjestu, a gimnaziju u Našicama.
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala je od školske godine 1965–66. VIII. studijsku grupu i Njemački jezik (Jugoslavenski jezici s književnostima i Njemački jezik) i diplomirala 12. veljače 1970.
Na istomu fakultetu upisuje se školske godine 1971–72. na poslijediplomski studij lingvistike i kroatistike i završava ga 1973., a 1984. brani magistarski rad pod naslovom Odnos atribucije i predikacije, pred komisijom u sastavu: Radoslav Katičić, Stjepan Babić, Vojmir Vinja.
Doktorski rad pod naslovom Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, odnos semantike i sintakse na primjeru imenica obranila je 2001. godine pred komisijom u sastavu: Radoslav Katičić, Ivo Pranjković, Marko Samardžija.
Nakon završetka dodiplomskoga studija zaposlila se kao pripravnica 1. lipnja 1970. u tadašnjem Institutu za jezik JAZU, gdje i danas radi (sadašnji Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Otada radi na dva projekta: Standardni hrvatski jezik (pod različitim nazivima) i Leksikografija.
Pretežni dio svojega znanstvenoga zanimanja usmjerila je na standardni hrvatski jezik, o čemu svjedoči i njezin prvi znanstveni rad, a posebno na sintaktičku i semantičku problematiku pridjeva i imenica te na normativnu problematiku na sintaktičkoj, leksičkoj i obavijesnoj razini. Objavila je preko 110 znanstvenih i stručnih radova iz toga područja, od toga dvije samostalne knjige i sedam knjiga u suautorstvu (neke u više izdanja), u kojima je obrađivala i teoretska i praktična pitanja standardnoga hrvatskoga jezika.
Na projektu Leksikografija ispisivala je i obrađivala građu za Dopune Rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU te redigirala njemačke potvrde u obrađenim tekstovima za te Dopune.
Suautorica ili suradnica u dvama trojezičnim rječnicima te suautorica velikoga Njemačko-hrvatskog univerzalnog rječnika. Objavila je i nekoliko radova s leksikološkom problematikom.
Zanimala se i za onomastiku i dijalektologiju te objavila nekoliko radova s tom tematikom. Za Hrvatski dijalektološki atlas obradila je govor Podravskih Podgajaca.
Sudjelovala je s referatima na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Održala je u nekoliko navrata predavanja s tematikom hrvatskoga standardnoga jezika na Sveučilištu u Mannheimu. Od 2001. predaje sintaksu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Teoriju jezika na Učiteljskom faklutetu u Zagrebu.
Dobitnica je stipendije Vlade Savezne Republike Njemačke (DAAD-ove stipendije) te je jedno vrijeme bila tajnica Hrvatskoga DAAD kluba. Članica je Linguistic Society of America, članica Društva za primijenjenu lingvistiku i članica radnica Matice hrvatske.
Recenzirala je radove za časopise “Filologija”, “Suvremena lingvistika”, „Rasprave IHJJ“ i dr. te više knjiga i priručnika u izdanju „Školske knjige“ i „Profila“ i drugih izdavača.
Bila je članica više povjerenstava za obranu magistarskih i doktorskih radova, te mentorica magistrandima. Sudjelovala u radu više povjerenstava Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Bila vanjska suradnica Držanog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Izobrazba

1970., diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1984., magistarski rad Odnos atribucije i predikacije
2001., doktorska disertacija Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, odnos semantike i sintakse na primjeru imenica

