NATJEČAJ za popunu slobodnog sistematiziranog radnog mjesta bez povećanja ukupnoga broja radnih mjesta

Na radno mjesto znanstvenoga suradnika na neodređeno vrijeme primljen je dr. sc. Bruno Nahod, a na radno mjesto znanstvenoga suradnika na određeno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika primljen je dr. sc. Krešimir Sučević Međeral.

------------

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. siječnja 2017. i točke II. alineje 6. Odluke o zabrani novoga zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama Vlade Republike Hrvatske od 27. srpnja 2016. raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta

bez povećanja ukupnoga broja radnih mjesta

1. jedno (1) znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik

Znanstveno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom.

2. jedno (1) znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u Odjelu za hrvatski standardni jezik

Znanstveno radno mjesto zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutnoga zaposlenika, s punim radnim vremenom

Uvjeti za 1. i 2.: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i dodatne uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto propisane člankom 9. Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (www.ihjj.hr).

Uvjet za 2.: Za navedeno radno mjesto nužno je leksikografsko iskustvo.

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenoga i stručnoga rada), presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju, presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje te popis znanstvenih i stručnih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave u Narodnim novinama, dnevnome tisku, mrežnoj stranici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i na mrežnoj stranici Euraxess.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj«. Zakašnjele se prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/