dr. sc. Darija Gabrić Bagarić

Zvanje: E-pošta: dgabric@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-828 Broj sobe: 208

Životopis

Darija Gabrić-Bagarić rođena je 5. siječnja 1947. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Odsjeku za južnoslavenske jezike Filozofskoga fakulteta u Sarajevu studirala je historiju jugoslavenskih književnosti i srpskohrvatski jezik. Diplomirala je 1971. i iste je godine izabrana za asistenta na kolegiju Historija literarnoga jezika. Magistrirala je 1973. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu s temom Jezik Hanibala Lucića (povjerenstvo: Herta Kuna, Jovan Vuković, Svetozar Marković). Godine 1978. na istom fakultetu obranila je doktorat s temom Jezik Bartola Kašića  (povjerenstvo: Herta Kuna, Dalibor Brozović, Milan Moguš). Na Filozofskome fakultetu u Sarajevu prošla je sva zvanja: docenta (1979.-1984.), izvanrednoga profesora povijesti jezika (1984.-1992.), a 1992. birana je u zvanje redovitoga profesora. Od 1. prosinca 1993. godine zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, u zvanju višega znanstvenoga suradnika. Angažirana je na leksikografskim poslovima, a zatim na projektima vezanima za jezičnu povijest. U rujnu 1999. izabrana je za znanstvenoga savjetnika. U srpnju 2004. stekla je trajno savjetničko zvanje.

Osnovni su joj znanstveni interesi jezična povijest i povijest leksikografije.
Autorica je monografija o hrvatskim piscima i jezikoslovcima (Bartol Kašić, Ivan Bandulavić, Jakov Mikalja, Matija Divković), priredila je i pogovorom popratila pretiske triju dopreporodnih hrvatskih gramatika: Bartola Kašića, Ardelija Della Belle i Jakova Mikalje. Publicirala je transliteraciju Kašićeve rukopisne tragedije Sveta Venefrida, s popratnom studijom o jeziku i objasnidbenim rječnikom (Bamberg, 1991.). Izbor iz djela Bartola Kašića s popratnom studijom objavila je u nizu Stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske 2010. godine. Autorica je izbora i transkripcije djela Matije Divkovića, kao i hrestomatije Primjeri bosanskohercegovačke pismenosti i književnosti od 11. do 19. st. Uz pretisak knjige Ivan Bandulavić: Pištolei evanđel'ja[1613] (Köln-Weimar-Wien 1997) izradila je kompletan rječnik i popratnu studiju. Kompletan rječnik prvotiska Biblija Bartola Kašića (Paderborn, 2001) također je njezino djelo. Bibliografiju Darije Gabrić-Bagarić čine i mnogobrojni članci, studije i rasprave o pitanjima i temama jezične povijesti.

Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu vodila je kolegij Gramatika hrvatskoga jezika. Na poslijediplomskome studiju Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu predavala je kolegije iz povijesti književnoga jezika. Na istome Odsjeku vodila je i izborne kolegije povijesti jezika. Na doktorskome studiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu i Filozofskoga fakulteta u Rijeci predavala je kolegij Povijest jezika kao gramatičke strukture (dvije školske godine). Sudjelovala je na više znanstvenih skupova u zemlji.

Za svoj doprinos kroatistici dobila je Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za znanstvena dostignuća (2011). Godine 2012. izabrana je za članicu - suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Izobrazba

Suradnja na projektima

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/