Natječaj za 5 radnih mjesta

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za raspisivanje javnoga natječaja od 3. siječnja 2018. raspisuje

NATJEČAJ

za

  1. izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom – dva (2) izvršitelja
  2. izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – poslijedoktorand u području humanističkih znanosti, polje filologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj
  3. izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – asistent u području humanističkih znanosti, polje filologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – dva (2) izvršitelja

Uvjeti za 1.: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i dodatne uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto propisane člankom 9. Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (www.ihjj.hr).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenoga i stručnoga rada), presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskome stupnju, presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje te popis znanstvenih i stručnih radova.

Uvjeti za 2.: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenome akademskom stupnju doktora znanosti te popis znanstvenih i stručnih radova.

Uvjeti za 3.: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis, presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskome stupnju te ovjeren prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom srednjom ocjenom kao dokaz o ispunjenome uvjetu za upis na doktorski studij u području humanističkih znanosti.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama sukladno članku 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Natječajse objavljuje i u dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta i na mrežnoj stranici Euraxess.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj« (i uz navođenje radnoga mjesta na koje se prijava odnosi). Zakašnjele se prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Predmetni natječaj objavljen je 26. siječnja 2018. u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Instituta i na mrežnim stranicama Euraxess, a 27. siječnja 2017. u Jutarnjem listu.


U suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda 1. ožujka 2018. izabran je dr. sc. Joža Horvat.

Odlukom Znanstvenoga vijeća od 28. ožujka 2018. godine na znanstvena radna mjesta znanstvenoga suradnika primljeni su dr. sc. Perina Vukša Nahod i dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić.

Odlukom Znanstvenoga vijeća od 20. travnja 2018. godine u suradničko zvanje i na radna mjesta asistenta izabrane su Daria Lazić i Maja Znika Marion.


Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/