dr. sc. Ivana Oraić Rabušić

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: ioraic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-868 Broj sobe: 408

Životopis

Ivana Oraić Rabušić rođena je 25. srpnja 1981. u Ptuju. Osnovnu školu završila je u Radoboju, a opću gimnaziju u Krapini. Diplomirala je u studenom 2004. hrvatski jezik i književnost i češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od veljače 2005. znanstvena je novakinja u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na Odjelu za hrvatski standardni jezik. Na početku radnoga odnosa radila je na projektu Višesveščani rječnik hrvatskoga jezika (voditelj dr. sc. Mirko Peti), a potom od 2008. godine na projektu Valencijski rječnik hrvatskih glagola (voditeljica dr. sc. Matea Birtić). Od 2013. godine suradnica je na projektu Baza hrvatskih glagolskih valencija (voditeljica dr. sc. Matea Birtić). U razdoblju od kraja 2016. do kraja 2017. sudjelovala je kao jezična savjetnica na projektu Hrvatsko farmakološko nazivlje (voditeljica doc. dr. sc. Kristina Peroš) u sklopu programa financiranoga od Hrvatske zaklade za znanost Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna) (voditelj dr. sc. Željko Jozić). Suradnica je i na projektu Govori Hrvatskoga zagorja (voditeljica dr. sc. Anita Celinić) od 2015. godine, a od 1. studenoga 2017. na projektu Baza hrvatskih morfoloških dubleta (DvojBa) (voditeljica dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica). Od 1. listopada 2014. godine mjesto joj je rada u metkovskoj podružnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Na poslijediplomski doktorski studij kroatistike upisala se u rujnu 2006. godine, a 17. siječnja 2013. obranila je disertaciju pod naslovom Struktura povratnih glagola i konstrukcije s elementom se u hrvatskome jeziku (mentorica: dr. sc. Matea Birtić). Godine 2014. izabrana je u zvanje znanstvenoga suradnika. Sudjelovala je na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Bila je gostujući predavač u dvama navratima na Sveučilištu u Dubrovniku. Osim toga, u sklopu institutske podružnice u Metkoviću držala je predavanja u Dubrovačkim knjižnicama, na okruglome stolu u Metkoviću, u povodu Mjeseca hrvatskoga jezika u školama na području poluotoka Pelješca te tijekom Kinookus FFF-a (Food Film Festival) u Stonu.

Objavila je jednu samostalnu knjigu i jednu knjigu u suautorstvu te 13 znanstvenih radova samostalno ili u suautorstvu. Zanima se ponajprije za sintaksu hrvatskoga jezika (osobito za sintaksu glagola) i morfologiju, zatim leksikografiju te dijalektologiju. Akademske godine 2016./2017. i na početku akademske godine 2017./2018. predavala je kolegije Jezična kultura i izražavanje i Kultura govora na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva na Sveučilištu u Dubrovniku. Jezičnim savjetima sudjeluje u emisijama Hrvatskoga radija.

Članica je Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika i recenzentica ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika.

Članica je Hrvatskoga filološkog društva i Matice hrvatske.

Nastavna djelatnost

Akademska godina 2016./2017.

‒ kolegij Jezična kultura i izražavanje, preddiplomski studij Mediji i kultura društva, Sveučilište u Dubrovniku (nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Katja Bakija)

– kolegij Kultura govora, preddiplomski studij Mediji i kultura društva, Sveučilište u Dubrovniku (nositeljica kolegija doc. dr. sc. Katja Bakija)

Akademska godina 2017./2018.

‒ kolegij Jezična kultura i izražavanje, preddiplomski studij Mediji i kultura društva, Sveučilište u Dubrovniku (nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Katja Bakija)

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

2016. Větná doplnění chorvatských psychologických sloves. Badanie walencji czasownikow w krajach slowianskich. Wczoraj i dziś. Varšava, 9. ‒ 11. lipnja 2016.

2015. Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune. 5. Hrvatski sintaktički dani. Osijek, 7. ‒ 9. svibnja 2015. (u suautorstvu s Ivanom Brač)

2015. Iz sintakse govora Šemnice Gornje. 3. Međimurski filološki dani. Čakovec, 12. ‒ 13. ožujka 2015.

2014. Croatian vs Czech model of valency dictionary. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Prag, 11. ‒ 12. prosinca 2014. (u suautorstvu s Tomislavom Bošnjak Botica)

2013. Morphological and semantic features of the 3rd verb type in Croatian. 9th Mediterranean Morphology Meeting. Dubrovnik, 15. – 18. rujna 2013. (u suautorstvu s Tomislavom Bošnjak Botica, poster)

2012. Hvalim sam sebe, a često i sebe samog. 4. Hrvatski sintaktički dani (tema: Red riječi). Osijek, 8. – 10. studenoga 2012. (u suautorstvu s Mateom Birtić)

2009. Neka fonološka obilježja govora Šemnice Gornje. 1. Međimurski filološki dani. Čakovec, 24. – 25. travnja 2009.

2007. Pokušaj razvrstavanja glagola sa se u valencijskome rječniku hrvatskih glagola. Međunarodni slavistički skup 12. Opatija, 22. – 25. lipnja 2007.

Predavanja

2. svibnja 2016. Sveučilište u Dubrovniku (studij Mediji i kultura društva): Nestandardno i standardno u govoru (gostujuće predavanje)

11. travnja 2016. Sveučilište u Dubrovniku (studij Mediji i kultura društva): O načelima i rješenjima u Hrvatskom pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (gostujuće predavanje)

22. veljače 2016. Dubrovačke knjižnice, Dubrovnik: predavanje Čime se bavi Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje? (pozvano predavanje)

Ostala izlaganja:

15. ožujka 2017. Izlaganje Jezik u administraciji u Stonu u povodu Mjeseca hrvatskoga jezika

25. veljače 2017. Sudjelovanje kao predstavnik metkovske podružnice Instituta na poziv na okruglome stolu Dani oca Ante Gabrića u Metkoviću

2016. i 2015. Izlaganja o znanstvenoj djelatnosti Instituta i pojedinim jezičnim pitanjima u osnovnim školama na poluotoku Pelješcu u povodu Mjeseca hrvatskoga jezika

3. rujna 2015. Na otvorenju šestoga Kinookus FFF-a (Food Film Festival) održano predavanje u Stonu tijekom izložbe Kruh vrh pogače o podrijetlu naziva vezanih za tradicijski kruh i njegovo pripremanje na dubrovačkome području

Izobrazba

2013. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (doktorski rad: Struktura povratnih glagola i konstrukcije s elementom se u hrvatskome jeziku)

2004. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (diploma: Hrvatski jezik i književnost i češki jezik i književnost)

Bibliografija

Knjige:

2018. Birtić, M., Bošnjak Botica, T., Brač, I., Matas Ivanković, I., Oraić Rabušić, I., Runjaić, S. Valencijski rječnik hrvatskih glagola. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2018. Struktura povratnih glagola i konstrukcije sa se u hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Izvorni znanstveni radovi:

2017. Podjela konstrukcija sa se u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika 43/84. 173‒197.

2016. Rečenice kao dopune uz psihološke glagole u hrvatskom jeziku. Fluminensia 28/2. 71–86.

2016. Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagola. Jezikoslovlje 17/1–2. 247–265. (u suautorstvu s Ivanom Brač)

2016. Chorvatský vs. český model valenčního popisu. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích (zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnom recenzijom). Ur. Karolína Skwarska i Elżbieta Kaczmarska. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Prag. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, svezak 43). (u suautorstvu s Tomislavom Bošnjak Botica)

2016. Iz sintakse govora Šemnice Gornje. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/1. 227–243.

2015. O odnosu elementa se i zamjenice sebe. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1. 97–126.

2015. Morphosemantic features of the third verb type (jeti verbs) in Croatian. Online Proceedings of the 9th Mediterranean morphology meeting. Ur. Audring i dr. University of Leiden University of Patras University of Bologna University of Zagreb. 12–21. (u suautorstvu s Tomislavom Bošnjak Botica)

2013. Položaj zamjeničkoga pridjeva sam unutar povratnih konstrukcija. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2. 345–359. (u suautorstvu s Mateom Birtić)

2011. Glavna obilježja naglasnoga i samoglasničkoga sustava govora Šemnice Gornje. I. Međimurski filološki dani (zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem). Ur. Bežen, Ante i Đuro Blažeka. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.

2009. Fonološki opis govora Šemnice Gornje. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. 257–279.

2008. Kako razvrstati glagole s elementom se u valencijskome rječniku hrvatskih glagola? Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. 269–283.

2006. Prijelazni glagoli s ciljnom usmjerenošću. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. 213–224.

Pregledni radovi:

2016. Pristup povratnim glagolima u hrvatskom jeziku. Filologija 66. 35–58.

Stručni i popularno-znanstveni radovi:

2017. O sudjelovanju na Okruglome stolu posvećenomu ocu Anti Gabriću i o ostalim aktivnostima stonske ispostave podružnice Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Metkoviću. Hrvatski neretvanski zbornik 9. 327‒329.

Prikazi knjiga:

2011. Padež u sintaksi. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37. 289–294.

2007. O postupcima prikupljanja, obrade i tumačenja dječjega jezika. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. 513–516.

2005. Skladnja Adolfa Vebera Tkalčevića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. 547–550.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/