Suradnja na projektima

Bibliografija

1988. Odnos atribucije i predikacije. Zagreb: HFD, 1–168.
2002. Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku. Zagreb, IHJJ, 1-178.
1979. E. Barić i dr., Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika (dio o atributu i apoziciji, dio o sročnosti, predikatne kategorije, red riječi), Zagreb; II. izdanje, Zagreb 1990; pod naslovom Hrvatska gramatika, I. izdanje, Zagreb 1995; II., promijenjeno izdanje, Zagreb 1997; III. izdanje, Zagreb 2003; IV. izdanje, Zagreb 2005.
1982. Bencsics, N. i dr. Deutsch-burgenländischkroatisch-kroatisches Wörterbuch – Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik (suradnik). Eisenstadt – Zagreb.
1991. Bencsics, N. i dr. Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-njemački rječnik – Burgenländischkroatisch-kroatisch-deutsches Wörterbuch. Zagreb – Eisenstadt.
1997. Govorimo hrvatski. Zagreb: Hrvatski radio, Naprijed.
2001. Znika, M. - Vignjević, J. Hrvatski jezik III (sintaksa). Zagreb: Profil; II. izdanje, 2003.
2003. Znika, M. - Vignjević, J. Hrvatski jezik III, Priručnik za nastavnike. Zagreb: Profil.
2003. Znika, M. - Vignjević, J.- Šego, J. Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost. Zagreb: Profil.
2003. Benčić, N. i dr. Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika (poglavlja: Sintaksa, rečenica, preoblike, povezivanje rečenica, gramatička struktura rečenice, obavijesna struktura rečenice, sadržajna struktura rečenice, predikat, adverbna oznaka, objekt /63. str. ukupno/. Željezno: Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvata.
2005. Hansen-Kokoruš, R. – Pečur-Medinger, Z. – Matešić, J. – Znika, M.. Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik. Zagreb: Globus i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
1973. O standardnosti jezika u Urbaru za Slavoniju iz 1737. Filologija, 7, Zagreb, 239–246.
1977. O jednom tipu međusobnih odnosa nominalnih izraza. HFD Prilozi za VIII. kongres jugoslavenskih slavista u Zagrebu, Zagreb, 191–198.
1979. O sustavu jedinica vremenske mjere. Rasprave Zavoda za jezik, 4–5, Zagreb, 69–80.
1985. Izvedena referencija. Rasprave Zavoda za jezik, 10–11, Zagreb, 251–280.
1987. Jedan pogled na “sročne” i “nesročne” atribute. Rasprave Zavoda za jezik, 13, Zagreb, 191–201.
1987. O određenosti i neodređenosti pridjeva. Jezik, XXXIV, 4, Zagreb, 101–106.
1987. Za obavijesnost i gramatičku pravilnost. Jezik, XXXV, 1, Zagreb, 17–20.
1988. Prilog analizi semantičke zalihosti. Rasprave Zavoda za jezik, 14, Zagreb, 233–242.
1989. O značenju i obavijesnosti riječi značajka. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 15, Zagreb, 275–289.
1992. Određenost i brojivost. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 18, Zagreb, 267–284.
1992. Četiri stalnice hrvatske leksikografije. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 18, Zagreb, 285–298.
1993. Utjecaj obavijesnog ustrojstva na sintaktičke izbore (tko ili što?). Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19, Zagreb, 465–476.
1994. Atributne odnosne rečenice. Jezik, XLI, 4, Zagreb, 103–108.
1994. Gramatički podaci u jednojezičnom rječniku. Filologija, 22–23, Zagreb, 313–323.
1995. Sinonimnost, semantička zalihost i obavijest – na primjerima. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 21, Zagreb, 241–250.
1996. Leksik govora donje Podravine u Ivšićevu opisu i danas. Ivšićev zbornik, Zagreb, 177–185.
1997. Suvremeni gramatički opisi hrvatskoga jezika s pragmalingvističkoga aspekta. Zbornik radova Prvoga hrvatskoga slavističkog kongresa u Puli, Zagreb, 187–191.
1997. Opisni i odnosni pridjevi. Suvremena lingvistika, 43–44, Zagreb, 341–358.
1998. Sličnosti i razlike leksikografskih postupaka u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima. Filologija, 30–31, Zagreb, 411–417.
1997.–1998. Pridjevi u kemijskom nazivlju. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23–24, Zagreb, 373–390.
1999. Gramatičke kategorije roda, broja i padeža i izvanjezična stvarnost. Zbornik HDPL-a Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zagreb – Rijeka, 851–858.
2000. Gramatičko i leksičko značenje. Riječki filološki dani, 3, Rijeka, 505–510.
2001. Defektne imenice (imenice nepotpune morfološke paradigme). Zbornik radova Drugoga hrvatskoga slavističkog kongresa u Osijeku, Zagreb, 677–683.
2001. Obiteljski nadimci u Podravskim Podgajcima. Folia Onomastica Croatica, 8, Zagreb: HAZU, 201-216.
2002. Određenost komparativa i superlativa. Rasprave IHJJ, 28, Zagreb, 281-289.
2003.-2004. Vlastito ime i brojivost. Folia Onomastica Croatica, Zagreb: HAZU, 573-578.
2003. Atributne, apozicijske i proširačne rečenice. Zagreb: IHJJ, 363-371.
2004. Kategorija određenosti u hrvatskom jeziku. Zagrebačka slavistička škola, zbornik radova 2003., Zagreb, 49-64.
2004. Semantička ograničenja u sintaksi. Rasprave IHJJ, 30, Zagreb, 243-253.
2006. Kategorija određenosti i predikatno ime. Jezik, 1, Zagreb, 16-25. 

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr