Natječaj za 5 radnih mjesta

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za raspisivanje javnoga natječaja od 3. siječnja 2018. raspisuje

NATJEČAJ

za

  1. izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom – dva (2) izvršitelja
  2. izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – poslijedoktorand u području humanističkih znanosti, polje filologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj
  3. izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – asistent u području humanističkih znanosti, polje filologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – dva (2) izvršitelja

Uvjeti za 1.: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i dodatne uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto propisane člankom 9. Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (www.ihjj.hr).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenoga i stručnoga rada), presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskome stupnju, presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje te popis znanstvenih i stručnih radova.

Uvjeti za 2.: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenome akademskom stupnju doktora znanosti te popis znanstvenih i stručnih radova.

Uvjeti za 3.: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis, presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskome stupnju te ovjeren prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom srednjom ocjenom kao dokaz o ispunjenome uvjetu za upis na doktorski studij u području humanističkih znanosti.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama sukladno članku 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Natječajse objavljuje i u dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta i na mrežnoj stranici Euraxess.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj« (i uz navođenje radnoga mjesta na koje se prijava odnosi). Zakašnjele se prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Predmetni natječaj objavljen je 26. siječnja 2018. u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Instituta i na mrežnim stranicama Euraxess, a 27. siječnja 2017. u Jutarnjem listu.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr