dr. sc. Dijana Ćurković

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: dcurkov@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-893 Broj sobe: 403

Životopis

Rođena je 1983. godine u Sinju, a od jeseni 1995. živi u Splitu, gdje završava osnovnu školu i IV. Opću gimnaziju. Godine 2002. upisuje dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti i Engleskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Temeljem visokog prosjeka ocjena bila je stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dvije godine bila je članica Vijeća Fakulteta (predstavnica studenata). Na Odsjeku za anglistiku sudjelovala je u pokretanju i uređivanju časopisa za književnost The Split Mind. U srpnju 2007. obranila je diplomski rad pod mentorstvom prof. dr. sc. Diane Stolac Slovopisna rješenja u Planinama Petra Zoranića.

U Zagrebu živi od rujna 2007., a u prosincu iste godine primljena je na doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U lipnju 2014. obranila je doktorsku disertaciju Govor Bitelića pod mentorstvom prof. dr. sc. Mate Kapovića s Odsjeka za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U siječnju 2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice (no i dalje je zaposlena na radnom mjestu poslijedoktoranda).

Na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od ožujka 2008. kao znanstvena novakinja odnosno asistentica na projektu Digitalna obradba hrvatske narječne građe pri Odjelu za dijalektologiju (voditelj: dr. sc. Željko Jozić). Surađivala je na projektu Istraživanje kajkavskoga narječja (voditelji: dr. sc. Mijo Lončarić i dr. sc. Anita Celinić). Od 2015. njezinom institutskom mentoricom imenovana je dr. sc. Ivana Kurtović Budja, koja ju uključuje u suradnju na više projekata (npr. Istraživanje govora Makarskoga primorja – sinkronijski i dijakronijski pristup, Korpus hrvatskoga jezika 17., 18. i 19. stoljeća). Osim toga, surađuje na međunarodnom projektu na razini EU (COST akcija) TekstLink: Structuring discourse in multilingual Europe.

U ljetnom semestru akademske godine 2009./2010. održavala je seminare iz kolegija Povijest hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Splitu (nositeljica: prof. dr. sc. Diana Stolac). U akademskoj godini 2010./2011. bila je voditeljica Zagrebačkog lingvističkog kruga pri Hrvatskom filološkom društvu. Od listopada 2010. do listopada 2014. bila je članica Znanstvenoga vijeća Instituta kao predstavnica osoba zaposlenih u suradničkim zvanjima. Sudjelovala je u uređivanju institutskih mrežnih stranica. Od 2013. do 2015. sudjeluje u organizaciji seminara Jezikoslovne rasprave, koji se održava na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (voditeljica dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, tajnice dr. sc. Ana Ostroški Anić i dr. sc. Dijana Ćurković).

Od 2015. stalna je lektorica jednoga od rijetkih CC časopisa koji izlazi na hrvatskome jeziku, Književne smotre.

Kao autorica poglavlja "Sveučilište budućnosti kao utopija ili distopija" u knjizi grupe autora Preživljavati usprkos, posvećenoj 100. obljetnici rođenja akademika Ivana Supeka (urednik dr. sc. Nikola Biliškov, Institut Ruđer Bošković), jedna je od dobitnica i dobitnika Nagrade za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava "Krunoslav Sukić" za najbolju knjigu u 2015. i 2016. koju dodjeljuje Centar za mir.

Sudjelovala je na desetak međunarodnih konferencija te održala nekolicinu samostalnih izlaganja na znanstvenim susretima (v. nastavak). Nastupila je u više televizijskih i radio-emisija u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila nekoliko intervjua u dnevnom tisku i na domaćim mrežnim portalima.

Osim lingvističkih, objavljuje i društveno-kritičke komentare i prijevode s engleskoga jezika na portalima (npr. H-Alter, Lupiga, Voxfeminae, Slobodni Filozofski) i u časopisima (npr. Zarez, Neopokoreni grad, Novi Plamen). Njezin tekst Obrana Jadrankamena - solidarno protiv kriminala koji je izašao u Zarezu (5. srpnja 2012.) preveden je na njemački i francuski jezik.

Sudjelovala je i sudjeluje u uređivanju nekolicine časopisa kao lektorica ili članica uredništva (uključujući međunarodni interdisciplinarni časopis Novi Plamen). Članica je uredničkog tima radio-emisije Radio Borba koja se emitira na Radio Studentu. Pripada grupi autora koji su postavili izložbu Početnica zajedničkog djelovanja (voditeljica projekta dr. sc. Andreja Kulunčić s Akademije likovnih umjetnosti) te grupi autora koji su izradili dokumentarni film Mreža solidarnosti (redatelj: Gildo Bavčević), koji je na 46. Reviji filmskog stvaralaštva u Vukovaru osvojio prvu nagradu. Sudjelovala je na brojnim tribinama o znanosti i visokom obrazovanju te održala desetak radionica kojima su teme većinom bile o mogućnostima demokratizacije obrazovnoga sustava ili radne okoline. Voli biljke, životinje i ljude.

Konferencije:

- Referati

2017. Grafija djela "Deset pokorni razgovorâ" I. J. Pavlovića Lučića iz 1785., Domaća rič, Zadar, 22. travnja

2016. Između dijalektologije i sociolingvistike. Istraživanje hrvatskih urbanih govora, XXX. međunarodni znanstveni skup HDPL-a / 30th International CSAL Conference, Rijeka, 13. svibnja

2015. Čakavski jezični elementi u modernom splitskom govoru na primjeru pjesme „Ništa kontra Splita“, Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet, Split, 21. rujna

2014. Naglasne paradigme imenica a-vrste muškog roda u novoštokavskom ikavskom govoru Bitelića, 10th International Workshop on Balto-Slavic Accentology, Ljubljana, Slovenija, 16. – 18. listopada

2014. Od zdravstvenog odgoja do referenduma o braku. Inicijativa “U ime obitelji” u bioetičkom kontekstu, 13. Lošinjski dani bioetike, Lošinj, 19. svibnja

2013. Hrvatski regiolekti, Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću / Standard languages and sociolects in the 21st century, Dubrovnik, 19. travnja

2013. Čakavsko u zadarskome žargonu grupe Postolar Tripper, Domaća rič, Biograd, 20. travnja

2012. Sestrična, nećakinja, neputa, nevoda, 12. Međunarodni skup o hrvatskim dijalektima (u suradnji s Mirjanom Crnić Novosel, Perinom Vukša Nahod i dr. Željkom Jozićem), Zagreb, 17. – 19. listopada

2012. Neke razlike između standardne i akcentuacije najvećih hrvatskih gradova, 8th International Workshop on Balto-Slavic Accentology, Novi Sad, Srbija, 6. – 8. srpnja

2011. Accent paradigms of â-stem nouns in the Neo-Štokavian dialect of Bitelić, 7th International Workshop on Balto-Slavic Accentology, Moskva, Rusija, 7. – 10. srpnja

2011. Utjecaj akcenatskih karakteristika na redukcije vokala u novoštokavskom govoru Bitelića, Dani akcentologije, Zagreb, 10. – 12. ožujka

2010. Fluctuations in the accentuation of Blatnica Pokupska, 6th International Workshop on Balto-Slavic Accentology, Vilnius, Litva, 7. – 10. srpnja

2009. Jezik proznih poslanica jugoistočnoga kompleksa hrvatske renesansne književnosti, Zadarski filološki dani 3 (u suradnji s dr.sc. Marijanom Tomelić Ćurlin), Zadar 5. – 6. lipnja

2009. Baka i unuk – generacijske razlike u govoru Blatnice Pokupske, Međimurski filološki dani 1 (u suradnji s Perinom Vukša), Čakovec, 24. – 25. travnja


- Radionice

2016. Second Action Conference and MC meeting, TextLink COST Action, Budimpešta, 11. – 14. travnja, sudionica

2010. Treća kroatistička tekstološka radionica: Različitost istog: varijantnost Marulićeva pjesničkoga teksta, Dani Marka Marulića, Split, 22. – 25. travnja, voditeljica (suvoditelj dr. sc. Amir Kapetanović)

2009. Druga kroatistička tekstološka radionica: Varijantnost pjesničkoga teksta u 15. i 16. stoljeću, Dani Marka Marulića, Split, 20. – 21. travnja, polaznica (voditelj dr. sc. Amir Kapetanović)


- Poster

2015. The division of text links in the Standard Croatian language, Textlink Action conference, Louvain-la-Neuve, Belgija, 26.-28. siječnja


Predavanja:

2016. Kaj dilaju kajkafci pri Sukli? - Specifičnosti kajkavske donjosutlanske ikavice, Zagrebački lingvistički krug, 29. ožujka (u suradnji s Dianom Hriberski)

2015. Jezična okolica grada Splita, Splitski govor – splitska čakavština, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu u suradnji s udrugom Marko Uvodić Splićanin, Split, 8. svibnja

2014. Poddijalekti novoštokavskog ikavskog dijalekta, Znanstveni kolokvij Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, Vojvodina (Srbija), 6. studenoga

2014. Istraživanje novoštokavskih govora na primjeru govora Bitelića iz okolice Sinja, 115. Matičin četvrtak u muzeju, Velika Gorica, 22. svibnja

2013. Hrvatski urbani govori, Dani otvorenih vrata Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 15. ožujka

2012. Rodbinsko nazivlje u hrvatskome jeziku: nećak i nećakinja, 76. Matičin četvrtak u muzeju, Velika Gorica, 8. studenoga

2011. Prevedenice u košarkaškom žargonu, Zagrebački lingvistički krug, Zagreb, 25. listopada

2010. Povijest hrvatskoga jezika, seminar, Filozofski fakultet, Split, ožujak – rujan (nositeljica kolegija dr. Diana Stolac)

2010. Umire li govor Rekaša u Rumunjskoj?, Hrvatsko fonološko društvo, Ciklus o hrvatskim dijalektima: štokavsko narječje, Zagreb, 10. siječnja

2009. Generacijske razlike u fonologiji Blatnice Pokupske, Zagrebački lingvistički krug, Zagreb, 15. prosinca

Ostalo:

2010. – 2011. Akcentološka radionica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, listopad – lipanj (voditelj dr. Tijmen Pronk)

2010. Diploma znanja ruskoga jezika na A1 razini, škola stranih jezika Sputnik, Zagreb

2009. Diploma znanja talijanskoga jezika na B1 razini, škola stranih jezika Sokrat, Zagreb

Izobrazba

2007. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti i Engleskoga jezika i književnosti, opći smjer

2014. doktorat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskog jezika

Bibliografija

ĆURKOVIĆ, DIJANA (?). Govor Bitelića. Fonologija i morfologija. Institut za hrvatski jezik i jesikoslovlje (u tisku / rukopis poslan u ožujku 2015.)

LORGER, SREĆKO; ĆURKOVIĆ, DIJANA 2016. Fitonimi Poljica // Croatica et Slavica Iadertina 12/2, 381–432

ĆURKOVIĆ, DIJANA 2016. Accent paradigms of a-type masculine nouns in the Neo-Štokavian ikavian local dialect of Bitelić // Jezikoslovni zapiski 22/1, 171–186

ĆURKOVIĆ, DIJANA 2016. Naglasne paradigme imenica a-osnova u novoštokavskom govoru Bitelića // Балто-славянская акцентология. Материалы VII международного семинара IWoBA, Мoсквa: Языки славЯнской культуры Фонд »РазвитиЯ Фундаментальных лингвистических исследований«, 187–199

ĆURKOVIĆ, DIJANA 2015. Uvod // Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice (ur. Jozić, Željko; grupa autora), Zagreb: Institut za Hrvatski jezik i jezikoslovlje, 6–55

CRNIĆ NOVOSEL, MIRJANA; ĆURKOVIĆ, DIJANA, JOZIĆ, ŽELJKO, VUKŠA NAHOD, PERINA 2014. Nazivi za sestrinu kćer u čakavskome narječju // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/1, 59–76

ĆURKOVIĆ, DIJANA. 2013. Prevedenice u sportskoj terminologiji: košarka //Croatica et Slavica Iadertina 9/1, 63–81

ĆURKOVIĆ, DIJANA. 2013. The Similarities between Croatia's Four Largest Urban Dialects: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek//International Journal of Science, 3, 201–213

ĆURKOVIĆ, DIJANA. TOMELIĆ ĆURLIN, MARIJANA. 2013. Jezik, virovanja i zaviti na Pelješcu//Lingua Montenegrina, VI/1, 41–82

ĆURKOVIĆ, DIJANA. TOMELIĆ ĆURLIN, MARIJANA. 2013. Priče iz folklorne tradicije poluotoka Pelješca//Poznańskie Studia Slawistyczne, 3, 275–288

ĆURKOVIĆ, DIJANA. 2012. Zagrebački lingvistički krug 2010./11.//Zadarska smotra, br. 2, LXI, 228232

ĆURKOVIĆ, DIJANA. 2012. Zagrebački lingvistički krug 2010./11. // Suvremena lingvistika. Vol. 38. No. 73. 133133

ĆURKOVIĆ, DIJANA. 2011. Fluctuations in the accentuation of Blatnica Pokupska // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37/2, 365379

JOZIĆ, ŽELJKO; VUKŠA PERINA; ĆURKOVIĆ, DIJANA. 2011. Nazivi za bratova sina u hrvatskome jeziku // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37/2, 393422

ĆURKOVIĆ, DIJANA. 2011. O vapora do traekta (Dunja Jutronić: Spliski govor. Split: Naklada Bošković, 2010, 476 str.) // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37/1, 275283

ĆURKOVIĆ, DIJANA; VUKŠA, PERINA. 2011. Baka i unuk − generacijske razlike u govoru Blatnice Pokupske // Međimurski filološki dani 1. 113122

TOMELIĆ ĆURLIN, MARIJANA; ĆURKOVIĆ, DIJANA. 2011. Čakavsko i štokavsko u dvjema proznim poslanicama iz 16. stoljeća // Zadarski filološki dani 3. 373388

ĆURKOVIĆ, DIJANA. 2008. Palatali u latiničnoj grafiji pisaca zadarsko-šibenskoga kruga od 14. – 17. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, Zagreb, 95114

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/