Natječaj za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta Instituta raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta bez povećanja ukupnoga broja radnih mjesta.

- dva znanstvena savjetnika u prvome izboru na znanstveno radno mjesto znanstvenoga savjetnika u prvome izboru u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

- jednoga višeg znanstvenog suradnika na znanstveno radno mjesto višega znanstvenog suradnikau Odjelu za dijalektologiju

slobodnih

Uvjeti:
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11) i dodatne uvjete za izbore na znanstvena radna mjesta propisane člankom 9. Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju, dosadašnja zaposlenja, sažet opis znanstvenoga i stručnoga rada), domovnicu i potvrdnicu o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje te popis znanstvenih i stručnih radova.

Radni se odnos zasniva na neodređeno vrijeme.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta IHJJ-a nalazi se na mrežnoj stranici Instituta (http://www.ihjj.hr/uploads/purm.pdf).

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova prijave na natječaj mogu podnositi osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ul. Republike Austrije 16, 10000 Zagreb s naznakom „za natječaj“.

Zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Natječaj je objavljen 17. srpnja 2013. godine u Narodnim novinama br. 91

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/