NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Nakon provedenog natječajnog postupka na radno mjesto l. vrste stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno, raspoređuje se s nadnevkom 1. srpnja 2016. godine Maja Kurs, dipl. oec.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (klasa 640-02/16-04/00045, urbroj: 533-19-16-0003) od 11. travnja 2016. raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

- I. vrste složenosti poslova - stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove -1 izvršitelj - na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno, uz uvjet probnoga rada u trajanju od tri mjeseca

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće

uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke
  • tri godine radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima
  • znanje rada u Excel, PowerPoint i MS Office

Pristupnici uz prijavu prilažu:

  • životopis
  • presliku diplome
  • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • te ostali dokazi sukladno uvjetima natječaja

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova prijave na Natječaj mogu podnositi osobe obaju spolova.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ul. Republike Austrije 16, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove“

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Preuzmi dokument

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/